advertisement

Groupe Brandt DKF1324X Instrukcja obsługi | Manualzz
11-12
RR4200039
KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING
NO
PL
FI
SE
1.4.10
1.4.7
1.4.4
1.4.11
1.4.1
1.4.8
1.4.5
1.4.12
1.4.2
1.3.1
769
082367
1.4.13
1.4.9
082367769
354L
316L
M 079
13KG24
1.4.6
1.4.3
1.3.2
2.2.1
1.4.14
2.1.4
1.4.15
2.2.2
ALARM
SUPER
2.1.1
1.4.16
SUPER
ALARM
ºC
2.2.3
ºC
2.1.5
2.1.3
2.1.2
1.5.1
2.3.6
2.3.1
2.2.7
2.2.4
2.3.7
SUPER
5”
2.3.8
SUPE
ºC
2.3.5
ALARM
2.3.4
SUPER
ºC
2.3.3
OFF
2.2.8
ºC
2.2.6
2.3.2
ALARM
2.2.5
2.3.9
2.5.1
2.3.11
2.3.10
2.5.2
2.4.1
SUPER
ALARM
2.5.3
2.4.2
2.3.12
ºC
2.6.1
3”
4.1.1
3”
2.5.4
2.6.2
2.6.4
4.1.2
PER
4.1.3
ALARM
2.5.5
SUPER
4.1.4
ALARM
2.6.5
2.6.3
ºC
2.5.6
e s p a ñ o l
1
e s p a ñ o l
0
1
2
e s p a ñ o l
2
Uso
3
4
Diagnósticos
5
6
5
6
0
1
7
2
•
•
•
•
•
3
4
5
6
10
Estimado/a cliente/a:
11
0
1
12
2
• Guarde os alimentos em recipientes herméticos
para evitar que os alimentos sequem.
3
4
Diagnósticos
5
6
15
e n g l i s h
16
e n g l i s h
0
1
2
Use
17
3
4
19
e n g l i s h
5
6
20
21
0
1
2
Uso
4
Diagnosi
3
5
Sicurezza
6
26
0
1
2
3
4
Diagnosen
5
6
Gewaardeerde klant,
31
0
maak hem helemaal leeg.
1
2
Gebruik
33
•
•
•
•
•
3
Onderhoud en
reiniging
4
Meldsysteem
5
6
35
36
0
Идентификация
1
2
3
4
39
5
6
Ā e s k y
41
Ā e s k y
0
1
42
2
3
Údržba a Āištėní
Diagnózy
4
Ā e s k y
5
BezpeĀnost
6
m a g y a r
De Dietrich
A márkával kapcsolatban minden információt megtalál weboldalunkon:
www.de-dietrich.com
46
m a g y a r
0
1
m a g y a r
2
3
4
49
5
6
51
0
1
Odpojte stisnutím západky konektoru
(1.4.4). Odstráļte dvere mrazniĀka (1.4.5).
Odoberte držiak ovládaĀa páĀením
pomocou skrutovaĀa v na to urĀených
drážkach (1.4.6)
52
2
•
•
•
•
•
3
Údržba a Āistenie
4
Diagnózy
5
6
56
0
“a”, “b”, “c”, “d”, “e”
1
57
2
58
4
3
59
6
5
60
d a n s k
61
d a n s k
0
1
Montering
2
3
4
d a n s k
5
6
Miljø
65
De Dietrich
Du kan hitta all information om märket på www.de-dietrich.com
66
0
1
2
3
4
69
5
6
Miljö
70
70
71
71
0
1
2
,
72
3
74
4
5
6
75
n o r s k
De Dietrich
Les all informasjon om merket hos oss på www.de-dietrich.com
76
n o r s k
0
1
2
Bruk
3
4
n o r s k
5
Sikkerhet
6
80
80
p o l s k a
Szanowni Pañstwo!
Odkrycie produktów marki De Dietrich wi¹¿e siê z doÜwiadczeniem wyj¹tkowych
emocji, które rodz¹ siê wy³¹cznie w zetkniêciu z przedmiotami o szczególnej
wartoÜci.
Natychmiast, dos³ownie od pierwszego spojrzenia, przykuwaj¹ one nasz¹
uwagê. Dziêki jakoÜci wzornictwa, które wyró¿nia siê ponadczasow¹ estetyk¹
i nienagannym wykoñczeniem, poszczególne elementy nabieraj¹ elegancji i
wyrafinowania, pozostaj¹c jednoczeÜnie ze sob¹ w idealnej harmonii.
Ju¿ po chwili odczuwamy nieodparte pragnienie ich dotkniêcia. W stylistyce
marki De Dietrich, która opiera siê wy³¹cznie na solidnych i renomowanych
materia³ach, priorytetow¹ rolê odgrywa autentycznoÜæ.
£¹cz¹c zaawansowan¹ technologiê ze szlachetnymi materia³ami, De Dietrich
tworzy najwy¿szej jakoÜci produkty dostosowane do potrzeb sztuki kulinarnej,
bêd¹cej wspóln¹ pasj¹ wszystkich jej mi³oÜników.
¯yczymy Pañstwu wielu mi³ych chwil i pe³nej satysfakcji podczas u¿ytkowania
nowo nabytego urz¹dzenia. Z przyjemnoÜci¹ zapoznamy siê z wszelkimi Pañstwa
sugestiami i odpowiemy na ewentualne pytania czy w¹tpliwoÜci, przekazane
naszemu dzia³owi obs³ugi klienta lub za poÜrednictwem strony internetowej.
Dziêkujemy za okazane nam zaufanie!
De Dietrich
Pe³na informacja na temat naszej marki dostêpna jest na stronie
www.de-dietrich.com
81
p o l s k a
Instrukcja obsãugi
Bardzo waŧne: przed przystćpieniem do uŧytkowania zamraŧarki prosimy o dokãadne zapoznanie siĕ
z niniejszć instrukcjć obsãugi.
Zostaãa ona opracowana w taki sposób, aby umoŧliwiþ lekturĕ tekstu w powićzaniu z odpowiednimi
rysunkami.
0
Nie uŧywaþ rozgaãĕťników ani przedãuŧaczy.
Identyfikacja
Aby sprawdziþ model posiadanego urzćdzenia (“a”,
“b”, “c”, “d”, “e”) naleŧy porównaþ wyglćd jego panelu
sterujćcego z zaãćczonymi ilustracjami.
Upewniþ siĕ, ŧe przewód zasilajćcy nie dotyka
kompresora ani nie zostaã nim przygnieciony.
1.4 Zmiana kierunku otwierania drzwi. Wyãćczyþ
zamraŧarkĕ z sieci elektrycznej i caãkowicie opróŧniþ jej
zawartoŋþ.
Poãoŧyþ jć ostroŧnie na podãodze (1.4.1).
Jeŧeli zamraŧarka zostaãa wyposaŧona w funkcjĕ NO
FROST, jej nazwa jest widoczna na panelu sterujćcym.
1
1.1 Rozpakowanie. Usunćþ wszystkie elementy
zabezpieczajćce.
1.2 Usytuowanie. Aby zmniejszyþ zuŧycie energii
elektrycznej, urzćdzenie powinno zostaþ ustawione
z dala od ťródeã ciepãa i zabezpieczone przed
bezpoŋrednim dziaãaniem promieni sãonecznych.
Nie naleŧy instalowaþ zamraŧarki na wolnym
powietrzu ani w miejscach naraŧonych na opady
atmosferyczne.
Z tyãu urzćdzenia naleŧy zapewniþ swobodny
przepãyw powietrza. Odstĕp miĕdzy jego tylnć
czĕŋcić a ŋcianć powinien wynosiþ 25 mm. W
ŧadnym wypadku nie wolno zastawiaþ przestrzeni
pomiĕdzy podstawć urzćdzenia a podãogć oraz jego
górnć czĕŋcić a sufitem.
Wypoziomowaþ zamraŧarkĕ w celu unikniĕcia
wibracji i haãaŋliwej pracy. Naleŧy pamiĕtaþ, ŧe w
przypadku urzćdzenia przylegajćcego do ŋciany
lub mebli kuchennych moŧe wystĕpowaþ niewielki
haãas.
Aby nie dopuŋciþ do powstawania wibracji,
wskazane jest sprawdzenie, czy szuflady zostaãy
prawidãowo umieszczone w zamraŧarce i pojemniki
nie stykajć siĕ ze sobć.
1.3 Podãćczenie do sieci elektrycznej. Przed
podãćczeniem zamraŧarki do prćdu naleŧy ustawiþ
jć w pozycji pionowej i odczekaþ, co najmniej,
2 godziny. Sprawdziþ, czy parametry sieci
elektrycznej sć zgodne z danymi figurujćcymi na
tabliczce znamionowej (220-240V z uziemieniem)
(1.3.1, 1.3.2).
82
Usunćþ wkrĕty mocujćce (1.4.2) i wyjćþ zawias górny
wraz z wkãadkć obrotowć, pomagajćc sobie przy tym
ŋrubokrĕtem (1.4.3).
Rozãćczyþ kabel, wciskajćc zatrzask mocujćcy zãćcze
(1.4.4). Zdjćþ drzwi zamraŧarki (1.4.5). Usunćþ panel
sterujćcy, podwaŧajćc go ŋrubokrĕtem umieszczonym
w przeznaczonych do tego celu gniazdach (1.4.6).
Wykonaþ wyciĕcie na kabel po przeciwnej stronie,
w miejscu zaznaczonym na obudowie (1.4.7).
Zamontowaþ ponownie panel sterujćcy, przecićgajćc
kabel przez przygotowane uprzednio wyciĕcie (1.4.8).
Usunćþ wkrĕty mocujćce i wyjćþ zawias dolny. Zmieniþ
pozycjĕ sworznia zawiasu i zaãoŧyþ go po przeciwnej
stronie (1.4.9).
Zamocowaþ drzwi (1.4.11).
Odkrĕciþ umieszczony na drzwiach pionowy uchwyt,
a nastĕpnie obróciþ go o 180º i zamocowaþ po
przeciwlegãej stronie (1.4.10).
Umieŋciþ zaŋlepkĕ zamykajćcć w gnieťdzie zawiasu
górnego po przeciwnej stronie (1.4.12). Zamocowaþ na
wcisk w drzwiach zãćcze kabla (1.4.13).
Zaãoŧyþ górny zawias wraz z wkãadkć obrotowć,
umieszczajćc wystajćcy kabel pod panelem sterujćcym
(1.4.14), a nastĕpnie przymocowaþ go za pomocć
wkrĕtów (1.4.15).
Zachowujćc ostroŧnoŋþ, ustawiþ ponownie zamraŧarkĕ
w pozycji stojćcej (1.4.16).
1.5 Wypoziomowanie urzćdzenia. Wyregulowaþ nóŧki w
taki sposób, aby zapewniþ lekkie odchylenie zamraŧarki
do tyãu, co uãatwi prawidãowe zamykanie drzwi. (1.5.1)
1.6 Klasa klimatyczna. Niniejsze urzćdzenie zostaão
zaprojektowane z uwzglĕdnieniem optymalnego
zakresu temperatury otoczenia, wynoszćcego od
+10ºC do +43ºC, klasa klimatyczna SN-T (1.3.2).
W temperaturach wykraczajćcych poza powyŧszy
zakres moŧe dojŋþ do nieprawidãowoŋci w dziaãaniu
urzćdzenia.
p o l s k a
2
Obsãuga
urzćdzenia
2.1 Uruchomienie zamraŧarki. W zaleŧnoŋci od modelu,
lub
wcisnćþ (2.1.1, 2.1.2). uŧyþ przycisków
aŧ na wyŋwietlaczu pojawi siĕ ŧćdana wartoŋþ
temperatury (2.1.3), bćdť obróciþ pokrĕtão (2.1.4,
oraz
zaŋwiecć
2.1.5). W modelach
siĕ odpowiednio wyŋwietlacz i kontrolka LED "on",
sygnalizujćc w obu przypadkach dziaãanie urzćdzenia.
W modelu a , nastĕpuje automatyczne
uruchomienie blokady, którć moŧna wyãćczyþ
przytrzymujćc wciŋniĕty przez 3 sekundy przycisk
(2.3.11). W modelach
nie przewidziano
opcji automatycznej blokady.
2.2 Regulacja temperatury. Odbywa siĕ za pomocć
,
(2.2.1, 2.2.2) lub
,
przycisków
bćdť poprzez odpowiednie ustawienie pokrĕtãa (2.2.4,
2.2.5). Po dokonaniu regulacji, istnieje moŧliwoŋþ
sprawdzenia rzeczywistej temperatury panujćcej w
zamraŧarce. W tym celu, w zaleŧnoŋci od modelu,
naleŧy przytrzymaþ wciŋniĕty przez 5 sekund przycisk
lub
(2.2.6, 2.2.7), wzglĕdnie
lub
(2.2.8). Na wyŋwietlaczu ukaŧe siĕ pulsujćce
wskazanie temperatury. Opcja ta nie jest dostĕpna w
.
modelach
Wskazówka: Zalecana temperatura dla zamraŧarki
. Aby zamroziþ ŋwieŧe produkty,
wynosi
wskazane jest wybranie
. Patrz: punkt 2.3
(Funkcja szybkiego zamraŧania).
Naleŧy pamiĕtaþ, ŧe temperatura wewnćtrz
komory uzaleŧniona jest od temperatury otoczenia,
usytuowania zamraŧarki i czĕstotliwoŋci otwierania
drzwi.
2.3 Funkcje zamraŧarki.
Funkcja szybkiego zamraŧania: umoŧliwia pracĕ
zamraŧarki w obniŧonej temperaturze przez 52
godziny. Zaleca siĕ uruchomienie tej opcji na 24
godziny przed planowanym umieszczeniem w niej
wiĕkszej iloŋci produktów ŧywnoŋciowych. Aby
wãćczyþ/wyãćczyþ: wcisnćþ przycisk (2.3.1, 2.3.2)
(2.3.3, 2.3.4, 2.3.5). W modelu
lub
przy wãćczonej funkcji, na wyŋwietlaczu pojawia siĕ
.
wskazanie
Funkcja ECO: pozwala na utrzymanie w zamraŧarce
staãej temperatury, zapewniajćc tym samym znacznć
oszczĕdnoŋþ energii. Funkcja ta pozostaje wãćczona
nawet po wystćpieniu przerwy w dostawie prćdu.
W czasie jej dziaãania zalecane jest umieszczenie
wszystkich produktów w ŋrodkowej czĕŋci urzćdzenia.
Do wãćczenia/wyãćczenia funkcji sãuŧy przycisk
przy wãćczonej
(2.3.6, 2.3.7, 2.3.8). W modelu
opcji ECO na wyŋwietlaczu widoczne jest wskazanie
. Opcja ta nie jest dostĕpna w modelach
.
Funkcja „Quick Cooling": umieŋciþ w zamraŧarce
jednć lub kilka butelek, które pragniemy schãodziþ, a
nastĕpnie przytrzymaþ wciŋniĕty przez kilka sekund
lub
) aŧ na
przycisk (model
wyŋwietlaczu pojawi siĕ wskazanie (2.3.9, 2.3.10).
W cićgu kolejnych 15 minut w komorze zamraŧarki
bĕdzie miaão miejsce intensywne chãodzenie. Po
upãywie tego czasu, nastćpi automatyczne wyãćczenie
funkcji, sygnalizowane pulsowaniem wskazania i
20-minutowym alarmem dťwiĕkowym, informujćcym
nas o koniecznoŋci wyjĕcia butelki, aby nie dopuŋciþ
do jej rozsadzenia. Alarm moŧna wyãćczyþ,
przytrzymujćc wciŋniĕty przez kilka sekund przycisk
lub
) . Jeŧeli w trakcie
(model
dziaãania funkcji wystćpi przerwa w dostawie energii
elektrycznej, po wznowieniu zasilania, zostaje ona
automatycznie wyãćczona, przy czym pojawia siĕ
sygnaã akustyczny.
Blokada: Zalecana jest w celu uniemoŧliwienia
przypadkowej zmiany ustawieĸ lub obsãugi urzćdzenia
przez dzieci. Przy wãćczonej blokadzie wyŋwietlana
jest ikona . Do jej uruchomienia sãuŧy przycisk
(2.3.11) lub (2.3.12). Aŧ do wyãćczenia blokady
na wyŋwietlaczu pojawia siĕ - naprzemiennie z
podglćdem standardowych funkcji - wskazanie
Opcja ta nie jest dostĕpna w modelach
.
2.4 Przechowywanie ŧywnoŋci. Aby zapewniþ
optymalnć konserwacjĕ produktów ŧywnoŋciowych,
naleŧy je przechowywaþ w odpowiedniej czĕŋci
urzćdzenia (2.4.1):
1. Ŋredniej wielkoŋci pojemniki
2. Miejsce na lody
3. Kostkarka Twist Ice (wyposaŧenie opcjonalne)
4. Ŋredniej wielkoŋci pojemniki
5. Ŋredniej wielkoŋci pojemniki
6. Duŧe pojemniki
7. Ŋredniej wielkoŋci pojemniki
Jeŧeli urzćdzenie zostaão wyposaŧone w pojemniki
eutektyczne (2.4.2) (umoŧliwiajćce w wiĕkszym
stopniu niezaleŧne dziaãanie urzćdzenia w czasie
przerwy w dostawie prćdu oraz zmniejszajćce zuŧycie
energii elektrycznej), wskazane jest ich umieszczenie
w górnej czĕŋci zamraŧarki.
2.5 KOSTKARKA TWIST ICE. Stanowi dodatkowe
wyposaŧenie zamraŧarki, wytwarzajćce jednorazowo
24 kostki lodu. Jeŧeli dysponujemy kostkarkć Twist
Ice, naleŧy wycićgnćþ górnć szufladĕ (2.5.1),
wypeãniþ jć wodć do odpowiedniego poziomu (2.5.2)
i, uwaŧajćc aby siĕ nie rozlaãa, ponownie umieŋciþ na
swoim miejscu (2.5.3).
Kostki lodu sć gotowe do uŧytku po upãywie 2 godzin.
Obróciþ kilkakrotnie oba uchwyty aŧ do opróŧnienia
pojemnika z wszystkich kostek lodu (2.5.4, 2.5.5),
które moŧemy wyjćþ otwierajćc w tym celu dolnć
szufladĕ (2.5.6).
2.6 Wyãćczenie zamraŧarki. W zaleŧnoŋci od modelu,
wcisnćþ i przytrzymaþ przez 3 sekundy przycisk
lub za pomocć
doprowadziþ do znikniĕcia
wskazania temperatury na wyŋwietlaczu (2.6.1, 2.6.2,
2.6.3), bćdť ustawiþ pokrĕtão w pozycji “off” (2.6.4,
oraz
zgaŋnie przy
2.6.5). W modelach
tym odpowiednio wyŋwietlacz lub kontrolka LED "on".
83
p o l s k a
2.7 Zalecenia dotyczćce uŧytkowania.
• Nie naleŧy otwieraþ drzwi urzćdzenia dãuŧej niŧ
jest to konieczne ani umieszczaþ w nim gorćcych
potraw. W ten sposób zwiĕkszymy wydajnoŋþ
zamraŧarki i jednoczeŋnie zapewnimy mniejsze
zuŧycie energii elektrycznej.
• W przypadku zamraŧarki wyposaŧonej w
funkcjĕ NO FROST naleŧy uwaŧaþ, aby nie
zastawiaþ kratek wentylacyjnych oraz pamiĕtaþ
o zapewnieniu swobodnego przepãywu powietrza
miĕdzy odpowiednio uãoŧonymi produktami.
• Nie przechowywaþ w zamraŧarce napojów
gazowanych ani szklanych butelek z pãynami ze
wzglĕdu na ryzyko ich pĕkniĕcia.
• Produkty ŧywnoŋciowe naleŧy przechowywaþ w
szczelnie zamkniĕtych pojemnikach. Pozwala to na
unikniĕcie ich wysychania.
• Nie braþ do ust produktów zamroŧonych lub
mocno schãodzonych. Ich niska temperatura moŧe
spowodowaþ dotkliwe odmroŧenia.
• Aby maksymalnie wykorzystaþ pojemnoŋþ
zamraŧarki (2.4.1), moŧemy usunćþ z niej kosze
(5), maãe szuflady (4) i kostkarkĕ Twist Ice (3).
Aby zapewniþ jednak odpowiednić wydajnoŋþ
urzćdzenia, wymagane jest pozostawienie dolnych
koszy (6 i 7) oraz górnych pokryw (1 i 2).
3
Konserwacja i
czyszczenie
3.1 Czyszczenie wewnćtrz. Komorĕ zamraŧarki naleŧy
myþ przy uŧyciu gćbki lub szmatki zwilŧonej w wodzie
z dodatkiem sody, co pozwoli uniknćþ powstawania
nieprzyjemnych zapachów.
W ŧadnym wypadku nie powinno siĕ stosowaþ
do tego celu urzćdzeĸ do czyszczenia parć,
rozpuszczalników ani ŋrodków ŋciernych.
3.2 Czyszczenie na zewnćtrz. Do mycia wyŋwietlacza
nie naleŧy stosowaþ urzćdzeĸ do czyszczenia parć.
Raz do roku wskazane jest czyszczenie tylnej kratki
urzćdzenia za pomocć odkurzacza.
3.3 Czyszczenie akcesoriów. Akcesoria nie nadajć siĕ
do mycia w zmywarce. Naleŧy je wymyþ rĕcznie,
uŧywajćc do tego celu gćbki lub szmatki.
Przechowywaþ z dala od dzieci zuŧyte filtry i
czĕŋci zamienne; Ich spoŧycie w duŧych iloŋciach
moŧe stanowiþ powaŧne zagroŧenie dla zdrowia.
4
Rozwićzywanie
problemów
4.1 Otwarte drzwi. W przypadku wszystkich modeli z
, jeŧeli pozostawimy otwarte drzwi
wyjćtkiem
przez dãuŧej niŧ minutĕ, na wyŋwietlaczu pojawia siĕ
i wãćczony zostaje akustyczny sygnaã
wskazania
84
alarmowy (4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4). Zamkniĕcie drzwi
powoduje automatyczne wyãćczenie alarmu.
4.2 Przerwa w dostawie energii.
W miarĕ moŧliwoŋci naleŧy staraþ siĕ nie otwieraþ drzwi
urzćdzenia. Jeŧeli temperatura wewnćtrz zamraŧarki
wynosi > -11º C:
i
nastĕpuje wãćczenie
• w modelach
30-minutowego sygnaãu dťwiĕkowego informujćcego
o przerwaniu ãaĸcucha chãodniczego. Aby wyãćczyþ
alarm wystarczy nacisnćþ dowolny przycisk.
• Ponadto zostaje automatycznie uruchomiona
. Moŧna jć anulowaþ za pomocć
funkcja
lub poczekaþ na
odpowiedniego przycisku
jej samoczynne wyãćczenie.
• Zaczyna ŋwieciþ siĕ czerwona kontrolka LED (4.1.1,
4.1.2, 4.1.3, 4.1.4).
Sprawdzenie stanu przechowywanej ŧywnoŋci
W modelach
na wyŋwietlaczu mogć pojawiþ
siĕ nastĕpujćce wskazania:
produkty nie ulegãy rozmroŧeniu, co oznacza, ŧe
sć bezpieczne i mogć byþ nadal przechowywane
bez koniecznoŋci podejmowania ŧadnych
czynnoŋci.
produkty ulegãy czĕŋciowemu rozmroŧeniu i mogć
zostaþ spoŧyte wyãćcznie po uprzedniej obróbce
cieplnej.
produkty ulegãy caãkowitemu rozmroŧeniu i nie
nadajć siĕ do spoŧycia. Naleŧy je wyrzuciþ.
W modelach
uŧytkownik musi samodzielnie
oceniþ stan ŧywnoŋci i podjćþ stosowne decyzje.
4.3 Inne wskazania alarmowe, które mogć siĕ pojawiþ
na wyŋwietlaczu:
lub
nastćpião automatyczne uruchomienie
trybu ochronnego w celu zapewnienia wymaganych
warunków przechowywania ŧywnoŋci, konieczne
jest jednak skontaktowanie siĕ z serwisem
technicznym.
nastćpião uszkodzenie elementu zamraŧarki. Nie
wpãywa to na stan przechowywanych produktów,
niezbĕdne jest jednak skontaktowanie siĕ z
serwisem technicznym.
wskazanie to pojawia siĕ co 6 miesiĕcy we
wszystkich modelach, w których powstaje szron
(tj. niewyposaŧonych w funkcjĕ NO FROST). Aby
odszroniþ urzćdzenie naleŧy:
- wyãćczyþ urzćdzenie
- usunćþ szron, przestrzegajćc zaleceĸ ujĕtych w
punkcie 3
Ostrzeŧenie to, w razie jego zignorowania, zniknie
po upãywie 48 godzin.
- Wãćczyþ zamraŧarkĕ zgodnie z zaleceniami
podanymi w podpunkcie 2.1.
p o l s k a
4.4 Normalne odgãosy pracy urzćdzenia
Zamraŧarka moŧe wydawaþ w trakcie pracy szereg
dťwiĕków, które sć normalne i nie powinny budziþ obaw
uŧytkownika.
• Czynnik chãodzćcy moŧe wytwarzaþ odgãosy
bulgotania, gdy przepãywa przez obwód chãodniczy.
• Czasami wystĕpuje brzĕczenie w kompresorze i/
lub delikatne stukanie, szczególnie przy jego
uruchomianiu.
• W wyniku rozszerzania siĕ i kurczenia
zastosowanych materiaãów powstajć trzeszczćce
dťwiĕki.
• Wytwarzany przez wentylator zamraŧarki przepãyw
powietrza moŧe byþ przyczynć niezbyt gãoŋnego
szumu.
W ŧadnym wypadku nie powinno siĕ
samodzielnie naprawiaþ urzćdzenia. Naleŧy
skontaktowaþ siĕ z serwisem technicznym.
5
Zalecenia
dotyczćce
bezpieczeĸstwa
• Kratki wentylacyjne powinny byþ zawsze odsãoniĕte.
• Naleŧy uwaŧaþ, aby nie uszkodziþ obwodu chãodzćcego.
• Zabrania siĕ uŧywania wewnćtrz zamraŧarki urzćdzeĸ
elektrycznych, z wyjćtkiem zalecanych przez producenta.
• Nie naleŧy stosowaþ ŧadnych urzćdzeĸ mechanicznych
lub innych ŋrodków majćcych na celu przyspieszenie
procesu rozmraŧania, o ile nie sć one zalecane przez
producenta.
• Urzćdzenie to nie powinno byþ uŧywane przez dzieci
lub osoby, którym ograniczona sprawnoŋþ fizyczna,
sensoryczna czy umysãowa, bćdť teŧ brak doŋwiadczenia
i wiedzy, nie pozwalajć na bezpieczne korzystanie z niego
bez nadzoru opiekunów lub wczeŋniejszego udzielenia im
wskazówek dotyczćcych jego obsãugi. Naleŧy dopilnowaþ,
aby dzieci nie bawiãy siĕ urzćdzeniem.
• W przypadku uszkodzenia przewodu zasilajćcego, ze
wzglĕdów bezpieczeĸstwa, jego wymiany powinien
dokonaþ producent, serwis posprzedaŧny lub odpowiednio
wykwalifikowany personel.
Nawet przy wygaszonym wyŋwietlaczu, zamraŧarka
znajduje siĕ pod napiĕciem.
• Urzćdzenie przeznaczone jest do uŧytku w
gospodarstwach domowych lub w zbliŧonych do nich
lokalach, takich jak:
– zaplecza kuchenne w sklepach, biurach i innych
miejscach pracy;
– gospodarstwa agroturystyczne oraz hotele, motele i
inne placówki noclegowe (do indywidualnego uŧytku
goŋci);
– obiekty oferujćce zakwaterowanie ze ŋniadaniem;
– usãugi gastronomiczne i zbliŧone do nich zastosowania
nie detaliczne.
Nie naleŧy przechowywaþ w urzćdzeniu ŧadnych
substancji wybuchowych, takich jak pojemniki
aerozolowe z ãatwopalnymi propelentami.
6
Ochrona
ŋrodowiska
Urzćdzenie zostaão zaprojektowane z myŋlć o ochronie
ŋrodowiska naturalnego.
Zamraŧarka dziaãa w oparciu o czynnik chãodzćcy R600A,
który jest przyjazny dla ŋrodowiska.
Zalecenia ekologiczne. Stosujćc zalecane temperatury,
odpowiadajćce potrzebom i wymogom uŧytkowania,
uzyskamy wiĕkszć wydajnoŋþ zamraŧarki.
Wyãćczanie urzćdzenia w sytuacjach, w których przez
dãuŧszy czas nie zamierzamy z niego korzystaþ, umoŧliwi
nam oszczĕdne zuŧycie energii elektrycznej.
Naleŧy staraþ siĕ, by drzwi zamraŧarki nie pozostawaãy
otwarte dãuŧej niŧ jest to konieczne ze wzglĕdu na istotny
wzrost zuŧycia energii, jaki to za sobć pocićga.
Zarzćdzanie odpadami urzćdzeĸ elektrycznych i
elektronicznych
oznacza, ŧe sprzĕt ten, po okresie uŧytkowania,
Symbol
nie moŧe byþ umieszczany ãćcznie z innymi odpadami
pochodzćcymi z gospodarstwa domowego.
Urzćdzenie naleŧy dostarczyþ do specjalnego punktu
odzysku materiaãów.
Prawidãowe usuwanie sprzĕtu AGD pozwala na unikniĕcie
negatywnych konsekwencji dla zdrowia i ŋrodowiska
naturalnego oraz umoŧliwia oszczĕdne korzystanie z energii
i zasobów.
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o
skontaktowanie siĕ z wãaŋciwym urzĕdem lokalnym lub
placówkć, w której zamraŧarka zostaãa zakupiona.
Ogólne informacje na temat serwisu posprzeda¿nego:
W razie awarii nale¿y skontaktowaæ siê z punktem sprzeda¿y lub instalatorem. CzynnoÜci zwi¹zane
z konserwacj¹ nabytego urz¹dzenia marki De Dietrich powinien wykonywaæ wykwalifikowany i
autoryzowany elektryk.
Uzgadniaj¹c termin oddania sprzêtu do serwisu, prosimy o podanie pe³nego numeru modelu, który
figuruje na tabliczce znamionowe producenta znajduj¹cej siê na urz¹dzeniu.
W ramach czynnoÜci konserwacyjnych nale¿y wymagaæ stosowania wy³¹cznie oryginalnych,
certyfikowanych czêÜci zamiennych. (Logotyp oryginalnych, certyfikowanych czêÜci)
85

advertisement

Related manuals

advertisement