SLV 1002097, VALETO 1002097 Instrukcja obsługi


Add to my manuals
6 Pages

advertisement

SLV 1002097, VALETO 1002097 Instrukcja obsługi | Manualzz
1002097
CR2450
A
+
ON / OFF
ON / OFF
Gebruiksaanwijzing VALETO®
afstandsbediening 1002097
Naar fabrieksinstellingen resetten
•
Open het batterijvak
•
Reset-knop (A) >5 sec. ingedrukt houden
•
Rode led stopt met knipperen.
CR2450
A
+
Instrukcja obsługi pilota VALETO® 1
1002097
002097
Pilot VALETO® Smart System pozwala na obsługę maks. 16 źródeł
światła VALETO® Smart System. Zasięg działania pilota w
optymalnych warunkach (przy wolnej przestrzeni) wynosi 30
metrów.
Pierwsze uruchomienie
Otwórz przegródkę na baterie.
Usuń pasek izolacyjny.
Ponownie zamknij przegródkę na baterie.
Funkcje
Функции
ON / OFF
ON / OFF
DIM-UP – zwiększa jasność
DIM-UP - увеличивает яркость
DIM-DOWN - reducerer lysstyrken
DIM-DOWN – zmniejsza jasność
ZAPISZ – naciśnięcie i przytrzymanie tego
przycisku powyżej 5 sekund spowoduje zapisanie
ostatnich ustawień / naciśnięcie i przytrzymanie
poniżej 1 sekundy spowoduje wyświetlenie
zapisanych ustawień
Kompatybilne produkty VALETO®
1002132 …33 …34
VALETO® LIPSY 30 …40
…50
1001916 …17
LED E27
1001918 …18
LED GU10 51 mm
1001920 …21 …22 …23
LED GU10 111mm
1002411
VALETO® Gateway
Pilot jest kompatybilny z następującymi źródłami światła: Philips
Hue, Osram Smart+, Ikea Tradfri.
Dodawanie źródeł światła VALETO®
•
Przyłóż pilota do źródła światła, które ma zostać dodane.
Maksymalna odległość: 5 cm.
•
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON / OFF oraz DIM-UP
powyżej 5 sekund. Na pilocie zamruga dioda LED.
•
Źródło światła zaświeci 4 razy dla potwierdzenia
powiązania.
Przypisanie do aplikacji VALETO®
Wymagania: Bramka Gateway musi być połączona z urządzeniem
mobilnym.
•
Otwórz aplikację Configuration Basic configuration
Open for new devices
•
Przyłóż pilota do bramki. Maksymalna odległość: 5 cm.
•
Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON / OFF oraz DIM-UP
powyżej 5 sekund. Na pilocie zamruga dioda LED.
•
Kliknij Define components
•
Kliknij właściwe komponenty.
•
Kliknij Close again.
Usuwanie z aplikacji VALETO®
•
Otwórz aplikację Configuration Basic configuration
Define components
•
Kliknij i przytrzymaj wybrane komponenty.
•
Kliknij symbol kosza (prawy górny róg)
Powrót do ustawień fabrycznych
•
Otwórz przegródkę na baterie
•
Naciśnij i przytrzymaj przycisk reset (A) powyżej 5 sekund.
•
Czerwona dioda LED przestanie mrugać.
Wymiana baterii.
Otwórz przegródkę na baterie.
Wyjmij zużytą baterię.
Włóż nową baterię (1x 3V, CR2450, lit) zgodnie z podanym
biegunem.
Ponownie zamknij przegródkę na baterie.
CR2450
A
+
Funkciók
ON/OFF
DIM-DOWN - csökkentett világítás
DIM-DOWN - parlaklığı azaltır
Kompatibla VALETO® produkter
1002132 …33 …34
VALETO® LIPSY 30 …40
…50
1001916 …17
LED E27
1001918 …18
LED GU10 51 mm
1001920 …21 …22 …23
LED GU10 111mm
1002411
VALETO® Gateway
ON / OFF
ON / OFF
CR2450
A
+
Wskazówka dotycząca utylizacji (Unia Europejska)
Nie wolno wyrzucać produktu do śmieci domowych! Produkty
oznakowane tym symbolem należy utylizować zgodnie z
wytycznymi (WEEE, 2012/19) dotyczącymi starych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych w miejscowych punktach
gromadzenia odpadów elektrycznych!
Nie utylizować baterii wraz z domowymi odpadami! Baterie mogą
zawierać substancje trujące, które zagrażają środowisku
naturalnemu oraz zdrowiu ludzi, zwierząt i roślin. Baterie utylizować
tylko za pośrednictwem autoryzowanego punktu zbiórki.
Selektywna zbiórka odpadów pozwala uchronić środowisko
naturalne przed kontaktem z substancjami szkodliwymi. Baterii nie
wolno uszkodzić ani wrzucać do ognia – ryzyko wybuchu!
Niniejszym SLV GmbH oświadcza, że opisany tutaj typ urządzenia
radiowego odpowiada wytycznej 2014/53/EG. Pełen tekst deklaracji
zgodności WE jest dostępny pod poniższym adresem
internetowym:
www.slv.com/jump/1002097
Produkt może być rozprowadzany we wszystkich krajach UE.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Languages

Only pages of the document in Polish were displayed