advertisement

Fagor CA3262E, FIM-6825, FIM-6725 Instrukcja obsługi | Manualzz
769
082367
9
08236776
e s p a ñ o l
0
1
2
Uso
1
e s p a ñ o l
3
4
Diagnósticos
5
6
e s p a ñ o l
4
0
1
Installation
2
Utilisation
3
Entretien et
nettoyage
6
4
5
6
8
0
1
2
3
4
Diagnósticos
5
6
11
12
e n g l i s h
0
1
2
Use
e n g l i s h
3
14
e n g l i s h
4
5
4.2 Freezer not cold enough
6
The environment
15
e n g l i s h
16
0
1
2
17
18
3
4
Diagnose
5
6
20
0
Typenummer
1
2
Gebruik
3
Onderhoud en
reiniging
4
Problemen oplossen
5
23
6
24
č
e
s
k
y
0
Identifikace
1
2
25
č
3
s
k
y
e
č
4
Diagnózy
5
e
s
k
y
6
č
28
e
s
k
y
m a g y a r
0
1
2
m a g y a r
3
m a g y a r
4
5
6
32
0
1
2
,
3
Údržba a čistenie
4
Diagnózy
5
6
35
36
p o l s k a
Instrukcja obsługi
Ważne: Przed użyciem lodówki prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji.
Instrukcja obsługi została zredagowana w taki sposób, że tekst odnosi się do odpowiednich
rysunków.
0
Identyfikacja
produktu
Należy rozpoznać model posiadanej lodówki
(„a”, „b”) porównując panel sterowania z
instrukcją obsługi.
1
Instalacja
1.1 Rozpakowanie. Usunąć wszystkie
elementy ochronne.
1.2 Usytuowanie. Urządzenie powinno
być ustawione z dala od źródeł ciepła i
chronione przed bezpośrednim działaniem
promieni słonecznych, w celu zmniejszenia
zużycia energii elektrycznej.
Nie należy instalować lodówki na wolnym
powietrzu ani w miejscach narażonych na
opady atmosferyczne.
Aby zapobiec wibracjom należy sprawdzić,
czy półki zostały prawidłowo umieszczone i
rozmieścić pojemniki tak, by nie stykały się
ze sobą.
1.3 Podłączenie do sieci elektrycznej. Przed
podłączeniem lodówki należy odczekać co
najmniej 2 godziny. Lodówka powinna być
ustawiona w pozycji pionowej. Sprawdzić
dane na tabliczce znamionowej (220-240V
z uziemieniem) (1.3.1, 1.3.2).
Nie należy stosować przedłużaczy ani
adapterów.
Upewnić się, że przewód zasilania nie
styka się z silnikiem, ani że nie został nim
przygnieciony.
2
Użytkowanie
2.1 Włączenie lodówki. Wcisnąć przyciski
lub
do chwili wyświetlenia cyfry na
panelu (2.1.1).
2.2 Wybór komory urządzenia. W
chłodziarko-zamrażarkach komora
i komora zamrażarki
chłodziarki
działają niezależnie.
2.3 Wybieranie temperatury. Wcisnąć
,
przyciski
najpierw komory
, a następnie komory
zamrażarki
chłodziarki
(2.3.1).
Po wybraniu temperatury można
dowiedzieć się, jaka temperatura panuje w
danej komorze naciskając przez 5 sekund
lub
przyciski
odpowiedniej komory.
Temperatura komory zacznie migać.
Zalecenia: Zalecamy wybranie
temperatury: dla chłodziarki , a dla
zamrażarki
w przypadku produktów
już zamrożonych. W przypadku, gdy chcą
Państwo zamrażać produkty, zalecamy
ustawienie temperatury na
.
Nie należy zapominać, że temperatura
wewnątrz lodówki zależy od temperatury
otoczenia, usytuowania lodówki i
częstotliwości jej otwierania.
2.4 Funkcje chłodziarki.
Funkcja szybkiego schładzania: Funkcja
ta powoduje uaktywnienie chłodziarki w
niższej temperaturze przez okres 6 godzin.
Zalecamy jej włączanie w przypadku
umieszczenia w chłodziarce dużej ilości
produktów. Aby włączyć i wyłączyć tę
funkcję należy: Wcisnąć
(2.4.1).
Funkcja wakacje: Funkcja „wakacje” jest
bardzo przydatna, gdy nie używają Państwo
lodówki przez dłuższy czas, ale chcą w
tym czasie przechowywać w niej produkty.
Użycie tej funkcji powoduje, że lodówka
zużywa bardzo mało energii elektrycznej i
nie powstają nieprzyjemne zapachy w jej
wnętrzu.
Uwaga: W tym celu drzwi lodówki muszą
być zamknięte.
Aby włączyć i wyłączyć tę funkcję należy:
lub
Wcisnąć przyciski
do chwili
wyświetlenia na panelu (2.4.2). Aby
wyłączyć, należy powtórzyć tę operację.
37
p o l s k a
W niektórych modelach możliwe jest
wyłączenie komory chłodziarki. Wcisnąć
przyciski
lub
(2.4.3), do chwili, gdy na
panelu przestaną wyświetlać się cyfry.
2.5 Funkcje zamrażarki.
Funkcja szybkiego schładzania: Funkcja
ta powoduje uaktywnienie zamrażarki w
niższej temperaturze przez okres 52 godzin.
Zalecamy jej włączenie na 24 godziny
przed umieszczeniem w zamrażarce dużej
ilości produktów.
Aby włączyć i wyłączyć tę funkcję należy:
(2.5.1).
Wcisnąć
Włączenie/wyłączenie zamrażarki:
lub
Wcisnąć przyciski
(2.5.2), do
chwili, gdy na panelu przestanie wyświetlać
się temperatura. Po wyłączeniu zamrażarki
zostanie wyłączona również komora
chłodziarki.
2.6 Zalecenia dotyczące użytkowania.
• Drzwi nie powinny być otwarte dłużej,
niż to konieczne, nie należy wstawiać do
lodówki ciepłych potraw. W ten sposób,
użytkowanie lodówki będzie bardziej
wydajne i uniknie się zwiększenia
zużycia energii elektrycznej.
• Jeżeli lodówka jest NO FROST, nie
należy zasłaniać kratek wentylacyjnych
i należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza między produktami ułożonymi
na półkach.
• W zamrażarce nie należy przechowywać
napojów gazowanych ani szklanych
butelek z płynami, które mogą
wybuchnąć.
• Aby zapobiec wysuszaniu produktów
należy je przechowywać w
hermetycznych pojemnikach.
• Nie należy spożywać lodów ani innej
bardzo zimnej żywności, gdyż może to
spowodować odmrożenia jamy ustnej.
3
Konserwacja i
czyszczenie
3.1 Czyszczenie wnętrza lodówki. Do
czyszczenia wnętrza lodówki należy używać
gąbki lub szmatki nasączonej wodą z
dodatkiem sody oczyszczonej, co pozwoli
uniknąć powstawaniu nieprzyjemnych
zapachów. W żadnym wypadku nie należy
używać urządzeń czyszczących za pomocą
pary, rozpuszczalników lub gruboziarnistych
środków czyszczących.
3.2 Czyszczenie obudowy. Do mycia ekranów
nie należy używać urządzeń czyszczących
za pomocą pary.
Raz w roku zalecamy oczyszczanie przedniej
kratki podstawy urządzenia za pomocą
odkurzacza.
3.3 Czyszczenie wyposażenia. Części te nie
nadają się do mycia w zmywarce. Należy
je myć ręczenie, przy użyciu gąbki lub
ściereczki.
3.4 Wymiana żarówki. W razie przepalenia
żarówki: należy wyłączyć lodówkę z prądu.
Zdjąć pokrywę wciskając zatrzask (3.4.1,
3.4.3) i wyjąć przepaloną żarówkę (3.4.2,
3.4.4). Założyć nową, tego samego typu, o
gwincie E14, 220-240V, 15/25W, zgodnie ze
wskazówkami na oprawie.
3.5 Wymiana filtra węglowego. Lodówka
może być wyposażona w filtr węglowy
pochłaniający zapachy pewnych potraw
i wychwytujący mikroorganizmy (grzyby i
bakterie) z krążącego w lodówce powietrza.
Filtr utrzymuje swoje właściwości w
określonym czasie, przez 6 miesięcy. Po
upływie tego czasu zalecamy wymianę filtra
na nowy. Zależnie od modelu lodówki, filtr
może być umieszczony w różnych miejscach.
Aby aktywować filtr należy: Wcisnąć zatrzask
i zdjąć pokrywę, aby dostać się do filtra
(3.5.1, 3.5.3). Oddzielić filtr od pokrywy
(3.5.2, 3.5.4) i zdjąć taśmy zabezpieczające
(3.5.5).
Naciskać wyświetlacz BIOFILTRA do
momentu usłyszenia kliknięcia (3.5.6), w kilka
sekund skala czasu zacznie zmieniać kolor.
Ponownie umieścić filtr na swojej pierwotnej
pozycji.
38
p o l s k a
Zużyte i zapasowe filtry należy
przechowywać poza zasięgiem dzieci,
połknięcie większej ilości filtra może być
niebezpieczne.
Filtr należy chronić przed zamoczeniem,
gdyż może on utracić swoje właściwości.
3.6 S.P.A. salus per aquam (opcja)
Lodówka może być wyposażona w system
S.P.A., służący do utrzymywania stałego
poziomu wilgotności w pojemniku na owoce
i warzywa, w celu zapobieżenia wysychaniu
produktów.
Jest on umieszczony w przegrodzie
pojemnika na owoce i warzywa (3.6.1).
Składa się on ze zbiornika z pojemnikiem
do nalewania wody i wskaźnika poziomu.
Kiedy system S.P.A. będzie wymagał
uzupełnienia wody, wskaźnik poziomu
obniży się, aż do zniknięcia. Należy wtedy
wyjąć pojemnik (3.6.2) i nalać nim wodę do
zbiornika (3.6.3).
4.4 Normalne odgłosy wydawane przez
lodówkę
Lodówka może wydawać odgłosy, które są
normalne podczas jej pracy i nie należy się
martwić z tego powodu.
• Gaz chłodzący może podczas
przemieszczania się w przewodach
wydawać odgłos bulgotania.
• Kompresor może brzęczeć i lekko stukać,
przede wszystkim w momencie rozruchu.
• Kurczenie i rozszerzanie się różnych
materiałów zastosowanych w lodówce
może powodować trzaski lub szelesty.
• Powietrze poruszane wentylatorami
chłodziarki i podstawy lodówki może
powodować lekki szum.
Nie należy manipulować przy
lodówce, by usiłować to naprawić.
Należy skontaktować się z serwisem
technicznym.
Zalecamy wymianę filtra co dwa lata (3.6.4).
4
Rozwiązywanie
problemów
4.1 Otwarte drzwi. Jeżeli drzwi będą otwarte
prze dłużej niż 2 minuty, włączy się
alarm dźwiękowy i zgaśnie oświetlenie w
chłodziarce. Alarm zostanie wyłączony po
zamknięciu drzwi.
4.2 Zbyt wysoka temperatura w zamrażarce
• Kiedy temperatura w zamrażarce będzie
zbyt wysoka, włączy się alarm świetlny
(4.2.1) i aktywuje się przerywany sygnał
dźwiękowy. Wciśnij
, aby ręcznie
wyłączyć sygnał dźwiękowy (4.2.2).
• W przypadku włączenia urządzenia po
raz pierwszy, zacznie migać ikona lub
włączy się alarm świetlny, ale nie będzie
sygnału dźwiękowego.
4.3 Przerwa w dostawie prądu.
Należy jak najrzadziej otwierać drzwi
lodówki. Do ponownym włączeniu
dostawy prądu należy sprawdzić, czy
przechowywane produkty się nie rozmroziły.
5
Bezpieczeństwo
• Nie przykrywać ani zastawiać kratek
wentylacyjnych.
• Należy uważać, by nie uszkodzić obwodu
chłodzenia.
• Wewnątrz lodówki nie należy używać
urządzeń elektrycznych, chyba, że są to
urządzenia zalecane przez producenta.
• Nie stosować urządzeń mechanicznych bądź
innych środków, różnych od tych zalecanych
przez producenta, aby przyśpieszyć proces
zamrażania.
• Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi
lub umysłowymi, a także nie posiadające
doświadczenia lub wiedzy w użytkowaniu
urządzeń tego typu, chyba, że będą one
nadzorowane lub zostaną poinstruowane na
temat korzystania z tego urządzenia przez osobę
odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Należy
nadzorować jego użytkowanie przez dzieci, aby
zapobiec, by bawiły się tym urządzeniem.
39
p o l s k a
• Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony,
aby uniknąć ryzyka powinien zostać on
wymieniony przez producenta, serwis
posprzedażowy lub przez wykwalifikowany
personel.
6
Środowisko
naturalne
Lodówka ta została wyprodukowana z myślą
o dbałość o środowisko naturalne.
W urządzeniu tym zastosowano środach
chłodzący R600A, nie niszczący środowiska
naturalnego.
Szanuj środowisko naturalne. Należy
stosować temperatury zalecane dla danej
komory, zależnie od potrzeb, aby zapewnić
wydajne użytkowanie lodówki.
Na dłuższe okresy czasu, gdy nie korzystają
Państwo z lodówki należy ja wyłączać lub
aktywować funkcję „wakacje”. Zmniejszą
Państwo zużycie i zaoszczędzą energię
elektryczną.
Należy unikać otwierania drzwi przez okres
dłuższy, niż to konieczne, gdyż powoduje to
wzrost zużycia energii.
Zarządzanie odpadami urządzeń
elektrycznych i elektronicznych.
Nie należy wyrzucać urządzeń wraz z
innymi zwykłymi odpadami domowymi.
Po zakończeniu okresu użytkowania lodówki
należy ją dostarczyć do specjalistycznego
punktu odzysku.
Usuwanie oddzielnych odpadów sprzętu
AGD pozwala uniknąć negatywnych skutków
dla zdrowia i środowiska naturalnego oraz
oszczędzać energię i zasoby naturalne.
Aby uzyskać więcej informacji na ten temat,
należy skontaktować się z lokalnymi władzami
bądź z firmą, w której zakupili Państwo
urządzenie.
40
0
1
2
Uso
3
42
4
Diagnosi
5
Sicurezza
6
Ambiente
43
44
0
Идентифициране
1
2
Употреба
45
3
4
5
Безопасност
6
48
danmark
0
Identifikation
1
2
Betjening
eller
2.1 Apparatet tændes. Tryk på tast
Du vil på det digitale display kunne se et tal
(2.1.1).
2.2 Rumvalg. På apparater som kombinerer
køleskab
og dypfryser
fungerer disse
separat.
49
danmark
3
danmark
4
5
6
Miljø
danmark
52
0
1
2
×ñÞóç
2.3 ÅðéëïãÞ èåñìïêñáóßáò. ÐéÝóôå ôá
,
ðëÞêôñá
ðñþôá ôïõ èáëÜìïõ
êáé Ýðåéôá ôïõ èáëÜìïõ
êáôÜøõîçò
øýîçò
(2.3.1).
Áöïý åðéëÝîåôå ôç èåñìïêñáóßá, ìðïñåßôå
íá ìáèáßíåôå ôç èåñìïêñáóßá ôïõ
èáëÜìïõ áíÜ ðÜóá óôéãìÞ ðéÝæïíôáò ãéá
Þ
5 äåõôåñüëåðôá ôá ðëÞêôñá
ôïõ
èáëÜìïõ ðïõ èÝëåôå. Ç èåñìïêñáóßá ôïõ
èáëÜìïõ èá áíáâïóâÞíåé.
Óýóôáóç: Ðñïôåéíüìåíç èåñìïêñáóßá
ôïõ èáëÜìïõ øýîçò êáé ôïõ èáëÜìïõ
êáôÜøõîçò
ãéá Þäç êáôåøõãìÝíá
ôñüöéìá. Óå ðåñßðôùóç ðïõ èÝëåôå íá
êáôáøýîåôå, ç ðñïôåéíüìåíç èåñìïêñáóßá
.
åßíáé
Ìçí îå÷íÜôå üôé ç èåñìïêñáóßá ôïõ
åóùôåñéêïý åîáñôÜôáé áðü ôç èåñìïêñáóßá
ðåñéâÜëëïíôïò, ôç èÝóç êáé ôç óõ÷íüôçôá
áíïßãìáôïò.
2.4 Ëåéôïõñãßåò øõãåßïõ.
Ëåéôïõñãßá ãñÞãïñçò øýîçò: ÁõôÞ ç
ëåéôïõñãßá åíåñãïðïéåß ôï øõãåßï, ìå ôçí ðéï
êñýá èåñìïêñáóßá, ãéá 6 þñåò. ÓõíéóôÜôáé
ç åíåñãïðïßçóÞ ôçò ìüëéò åéóÜãåôå óôï
øõãåßï ìåãÜëç ðïóüôçôá ôñïößìùí. Ãéá
åíåñãïðïßçóç êáé áðåíåñãïðïßçóç: ÐéÝóôå
(2.4.1).
Ëåéôïõñãßá äéáêïðþí: Ç ëåéôïõñãßá
äéáêïðþí åßíáé ðïëý ÷ñÞóéìç üôáí äåí
ðñüêåéôáé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï øõãåßï
ãéá ìåãÜëï äéÜóôçìá, áëëÜ èÝëåôå íá
äéáôçñÞóåôå ôñüöéìá óôçí êáôÜøõîç.
Ìå áõôÞ ôç ëåéôïõñãßá, ôï øõãåßï óáò èá
äéáôçñÞóåé ðïëý ÷áìçëÞ êáôáíÜëùóç
÷ùñßò äçìéïõñãßá ïóìþí óôï åóùôåñéêü.
Ðñïåéäïðïßçóç: Ãéá íá ãßíåé áõôü, ç ðüñôá
ôïõ øõãåßïõ ðñÝðåé íá åßíáé êëåéóôÞ.
Ãéá åíåñãïðïßçóç êáé áðåíåñãïðïßçóç:
,
ÐéÝóôå ôá ðëÞêôñá
ìÝ÷ñé íá
åìöáíéóôåß óôçí ïèüíç (2.4.2). Ãéá
áðåíåñãïðïßçóç, åðáíáëÜâåôå ôç
äéáäéêáóßá.
53
Óå êÜðïéá ìïíôÝëá ìðïñåßôå íá óâÞóåôå
,
ôïí èÜëáìï øýîçò. ÐéÝóôå ôá ðëÞêôñá
(2.4.3), ìÝ÷ñé íá ìçí åìöáíßæåôáé êáíÝíá
øçößï.
2.5 Ëåéôïõñãßåò êáôÜøõîçò.
Ëåéôïõñãßá ãñÞãïñçò øýîçò: ÁõôÞ ç
ëåéôïõñãßá åíåñãïðïéåß ôçí êáôÜøõîç, ìå
ôçí ðéï êñýá èåñìïêñáóßá, ãéá 52 þñåò.
ÓõíéóôÜôáé ç åíåñãïðïßçóÞ ôçò 24 þñåò
ðñéí åéóÜãåôå óôçí êáôÜøõîç ìåãÜëç
ðïóüôçôá ôñïöþí.
Ãéá åíåñãïðïßçóç êáé áðåíåñãïðïßçóç:
(2.5.1).
ÐéÝóôå
Óýíäåóç/áðïóýíäåóç ôçò êáôÜøõîçò:
,
ÐéÝóôå ôá ðëÞêôñá
(2.5.2), ìÝ÷ñé íá
ìçí åìöáíßæåôáé ç èåñìïêñáóßá óôçí ïèüíç.
Ìüëéò óâÞóåôå ôçí êáôÜøõîç, èá óâÞóåé êáé
ï èÜëáìïò øýîçò.
2.6 Ïäçãßåò ÷ñÞóçò:
Ôï ößëôñï äéáôçñåß ôéò éäéüôçôÝò ôïõ ãéá
ðåñéïñéóìÝíï äéÜóôçìá 6 ìçíþí. Áöïý
ðåñÜóåé áõôü ôï äéÜóôçìá óõíéóôÜôáé ç
áíôéêáôÜóôáóÞ ôïõ ìå Ýíá êáéíïýñéï. Ç
èÝóç ôïõ ðïéêßëëåé áíÜëïãá ìå ôï ìïíôÝëï.
3
3.6 S.P.A. salus per aquam (ðñïáéñåôéêü)
Ôï øõãåßï óáò ìðïñåß íá åíóùìáôþóåé
ôï åîÜñôçìá S.P.A. ðïõ ÷ñçóéìåýåé ãéá
íá äéáôçñåßôáé Ýíá óôáèåñü åðßðåäï
õãñáóßáò óôï èÜëáìï ëá÷áíéêþí êáé Ýôóé íá
áðïöåýãåôáé ç îÞñáíóç ôùí ôñïößìùí.
Âñßóêåôáé óôï ìïíùôéêü áñìü ôïõ
óõñôáñéïý ëá÷áíéêþí (3.6.1). Áðïôåëåßôáé
áðü Ýíá íôåðüæéôï ìå Ýíá êýðåëëï Ýê÷õóçò
êáé óôÜèìç Ýíäåéîçò ðëÞñùóçò. ¼ôáí ôï
S.P.A. ÷ñåéÜæåôáé íåñü ç óôÜèìç èá êáôÝâåé
ìÝ÷ñé íá åîáöáíéóôåß. ÂãÜëôå ôï êýðåëëï
(3.6.2) êáé ÷ñçóéìïðïéåßóôå ôï ãéá íá
ãåìßóåôå ôï íôåðüæéôï (3.6.3).
ÓõíéóôÜôáé ç áíôéêáôÜóôáóç ôïõ ößëôñïõ
êÜèå 2 ÷ñüíéá (3.6.4).
4
5
55
6
ÐåñéâÜëëïí
56
0
1
2
57
3
58
4
5
59
6
60
Manual d’instruccions
Molt important: llegeix íntegrament aquest manual abans d’utilitzar el teu frigorífic.
Aquest manual està dissenyat de manera que els textos estiguin relacionats amb els dibuixos
corresponents.
0
1
2
Ús
(2.5.1).
• No consumeixis gelats o aliments molt
freds, ja que poden produir cremades a la
boca.
3
Manteniment i
neteja
3.1 Neteja interior. Quan netegis l’interior, utilitza
una esponja o una baieta amarada d’aigua
amb bicarbonat per evitar que es generin
olors. No utilitzis en cap cas màquines de
neteja de vapor, dissolvents o detergents
abrasius.
3.2 Neteja exterior. No utilitzis màquines de
neteja de vapor per netejar les pantalles.
És recomanable netejar la reixeta de la part
del davant de la base de l’aparell un cop a
l’any amb una aspiradora.
62
3.5 Canvi de filtre de carboni. El frigorífic pot
incorporar un filtre de carboni que absorbeix
les olors estranyes de certs aliments i reté els
microorganismes (fongs i bacteris) de l’aire
en circulació.
No mullis el filtre, ja que en perdrà totes les
propietats.
3.6 S.P.A. salus per aquam (opcional)
El teu frigorífic pot incorporar l’accessori
S.P.A., que serveix per mantenir un nivell
constant d’humitat al recinte portaverdures i,
així, evitar que es ressequin els aliments.
Està situat a la junta de separació del calaix
portaverdures (3.6.1). Està format per un
dipòsit amb un recipient abocador i un
nivell indicatiu d’emplenatge. Quan l’S.P.A.
necessiti aigua, el nivell baixarà fins que
quedi ocult. Treu el recipient (3.6.2) i utilitza’l
per omplir el dipòsit (3.6.3).
Es recomana canviar el filtre cada 2 anys
(3.6.4).
4
5
• No utilitzis aparells elèctrics a l’interior del
frigorífic, tret que siguin del tipus recomanat pel
fabricant.
• No usis dispositius mecànics o altres mitjans
diferents dels recomanats pel fabricant per
accelerar el procés de descongelació.
• Aquest aparell no està destinat perquè l’utilitzin
persones (incloent-hi nens) amb les capacitats
físiques, sensorials o mentals reduïdes o sense
experiència o coneixement, excepte amb
supervisió o després de rebre instruccions
relatives a l’ús de l’aparell d’una persona
responsable de la seva seguretat. Caldrà que
se supervisi l’ús de l’aparell per part dels nens
per evitar que hi juguin.
• Si el cable d’alimentació està danyat, ha de ser
substituït pel fabricant, pel seu servei postvenda
o per personal similar qualificat amb la finalitat
d’evitar situacions perilloses.
6
64
g a l e g o
0
Identifica o modelo do teu frigorífico (“a”,
“b”) comparando o panel de mandos coas
ilustracións.
1
Recomendación: Temperatura aconsellada
do recinto refrixerador
e do recinto
para alimentos xa
conxelador
conxelados. No caso de que queiras
conxelar, a temperatura recomendada é
.
2
Uso
2.1 Acendido do frigorífico. Pulsa as teclas
ou
ata que visualices un díxito no display
(2.1.1).
3
3.1 Limpeza interior. Ó limpa-lo interior, utiliza
unha esponxa ou baeta empapada en auga
con bicarbonato ó limpa-lo interior para
evita-la formación de olores. En ningún
caso, utilices máquinas de limpeza a vapor,
disolventes ou deterxentes abrasivos.
3.2 Limpeza exterior. Non uses máquinas
de limpeza a vapor para a limpeza das
pantallas.
É recomendable limpa-la reixa dianteira
da base do aparato unha vez ó ano cunha
aspiradora.
66
4
Diagnósticos
5
4.1 Porta aberta. Se mante-la porta aberta
máis de 2 minutos, soará unha alarma e
apagarase a luz do refrixerador. A alarma
desconéctase ó pecha-la porta.
• Non utilices aparatos eléctricos no interior
do frigorífico, a non ser que sexan do tipo
recomendado polo fabricante.
• Se a temperatura do conxelador é
anormalmente alta, aparecerá unha alarma
luminosa (4.2.1) e activarase, á súa vez, un
sinal acústico intermitente. Pulsa
para desactiva-lo sinal acústico de forma
manual (4.2.2).
• Cando conécte-lo aparato por primeira
vez, a alarma luminosa estará activada,
pero non soará a alarma.
4.3 Corte de subministración eléctrica
Abre as portas do frigorífico o menos posible.
Cando volva a corrente, comproba se os
alimentos almacenados se desconxelaron.
4.4 Ruídos normais no frigorífico
O teu frigorífico pode emitir unha serie
de ruídos que son normais durante o seu
funcionamento e polos que non te debes
preocupar.
• O gas refrixerante pode producir un
burbullo ó circular polos circuítos.
• O compresor pode producir zunidos e/ou
un lixeiro batedoiro, sobre todo cando se
pon en marcha.
• As dilatacións ou contraccións dos
materiais utilizados poden producir estalos
ou ruxidos.
• O aire que moven os ventiladores do
conxelador e da base do frigorífico pode
xerar un pequeno ruído de fondo.
Non manipúle-lo frigorífico para
intentar reparalo. Contacta co servizo de
asistencia técnica.
6
68
e u s k a r a
Erabilera-eskuliburua
Oso garrantzitsua: Gailua erabili aurretik irakurri arretaz eskuliburu hau.
Eskuliburuko testu bakoitza dagokion irudiarekin lotuta dago.
0
Identifikazioa
1
Azkar hozteko funtzioa: Funtzio honi esker,
hozkailuaren tenperaturarik hotzena 6 orduz
mantendu daiteke. Hozkailuan elikagai asko
sartzen denean aktibatzea gomendatzen da.
Aktibatu eta desaktibatzeko: Sakatu
(2.4.1).
“Oporrak” funtzioa: “Oporrak” funtzioa oso
egokia da hozkailua denbora luzez erabili ez
baina izozkailuko elikagaiak mantendu nahi
badituzu. Funtzio honi esker, zure gailuak
oso gutxi kontsumituko du eta ez da usainik
egongo.
Oharra: Gailuaren atea itxita egon behar da.
2
Erabilera
e u s k a r a
3
3.1 Barnealdearen garbiketa. Barnealdea
garbitzeko erabili urez eta bikarbonatoz
bustitako belaki edota zapia. Horrela, usain
txarrak saihestuko dituzu. Ez erabili inoiz
lurrunezko garbiketarako makinarik ezta
disolbagarri edota garbigarri urratzailerik ere.
3.2 Kanpoaldearen garbiketa. Ez erabili
lurrunezko garbiketarako makinarik pantailak
garbitzeko.
Urtean behin, atzealdeko sareta xurgatzaile
batekin garbitzea gomendatzen da.
3.3 Osagarrien garbiketa. Osagarriak ezin dira
ontzi-garbigailuan sartu. Eskuz garbitu belaki
edota zapi batekin.
70
e u s k a r a
4
Diagnostikoak
5
4.4 Gailuaren hots normalak
Gailuak normalak diren hots batzuk egin
ditzake, ez kezkatu.
• Gas-hoztaileak borbor egin dezake
zirkuituetan zehar dabilenean.
• Konpresoreak burrunba eta/edo kolpe
hotsa egin dezake, batez ere martxan
hasten denean.
• Erabilitako materialen dilatazioa edota
kontrakzioa dela eta karraskak edo kirrikak
entzun daitezke.
• Izozkailuko haizagailuek mugitzen duten
aireak hondo-zarata txikia sortu dezake.
Ez saiatu gailua konpontzen. Deitu
laguntza teknikoko zerbitzura.
6
Gailu hau diseinatzerakoan ingurumenaren
zaintza kontuan hartu da.
Gailu honek ingurumena kaltetzen ez duen R600A
hoztailea erabiltzen du.
Zaindu ingurumena. Behar duzun funtzioa
aktibatzerakoan edukiontzi bakoitzean
gomendatutako tenperatura erabili gailua
eraginkortasunez erabiltzeko.
Itzali hozkailua edo “oporrak” funtzioa aktibatu
gailua epe luze batean erabili behar ez baduzu.
Horrela, kontsumoa murrizteaz gain energia ere
aurreztuko duzu.
Ez eduki ateak irekita behar baino denbora
gehiago, horrek energia asko gastatzen du.
Gailu elektriko eta elektronikoetatik
eratorritako hondakinen kudeaketa.
71
e u s k a r a
72

advertisement

Related manuals

advertisement