www.tristar.eu FO-1100
FO-1100
Gebruikershandleiding
User manual
Manuel d'utilisation
Bedienungsanleitung
Manual de usuario
Manuale utente
Manual de utilizador
Användarhandbok
Kullanım kılavuzu
HR
NO
BG
HU
CZ
PL
RO
EL
2
Fondue vork houder
Fondue fork ring
Support à fourchettes
Fonduegabelring
Soporte de tenedores de fondue
Supporto forchetta per fonduta
Suporte de garfos de Fondue
Fondue gaffelring
Prsten za fondue vilice
Fondue gaffel-ring
Пръстен за вилици за фондю
Fondue villa győrő
Kroužek na fondue vidličky
Pierścień widelca do Fondue
Inel-suport pentru furculiŃe
Στεφάνη στήριξης πιρουνιών για φοντύ
Fondü şişleri için halka
3
Fondue pan
Fondue pot
Caquelon
Fonduetopf
Cazuela de fondue
Contenitore fonduta
Tacho de Fondue
Fondue gryta
Fondue posuda
Fonduegryte
Тенджера за фондю
Fondue edény
Nádoba pro fondue
Naczynie do Fondue
Vas pentru topit
∆οχείο φοντύ
Fondü kabı
4
Controle lamp
Indicator light
Lumière témoin
Anzeigelampe
Indicador luminoso
Spia
Luz indicadora
Indikatorlampa
Indikatorsko svjetlo
Indikatorlampe
Светлинен индикатор
Jelzılámpa
Kontrolka
Wskaźnik świetlny
Led indicator
Φωτεινή ένδειξη
Gösterge ışığı
5
Warmhoudstation
Heating base
Corps de chauffe
Heizuntersatz
Base calefactora
Base riscaldante
Base de aquecimento
Värmebas
Baza s grijačima
Varmeplate
Котлон
Melegítı alapzat
Ohřívací základna
Podstawa ogrzewania
Plită
Βάση θέρµανσης
Isıtıcı tabanlık
6
Thermostaat
Thermostat
Thermostat
Thermostateinstellknopf
Botón de control del termostato
Volantino comando termostato
Botão de controlo do termóstato
Termostatkontroll
Kontrolni krug za termostat
Termostat-kontrollknapp
Бутон за управление на термостата
Termosztát szabályozógomb
Ovládací knoflík termostatu
Regulator termostatu
Buton de reglare a termostatului
Επιλογέας ελέγχου θερµοστάτη
Sıcaklık ayarı düğmesi
7
Sausbakjes houder
Ring for sauce cups
Support pour les coupelles des sauces
Ring für Soßentassen
Soporte de recipientes para salsas
Supporto tazze salsa
Suporte para taças de molho
Ring för såskoppar
Držač za šalice
Ring for sause- koppene
Пръстен за купичките със сос
Győrő a szószcsészéknek
Prstenec pro misky s omáčkou
Pierścień do sosjerek
Inel-suport pentru sosiere
Στεφάνη για τα κουπάκια σάλτσας
Sos kapları için tel halka
8
Sausbakjes
Sauce cups
Coupelles
Tassen
Recipientes
Tazze
Taças
Koppar
Šalice
Kopper
Купички
Csészék
Misky
FiliŜanki
Sosiere
Κουπάκια
Sos kapları
Bediening en onderhoud
NL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.
FR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
IT
PRECAUZIONI IMPORTANTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HR
VAŽNE MJERE SIGURNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CZ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TENTO NÁVOD UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ
Záruka
•
•
•
•
•
•
•
•
PL
WAśNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FuncŃionarea şi întreŃinerea
RO
MĂSURI IMPORTANTE DE SIGURANłĂ
ScoateŃi toate materialele de ambalare.
VerificaŃi ca tensiunea reŃelei să corespundă cu cea specificată pe aparat.
Tensiune nominală: CA220-240V 50Hz
Cum se foloseşte aparatul
Înainte de a începe să gătiŃi, este necesar să curăŃaŃi plita (5) cu o cârpă umedă şi să
îndepărtaŃi orice etichetă. Vasul şi accesoriile pot fi spălate cu apă caldă cu detergent sau în
maşina de spălat vase.
Vasul (3) va fi foarte fierbinte (în timpul funcŃionării), deci se recomandă să se aşeze un suport
termoizolant sau o apărătoare sub acesta.
AşezaŃi mai întâi inelul-suport pentru sosiere (7) pe plită (5). Inelul pentru sosiere nu se află în
poziŃia corectă decât atunci când se aude un clic la aşezarea lui pe plită (pentru aceasta,
apăsaŃi ferm). PuneŃi sosierele (8) în inelul-suport şi vasul pe plită. AşezaŃi inelul-suport pentru
furculiŃele de fondue (2) pe vas şi pe acestea în interiorul său.
IntroduceŃi ştecărul în priză şi reglaŃi termostatul la temperatura dorită. Va dura câteva minute
până când plita se va încălzi. În acest timp, puteŃi pregăti ingredientele. Imediat ce aparatul
ajunge la temperatura setată, ledul se va stinge.
Notă:
În timpul funcŃionării, ledul de temperatură se va aprinde şi se va stinge la anumite intervale:
acest lucru arată că termostatul funcŃionează corect, iar conŃinutul vasului este încălzit la
temperatura setată.
OpŃiuni pentru fondue
Temperatura reglabilă a vasului de fondue îl face să fie adecvat mai multor tipuri de fondue,
precum cel clasic cu carne, cel cu brânză topită, cel cu ciocolată sau cel chinezesc
(condimente de supă). UmpleŃi vasul cu ingredientele dorite şi aşezaŃi-l pe plită. IntroduceŃi în
vas ulei, brânză, condimente de supă sau ciocolată, dar nu îl umpleŃi prea mult. Nivelul de ulei,
brânză sau alte ingrediente trebuie să rămână între nivelurile minim şi maxim marcate.
ReglaŃi termostatul la temperatura dorită. Ledul roşu se va aprinde şi stinge, la comanda
termostatului care reglează temperatura. În cazul în care preparaŃi fondue clasic cu carne,
reglaŃi termostatul la temperatura maximă; pentru fondue cu brânză, condimente de supă şi
ciocolată, temperatura necesară este ceva mai mică. ReglaŃi temperatura astfel încât
amestecul să nu dea în clocot. Brânza şi ciocolata, în special, trebuie încălzite încet, pentru a
nu da în clocot. AmestecaŃi din când în când, pentru a obŃine o textură omogenă.
Următoarele tipuri de ulei se pretează folosirii pentru fondue: ulei de porumb, de arahide, de
floarea soarelui şi ulei special pentru prăjit (în baie de ulei). VerificaŃi ambalajul pentru a vedea
dacă uleiul respectiv este sau nu adecvat pentru fondue. Acest lucru este important, deoarece
unele uleiuri nu sunt adecvate şi pot împroşca dacă sunt folosite la fondue.
CurăŃarea
ScoateŃi mai întâi ştecărul din priză şi lăsaŃi toate componentele să se răcească înainte de a le
curăŃa.
SpălaŃi vasul de fondue, inelul-suport pentru furculiŃe şi furculiŃele în apă fierbinte cu detergent.
ClătiŃi şi uscaŃi bine. Nu introduceŃi niciodată plita sau cablul de alimentare în apă sau alte
lichide.
În afară de plită, toate componentele setului de fondue pot fi spălate în apă cu detergent sau în
maşina de spălat vase. Nu folosiŃi produse abrazive de curăŃare sau perii de sârmă.
Plita trebuie să rămână întotdeauna uscată. CurăŃaŃi-o cu o cârpă uşor umezită şi apoi
ştergeŃi-o cu una uscată, după caz.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Înainte de utilizare, citiŃi toate instrucŃiunile.
Nu atingeŃi suprafeŃele aparatului. FolosiŃi mânerele sau butoanele.
În vederea protejării împotriva electrocutărilor, vă rugăm să nu introduceŃi cablul,
ştecherul sau aparatul în apă sau alte lichide.
DecuplaŃi de la priză când nu folosiŃi aparatul, şi înainte de curaŃare. LăsaŃi aparatul
să se răcească înainte de a introduce sau scoate componentele. Nu utilizaŃi niciun
aparat cu cablul sau stecherul defect, dacă aparatul nu funcŃionează corect, sau a
fost deteriorat într-un fel.
Utilizarea unor accesorii nerecomandate de producătorul aparatului poate determina
accidente şi anula orice garanŃie pe care o aveŃi.
Nu folosiŃi aparatul în exteriorul locuinŃei, sau lângă surse directe de căldură.
Nu lăsaŃi cablul să atârne peste marginea mesei sau dulapului, să atingă suprafeŃe
încinse, să intre în contact cu anumite componente fierbinŃi, sau să se afle sub sau
lângă perdele, transperante etc.
Acest aparat este destinat doar utilizării casnice şi doar în scopul pentru care a fost
proiectat.
Aparatul trebuie aşezat pe o suprafaŃă stabilă şi plană.
Acest aparat trebuie supravegheat, astfel că nu trebuie lăsat niciodată singur în
prezenŃa copiilor atunci când este pornit sau când este încă fierbinte.
Componentele ceramice sparte sunt excluse din garanŃie.
PĂSTRAłI ACESTE INSTRUCłIUNI PENTRU REFERINłE VIITOARE
GaranŃie
•
Aparatul oferit de Compania noastră este prevăzut cu o garanŃie de 24 de luni,
începând de la data achiziŃionării lui (data de pe factură).
•
În timpul perioadei de garanŃie, orice defect de material sau de fabricaŃie al
aparatului sau accesoriilor lui vor fi soluŃionate gratuit prin reparaŃii sau, la cerere,
prin înlocuire. Serviciile de garanŃie nu presupun o prelungire a duratei de garanŃie şi
nici nu dau dreptul de obŃinere a unei noi garanŃii!
•
Dovada garanŃiei este oferită prin documentele de achiziŃionare ale produsului. Dacă
nu deŃineŃi aceste documente, reparaŃiile şi înlocuirea componentelor nu pot fi
realizate gratuit.
•
Dacă doriŃi să faceŃi o plângere în timpul perioadei de garanŃie, vă rugăm să
returnaŃi furnizorului dvs. întregul aparat, în pachetul original, împreună cu factura.
•
Deteriorarea accesoriilor nu presupune automat înlocuirea gratuită a întregului
aparat. În aceste cazuri, vă rugăm să contactaŃi linia noastră directă de service.
Remedierea sticlei sparte sau a componentelor din plastic presupune întotdeauna
costuri suplimentare.
•
Defectele componetelor consumabile sau a celor care se uzează, ca şi curaŃarea,
mentenanŃa sau înlocuirea acestora nu sunt acoperite de garanŃie şi deci trebuie
plătite!
•
GaranŃia este anulată în cazul intervenŃiilor neautorizate.
•
După expirarea garanŃiei, reparaŃiile pot fi realizate de un furnizor competent sau un
service de reparaŃii, în schimbul unei sume de bani.
Măsuri de protecŃie a mediului înconjurător
Acest aparat nu trebuie aruncat în gunoiul menajer la sfârşitul duratei de viaŃă,
ci trebuie transportat la un centru de reciclare a aparatelor electrice şi
electronice. Acest simbol marcat pe aparat, manualul cu instrucŃiuni şi
ambalajul atrag atenŃia asupra acestui element important. Materialele folosite
la construcŃia acestui aparat pot fi reciclate. Reciclând aparatele de uz casnic,
contribuiŃi la un pas important în vederea protejării mediului înconjurător.
Pentru mai multe informaŃii legate de punctele de colectare, vă rugăm să
contactaŃi autorităŃile locale competente.
Ambalaj
Ambalajul este 100% reciclabil, şi îl puteŃi returna separat.
Produs
Acest aparat este marcat conform Directivei Europene 2002/96/EC, din documentaŃia
referitoare la Deşeuri din Echipamente Electrice şi Electronice (WEEE). Asigurându-vă că aŃi
aruncat deşeurile corect, susŃineŃi campania de prevenire a consecinŃelor nefaste asupra
mediului şi sănătăŃii umane.
DeclaraŃie de conformitate UE
Acest aparat este proiectat, realizat şi marcat conform obiectivelor de siguranŃă ale Directivei
de Curent Scăzut "Nr 73/23/EEC, cerinŃelor de protecŃie ale Directivei EMC 89/336/UE
"Compatibilitate Electromagnetică" şi cerinŃelor Directivei 93/68/EEC.
EL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising