Hama 00052377 Manualul proprietarului

Hama 00052377 Manualul proprietarului
T H E
S O L U T I O N
00052375 00052376 • 00052377
1.
2.
5 sec.
3.
d Installationsanleitung
2
s Bruksanvisning
m Pistokelaturi
3
r Manual de utilizare
1a) Deschideţi compartimentul bateriilor şi introduceţi-le cu polaritatea
corectă. Închideţei compartimentul bateriilor.
1b) Plasaţi comutatorul pornit /oprit pe „ON”. Senzorul optic şi afişajul
de control al bateriilor luminează.
2) În sistemul de comandă Windows daţi click pe „Hardware und
Sound”, în final pe „ Anexaţi periferic” (Windows 8). La Windows
7 daţi click pe „Anexaţi periferic fără fir“. La Windows XP/Vista daţi
click pe „Periferice Bluetooth“, după aceea pe „Anexaţi periferic fără
fir“ Acţionaţi pentru cca 5 sec tasta „Connect” din partea inferioară a
mausului. Selectaţi „Hama M2140“ şi apăsaţi pe „Mai departe”. Dacă
sunteţi întrebat de un cod principal, selectaţi „Nu se foloseşte nici un
cod principal“. Mausul este gata de utilizare.
3) La o tensiune prea redusă a bateriilor becul de control începe să
pâlpâie albastru. Înlocuiţi cât mai repede bateriile.
4
g English
i Italiano
[Italian]
u Россия
[Russian]
h Magyar
[Hungarian]
r România
[Romanian]
Prin prezenta Hama GmbH & Co. KG declară, că aparatul 00052374_77 satisface cerinţele fundamentale şi celelalte dispoziţii relevante ale
Directivei 1999/5/CE. Declarația de conformitate conform directivei 99/5/UE din R&TTE o găsiți la www.hama.com
5
f
e
o
i
k
s
6
q
h
c
v
p
u
t
r
Instrucţiuni pentru protecţia mediului înconjurător:
Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/UE în dreptul național sunt valabile următoarele:
Aparatele electrice şi electronice nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer. Consumatorul este obigat conform legii să predea
aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate.
Detaliile sunt reglementate de către legislaţia țării respective. Simbolul de pe produs, în instrucţiunile de utilizare sau pe ambalaj
indică aceste reglementări. Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz
aduceți o contribuție importată la protecția mediului nostru înconjurător.
j
Anvisninger til beskyttelse af miljøet:
Fra og med indførelsen af EU-direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF i national ret gælder følgende:
Elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Forbrugeren er lovmæssigt forpligtet
til at aflevere udtjent elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier til dertil indrettede, offentlige indsamlingssteder eller til forhandleren. De nærmere
bestemmelser vedr. dette fastlægges af lovgivningen i det pågældende land. Symbolet på produktet, brugsvejledningen eller emballagen henviser til disse
bestemmelser. Ved genbrug, genvinding eller andre former for nyttiggørelse af udtjent udstyr/batterier giver du et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet.
n
Informasjon om beskyttelse av miljøet:
Fra tidspunktet for omsetning av de europeiske direktivene 2002/96/EF og 2006/66/EF i nasjonal rett gjelder følgende:
Elektriske og elektroniske apparater og batterier må ikke deponeres sammen med husholdningssøppelet. Forbrukeren er lovmessig forpliktet til å levere
elektriske og elektroniske apparater og batterier til de offentlige samlestedene eller tilbake til stedet hvor produktene ble kjøpt. Detaljer angående dette
reguleres av hvert land. Symbolet på produktet, bruksanvisningen eller emballasjen henviser om disse bestemmelsene. Med resirkulering, gjenbruk av stoffer
eller andre former av gjenbruk av gamle apparater/batterier bidrar du betydelig til å beskytte miljøet vårt.
7
00052374_77/02.16
Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement