Bosch EH475ME11E/01, EH470FBB1E/21, EH475MG11E/01, EH475ME11E/21, PIE375N14E/21, EH375ME11E, EH470FBB1E, EH475ME11E/20, PIE375C14E/21, PIE375C14E/20 Instruction manual


Add to my manuals
13 Pages

advertisement

Bosch EH475ME11E/01, EH470FBB1E/21, EH475MG11E/01, EH475ME11E/21, PIE375N14E/21, EH375ME11E, EH470FBB1E, EH475ME11E/20, PIE375C14E/21, PIE375C14E/20 Instruction manual | Manualzz
*9000309461*
Û
Ø
Ú
Þ
â
é
×
ì
9000309461 940908
ê
Ù
ó
Ý
ë
ô
î
Monteringsveiledning
Οδηγίες εγκατάστασης
Monteringsanvisning
Asennusohje
Instrukcja montażu
Montaj kılavuzu
Инструкция по монтажу
‘
[
%
5
'
ƒ&
(
$
PLQ
$ PLQ
D
(
E
PLQ %
PLQ
PLQ
&
'
PLQ
PLQ
PLQ PLQ
&
ƒ
PLQ PLQ
PLQ
D
E
PLQ
PLQ
PLQ
91a
/
1
9
9
en
pl
ë Instrukcja montażu
Ważne wskazówki
Bezpieczeństwo: bezpieczeństwo podczas użytkowania
zapewnione jest wyłącznie w przypadku, gdy urządzenie zostało
zainstalowane poprawnie pod względem technicznym i zgodnie
z niniejszą instrukcją montażu. Za szkody powstałe w wyniku
nieodpowiedniego montażu odpowiedzialna będzie osoba
instalująca.
Podłączenie elektryczne: powierzać wyłącznie upoważnionemu
technikowi specjaliście. Należy przestrzegać rozporządzeń
miejscowej firmy dostarczającej energię elektryczną.
Rodzaj podłączenia: urządzenie posiada stopień ochrony I i
można go używać wyłącznie z uziemionym przyłączem.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe
funkcjonowanie urządzenia i ewentualne szkody spowodowane
przez niewłaściwą instalację elektryczną.
Instalacja: urządzenie powinno być podłączone do instalacji
stałej, w której należy zastosować odłączniki od instalacji stałej,
zgodnie z normami dotyczącymi instalacji.
Montaż w zabudowie pod blatem: płyty indukcyjne mogą być
instalowane wyłącznie na szafkach, piekarnikach z systemem
wymuszonej wentylacji tej samej marki lub na zmywarkach do
naczyń tej samej marki. Pod płytą kuchenki nie mogą być
instalowane lodówki, piekarniki bez systemu wentylacji lub
pralki.
Kabel zasilania: nie zaciskać kabla zasilania ani nie
przeprowadzać go przy ostrych brzegach. Jeśli poniżej
zamontowany jest piekarnik, przeprowadzić kabel przy tylnych
rogach piekarnika aż do puszki przyłączeniowej. Kabel zasilania
należy ułożyć w ten sposób, aby nie dotykał nagrzanych części
płyty kuchenki lub piekarnika.
Blat: płaski, poziomy, stabilny. Postępować zgodnie ze
wskazówkami producenta blatu.
Gwarancja: nieprawidłowo wykonana instalacja, podłączenie
lub montaż powoduje utratę ważności gwarancji produktu.
Wskazówka: Wszelkie czynności wewnątrz urządzenia, włącznie
z wymianą kabla zasilania, powinny zostać wykonane przez
odpowiednio przeszkolonych pracowników technicznych
Serwisu Technicznego.
Przygotowanie mebli do montażu, rysunki 1/2/3
Meble w zabudowie: odporne na temperaturę minimum 90°C.
Otwór: usunąć wióry po wykonaniu wycięcia.
Powierzchnie wycięcia: uszczelnić materiałem odpornym na
wysoką temperaturę.
Montaż na szafce, rysunek 2a
Jeśli płyta została zainstalowana na szafce, wówczas
przedmioty metalowe znajdujące się w szafce mogą nagrzać się
do wysokiej temperatury z powodu recyrkulacji powietrza
wypływającego z systemu wentylacji płyty. W tym przypadku,
zaleca się zastosowanie podpory przedzielającej.
Podpora przedzielająca: można nabyć odpowiednie akcesorium
w naszym Serwisie Technicznym. Kod referencyjny opisywanego
akcesorium to 448964.
Blat: powinien mieć grubość minimum 20 mm.
Odstęp między górną częścią zabudowy, a górną częścią szafki
powinien wynosić 65 mm.
Montaż na piekarniku, rysunek 2b
Blat: powinien mieć grubość minimum 30 mm.
Wskazówka: Sprawdzić możliwości montażu w instrukcji
montażu piekarnika, jeśli trzeba zwiększyć odstęp między płytą
grzewczą a piekarnikiem.
Wentylacja: Odstęp między piekarnikiem a płytą grzewczą
powinien wynosić co najmniej 5 mm.
Montaż nad zmywarką do naczyń
Należy zamontować akcesorium przedzielające. To akcesorium
można zamówić w naszym Serwisie Technicznym. Kod
referencyjny opisywanego akcesorium: 448964.
Blat: powinien mieć grubość minimum 20 mm i maksimum
40 mm.
Odstęp między górną częścią zabudowy i górną częścią
zmywarki do naczyń powinien wynosić:
■ 60 mm, w przypadku instalowania na zmywarce kompaktowej.
■ 65 mm, w przypadku instalowania na zmywarce
niekompaktowej.
Wentylacja, rysunek 3
Mając na względzie odpowiednią wentylację płyty, należy
zapewnić:
■ otwór w górnej części tylnej ścianki mebla (rysunek 3a).
■ odstęp między tylną częścią mebla a ścianką kuchenki
(rysunek 3b).
Instalacja urządzenia, rysunki 4/5
Wskazówka: Podczas montażu płyty grzewczej używać rękawic
ochronnych. Powierzchnie, które nie są widoczne, mogą mieć
ostre krawędzie.
1. Zainstalować załączone zaczepy (rysunek 4).
Wskazówka: Nie używać elektrycznych wkrętarek.
2. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej i sprawdzić jego
działanie.
– Napięcie, patrz tabliczka znamionowa.
– Podłączyć obowiązkowo według schematu podłączenia
(rysunek 5).
1. Brązowy
2. Niebieski
3. Żółto-zielony
Wskazówka: W zależności od rodzaju przyłącza konieczna
może być zmiana zacisków dostarczonych przez producenta.
Demontaż urządzenia
Odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.
Usunąć zaczepy mocujące.
Wyjąć płytę kuchenki, wypychając ją od dołu.
Uwaga!
Możliwość uszkodzenia urządzenia! Nie próbować wyjmować
urządzenia, stosując dźwignię od góry.
tr
ô
Montaj kılavuzu

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Black Built-in
  • 2 zone(s) Ceramic Zone induction hob
  • Timer
  • Control type: Touch

Related manuals

advertisement