Joycare JC-326 Fișa cu date

Joycare JC-326 Fișa cu date
JC-326
I
GB
JC-326
2
JC-326
3
F
D
JC-326
4
JC-326
5
E
P
JC-326
JC-326
7
BG
RO
JC-326
JC-326 MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
CARACTERISTICI TEHNICE
Capacitate: 150 kg
Diviziune: 100 g
Platformă din sticlă temperată
Patru senzori de precizie Strain Gauge
8
Afişaj mare LCD
AUTO-ON : se aprinde când este atins cu piciorul
Stingere automată
Indicator de supraîncărcare
Indicator baterie descărcată
Selectare unitate de măsură: kg / lb / st
Alimentare: 1 baterie cu litiu CR2032 (3V) inclusă
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Deschideţi capacul compartimentului pentru baterii de sub cântar. Înlăturaţi eticheta izolatoare a bateriei şi închideţi capacul. Selectaţi unitatea de
măsură kg / lb / st prin intermediul tastei de lângă compartimentul bateriilor. Poziţionaţi cântarul pe o suprafaţă plană şi stabilă (nu vă sfătuim să-l
poziţionaţi pe covor). Cântarul următor se aprinde prin apăsare
Urcaţi-vă cu amândouă picioarele pe cântar pentru a determina greutatea. Când a fost determinată greutatea, aparatul se stinge automat după
câteva secunde.
Cântăriri succesive
Coborâţi de pe cântar şi repetaţi operaţiunile anterioare.
Atenţie: înainte de a urca din nou pe cântar, aşteptaţi ca afişajul să se stingă
NB: pentru a obţine o măsurare precisă, când urcaţi pe cântar menţineţi întotdeauna o poziţie dreaptă încercând să distribuiţi greutatea în mod
uniform şi nu vă mişcaţi.
Introducerea bateriei
Deschideţi capacul compartimentului pentru baterii de sub cântar. Introduceţi 1 baterie cu litiu CR 2032 respectând polaritatea indicată. Închideţi
capacul.
ÎNTREŢINERE
Curăţaţi cu o cârpă umedă: evitaţi orice infiltrare de apă. Nu utilizaţi niciodată detergenţi chimici. Nu scufundaţi produsul în apă. Nu urcaţi pe cântar cu
picioarele ude. Nu aşezaţi cântarul în poziţie dreaptă, acest lucru facilitează consumarea bateriilor. Deoarece acesta este un instrument de precizie,
cântarul trebuie tratat mereu cu grijă. Nu îl lăsaţi să cadă şi nu săriţi pe el. Nu desfaceţi sau nu modificaţi proprietăţile aparatului. Reparaţiile trebuie
efectuate doar de către personal autorizat; în caz contrar, pierdeţi garanţia.
Dacă produsul nu este utilizat o perioadă lungă de timp, se recomandă să scoateţi bateria, deoarece o posibilă scurgere de lichid ar putea avaria
aparatul. De asemenea, deoarece calitatea bateriilor diferă de la model la model, garanţia produsului nu acoperă daunele cauzate de o posibilă
pierdere de lichid.
Când cântarul nu este utilizat nu lăsaţi greutăţi sprijinite pe platformă. Ţineţi-l la adăpost de praf şi umiditate; nu îl expuneţi la soare sau temperaturi
excesive.
În caz de defectare:
- controlaţi ca bateriile să fie introduse corect
- verificaţi ca poziţionarea cântarului să fie pe o suprafaţă plană şi stabilă
- asiguraţi-vă că nu aţi urcat pe cântar înainte ca afişajul să se stingă.
Indicator baterii consumate
În cazul în care cântarul nu se aprinde sau arată „Lo”, bateriile ar putea fi consumate; înlocuiţi bateriile.
Indicator de supraîncărcare
Dacă afişajul arată “Err“, cântarul este supraîncărcat (peste 150 kg).
AVERTISMENTE
Acest produs este destinat numai scopului pentru care a fost conceput, cântar electronic destinat exclusiv utilizării acasă. Orice altă utilizare trebuie
considerată nepotrivită şi, în consecinţă, periculoasă.
Părţile de ambalaj (săculeţe din plastic, carton, polistiren etc.) nu trebuie să fie lăsate la îndemâna copiilor, deoarece sunt potenţiale surse de pericol
şi trebuie să fie reciclate conform prevederilor legilor în vigoare.
Acest cântar nu poate fi utilizat pentru a determina greutatea obiectelor sau substanţelor în tranzacţiile comerciale, pentru fabricarea medicamentelor,
pentru calcularea dărilor, tarifelor, taxelor, premiilor, amenzilor, remunerărilor, indemnizaţiilor sau chiriilor de tip analog determinate în funcţie de
greutate. Acest cântar poate fi utilizat pentru a ţine sub control greutatea corporală şi nu poate fi utilizat pentru diagnosticare sau tratamente medicale.
Valorile ce pot părea neobişnuite sau în afara standardelor trebuie discutate întotdeauna cu medicul personal.
În scopul evitării riscurilor faţă de utilizatorul acestui dispozitiv, nu trebuie în niciun caz modificate dozele oricărui medicament sau terapii indicate
de propriul medic bazându-vă pe datele măsurate cu acest dispozitiv. NB: Pentru a evita posibilele accidente, nu sprijiniţi piciorul pe marginea
platformei.
Produsul este fabricat conform tuturor reglementărilor aplicabile din Europa.
EVACUAREA
Dispozitivul (inclusiv părţile detaşabile şi accesoriile) nu trebuie evacuat împreună cu deşeurile municipale la sfârşitul duratei de viaţă, ci în
conformitate cu Directiva Europeană 2002/96/EC. Întrucât trebuie tratat separat de deşeurile menajere, fie duceţi dispozitivul la un centru de
colectare separată a deşeurilor pentru aparatele electrice şi electronice, fie îl returnaţi comerciantului la achiziţionarea unui nou dispozitiv cu
acelaşi scop. Orice încălcare va fi urmărită cu stricteţe în justiţie.
OBSERVAŢIE: Specificaţiile şi modelele au la bază cele mai noi informaţii disponibile la momentul tipăririi şi se supun modificărilor fără preaviz.
9
HU
JC-326
10
11
12
Se l’apparecchio è ancora in garanzia, il ritiro a domicilio, la riparazione e la restituzione sono completamente gratuiti.
GB: WARRANTY CARD
Joycare S.p.A., a company with a sole shareholder, offers a period of 3 year warranty after the date of purchase. The warranty does not
cover damage caused by accidental breakage, transportation, incorrect maintenance or cleaning, misuse, tampering or repairs carried out by
non authorised third parties. The following is also excluded: damage caused by incorrect product installation, and damage caused by wear and
tear, obviously including parts subject to wear and tear. In order to obtain the replacement/repair of products under warranty in cases other
than those mentioned above, but which are instead caused by manufacturing defects, please contact your local importer/distributer. Goods that are
not held to be in good condition because of the aforesaid causes must be accompanied by this certificate, duly filled-in, as well as a receipt for the
goods (invoices and transport documents) and purchasing documentation.
Please keep the original packaging of the product.
F: CARTE DE GARANTIE
Joycare S.p.A. sociétaire unique, offre 3 année de garantie dès la date d’achat. Ne sont pas couverts par la garantie les dommages causés par
la casse accidentelle, les dommages dus au transport, par une mauvaise manutention, usage, nettoyage ou une négligence, par altérations ou
réparations effectuées par des personnes non autorisées. Sont également exclus les dommages dérivants d’une installation incorrecte du produit
et les dommages consécutifs à l’usure des parties, naturellement sujettes à l’usure. Pour obtenir le remplacement/la réparation du produit sous
garantie, dans les cas non prévus ci dessus, mais pour défauts de fabrication, nous vous invitons à contacter l’importateur/distributeur local. La
marchandise considérée déficiente pour les raisons évoquées plus haut, doit être accompagnée du présent certificat dûment complété, de la preuve
d’achat des marchandises (facture et dut), et du document d’achat.
Nous vous recommandons de conserver l’emballage d’origine du produit.
D: WORTLAUT DER GEWÄHRLEISTUNGSERKLÄRUNG FÜR DAS AUSLAND
Die Joycare S.p.A. mit einem einzigen Gesellschafter bietet eine Gewährleistung von 3 Jahren ab dem Kaufdatum. Durch die Garantie werden
keine Schäden abgedeckt, die durch Unfälle, Transporte, unsachgemäße Wartung und Reinigung, unsachgemäße Handhabung der Waren oder
Wartungsarbeiten bzw. Reparaturen, die durch unautorisierte Dritte verursacht werden. Außerdem sind Schäden auszuschließen, die sich aus
einer unsachgemäßen Installation des Produkts ergeben sowie Gebrauchsfolgeschäden und die Bestandteile, die für den Gebrauch gedacht sind.
Damit das Produkt im Rahmen der Garantie ersetzt/repariert werden kann, wenden Sie sich in anderen Fällen als den oben genannten (d.h., bei
Fabrikationsfehlern) an den örtlichen Händler oder Importeur. Wird die Ware aus den oben genannten Gründen für schadhaft befunden, so ist der
Rücksendung Folgendes beizulegen: das beiliegende, ausgefüllte Formular, der Kaufbeleg für die Ware (Rechnung) sowie die Kaufquittung.
13
GARANZIE
Es wird empfohlen, die Originalverpackung des Produkts aufzubewahren.
P: CERTIFICADO DE GARANTIA
Joycare S.p.A único sócio, ofrece garantia de 3 annos a partir da data da compra. Não estão cobertos pela garantia os danos causados devido a
acidente, danos de transporte, manutenção e limpeza indevida, danos causados pelo uso impróprio, manuseamento ou reaparações efectuadas
por terceiros não autorizados. Estão também excluídos os danos causados pela instalação incorrecta do produto e os danos devidos ao natural
desgaste das peças. Para obter a substituição/reparação de produto sob garantia, nos casos não abrangidos pelo disposto acima, mas por defeito
de fabrico, entrar em contacto com o “distribuidor / importador. A mercadoria considerada defeituosa pelos motivos acima mencionados deve ser
acompanhada por este certificado, devidamente preenchido, comprovativo de compra da mercadoria (factura e nota de entrega), juntamente com
o comprovativo de compra.
Por favor, guarde a embalagem original do produto.
E : CERTIFICADO DE GARANTIA
Joycare S.p.A. socio único ofrece 3 años de garantía a partir de la flecha de adquisición. La garantía no cubre los daños causados por una ruptura
accidental, por el transporte, por un mantenimiento y una limpieza incorrectos, por incapacidad en el uso profesional al que se destinan los bienes,
y por las violaciones o reparaciones efectuadas por terceros no autorizados. Se excluyen además los daños derivados de una instalación incorrecta
del producto, los daños derivados del desgaste y, naturalmente, las partes desgastadas. Para obtener la sustitución/reparación del producto en
garantía en los casos no previstos anteriormente sino por defecto de fabricación, se invita a contactar el importador/distribuidor local. La mercancía
considerada no eficiente por las causas mencionadas anteriormente deberá ir acompañada del presente certificado debidamente cumplimentado,
de la prueba de adquisición de las mercancías (facturay ddt), además del documento de compra.
Se recomienda conservar el embalaje originario del producto.
BG : ГАРАНЦИЯ
„Joycare” S.p.A., едноличен съдружник, предлага 3 години гаранция от датата на закупуването. От гаранцията не са обхванати
повредите, причинени от неволно счупване, увреждане при транспорт, неправилна поддръжка и почистване, неподходяща употреба,
видоизменения или поправки, извършени от трети неупълномощени лица. В допълнение, изключени са и щетите, предизвикани от
неправилна инсталация на продукта, както и щетите, породени от изхабяване, както и естествено от частите, които се изхабяват.
За да можете да получите замяна/поправка на продукта в гаранция, в случаите, когато причините не са измежду тези, споменати погоре, но дължащи се на фабрични дефекти, Ви молим да се свържете с местния вносител/дистрибутор. Стоката, която бъде оценена
като неефикасна поради някоя от гореспоменатите причини, трябва да бъде придружена от настоящото изчерпателно попълнено
удостоверение, от доказателството за закупуването на стоките (фактура и документ за транспорт), както и от документа за закупуване.
Препоръчваме Ви да съхранявате оригиналната опаковка на продукта.
RO : CERTIFICAT DE GARANŢIE
Joycare SA, unic asociat, oferă 3 ani de garanţie, începând cu data achiziţionării. Nu sunt acoperite de garanţie daunele
provocate de lovituri accidentale, daune din timpul transportului, cauzate de o întreţinere şi o curăţire incorectă, de folosire
improprie, de modificări şi reparaţii realizate de către terţe persoane neautorizate. Sunt de asemenea excluse daunele ce
derivă dintr-o instalare incorectă a produsului şi daunele cauzate de uzură şi componentele supuse în mod natural la uzură.
Pentru a obţine înlocuirea / repararea produsului în garanţie, în cazurile care nu sunt prevăzute în rândurile de mai sus, ci din cauza unor defecte de
fabricaţie, vă invităm să contactaţi importatorul / distribuitorul local. Marfa considerată necorespunzătoare din motivele de mai sus, trebuie să fie însoţită de
prezentul certificat completat corect, de dovada de cumpărare a mărfurilor (factură şi documentul de transport), împreună cu documentul de cumpărare.
Vă recomandăm să păstraţi ambalajul original al produsului.
HU: Az egyfős Joycare S.p.A. társaság, a vásárlás dátumától számított 3 év garanciát biztosít termékeire. A garancia nem vonatkozik a véletlen
törésből, a szállítás során történt sérülésből, a nem megfelelő karbantartásból és tisztításból, a nem megfelelő használatból, illetve a felhatalmazással
nem rendelkező személyek által végzett beavatkozásokból vagy javításokból eredő károkért. Ezenkívül a garancia nem terjed ki a készülék nem
megfelelő beszereléséből eredő károkra, valamint az elhasználódásból eredő károkra és természetesen, az elhasználódásnak kitett alkatrészekre.
A készülék garanciális cseréje/javítása érdekében,
a fent felsoroltaktól eltérő esetekben, gyártási hiba esetén,
lépjen kapcsolatba a helyi importőrrel/kereskedővel. A fent felsorolt okok miatt a nem megfelelő áruhoz csatolni
kell a kitöltött, csatolt igazolást, a vásárlást igazoló dokumentumokat (számla és szállítólevél), valamint a blokkot.
Őrizze meg a termék eredeti csomagolását.
14
15
JOYCARE S.p.A. socio unico
Sede legale : via Fabio Massimo, 45 – Roma – Italy
e-mail: [email protected] – www.joycare.it
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Romanian were displayed