Waxjet 93 - Wintersteiger

Waxjet 93 - Wintersteiger
Waxjet 93
78-500-423
26.01.2012
Betriebsanleitung
Operating manual
Manual d’utilisation
Istruzioni per l'uso
Manual de instrucciones
Gebruiksaanwijzing
Manual de operação
Használati utasítás
Driftsvejledning
Návod k použití
Instrukcja obsługi
Руководство по эксплуатации
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Manual de exploatare
操作说明书
Waxjet 93
3
Waxjet 93
5
6
Waxjet 93
Waxjet 93
7











8





Waxjet 93
















Waxjet 93
9

















10
Waxjet 93





Waxjet 93
11
12
Waxjet 93
1.7 Produktvorteile







Waxjet 93
13
Absi-
2700 W
Länge:
770 mm
620 mm
Höhe:
400 mm
Ø 155 x 350 mm
Polierwalze:
Ø 155 x 350 mm
ca. 100 kg
14
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
4
2
Polierwalze
5
3
Waxjet 93
15
16
Waxjet 93
1)


2)
Waxjet 93
17



1
2
4




18
Waxjet 93
A


Die Tropftasse [A] regelmäßig entleeren!



Waxjet 93
19




20
Waxjet 93
Waxjet 93
21
Original operating manual
22
Waxjet 93

Waxjet 93
23














24
Waxjet 93
















Waxjet 93
25

















26
Waxjet 93





Wear gloves!
Order number: 78-150-678
Waxjet 93
27
28
Waxjet 93
1.7 Advantages







Waxjet 93
29
2 Technical description
2.1 Technical Data
Type:
2700 W
Length:
770 mm
Width:
620 mm
Height:
400 mm
Ø 155 x 350 mm
(Ø 6,1 x 13,8 in)
Ø 155 x 350 mm
(Ø 6,1 x 13,8 in)
ca. 100 kg (220 lbs)
Humidity
5 ... 80% (entire temperature range)
30
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
Wax roller
4
2
5
3
Wax pan
Waxjet 93
31
32
Waxjet 93
1)


2)
Waxjet 93
33

Remove cover.


1
2
4




34
Waxjet 93
A





Waxjet 93
35




36
Waxjet 93
Waxjet 93
37
38
Waxjet 93
Waxjet 93
39















40
Waxjet 93
















Waxjet 93
41

















42
Waxjet 93





Portez des gants !
Numéro de commande : 78-150-678
Waxjet 93
43
44
Waxjet 93





Waxjet 93
45
Type:
2700 W
770 mm
620 mm
400 mm
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
Poids :
100 kg
46
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
4
2
5
3
Waxjet 93
47
48
Waxjet 93
1)

2)
Waxjet 93
49
1
2


Desserrer les 2 vis [1].

4




50
Waxjet 93
A





Waxjet 93
51




52
Waxjet 93
Waxjet 93
53
WINTERSTEIGER AG ::: A-4910 Ried/I Dimmelstrasse 9
Tel. +43 7752 919-0
e-mail: [email protected]
Autore e grafica: Gottfried Aschauer
54
Waxjet 93
Waxjet 93
55















56
Waxjet 93
















Waxjet 93
57


















58
Waxjet 93





Superficie calda!
Codice ordine: 78-150-121
Waxjet 93
59
60
Waxjet 93






Waxjet 93
61
Type:
2700 W
770 mm
620 mm
400 mm
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
Peso:
ca. 100 kg
62
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
4
2
5
3
Waxjet 93
63
64
Waxjet 93
1)

2)
Waxjet 93
65
4.2 Cambio del rullo
2 3



1
2
4




66
Waxjet 93
A





Waxjet 93
67




68
Waxjet 93
Waxjet 93
69
70
Waxjet 93
Waxjet 93
71















72
Waxjet 93
















Waxjet 93
73

















74
Waxjet 93





Waxjet 93
75
76
Waxjet 93






Waxjet 93
77
Type:
2700 W
Largo:
770 mm
Ancho:
620 mm
Alto:
400 mm
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
Peso:
100 kg aprox.
+ 10 a 35 °C
78
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
4
Elementos de mando
2
5
3
Waxjet 93
79
80
Waxjet 93
1)


2)
Antes de poner la máquina en marcha, controle que esté limpia.
Waxjet 93
81


Quite el tornillo prisionero del anillo interior del rodamiento [1] con la
llave de macho hexagonal (accesorios)

1
2
4




82
Waxjet 93
A





Waxjet 93
83




84
Waxjet 93
Waxjet 93
85
Oorspronkelijke bedieningshandleiding
86
Waxjet 93
1.2 Veiligheidsvoorschriften
1.2.1 Veiligheidsprincipes

Waxjet 93
87















88
Waxjet 93













Hou rekening met de tekens op de verpakkingen.



Te transporteren lasten steeds beveiligen tegen omvallen of omkippen!
Waxjet 93
89

















90
Waxjet 93





Draag handschoenen!
Bestelnummer: 78-150-678
Draag beschermingsuitrusting: nauwsluitende, beschermende kleding
Waxjet 93
91
92
Waxjet 93





Geen aftrekken van de was, loopvlakte gereed voor gebruik.

Waxjet 93
93
Type:
Nominale spanning, frequentie, aansluitwaarde, beveiliging:
2700 W
770 mm
620 mm
Hoogte:
400 mm
Wasrol:
Ø 155 x 350 mm
Polijstrol:
Ø 155 x 350 mm
ca. 100 kg
Werkhoogte:
5 ... 80% (gehele temperatuurbereik)
Geluidsemissie
Geluidsdrukniveau
94
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
Wasrol
4
2
Polijstrol
5
3
Waxjet 93
95
96
Waxjet 93
1)


2)
Waxjet 93
97



1
2
4


Flens [4] eraf trekken.

Rol eraf trekken en door een nieuwe rol vervangen.

98
Waxjet 93
A





Waxjet 93
99




100
Waxjet 93
Waxjet 93
101
WINTERSTEIGER AG ::: A-4910 Ried/I Dimmelstrasse 9
Tel. +43 7752 919-0
e-mail: [email protected]
Autor e gráfica: Gottfried Aschauer
102
Waxjet 93
Waxjet 93
103















104
Waxjet 93
















Waxjet 93
105

















106
Waxjet 93





Waxjet 93
107
108
Waxjet 93






Apropriado para encerar zonas de deslizamento e de subida de esquis nórdicos
Waxjet 93
109
Tipo:
2700 W
770 mm
620 mm
Altura:
400 mm
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
Peso:
aprox. 100 kg
+ 10 a 35 °C
110
Waxjet 93
2.2 Vista geral da máquina
1
2
4
3
5
1
4
2
5
3
Waxjet 93
111
112
Waxjet 93
1)


2)
Waxjet 93
113



1
2
4




114
Waxjet 93
A





Waxjet 93
115




Descarregar óleo e lubrificante ecologicamente, também óleos e lubrificantes biodegradáveis.
116
Waxjet 93
Waxjet 93
117
118
Waxjet 93
Waxjet 93
119















120
Waxjet 93
















Waxjet 93
121

















122
Waxjet 93





Waxjet 93
123
124
Waxjet 93






Waxjet 93
125
Típus
Fűtés:
2700 W
Hossz:
770 mm
620 mm
400 mm
Viaszhenger:
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
Súly:
kb. 100 kg
Munkamagasság:
a
126
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
4
2
5
3
Waxjet 93
127
128
Waxjet 93
1)
2)


Waxjet 93
129



1
2
4




130
Waxjet 93
A





Waxjet 93
131




132
Waxjet 93
Waxjet 93
133
WINTERSTEIGER AG ::: A-4910 Ried/I Dimmelstrasse 9
Tlf. +43 7752 919-0
e-mail: [email protected]
Forfatter og grafik: Gottfried Aschauer
134
Waxjet 93
Waxjet 93
135








Anvend kun apparatet i tørre rum.







136
Waxjet 93















Transportkasser og transportstativer må kun fastgøres til de markerede fastgørelsespunkter!

Waxjet 93
137



Maskinen må kun tages i brug i samlet og driftsklar tilstand.














138
Waxjet 93





Det skal sikres med et beskyttelsesledersystem, at det elektriske system er jordet korrekt.
1.3 Personbeskyttelsesskilte
Beskyttelsesbriller påbudt!
Bestillingsnummer: 78-150-095
Waxjet 93
139
140
Waxjet 93






Waxjet 93
141
Type:
2700 W
770 mm
620 mm
Højde:
400 mm
Voksvalse:
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
Vægt:
ca. 100 kg
142
Waxjet 93
2.2 Maskinoversigt
1
2
4
3
5
1
Voksvalse
4
2
Polerevalse
5
3
Drypkop
Waxjet 93
143
144
Waxjet 93
1)


2)
Waxjet 93
145



1
2




146
Waxjet 93
A


Drypkoppen [A] skal tømmes regelmæssigt!



Waxjet 93
147



Bestanddelene bortskaffes sorteret efter materialegrupper (stål, kunststof, elektro- og Elektronikelementer osv.).

148
Waxjet 93
Waxjet 93
149
WINTERSTEIGER AG ::: A-4910 Ried/I Dimmelstrasse 9
Tel. +43 7752 919-0
e-mail: [email protected]
Autor a grafik: Gottfried Aschauer
150
Waxjet 93
Waxjet 93
151















152
Waxjet 93
















Waxjet 93
153





Nikdy nenechávejte stroj za provozu bez dohledu!












154
Waxjet 93





Waxjet 93
155
156
Waxjet 93






Waxjet 93
157
Typ:
2700 W
Délka:
770 mm
Šířka:
620 mm
Výška:
400 mm
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
Hmotnost:
Emise hluku
Hladina akustického tlaku
158
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
4
2
5
Podstavec
3
Waxjet 93
159
160
Waxjet 93
1)
Spínač zap.-vyp.:


2)
2
4.1 Obsluha stroje
3
Waxjet 93
161

Odstraňte kryt.


1
2
4




162
Waxjet 93
A





Waxjet 93
163




Olej a tuky likvidujte ekologicky, a to i biologicky odbouratelné oleje a tuky.
164
Waxjet 93
Spis treści
Przedmowa ......................................................................................................................................................................... 166
Zgodne z przeznaczeniem użytkowanie .......................................................................................................................... 166
1 Informacje ogólne ............................................................................................................................................................ 167
1.1 Objaśnienie symboli zawartych w instrukcji obsługi ............................................................................................... 167
1.2 Przepisy bezpieczeństwa ....................................................................................................................................... 167
1.2.1 Zasady bezpieczeństwa ............................................................................................................................ 167
1.2.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa ................................................................................................................ 168
1.2.3 Zasady bezpieczeństwa dla użytkownika .................................................................................................. 168
1.2.4 Zasady bezpieczeństwa dla personelu obsługującego .............................................................................. 169
1.2.5 Zasady bezpieczeństwa dotyczące transportu .......................................................................................... 169
1.2.6 Bezpieczeństwo eksploatacji ..................................................................................................................... 170
1.2.7 Zasady bezpieczeństwa dotyczące konserwacji, serwisowania i usuwania zakłóceń ............................... 170
1.2.8 Bezpieczeństwo podczas pracy przy instalacji elektrycznej ...................................................................... 171
1.3 Zasady ochrony osobistej ...................................................................................................................................... 171
1.4 Ostrzeżenia ............................................................................................................................................................ 172
1.5 Przeznaczenie ....................................................................................................................................................... 172
1.6 Zastosowanie ......................................................................................................................................................... 173
1.7 Zalety produktu ...................................................................................................................................................... 173
2 Opis techniczny ............................................................................................................................................................... 174
2.1 Dane techniczne .................................................................................................................................................... 174
2.2 Przegląd maszyny .................................................................................................................................................. 175
3 Uruchamianie ................................................................................................................................................................... 176
3.1 Rozpakowywanie ................................................................................................................................................... 176
3.2 Miejsce ustawienia ................................................................................................................................................. 176
4 Opis elementów ............................................................................................................................................................... 177
4.1 Obsługa maszyny .................................................................................................................................................. 177
4.2 Wymiana wałka ...................................................................................................................................................... 178
5 Konserwacja ..................................................................................................................................................................... 179
6 Wycofywanie z eksploatacji i utylizacja ......................................................................................................................... 180
Waxjet 93
165
Przedmowa
Niniejsza instrukcja obsługi musi zostać przeczytana przed pierwszym uruchomieniem urządzenia przez personel
obsługujący oraz osobę odpowiedzialną za utrzymanie maszyny; stanowi ona uzupełnienie dokumentacji szkoleniowej.
Szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek zawartych w instrukcji obsługi nie są objęte gwarancją. Użytkownik
maszyny ma prawny obowiązek przestrzegania przepisów bhp obowiązujących w kraju użytkowania.
Niniejszą instrukcję obsługi należy traktować poufnie. Wolno ją udostępniać tylko upoważnionym osobom. Przekazywanie
instrukcji obsługi osobom trzecim jest dozwolone tylko za pisemną zgodą firmy WINTERSTEIGER.
Wszystkie dokumenty są chronione prawem autorskim. Przekazywanie dokumentów osobom trzecim oraz do wiadomości
osób trzecich i ich powielanie, także w częściach i fragmentach, jest niedozwolone bez jednoznacznej pisemnej zgody.
Naruszenia powyższego zakazu stanowią czyn karalny i zobowiązują do odszkodowania. Właścicielem wszelkich praw do
korzystania z praw własności gospodarczej jest firma WINTERSTEIGER.
Zgodne z przeznaczeniem użytkowanie
To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do woskowania powierzchni bieżnych nart alpejskich, nart biegowych i
snowboardów (zgodne z przeznaczeniem użytkowanie). Wszelkie inne sposoby użytkowania uważa się za niezgodne z
przeznaczeniem. Producent nie odpowiada za wynikające stąd szkody. Ryzyko ich wystąpienia ponosi wyłącznie
Użytkownik.
Do zakresu zgodnego z przeznaczeniem użytkowania należy także przestrzeganie sformułowanych przez producenta przepisów dotyczących obsługi, konserwacji i serwisowania.
Należy przestrzegać obowiązujących przepisów bhp i innych ogólnie uznanych zasad bezpieczeństwa i medycyny pracy.
Samowolne modyfikacje maszyny wykluczają odpowiedzialność producenta za wynikające z nich szkody.
Dokładamy tale wszelkich starań mających na celu ulepszenie naszych produktów, w związku z czym zastrzegamy sobie
prawo do dokonywania wszelkich uważanych przez nas za celowe zmian i ulepszeń. Nie wiąże się z tym jednak obowiązek
ich stosowania do dostarczonych wcześniej maszyn i urządzeń.
Wszystkie rysunki, wymiary i ciężary znajdujące się wzgl. podane w instrukcji obsługi są niewiążące.
Oryginalna instrukcja obsługi
166
Waxjet 93
1 Informacje ogólne
1.1 Objaśnienie symboli zawartych w instrukcji obsługi
NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza zagrożenie o wysokim
zlekceważenie prowadzi do śmierci albo ciężkiego zranienia.
stopniu
ryzyka,
którego
OSTRZEŻENIE oznacza zagrożenie o średnim stopniu ryzyka, którego zlekceważenie
może spowodować śmierć albo ciężkie zranienie.
OSTROŻNIE oznacza zagrożenie o niskim stopniu ryzyka, którego zlekceważenie może
spowodować lekkie lub średnie zranienie.
Ten symbol (wykrzyknik) informuje o możliwości uszkodzenia, zakłócenia lub zniszczenia produktu, procesu i/lub otoczenia roboczego.
W tym miejscu znajduje się wskazówka specjalna (dotycząca praktycznych sposobów pracy) wzgl. ogólne
zalecenie. 
Niniejsza instrukcja obsługi stanowi integralną część maszyny. Dostawców nowych i używanych maszyny prosi się w
związku z tym o pisemne dokumentowanie faktu przekazania instrukcji obsługi razem z dostarczoną maszyną. Instrukcja
obsługi ma na celu ułatwienie procesu zapoznawania się z maszyną oraz pracy z maszyną.
W rozdziale Serwisowanie - konserwacja są podane rady, dzięki którym można zapewnić pełną sprawność i funkcjonalność
maszyny przez długie lata. Poza tym instrukcja obsługi informuje o (możliwych) zagrożeniach.
1.2 Przepisy bezpieczeństwa
1.2.1 Zasady bezpieczeństwa

Maszyna została skonstruowana zgodnie z aktualnym stanem techniki i uznanymi regułami bezpieczeństwa technicznego.
Mimo to przy jej użytkowaniu mogą powstawać zagrożenia ogólnotechniczne dla użytkownika lub osób trzecich wzgl.
uszkodzenia maszyny, jeżeli:



jest ona obsługiwana przez niewykwalifikowany i nieprzeszkolony personel,
nie jest ona użytkowania zgodnie z przeznaczeniem,
jest ona nieprawidłowo serwisowania i/lub konserwowana.
Waxjet 93
167
1.2.2 Ogólne zasady bezpieczeństwa

Zwróć uwagę na napięcie sieciowe! Parametry sieci elektrycznej są podane na tabliczce znamionowej. Sprawdź, czy
dane te są zgodne z napięciem lokalnej sieci elektrycznej.

Przed każdą zmianą lokalizacji albo przy ingerencjach w maszynę należy odłączyć wtyczkę od gniazda sieciowego!

Do eksploatacji urządzenia wolno używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych firmy WINTERSTEIGER. Stosowanie produktów innych firm odbywa się na własną odpowiedzialność i na ryzyko
użytkownika; pociąga ono za sobą utratę gwarancji na maszynę.

Obsługuj maszynę tylko w rękawiczkach ochronnych z odpowiedniego materiału.

Maszyna posiada ogrzewanie wymagane do topienia wosku. W związku z tym, urządzenie musi być ustawione
całkowicie osobno na stabilnym, odpornym na wysokie temperatury i niepalnym podłożu. Płynny wosk jest palny!

Podczas fazy podgrzewania i po jej zakończeniu nagrzewa się też obudowa maszyny. Dotykaj urządzenia wyłącznie 
w rękawicach.

Nigdy nie przesuwaj ani nie przestawiaj urządzenia, gdy wosk jest w stanie płynnym - niebezpieczeństwo oparzenia!

Zapewnij sprawną wentylację pomieszczenia roboczego!

Używaj urządzenia wyłącznie w suchych pomieszczeniach.

W pomieszczeniach o niewystarczającej wentylacji konieczne jest zainstalowanie wyciągu!

Podczas użytkowania urządzenie musi być nadzorowane!

Ustaw maszynę na równym podłożu i unieruchom ją hamulcami ustalającymi krążków sterujących.
1.2.3 Zasady bezpieczeństwa dla użytkownika

Oprócz obowiązujących w kraju użytkowania oraz w miejscu użytkowania wiążących przepisów bezpieczeństwa pracy
należy też przestrzegać uznanych reguł bezpiecznej i zgodnej z zasadami fachu pracy.

Użytkownik musi zobowiązać personel do noszenia osobistego wyposażenia ochronnego, o ile wymagają tego przepisy
lokalne.

Środki pierwszej pomocy (apteczka itp.) należy przechowywać w zasięgu rąk! Pracowników należy poinformować o
sposobie obsługi urządzeń gaśniczych. Należy zapewnić możliwości alarmowania o pożarze i zwalczania pożaru.

Użytkownik maszyny nie może dokonywać żadnych mających wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji zmian i przebudów maszyny bez zgody firmy WINTERSTEIGER!

Używaj tylko wykwalifikowanego lub przeszkolonego personelu. Należy jednoznacznie określić kompetencje personelu
w zakresie obsługi, zbrojenia, konserwacji i napraw maszyny! Należy wyznaczyć kierownika maszyny,
odpowiadającego za maszynę i personel. Personel szkolony, uczący się, przyuczany albo znajdujący się na etapie
kształcenia ogólnego może pracować przy maszynie wyłącznie pod ciągłym nadzorem doświadczonego, wykwalifikowanego pracownika!
168
Waxjet 93
1.2.4 Zasady bezpieczeństwa dla personelu obsługującego

Instrukcja obsługi musi być ciągle dostępna w miejscu użytkowania maszyny!

Należy przestrzegać obowiązujących przepisów bhp i innych ogólnie uznanych zasad bezpieczeństwa i medycyny
pracy.

Maszynę wolno eksploatować wyłącznie w stanie sprawnym technicznie oraz z zgodnie z przeznaczeniem, w sposób
świadomy bezpieczeństwa i zagrożeń oraz zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi! Zagrożenia - szczególnie mogące
mieć wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji - należy natychmiast usuwać!

Operator ma obowiązek nosić osobiste wyposażenie ochronne, o ile wymagają tego lokalne przepisy!

Przy wszystkich pracach obejmujących obsługę, przezbrajanie i konfigurowanie maszyny oraz jej zabezpieczeń należy
przestrzegać procedur włączeniowo-wyłączeniowych opisanych w instrukcji obsługi!

Podczas przeglądów, konserwacji i napraw maszyny należy przestrzegać obowiązujących w ramach tych czynności
zasad bezpieczeństwa!

Znajdujące się na maszynie tabliczki ostrzegawcze i informacyjne zawierają ważne wskazówki zapewniające
bezpieczną eksploatację maszyny. Ich przestrzeganie leży w interesie Twojego bezpieczeństwa.

Maszynę wolno eksploatować tylko z prawidłowo zamontowanymi, kompletnymi osłonami i pokrywami.
1.2.5 Zasady bezpieczeństwa dotyczące transportu

Podczas transportu noś kask, obuwie ochronne oraz rękawice ochronne!

Nigdy nie wchodź pod wiszące ciężary!

Używaj wyłącznie odpowiednich, atestowanych podnośników!

Do transportowania maszyny na miejsce przeznaczenia używaj wyłącznie odpowiednich, normowanych i sprawdzonych podnośników (wózek widłowy, dźwig samochodowy, suwnica) oraz elementów mocujących (pętle, taśmy, liny,
łańcuchy).

Wymiary i ciężar urządzenia są podane w danych technicznych.

Zawsze uważaj, by maszyna była transportowana w sposób zabezpieczony przed uderzeniami i kolizjami.

Przestrzegaj symboli na opakowaniach.

Ewentualne szkody transportowe i/lub brakujące części natychmiast zgłoś dostawcy.

Zaczepiaj skrzynie transportowe i stelaże tylko w odpowiednio oznakowanych punktach zaczepowych!

Zawsze zabezpieczaj transportowane ciężary przed przewróceniem i przechyleniem!
Waxjet 93
169
1.2.6 Bezpieczeństwo eksploatacji

Maszyna może być eksploatowana i obsługiwana tylko przez odpowiednio wyszkolone osoby.

Maszyna nie może być obsługiwana przez kilka osób jednocześnie.

Co najmniej raz w ciągu zmiany sprawdzaj, czy maszyna nie wykazuje rozpoznawalnych na zewnątrz uszkodzeń i
braków! Stwierdzone zmiany (włącznie ze zmianami sposobu działania) natychmiast zgłaszaj właściwej osobie lub
właściwemu działowi! Natychmiast zatrzymaj i zabezpiecz maszynę!

Maszynę wolno uruchamiać wyłącznie w zmontowanym i gotowym do pracy stanie.

Maszynę wolno eksploatować tylko z zamontowanymi i sprawnymi zabezpieczeniami oraz elementami
bezpieczeństwa, takimi jak zdejmowane osłony, pokrywy!

Podczas eksploatacji nigdy nie pozostawiaj maszyny bez nadzoru!

Przestrzegaj opisanych w instrukcji obsługi procedur włączeniowo-wyłączeniowych oraz wskazań kontrolnych!

Przy opuszczaniu maszyny musi ona zostać wyłączona przez personel i zabezpieczona przed włączeniem przez
nieupoważnione osoby.

Przed każdą zmianą miejsca ustawienia albo przy ingerencjach w maszynę należy odłączyć wtyczkę od gniazda sieciowego!

Nie używaj maszyny w pobliżu palnych materiałów!

Używaj maszyny tylko nosząc odpowiednią odzież roboczą:




odzież wierzchnia z długim rękawem,
długie spodnie,
rękawiczki ochronne z odpowiedniego materiału,
okulary ochronne.

Nie dotykaj obracających się części podczas pracy maszyny!

Nie wkładaj rąk do agregatów, które nie zatrzymują się od razu po wyłączeniu!

Używaj maszyny wyłącznie w suchych pomieszczeniach.
1.2.7 Zasady bezpieczeństwa dotyczące konserwacji, serwisowania i usuwania zakłóceń

Należy przestrzegać podanych w instrukcji obsługi terminów kontroli i przeglądów okresowych.

Wszelkie prace konserwacyjne i serwisowe są dozwolone tylko przy wyłączonej maszynie. Sięganie rękami do
pracującej maszyny może prowadzić do ciężkich wypadków i jest zabronione. Jeżeli w czasie czynności ręcznych konieczne jest włączenie maszyny, to jest ono dozwolone tylko w ramach dozwolonych trybów roboczych z zachowaniem
specjalnych środków bezpieczeństwa.

Należy zapewnić bezpieczne, nieszkodliwe dla środowiska usuwanie materiałów roboczych i pomocniczych.

Przed rozpoczęciem prac serwisowo-konserwacyjnych i usuwania zakłóceń zawsze czekaj, aż maszyna wystygnie!

Do wykonywania prac konserwacyjnych i serwisowych konieczne jest odpowiednie wyposażenie warsztatowe.
Maszynę, a szczególnie jej przyłącza i połączenia śrubowe, należy przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych/naprawczych oczyścić z oleju, materiałów roboczych i zanieczyszczeń. Nie wolno stosować agresywnych środków
czyszczących. Luzowane podczas prac konserwacyjnych i naprawczych połączenia śrubowe należy zawsze dokręcić
wymaganym momentem dokręcającym.
170
Waxjet 93
1.2.8 Bezpieczeństwo podczas pracy przy instalacji elektrycznej

W przypadku usterek instalacji elektrycznej maszyny należy natychmiast wyłączyć maszynę!

Prace przy elementach wyposażenia elektrycznego maszyny mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków zgodnie z zasadami elektrotechniki! Tylko wykwalifikowani elektrycy mogą mieć dostęp do instalacji
elektrycznej maszyny i wykonywać przy niej prace. Trzymaj szafy rozdzielcze zawsze zamknięte, gdy są pozbawione
nadzoru.

Nigdy nie pracuj przy częściach znajdujących się pod napięciem! Elementy instalacji, na których wykonywane są prace
przeglądowe, konserwacyjne i naprawcze, muszą być pozbawione napięcia. Elementy, które zostały użyte do pozbawienia instalacji napięcia, należy zabezpieczyć przez przypadkowym lub samoczynnym włączeniem (zamknąć bezpieczniki, zablokować wyłączniki itp.). Pozbawione napięcia elementy elektryczne należy najpierw sprawdzić pod kątem
bezpiecznego stanu, a następnie uziemić i zewrzeć oraz odizolować od sąsiednich, znajdujących się pod napięciem
części!

Dozwolone jest wyłącznie używanie oryginalnych bezpieczników o przepisowej wartości natężenia! Nigdy nie naprawiaj
ani nie mostkuj uszkodzonych bezpieczników. Bezpieczniki wymieniaj tylko na bezpieczniki tego samego typu.

Maszynę wolno podłączać tylko przy użyciu dostarczonego przez firmę WINTERSTEIGER atestowanego przewodu
sieciowego do uziemionego gniazdka sieciowego.

Prawidłowe uziemienie instalacji elektrycznej należy zapewnić przez układ przewodów uziemiających.
1.3 Zasady ochrony osobistej
Noś okulary ochronne!
Nr artykułu: 78-150-095
Noś rękawiczki!
Nr artykułu: 78-150-678
Noszenie
ochronna
wyposażenia
ochronnego:
ściśle
przylegająca
odzież
Gorąca powierzchnia!
Nr artykułu: 78-150-121
Waxjet 93
171
1.4 Ostrzeżenia
Niebezpieczeństwo zranienia!
Należy regularnie sprawdzać, czy naklejki z tekstami ostrzeżeń znajdują się na maszynie. Nieczytelne lub brakujące
naklejki z tekstami ostrzeżeń należy natychmiast uzupełniać lub wymieniać na nowe. Do zamówienia w firmie WINTERSTEIGER pod odpowiednim numerem artykułu.
Przed uruchomieniem maszyny należy przeczytać instrukcję obsługi
oraz zasady bezpieczeństwa!
Nr artykułu: 78-166-001
Przed otwarciem urządzenia odłącz wtyczkę od gniazda sieciowego!
Nr artykułu: 78-166-002
Uwaga - niebezpieczeństwo zranienia!
Nr artykułu: 78-166-007
1.5 Przeznaczenie
Wyłącznie do woskowania na gorąco i polerowania powierzchni bieżnych nart alpejskich, nart biegowych i snowboardów.
Nieprzestrzeganie tych wskazówek prowadzi do wykluczenie wszelkiej odpowiedzialności firmy WINTERSTEIGER za zaistniałe szkody!
172
Waxjet 93
1.6 Zastosowanie
Maszyna umożliwia woskowanie powierzchni bieżnych nart alpejskich, biegowych i snowboardów zgodnie z najnowszym
stanem technologii woskowania; dzięki specjalnej koncepcji wałków woskujących możliwe jest woskowanie wszystkich
kształtów desek.
1.7 Zalety produktu

Oszczędność wosku dzięki głębokiemu działaniu podgrzewania i polerowania na gorąco.

Krótki czas osiągania gotowości do pracy.

Nowa koncepcja wałka woskującego wielokrotnie zwiększa żywotność w porównaniu z taśmami.

Przy zmianie produktu albo pauzie nie jest konieczne oczyszczanie wałka.

Szybkie woskowanie.

Nie jest potrzebne obciąganie wosku, powierzchnia bieżna jest natychmiast gotowa do użycia.

Nadaje się do woskowania strefy ślizgowej i strefy wznośnej nart biegowych.
Waxjet 93
173
2 Opis techniczny
2.1 Dane techniczne
Waxjet 93
Smarownica i wałek polerujący
Typ:
Napięcie
znamionowe,
częstotliwość,
przyłączeniowa, zabez-pieczenie:
wartość
1x208-240 V, 50/60 Hz, 3,3 kW, 16 A, 16/20 A
Prawidłowe napięcie sieciowe jest podane na tabliczce znamionowej
Ogrzewanie:
2700 W
Długość:
770 mm
Szerokość:
620 mm
Wysokość:
400 mm
Wałek woskujący:
Ø 155 x 350 mm
Wałek polerujący:
Ø 155 x 350 mm
Ciężar:
ok. 100 kg
Wysokość robocza:
Maszynę należy ustawić na odpowiedniej podstawie, aby
uzyskać pasującą wysokość roboczą.
Dopuszczalne warunki otoczenia
Maszyna może być użytkowana wyłącznie w pomieszczeniach wewnętrznych!
Zakres temperatur
Wilgotność powietrza
5 ... 80% (całkowity zakres temperatur)
Emisja dźwięku
Poziom ciśnienia akustycznego
174
Waxjet 93
2.2 Przegląd maszyny
1
2
4
3
5
1
Wałek woskujący
4
Elementy obsługowe
2
Wałek polerujący
5
Podstawa
3
Kroplochwyt
Waxjet 93
175
3 Uruchamianie
3.1 Rozpakowywanie
Po rozpakowaniu należy od razu sprawdzić, czy urządzenie nie wykazuje szkód transportowych i czy dostawa jest kompletna
- ewentualne braki należy niezwłocznie zareklamować.
3.2 Miejsce ustawienia
Urządzenie wolno uruchamiać tylko w pomieszczeniach!
Ustaw maszynę na równym podłożu i unieruchom ją hamulcami ustalającymi krążków sterujących.
176
Waxjet 93
4 Opis elementów
1
1)
Włącznik-wyłącznik


2)
do włączania walca woskującego
do nagrzewania walca woskującego
Regulator temperatury do ustawiania temperatury
Idealny zakres ustawień temperatury leży w obrębie
zielonego znacznika.
Wyższe ustawienia można wybierać tylko w bardzo zimnym
otoczeniu lub przy złej jakości zasilania napięciem z sieci
elektrycznej.
2
4.1 Obsługa maszyny
3
Przed każdym uruchomieniem maszyna musi być oczyszczona.
Niebezpieczeństwo zranienia i oparzenia!
W pobliżu wałka woskującego obudowa jest bardzo gorąca.
Obracające się wałki mogą spowodować zranienie palców.
Noś rękawiczki ochronne i okulary ochronne!
W czasie pracy nie dotykaj rozgrzanych części i miejsc urządzenia.
Gdy maszyna nie jest obsługiwana, zmniejsz temperaturę regulatorem temperatury.
Skontroluj rozstaw blach nastawczych [3] i ustaw go w razie potrzeby na
ok. 3 mm.
Po krótkim nagrzaniu maszyny (max. 10 min) można rozpocząć woskowanie. Wosk jest nanoszony przez jego przytrzymanie na podgrzanym
wałku woskującym. Wałek woskujący zatrzymuje naniesiony na niego
wosk i oddaje go desce (narcie) prowadzonej ręcznie po wałku.
Niebezpieczeństwo zranienia!
Jeżeli na wałek zostanie naniesiona za duża ilość wosku, może
dojść do wytryśnięcia nadmiaru wosku!
Noś rękawiczki ochronne i okulary ochronne!
Waxjet 93
177
Optymalną temperaturę woskowania należy dopasować po nagrzaniu do
panującej temperatury otoczenia wzgl. do gatunku wosku (regulatorem
temperatury).
Wosk powinien mieć konsystencję przejściową między "ciastowatą" i
"płynną".
Należy unikać przegrzań, ponieważ zmniejsza to żywotność
wałka oraz powoduje nadmierne dymienie!
4.2 Wymiana wałka
2 3
Niebezpieczeństwo zranienia!
Wyłącz maszynę, odłącz wtyczkę od gniazda sieciowego i zaczekaj,
aż maszyna wystygnie!

Zdejmij osłonę.

Odkręć sworzeń gwintowany od wewnętrznego pierścienia łożyska
kulkowego [1] kluczem czopowym (akcesoria).

Odkręć śruby mocujące [2] płyty łożyskowej i zdejmij całą płytę
łożyskową.
1
2
4
Niebezpieczeństwo zranienia!
Przy zdejmowaniu płyty łożyskowej wałek należy przytrzymywać,
żeby nie upadł na dół. Niebezpieczeństwo zranienia!

Wykręć nakrętkę [3] z kołnierza [4].

Zdejmij kołnierz [4].

Zdejmij wałek i wymień go na nowy.

Montaż odbywa się analogicznie w odwrotnej kolejności.
Ustaw blachy nastawcze na odległość ok. 3 mm od wałka.
178
Waxjet 93
5 Konserwacja
Niebezpieczeństwo zranienia!
Wyłącz maszynę, odłącz wtyczkę od gniazda sieciowego i zaczekaj,
aż maszyna wystygnie!
A

Urządzenie należy zawsze utrzymywać w czystości.

Maszynę oczyszczaj tylko wtedy, gdy jest zatrzymana.
Kroplochwyt [A] wymaga regularnego opróżniania!

Skontroluj odległość między blachami nastawczymi i wałkiem, w razie potrzeby wyreguluj (odległość ok. 3 mm).

Silnik napędowy nie wymaga konserwacji.

Naprężenie paska: 1 x do roku należy sprawdzić naprężenie paska,
w razie potrzeby pasek należy naciągnąć przez odpowiednie
przesunięcie silnika.
Gdy pasek jest za mocno naprężony między wałkiem a
silnikiem, słychać odgłos spowodowany rezonansem
wewnętrznym.
Mycie maszyny myjką wysokociśnieniową jest niedozwolone! Nieprzestrzeganie tego zakazu powoduje wykluczenie
odpowiedzialności za szkody wtórne i rękojmi.
Waxjet 93
179
6 Wycofywanie z eksploatacji i utylizacja
Niebezpieczeństwo zranienia!
Przed wycofaniem maszyny z eksploatacji i jej demontażem należy odłączyć maszynę od źródła zasilania oraz
wszelkich napędów zewnętrznych. Do demontażu należy używać wyłącznie odpowiednich narzędzi.
Przy wycofywaniu maszyny z eksploatacji należy rozmontować wszystkie części składowe maszyny zgodnie z zasadami techniki i poddać je przepisowej utylizacji. Przed przekazaniem do utylizacji należy
oczyścić wszystkie części zawierające olej i smar.
Oleje i smary nie mogą się dostać do środowiska.
Przy utylizacji i usuwaniu części maszyny należy przestrzegać odpowiednich przepisów krajowych!

Maszynę należy zdemontować zgodnie z zasadami techniki i rozebrać ją na części składowe.

Oczyścić zęści zawierające olej i smar.

Poddać części maszyny utylizacji zgodnie z grupami materiałowymi (stal, tworzywa, części elektryczne i elektroniczne
itd.).

Oleje i smary, również ulegające biodegradacji, należy usunąć zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.
180
Waxjet 93
Waxjet 93
181
182
Waxjet 93
Waxjet 93
183















184
Waxjet 93








Не стойте под грузом!








Waxjet 93
185

















186
Waxjet 93





Waxjet 93
187
188
Waxjet 93






Waxjet 93
189
Тип
Нагрев:
2700 Вт
Длина:
770 mm
Ширина:
620 mm
400 mm
Вес:
ок. 100 кг
от + 10 до 35 °C
190
< 70 дБ (A)
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
4
2
5
3
Waxjet 93
191
192
Waxjet 93
1)


2)
Waxjet 93
193
194
Waxjet 93
4.2 Замена валика
2 3

Снять кожух.


1
2
4

Снять гайку [3] с фланца [4].

Снять фланец [4].


Waxjet 93
195
A





196
Waxjet 93


Очистите детали, содержащие масло или смазку.


Waxjet 93
197
198
Waxjet 93
Waxjet 93
199
200
Waxjet 93
Waxjet 93
201















202
Waxjet 93



















Waxjet 93
203











Berör inte roterande delar under drift!






204
Waxjet 93





En felfri jordning av elsystemet måste garanteras med ett skyddsledarsystem.
Waxjet 93
205
206
Waxjet 93






Waxjet 93
207
2 Teknisk beskrivning
2.1 Tekniska data
Typ:
2700 W
Längd:
770 mm
Bredd:
620 mm
Höjd:
400 mm
Vallarulle:
Ø 155 x 350 mm
Polerrulle:
Ø 155 x 350 mm
Vikt:
ca 100 kg
Ljudemission
Ljudtrycksnivå
208
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
Vallarulle
4
Manöverelement
2
Polerrulle
5
3
Waxjet 93
209
210
Waxjet 93
1)


2)
Waxjet 93
211
4.2 Byta rulle
2 3
1
2







212
Waxjet 93
A





Waxjet 93
213




214
Waxjet 93
Waxjet 93
215
WINTERSTEIGER AG ::: A-4910 Ried/I Dimmelstrasse 9
Tel. +43 7752 919-0
e-post: [email protected]
Tekst og grafikk: Gottfried Aschauer
216
Waxjet 93
1 Generelle anvisninger
1.1 Forklaring til symbolene i bruksanvisningen
FARE betegner en fare med høy risikograd, som medfører død eller alvorlige skader dersom den ikke unngås.
ADVARSEL betegner en fare med middels risikograd som kan medføre død eller alvorlige
skader dersom den ikke unngås.
Waxjet 93
217






















218
Waxjet 93











Kontroller maskinen for synlige skader og mangler minst en gang per skift. Meld straks fra til ansvarlig person/sted om
oppståtte endringer (også operative endringer)! Maskinen må omgående stanses og sikres!











Waxjet 93
219
1.2.7 Sikkerhetsanvisninger pleie, vedlikehold og feilutbedring










Bruk hansker!
Bestillingsnummer: 78-150-678
220
Waxjet 93
1.4 Advarsel
Fare for helseskader!
Kontroller regelmessig at disse klistremerkene med sikkerhetsanvisninger befinner seg på maskinen. Bytt
umiddelbart ut klistremerker med sikkerhetsanvisninger som ikke er leselige eller mangler. Kan bestilles hos WINTERSTEIGER med riktig bestillingsnummer.
Les og ta hensyn til bruksanvisningen og sikkerhetsanvisningene før
maskinen tas i bruk!
Bestillingsnummer: 78-166-001
Waxjet 93
221

Rask driftsberedskap



Rask voksing


222
Waxjet 93
Type:
Waxjet 93
Smøremaskin og poleringsbørste
2700 W
770 mm
620 mm
Høyde:
400 mm
Voksrulle:
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
Vekt:
ca. 100 kg
Waxjet 93
223
2.2 Maskinoversikt
1
2
4
3
5
1
Voksrulle
4
2
5
3
Avfallsskuff
224
Waxjet 93
Waxjet 93
225
1)


2)
226
Waxjet 93
1
2



4
Fare for helseskader!
Når du tar av lagerskiven, må rullen holdes fast, da den ellers vil
tippe ned.




Waxjet 93
227
A





228
Waxjet 93




Waxjet 93
229
230
Waxjet 93
Waxjet 93
231
WINTERSTEIGER AG ::: A-4910 Ried/I Dimmelstrasse 9
Tel. +43 7752 919-0
e-mail: [email protected]
Autor şi grafică: Gottfried Aschauer
232
Waxjet 93
Waxjet 93
233















234
Waxjet 93
















Waxjet 93
235

















236
Waxjet 93





Waxjet 93
237
238
Waxjet 93






Waxjet 93
239
2700 W
Lungime
770 mm
620 mm
400 mm
Ø 155 x 350 mm
Ø 155 x 350 mm
240
Waxjet 93
1
2
4
3
5
1
4
Elemente de operare
2
5
Batiu
3
Waxjet 93
241
242
Waxjet 93
1)


2)
Waxjet 93
243



1
2
4




244
Waxjet 93
A





Waxjet 93
245




246
Waxjet 93
Waxjet 93
247
WINTERSTEIGER AG ::: A-4910 Ried/I Dimmelstrasse 9
电话:+43 7752 919-0
e-mail: [email protected]
作者和插图:Gottfried Aschauer
248
Waxjet 93
Waxjet 93
249






















250
Waxjet 93






















Waxjet 93
251









252
Waxjet 93
Waxjet 93
253






254
Waxjet 93
型号:
Waxjet 93
打蜡机 + 抛光辊
加热装置:
2700 W
长度:
770 mm
宽度:
620 mm
高度:
400 mm
上蜡辊:
? 155 x 350 mm
抛光辊:
? 155 x 350 mm
重量:
大约 100 kg
工作高度:
+ 10 至 35 °C
空气湿度 :
Waxjet 93
255
2.2 机器概览
1
2
4
3
5
1
上蜡辊
4
操作元件
2
抛光辊
5
底座
3
滴槽
256
Waxjet 93
Waxjet 93
257
1)
开关:


2)
2
4.1 操作机器
3
258
Waxjet 93
4.2 辊更换
2 3
1
2



4




Waxjet 93
259
A









260
Waxjet 93
Konformitätserklärung
Declaration of Conformity
Certificat de conformité
Declaración de conformidad
Dichiarazione di conformità
Hiermit erklären wir, dass das Produkt
We hereby declare that this product
Par la présente nous certifions que le dit produit
Por la presente declaramos que el producto
Con la presente dichiariamo che il prodotto
No.:
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EG-EMV-Richtlinie 2004/108/EG
EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
Dokumentations-Bevollmächtigter:
Person authorised to compile the technical file:
Personne autorisée à constituer le dossier technique:
Persona facultada para elaborar el expediente técnico:
Persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico:
WINTERSTEIGER AG
A-4910 Ried i.I. ::: Dimmelstraße 9
Tel.: +43 7752 919-0 ::: Fax: 919-55
e-mail: [email protected]
www.wintersteiger.com
Konformitätserklärung
Prohlášení o shod
Izjava o sukladnosti
Megfelelségi nyilatkozat
Deklaracja zgodnoci
Hiermit erklären wir, dass das Produkt
Tímto prohlašujeme, že produkt
Ovime izjavljujemo da proizvod
Kijelentjük, hogy a termék
Niniejszym owiadczamy, e produkt
No.:
Waxjet 93
Ski & Snowboard Wachsmaschine
Ski & Snowboard Waxing Machine
folgender(-en) einschlägigen Bestimmung(en) entspricht:
odpovídá následujícím píslušným ustanovením:
odgovara sljedeim relevantnim odredbama:
megfelel a következ vonatkozó rendelkezéseknek:
spenia ponisze, obowi
zuj
ce przepisy:
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EG-EMV-Richtlinie 2004/108/EG
EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
Mag. Gottfried Aschauer
Dokumentations-Bevollmächtigter:
WINTERSTEIGER AG
Osoba povená sestavením technické dokumentace:
A-4910 Ried / I., Dimmelstraße 9
Osoba ovlaštena za sastaviti tehniku dokumentaciju:
A vonatkozó mszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy:
Osoba upowaniona do przygotowania dokumentacji technicznej:
Ried /.I.,am 18.05.2011
WINTERSTEIGER AG
A-4910 Ried i.I. ::: Dimmelstraße 9
Tel.: +43 7752 919-0 ::: Fax: 919-55
e-mail: [email protected]
www.wintersteiger.com
No.:
Waxjet 93
Ski & Snowboard Wachsmaschine
Ski & Snowboard Waxing Machine
folgender(-en) einschlägigen Bestimmung(en) entspricht:
corespunde urmtoarei (urmtoarelor) prevederi relevante:
* "** " () 25 ():
geçerli hükümlere uygun oldu$unu beyan ediyoruz:
**! !6 :
No.:
Waxjet 93
Ski & Snowboard Wachsmaschine
Ski & Snowboard Waxing Machine
folgender(-en) einschlägigen Bestimmung(en) entspricht:
atitinka visas šias jam taikytinas nuostatas:
atbilst š>dam(-iem) attiec?gajam(-iem) noteikumam(-iem):
vastab järgmis(t)ele harmoneeritud standardi(te)le:
de følgende gjeldende bestemmelser:
EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
EG-EMV-Richtlinie 2004/108/EG
EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
Dokumentations-Bevollmächtigter:
Mag. Gottfried Aschauer
asmuo, @galiotas sudaryti techninC byl
:
WINTERSTEIGER AG
Persona, kura ir pilnvarota sast>d?t tehnisko lietu:
A-4910 Ried / I., Dimmelstraße 9
Isik, kes on volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni
En person, som har fullmakt til å utferdige den tekniske dokumentasjonen
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement