Hama 00052377 Instrukcja obsługi

Hama 00052377 Instrukcja obsługi
T H E
S O L U T I O N
00052375 00052376 • 00052377
1.
2.
5 sec.
3.
d Installationsanleitung
2
q Instrukcja obsługi
1a) Zdejmij pokrywę baterii i włóż baterię i do komory w
odpowiednim kierunku. Zamknij komorę baterii.
1b) Ustaw włącznik / wyłącznik na “On”. Czujnik optyczny i wskaźnik
baterii będą się świecić.
2) W Panelu sterowania Windows kliknąć „Sprzęt i dźwięk“,
następnie „Dodaj urządzenie“ (Windows8). Pod Windows7
kliknąć „Dodaj urządzenie Bluetooth“. W systemie Windows XP
/ Vista, kliknij przycisk “Urządzenia Bluetooth”, następnie “Dodaj
urządzenie bezprzewodowe. Nacisnąć i przytrzymać przycisk
“Connect” na spodzie myszy na ok. pięć sekund. Wybierz “Hama
M2140” i kliknij “Dalej”. Jeśli pojawi się pytanie o klucz, wybierz
“Nie używaj klucza dostępu”. Mysz jest gotowa do użycia.
3) Wskaźnik zacznie migać na niebiesko, gdy napięcie baterii jest
zbyt niskie. Należy wymienić baterię jak najszybciej.
s Bruksanvisning
m Pistokelaturi
3
4
g English
i Italiano
[Italian]
u Россия
[Russian]
q Polski
[Polish]
Niniejszym Hama GmbH & Co. KG oświadcza, że 00053850_54 jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi
postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC. Deklaracja zgodności według dyrektywy R&TTE 99/5/EG dostępna na stronie internetowej
www.hama.com
h Magyar
[Hungarian]
5
f
e
o
i
k
s
6
q
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:
Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi! Użytkownik
zobowiązany prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub do
sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu.
Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
h
c
v
p
u
t
r
j
Anvisninger til beskyttelse af miljøet:
Fra og med indførelsen af EU-direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF i national ret gælder følgende:
Elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Forbrugeren er lovmæssigt forpligtet
til at aflevere udtjent elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier til dertil indrettede, offentlige indsamlingssteder eller til forhandleren. De nærmere
bestemmelser vedr. dette fastlægges af lovgivningen i det pågældende land. Symbolet på produktet, brugsvejledningen eller emballagen henviser til disse
bestemmelser. Ved genbrug, genvinding eller andre former for nyttiggørelse af udtjent udstyr/batterier giver du et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet.
n
Informasjon om beskyttelse av miljøet:
Fra tidspunktet for omsetning av de europeiske direktivene 2002/96/EF og 2006/66/EF i nasjonal rett gjelder følgende:
Elektriske og elektroniske apparater og batterier må ikke deponeres sammen med husholdningssøppelet. Forbrukeren er lovmessig forpliktet til å levere
elektriske og elektroniske apparater og batterier til de offentlige samlestedene eller tilbake til stedet hvor produktene ble kjøpt. Detaljer angående dette
reguleres av hvert land. Symbolet på produktet, bruksanvisningen eller emballasjen henviser om disse bestemmelsene. Med resirkulering, gjenbruk av stoffer
eller andre former av gjenbruk av gamle apparater/batterier bidrar du betydelig til å beskytte miljøet vårt.
7
00052374_77/02.16
Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement