Clatronic HL 3378, HL 1096 CB Instrukcja obsługi

Add to My manuals
44 Pages

advertisement

Clatronic HL 3378, HL 1096 CB Instrukcja obsługi | Manualzz
Heizlüfter HL 1096 CB
Hetluchtkacheltje • Ventilateur chauffant • Calefactor ventilador
Termoventilador • Dispositivo di riscaldamento con ventola • Fan heater
Termowentylator • Ventilátoros melegítő • Теплоелектровентилятор
UA
Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of voor incidenteel gebruik.
Ce produit est seulement adapté à une utilisation dans les pièces correctement isolées, ou
pour les utilisations occasionnelles.
Este producto solo es adecuado para utilizarlo en habitaciones bien aisladas o para un uso
ocasional.
Este produto só se adequa a divisões bem isoladas ou para uso ocasional.
Questo prodotto è adatto solo per ambienti ben isolati o per l’uso occasionale.
This product is only suitable for well isolated rooms or for occasional use.
Ten produkt nadaje się tylko do dobrze izolowanych pomieszczeń lub do sporadycznego
użytku.
Ez a termék kizárólag jól szigetelt helyiségekben vagy alkalmanként használható.
Цей виріб призначений тільки для приміщень із якісною теплоізоляцією чи для
нерегулярного використання.
Gebruiksaanwijzing • Mode d’emploi • Manual de instrucciones
Manual de instruções • Istruzioni per l’uso • Instruction Manual
Instrukcja obsługi / Gwarancja • Használati utasítás • Інструкція з експлуатації
17.05.18
17.05.18
17.05.18
4
17.05.18
17.05.18
6
17.05.18
Speciale veiligheidsinstructies voor dit toestel
17.05.18
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
8
17.05.18
Oververhittingsbeveiliging
Laagste stand
Hoogste stand
9
17.05.18
10
17.05.18
17.05.18
17.05.18
17.05.18
14
17.05.18
15
17.05.18
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
17.05.18
Limpieza
17
17.05.18
18
17.05.18
17.05.18
17.05.18
17.05.18
22
17.05.18
17.05.18
17.05.18
25
17.05.18
26
17.05.18
17.05.18
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
28
17.05.18
Highest level
29
17.05.18
30
17.05.18
Instrukcja obsługi
Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że
korzystanie z urządzenia sprawi Państwu radość.
Symbole użyte w tej instrukcji obsługi
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika
są specjalnie wyróżnione. Koniecznie stosuj się do tych
wskazówek, aby uniknąć wypadków i uszkodzenia urządzenia.
OSTRZEŻENIE:
Ostrzega przed zagrożeniami dla zdrowia i wskazuje na
potencjalne ryzyka obrażeń.
UWAGA:
Wskazuje na potencjalne zagrożenia dla urządzenia lub
innych przedmiotów.
WSKAZÓWKA:
Wyróżnia porady i informacje ważne dla użytkownika.
Ogólne uwagi
Przed uruchomieniem urządzenia proszę bardzo dokładnie
przeczytać instrukcję obsługi. Proszę zachować ją wraz
z kartą gwarancyjną, paragonem i w miarę możliwości również kartonem z opakowaniem wewnętrznym. Przekazując
urządzenie innej osobie, oddaj jej także instrukcję obsługi.
• Proszę wykorzystywać urządzenie jedynie dla prywatnego celu, jaki został przewidziany dla urządzenia. Urządzenie to nie zostało przewidziane do użytku w ramach
działalności gospodarczej.
• Proszę nie korzystać z urządzenia na zewnątrz. Proszę
trzymać urządzenie z daleka od ciepła, bezpośredniego
promieniowania słonecznego, wilgoci (w żadnym
wypadku nie zanurzać w substancjach płynnych) oraz
ostrych krawędzi. Proszę nie obsługiwać urządzenia
wilgotnymi dłońmi. Jeżeli urządzenie jest wilgotne lub
mokre, proszę natychmiast wyciągnąć wtyczkę.
• Jeżeli nie korzystacie Państwo z urządzenia, jeżeli
chcecie Państwo zamontować jakieś akcesoria, w celu
wyczyszczenia lub w przypadku jakichkolwiek zakłóceń,
proszę zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę
z gniazdka.
• Pracującego urządzenia nie należy pozostawiać bez
nadzoru. Przed opuszczeniem pomieszczenia urządzenie należy zawsze wyłączać i wyciągać wtyczkę sieciową
z gniazda (należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód).
• Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie i kabel
sieciowy nie są uszkodzone. W razie uszkodzenia należy
przestać korzystać z urządzenia.
• Proszę stosować tylko oryginalne akcesoria.
• Dla bezpieczeństwa dzieci proszę nie zostawiać swobodnie dostępnych części opakowania (torby plastikowe,
kartony, styropian itp.).
OSTRZEŻENIE:
Nie pozwalaj dzieciom bawić się folią.
Niebezpieczeństwo uduszenia!
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa dla urządzenia
Na produkcie umieszczone są symbole ostrzegawcze i informacyjne:
OSTRZEŻENIE:
Aby uniknąć przegrzania grzejnika, nie należy go okrywać.
OSTRZEŻENIE:
• Niektóre elementy produktu mogą bardzo się nagrzać i powodują powstanie oparzeń. Nie dopuszczać do kontaktu ze skórą.
Urządzenie przenosić chwytając za rączkę.
• Należy zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci
i osób chorych.
31
17.05.18
• Urządzenie to może być używane przez dzieci w wieku lat 8 lub
starsze, osoby z obniżoną sprawnością fizyczną, zmysłową lub
umysłową, osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli są one
nadzorowane lub gdy je poinstruowano jak korzystać z tego urządzenia w bezpieczny sposób, i gdy zdają sobie sprawę z istniejących niebezpieczeństw.
• Dzieci nie powinny bawić się tym urządzeniem.
• Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez
dzieci bez nadzoru.
• Dzieci poniżej 3 lat należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że
znajdują się pod opieką przez cały czas.
• Dzieci między 3 a 8 rokiem życia mogą jedynie włączać i wyłączać urządzenie, tylko, gdy znajdują się pod opieką lub zostały
poinstruowane pod kątem bezpiecznego użytkowania urządzenia
i jeśli rozumieją ryzyko, jakie niesie, pod warunkiem, że urządzenie ustawiono i zainstalowano w normalnej pozycji użytkowania.
• Dzieciom między 3 a 8 rokiem życia nie wolno wkładać wtyczki do
gniazda, nie wolno czyścić urządzenia ani też nie mogą wykonywać żadnych dozwolonych dla użytkownika prac konserwacyjnych.
• Proszę ustawiać urządzenie w odległości przynajmniej 90 cm od
innych przedmiotów ze wszystkich stron urządzenia.
• Proszę w żadnym wypadku nie korzystać z urządzenia grzewczego w pomieszczeniach, w których znajdują się grożące eksplozją opary (np. benzyna) ewent. w czasie pracy z łatwopalnym klejem lub rozpuszczalnikiem (np. podczas oklejania lub lakierowania
parkietu, PCV itp.).
• Proszę nie wprowadzać do urządzenia żadnych przedmiotów.
• Proszę zwracać uwagę na bezpieczny odstęp między kablem
zasilającym a obudową urządzenia grzewczego.
• Nie korzystać z urządzenia grzewczego na wolnym powietrzu.
32
17.05.18
• Grzejnika nie używać w bezpośredniej bliskości wanien kąpielowych, pryszniców czy basenów.
• Proszę nie ustawiać urządzenia grzewczego bezpośrednio pod
gniazdkiem.
• Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Skontaktować się z pracownikiem autoryzowanego serwisu. Jeśli przewód zasilania jest
uszkodzony, należy go wymienić u producenta, przedstawiciela
serwisu lub podobnie wykwalifikowanej osoby, aby uniknąć zagrożenia.
Wskazówki dotyczące użytkowania
Rozpakowywanie
1. Usuń wszystkie elementy opakowania, takie jak folia,
materiał wypełniający, zaciski do kabli i karton.
2. Odwiń całą długość kabla.
Ustawienie temperatury
Termostat powoduje regularne włączanie i wyłączanie się
urządzenia, dzięki czemu w pomieszczeniu zostaje zachowana stała temperatura.
Połączenie elektryczne
1. Proszę upewnić się, że napięcie urządzenia (patrz tabliczka identyfikacyjna) zgadza się z napięciem w sieci.
2. Ustaw przełącznik na lub na najniższy stopień.
3. Wtyczkę sieciową podłączaj tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazda z zestykiem ochronnym.
Aby w optymalny sposób ustawić temperaturę, postępuj
zgodnie z następującą instrukcją:
Moc przyłączeniowa
Pobór mocy stacji może wynosić maks. 2000 W. W związku
z tym wskazane jest podłączenie osobnym przewodem
i zabezpieczenie obwodu bezpiecznikiem domowym 16 A.
1. Ustaw regulator termostatyczny na najwyższy stopień.
2. Po osiągnięciu żądanej temperatury powoli obracaj
regulator wstecz, aż do wyłączenia grzejnika. Lampka
kontrolna w przełączniku gaśnie.
UWAGA: Przeciążenie
• Używane przedłużacze powinny mieć przewody
o przekroju nie mniejszym niż 1,5 mm².
• Nie używaj rozgałęziaczy ze względu na dużą moc
urządzenia.
Przełącznik funkcyjny
= Wyłączone
= Chłodne powietrze
I
= Ciepłe powietrze (1000 W)
II = Ciepłe powietrze (2000 W)
WSKAZÓWKA:
W małych pomieszczeniach należy wybierać małą moc.
Jeżeli to nie wystarczy, przełącz na wyższy stopień.
Najniższy
stopień
Najwyższy
stopień
Urządzenie grzewcze automatycznie zachowa w pamięci
wybrany poziom temperatury.
UWAGA:
Jeżeli urządzenie nie jest używane, wyjmij wtyczkę
z gniazda.
Praca z niską temperaturą powietrza
Aby używać urządzenia jako wentylatora, ustaw przełącznik
funkcji na symbol wentylatora i przekręć regulator temperatury do najwyższego położenia.
Zakończenie pracy
Aby zakończyć pracę, ustaw przełącznik na najniższy
stopień lub w pozycji a następnie wyciągnij wtyczkę
z gniazda sieciowego. Lampka kontrolna gaśnie.
33
17.05.18
Zabezpieczenie przed przegrzaniem
• Urządzenie wyposażone zostało w zabezpieczenie
przed przegrzaniem automatycznie wyłączające
urządzenie przy jego przegrzaniu. Ustaw przełącznik
funkcyjny w pozycji i wyciągnij przewód sieciowy
z gniazda. Urządzenia należy pozostawić na ok. 10 minut do ostygnięcia przed jego ponownym włączeniem.
• Jeżeli zabezpieczenie przed przegrzaniem wyłącza
urządzenie po krótkim czasie działania, prawdopodobnie
wystąpiło uszkodzenie. Należy wyłączyć urządzenie
i odłączyć je od sieci.
• Oddaj urządzenie sprzedawcy lub do naszego serwisu
w celu sprawdzenia.
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE:
• Przed rozpoczęciem czyszczenia proszę zawsze
wyciągać wtyczkę z gniazdka!
• Proszę poczekać, aż urządzenie zupełnie się ochłodzi!
• Urządzenia parze nie wolno do czyszczenia zanurzać
w wodzie. Może to doprowadzić do porażenia elektrycznego lub pożaru.
UWAGA:
• Nie używaj szczotki drucianej ani innych podobnych
przedmiotów.
• Nie używaj ostrych lub ściernych środków czyszczących.
• Urządzenie wytrzeć suchą ściereczką, aby usunąć
nagromadzony kurz.
• Aby pozbyć się ewentualnych plam mogą Państwo użyć
lekko wilgotnej ściereczki (nie mokrej).
Dane techniczne
Model:.................................................................. HL 1096 CB
Napięcie zasilające:.................................. 220 - 240 V~, 50 Hz
Pobór mocy:...................................................... 1800 - 2000 W
Stopień ochrony:...................................................................
Masa netto:.............................................................ok. 0,92 kg
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych i projektowych w trakcie ciągłego rozwoju produktu.
Niniejsze urządzenie odpowiada wymaganiom normy
bezpieczeństwa użytkowania oraz spełnia wymagania
dyrektywy niskonapięciowej i kompatybilności elektromagnetycznej.
Ogólne warunki gwarancji
Producent / Dystrybutor udziela 24 miesięcy gwarancji na
zakupione urządzenie. Okres gwarancji liczony jest od daty
zakupu urządzenia.
W tym okresie uszkodzone urządzenie będzie bezpłatnie
wymienione na wolne od wad. W przypadku, gdy wymiana
będzie niemożliwa do zrealizowania, Nabywca otrzyma
zwrot ceny zakupu urządzenia.
Za uszkodzone urządzenie uważa się takie, które nie
spełnia funkcji określonych w instrukcji obsługi, a przyczyną
takiego stanu jest wewnętrzna wada fabryczna lub materiałowa.
Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne,
chemiczne, termiczne, powstałe w wyniku działania sił
zewnętrznych (np. przepięcie w sieci energetycznej czy
wyładowania atmosferyczne), jak również wady powstałe
w wyniku obsługi niezgodnej z instrukcją obsługi urządzenia.
Nabywcy przysługuje prawo do wymiany urządzenia na
wolne od wad lub, jeśli wymiana jest niemożliwa, zwrotu gotówki tylko po dostarczeniu do punktu zakupu kompletnego
urządzenia z oryginalnymi akcesoriami, instrukcją obsługi
i w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu i prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczątka sklepu,
data sprzedaży urządzenia).
Gwarancja oraz zawarte w niej warunki obowiązują na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z przepisów
Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach
sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).
Dystrybutor:
CTC Clatronic Sp. z o.o
Ul. Brzeska 1
45-960 Opole
Usuwanie
Znaczenie symbolu „Pojemnik na śmieci”
Proszę oszczędzać nasze środowisko, sprzęt
elektryczny nie należy do śmieci domowych.
Proszę korzystać z punktów zbiorczych,
przewidzianych do zdawania sprzętu elektrycznego, i tam proszę oddawać sprzęt elektryczny,
którego już nie będą Państwo używać.
Tym sposobem pomagają Państwo unikać potencjalnych
następstw niewłaściwego usuwania odpadów, mających
wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.
Tą drogą przyczyniają się Państwo do ponownego użycia,
do recyklingu i do innych form wykorzystania starego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Informacje, gdzie można zdać sprzęt, otrzymają Państwo
w swoich urzędach komunalnych lub w administracji gminy.
34
17.05.18
35
17.05.18
17.05.18
37
17.05.18
38
17.05.18
17.05.18
17.05.18
17.05.18
17.05.18
17.05.18
Stand 05 / 2018
HL 1096 CB
C. Bomann GmbH
Internet: www.bomann-germany.de
Made in P.R.C.
17.05.18

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Polish were displayed