advertisement

ECG KT 12 Instruction manual | Manualzz
KT 12
KERAMICKÉ TOPENÍ
KERAMICK Ý OHRIEVAČ
FR
IT
ES
KERAMISCHE HEIZUNG
ET
KASUTUSJUHEND
LT
LV
CZ
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
DE
GB
INSTRUCTION MANUAL
SI
NAVODILA
KERAMIČK A GREJALICA
CHAUFFAGE CERAMIQUE
STUFA A INFRAROSSI
CALEFACTOR CERÁMICO
 Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.  Pred uvedením
výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.  Przed pierwszym użyciem
urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona.  A termék használatba vétele előtt
figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a készülék közelében.  Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme
des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein.  Always read the safety&use
instructions carefully before using your appliance for the first time. The user´s manual must be always included.  Uvijek pročitajte sigurnosne upute i upute za uporabu prije prvog korištenja vašeg
uređaja. Upute moraju uvijek biti priložene.  Pred vklopom izdelka temeljito preberite ta navodila in varnostne napotke, ki so navedeni v teh navodilih. Navodila morajo biti vedno priložena
k napravi.  Uvek pažljivo pročitajte uputstva za sigurnost i upotrebu pre upotrebe uređaja po prvi put. Korisničko uputstvo mora uvek biti priloženo.  Avant de mettre le produit en service,
lisez attentivement le présent mode d'emploi et les consignes de sécurité contenues dans le présent mode d'emploi. Le mode d'emploi doit toujours être fourni avec le produit.  Leggere sempre
con attenzione le istruzioni di sicurezza ed uso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Il manuale dell'utente deve essere sempre incluso.  Siempre lea cuidadosamente las instrucciones
de seguridad y de uso antes de utilizar su artefacto por primera vez. Siempre debe estar incluido el manual del usuario.  Enne seadme esmakordset kasutamist lugege ohutus- ja kasutusjuhised alati
hoolikalt läbi. Kasutusjuhend peab alati kaasas olema.  Prieš naudodamiesi prietaisu pirmąjį kartą, visuomet atidžiai perskaitykite saugos ir naudojimo instrukcijas. Kartu su gaminiu visada privalo būti
jo naudotojo vadovas.  Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes vienmēr rūpīgi izlasiet drošības un lietošanas norādījumus. Rokasgrāmata vienmēr jāpievieno ierīcei.
POPIS / POPIS / OPIS / A KÉSZÜLÉK RÉSZEI / BESCHREIBUNG / DESCRIPTION /
OPIS / OPIS / OPIS / DESCRIPTION / DESCRIZIONE / DESCRIPCIÓN /
KIRJELDUS / APRAŠYMAS / APRAKSTS
NEZAKRÝVAT! / NEZAKRÝVAŤ! / NIE
ZAKRYWAĆ! / NE TAKARJA LE! / NIEMALS
ABDECKEN! / DO NOT COVER! / NEMOJTE
POKRIVATI! / NE PREKRIVATI! / NEMOJTE
POKRIVATI! / NE PAS COUVRIR ! / NON
COPRIRE! / ¡NO CUBRIR! / ÄRGE KATKE! /
NEATIDARYTI! / NEAIZKLĀT!
1
2
3
CZ
1.
2.
3.
SK
1.
2.
3.
Ovládač termostatu
Prepínač funkcií
Kontrolka
1.
2.
3.
Pokrętło termostatu
Przełącznik funkcji
Kontrolka
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
2.
3.
DE
1.
SI
HU
1.
2.
3.
PL
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
ES
1.
2.
3.
ET
1.
2.
3.
LT
1.
2.
3.
LV
1.
2.
3.
KERAMICKÉ TOPENÍ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
3
O
I
II
5
•
•
•
•
•
•
•
•
6
08/05
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Funkcia
O
I
II
9
•
SK
•
10
08/05
Należy uważnie przeczytać i zachować do wglądu!
Uwaga: Wskazówki i środki bezpieczeństwa w niniejszej instrukcji nie
obejmują wszystkich warunków i sytuacji mogących spowodować
zagrożenie. Najważniejszym czynnikiem odpowiadającym za PL
bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych jest ostrożność
i zdrowy rozsądek. Należy mieć to na uwadze w trakcie obsługi
urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe
podczas transportu, na skutek nieprawidłowego użytkowania, wahania
napięcia oraz zmiany lub modyfikacji którejkolwiek części urządzenia.
Aby zapobiec wznieceniu ognia lub porażeniu prądem elektrycznym,
korzystając z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać
podstawowych zasad bezpieczeństwa, m.in.:
1. Upewnij się, że napięcie w sieci odpowiada napięciu podanemu na
naklejce na urządzeniu, a gniazdko jest odpowiednio uziemione.
Gniazdko musi być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi
przepisami zgodnymi z normą EN.
2. Nie zdejmuj osłon urządzenia, mogłoby to spowodować porażenie
prądem elektrycznym!
3. Przewód zasilania nie może dotykać rozgrzanych elementów ani
ostrych krawędzi. Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli uszkodzony
jest przewód zasilania. Wszelkie naprawy, w tym wymianę przewodu
zasilającego, należy zlecić w profesjonalnym serwisie!
4. Urządzenia nie należy używać w pobliżu wanny, prysznica, ani basenu!
5. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, należy chronić
urządzenie przed bezpośrednim kontaktem z wodą i innymi cieczami.
6. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego!
Nie używaj grzejnika ceramicznego na zewnątrz lub w wilgotnym
środowisku, nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi
rękami. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym…
7. Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli w pobliżu urządzenia
przebywają dzieci!
8. Grzejnik należy umieszczać na płaskiej i twardej poziomej powierzchni.
11
9. Grzejnika nie należy umieszczać bezpośrednio przed lub pod
gniazdkiem elektrycznym.
10. Przednia kratka grzejnika podczas pracy jest BARDZO GORĄCA! Nie
wolno zakrywać grzejnika i należy zapewnić przynajmniej 30 cm
przestrzeni za urządzeniem, aby nie ograniczać przepływu powietrza.
PL 11. Nie należy umieszczać grzejnika na miękkim podłożu, np. na łóżku,
kanapie itp.
12. W odległości dwóch metrów przed włączonym urządzeniem nie mogą
się znajdywać żadne przedmioty.
13. Grzejnika nie wolno używać w pobliżu materiałów łatwopalnych.
Urządzenie nie może znajdować się w pobliżu lub w bezpośrednim
kontakcie z łatwopalną cieczą, gazem lub materiałem wybuchowym.
14. Włączony grzejnik NIGDY nie może być przenoszony lub przemieszczany.
15. Grzejnik nie może być podłączony do sieci za pośrednictwem
programatora lub do zdalnie włączanego obwodu zasilania, ponieważ
w wypadku zdalnego włączenia przykrytego lub nieprawidłowo
umieszczonego grzejnika grozi ryzyko pożaru.
16. Jeżeli z urządzenia wydobywa się dym lub zapach, należy je natychmiast
wyłączyć i zanieść do punktu serwisowego.
17. Urządzenia nie należy włączać ani wyłączać przez wciśnięcie lub
wyciągnięcie wtyczki z gniazdka. Najpierw należy wyłączyć grzejnik
głównym wyłącznikiem, a dopiero potem wyjąć wtyczkę przewodu
zasilającego z gniazdka!
18. Nie należy pozostawiać bez nadzoru grzejnika podłączonego do
gniazda zasilania. Przed czynnościami konserwacyjnymi należy wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Nie należy wyciągać
wtyczki pociągając za kabel. Odłącz kabel chwytając za wtyczkę.
19. Nie należy wkładać palców ani żadnych przedmiotów do otworów
urządzenia.
20. Korzystać z grzejnika można tylko zgodnie z zaleceniami, zawartymi
w niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za
szkody powstałe na skutek nieprawidłowego stosowania urządzenia.
21. Dzieci w wieku poniżej 3 lat powinny mieć ograniczony dostęp do
kuchenki, chyba że są pod stałym nadzorem. Dzieci w wieku od 3 do
12
8 lat mogą włączać i wyłączać urządzenie wyłącznie wtedy, kiedy jest
prawidłowo umieszczone i zainstalowane w odpowiedniej pozycji
roboczej, jeżeli są pod nadzorem lub były przeszkolone pod kątem
obsługi urządzenia w sposób bezpieczny i rozumieją potencjalne
zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą podłączać wtyczki
do gniazdka, regulować i czyścić urządzenie lub przeprowadzać PL
konserwację. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
UWAGA – Niektóre elementy urządzenia mogą być bardzo gorące
i spowodować oparzenia. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas
obecności dzieci oraz osób niepełnosprawnych.
INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA
Po pierwszym włączeniu grzejnika można wyczuwać delikatny zapach. To nie jest usterka. Zjawisko to
występuje u większości grzejników, jest nieszkodliwe i wkrótce zniknie (po odparowaniu prochu oraz resztek
nieczystości spowodowanych przez dłuższy okres bezczynności lub proces produkcyjny).
Sterowanie urządzenia
Należy podłączyć urządzenie do odpowiedniego gniazdka i włączyć go z uwzględnieniem wyżej wymienionych
instrukcji bezpieczeństwa.
Funkcje przełącznika
Pozycja
Funkcja
O
Wył.
I
Niska moc ogrzewania
II
Wysoka moc ogrzewania
Niska moc ogrzewania z obracaniem
Wysoka moc ogrzewania z obracaniem
Funkcje termostatu
Obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara spowoduje ustawienie wyższej temperatury.
Używanie urządzenia do ogrzewania
1.
2.
3.
4.
5.
Ustaw przełącznik funkcji w pozycji „I” w celu osiągnięcia słabszej mocy lub w pozycji „II” w celu osiągnięcia
pełnej mocy ogrzewania.
Ustaw odpowiednią temperaturę za pomocą sterownika termostatu. Obracanie przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara zmniejsza temperaturę, obracanie zgodnie ze wskazówkami spowoduje zwiększenie
temperatury.
Po osiągnięciu ustawionej temperatury termostat automatycznie wyłączy urządzenie, a kiedy temperatura
spadnie pod ustawiony poziom, urządzenie zostanie ponownie włączone.
Aby osiągnąć maksymalną moc cieplną, należy ustawić przełącznik na pozycję „II” i przekręcić pokrętło
termostatu całkowicie w prawo.
Aby rozprowadzić ciepło równomiernie w całym pomieszczeniu, należy ustawić przełącznik w pozycji
w celu wybrania niskiej mocy ogrzewania lub w pozycji
w celu wybrania wysoką moc ogrzewania.
13
Przegrzanie
•
•
•
Po przegrzaniu urządzenie zostanie wyłączone przez wewnętrzny bezpiecznik cieplny.
Przegrzanie może być spowodowane przez przykrycie otworów wejściowych na tylnej stronie urządzenia
lub zakrycie przedniej kratki. Jeśli do tego dojdzie, należy odłączyć urządzenie od zasilania i pozwolić mu
ostygnąć przez 30 minut. Należy usunąć wszystkie przeszkody i ponownie włączyć urządzenie.
Jeśli urządzenie przestanie działać, prawdopodobnie doszło do spalenia bezpiecznika. W takim wypadku
należy się skontaktować z autoryzowanym serwisem.
PL Wyłącznik bezpieczeństwa na wypadek przewrócenia
•
Grzejnik ceramiczny jest wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa, który spowoduje automatycznie
wyłączenie ogrzewania w przypadku przewrócenia urządzenia.
Wewnątrz urządzenia nie znajdują się części, które może konserwować użytkownik. Nie wolno otwierać
zewnętrznych pokryw urządzenia. Mogłoby dojść do uszkodzenia silnika oraz elementu grzejnego i utraty
gwarancji. Wszelkie naprawy należy zlecić w profesjonalnym serwisie.
Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania i pozostawić do całkowitego ostygnięcia.
NIGDY nie wolno czyścić urządzenia wodą i należy zawsze chronić go przed wilgocią.
Obudowę zewnętrzną można czyścić za pomocą lekko wilgotnej szmatki (w razie konieczności można
użyć lekkiego słabego roztworu delikatnego detergentu).
Aby usunąć kurz za przednią kratką lub tylnymi otworami wentylacyjnymi należy użyć zwykłego
odkurzacza.
Przed użyciem należy się upewnić, że urządzenie jest całkowicie suche.
Jeśli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy czas, należy go oczyścić i po wysuszeniu przechowywać
w worku plastikowym w suchym i chłodnym miejscu.
Dbałość o grzejnik ceramiczny zapewni wiele lat niezawodnego i wydajnego ogrzewania.
DANE TECHNICZNE
Napięcie nominalne: 220–240 V~ 50 Hz
Moc nominalna: 2000 W
Poziom hałasu: < 65 dB
2 stopnie regulacji mocy: 1200/2000 W
Możliwość ustawienia oscylacji 80°
GWARANCJA:
Następujące sytuacje powodują utratę gwarancji: Nieprawidłowe lub niewłaściwe obchodzenie się
z urządzeniem, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa dotyczących urządzenia, użycie siły, modyfikacje lub
naprawy dokonane przez podmiot inny niż autoryzowane centrum serwisowe.
Elementy podlegające normalnemu zużyciu nie są objęte gwarancją.
14
EKSPLOATACJA I USUWANIE ODPADÓW
Papier służący do owinięcia i tektura falista – przekazać na wysypisko śmieci. Folia opakowaniowa, torby PE, elementy z plastiku
– wrzucić do pojemników z plastikiem do recyklingu.
USUWANIE PRODUKTÓW PO ZAKOŃCZENIU EKSPLOATACJI
Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dotyczy krajów członkowskich UE i innych
krajów europejskich z wprowadzonym systemem zbiórki odpadów)
Przedstawiony symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że produkt nie może być zaliczany do odpadów
komunalnych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu zajmującego się recyklingiem sprzętu
elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowy recykling produktu zabiega negatywnym konsekwencjom dla
zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.
Recykling przyczynia się do zachowania surowców naturalnych. W celu uzyskania dalszych informacji
o recyklingu tego produktu należy się skontaktować z lokalnymi władzami, krajową organizacją zajmującą się
przetwarzaniem odpadów lub sklepem, który sprzedał produkt.
PL
08/05
Produkt spełnia wymagania dyrektyw UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
i bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.
Instrukcja obsługi jest dostępna na stronie internetowej www.ecg-electro.eu.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tekstu i parametrów technicznych.
15
KERÁMIA HŐSUGÁRZÓ
16
O
I
II
18
HU
•
19
HU
20
08/05
KERAMISCHE HEIZUNG
O
Aus
I
II
23
DE
4.
5.
•
•
•
•
•
•
•
•
24
DE
08/05
25
SAFETY INSTRUCTIONS
O
Off
I
II
28
GB
08/05
29
O
I
II
32
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
•
•
•
•
•
•
•
•
TEHNIČKI PODACI
08/05
33
VARNOSTNA NAVODILA
Funkcija pretikala
SI
Lega
O
I
II
Pregretje
•
•
•
36
08/05
37
SI
O
I
Manja snaga grejanja
II
40
•
•
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
•
•
•
•
•
•
•
•
TEHNIČKI PODACI
UPOTREBA I ODLAGANJE OTPADA
Papir i karton dostaviti deponiji. Foliju ambalaže, PE kese, plastične elemente odložiti u plastične kontejnere za recikliranje.
08/05
41
CHAUFFAGE CERAMIQUE
FR
O
Arrêt
I
II
44
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
•
•
•
•
•
•
•
•
45
FR
FR
46
08/05
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
48
O
I
II
49
IT
3.
4.
5.
Surriscaldamento
•
•
•
PULIZIA E MANUTENZIONE
•
•
•
•
•
•
•
IT
•
50
08/05
IT
51
ES
O
Apagado
I
II
54
5.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
ES
55
ES
56
08/05
KERAAMILINE KÜTTESEADE
OHUTUSJUHISED
57
O
I
II
59
ET
PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE
•
•
•
•
•
•
•
•
TOOTE KASUTUSEST KÕRVALDAMINE TÖÖEA LÕPUS
ET
60
08/05
O
I
II
63
LT
LT
64
08/05
66
O
I
II
LV
67
•
•
•
•
LV
68
08/05
w w w.ecg- electro.eu
CZ
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tel.: +420 272 122 111
e-pošta: [email protected]
SK
FR
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tél: +44 776 128 6651 (English)
e-mail: [email protected]
PL
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
IT
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
HU
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
ES
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
DE
ET
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
LT
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
SI
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
LV
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tel.: +420 272 122 111
e-pasts: [email protected]

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement