HOTPOINT/ARISTON PC 604 (WH)/HA, PC 604 X /HA Руководство пользователя

Add to my manuals
44 Страниц

Реклама

HOTPOINT/ARISTON PC 604 (WH)/HA, PC 604 X /HA Руководство пользователя | Manualzz
PC 604 /HA
PC 604 X/HA
Italiano
Sommario
English
Contents
Қазақша
Gebruiksaanwijzing
KOOKPLAAT
Русскии
Руководство по эксплуатации
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
Содержание
Руководство по эксплуатации,2
Предупреждения,6
Сервисное обслуживание,9
Описание изделия,11
Установка,37
Включение и эксплуатация,39
Предосторожности и рекомендации,39
Техническое обслуживание и уход,40
Пайдалану нұсқаулығы
ПЛИТА
Мазмұны
Пайдалану нұсқаулығы,2
Ескертулер,7
Көмек,9
Құрылғы сипаттамасы,12
Орнату,41
Қосу және пайдалану,43
Сақтандырулар мен кеңестер,43
Жөндеу және күтім,44
3
4
Предупреждения
ВНИМАНИЕ: Данное изделие и его
доступные комплектующие сильно
нагреваются в процессе эксплуатации.
Будьте осторожны и не касайтесь
нагревательных элементов.
Не разрешайте детям младше 8 лет
приближаться к изделию без контроля.
Д а н н о е и зд ел и е м ож ет б ы т ь
и с п о л ь з о в а н о д ет ь м и с т а р ш е
8 лет и лицами с ограниченными
физическими, сенс орными или
умственными способностями или
без опыта и знания о правилах
использования изделия при условии
надлежащего контроля или обучения
безопасному использованию изделия
с учетом соответствующих рисков. Не
разрешайте детям играть с изделием.
Не разрешайте детям осуществлять
чистку и уход за изделием без контроля
взрослых.
  
    
     
    
   
   
    
  
   
   

Никогда не используйте паровые
чистящие агрегаты или агрегаты
под высоким давлением для чистки
изделия.
   
  
  
  
бақылау болмаса, құрылғыдан аулақ
ұстау керек.
Бұл құрылғыны қауіпсіз түрде қолдану
бойынша кеңес не нұсқау берілген және
ықтимал қауіп-қатерлерді түсінетін
жағдайда, оны 8-ге толған балалар
мен дене, сезіну немесе ой қабілеті
төмен немесе тәжірибесі мен білімі
жеткіліксіз адамдар қолдана алады.
Балаларға құрылғымен ойнауға
болмайды. Балаларға бақылаусыз
құрылғыны тазалауға және оған
қызмет көрсетуге болмайды.
ЕСКЕРТУ: Плитада майға тамақ
пісірген кезде бақылап тұрмау қауіпті
болуы және өрт шығуға әкелуі мүмкін.
Өртті ЕШҚАШАН сумен өшіруші
болмаңыз, оның орнына құрылғыны
өшіріп, жалынды жабыңыз, мысалы
қ а қ п а қ п е н н е м е с е ө рте н бе й т і н
матамен.
ЕСКЕРТУ: Өрт қаупі бар: пісіру
беттерінде заттарды сақтамаңыз.
Автоматты түрде тазарту кезінде
құрылғының беті ыстық болатындықтан
балаларды одан алыс жерде ұстаңыз.
Құрылғы сыртқы таймермен немесе
бөлек қашықтан басқару жүйесімен
басқарылуға арналмаған.
Ескертулер
ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол
жететін бөліктері жұмыс кезінде қызуы
мүмкін.
Қыздыру элементтеріне тимеуге назар
аударыңыз.
8-ге толмаған балаларға үздіксіз
7
Assistenza
Assistance
8
Assistance
Asistencia
Сервисное обслуживание
Перед тем как обратиться в Центр Технического
Обслуживания:
• Модель изделия (Мод.)
• Номер тех. паспорта (серииныи №)
Эти данные вы наидете на паспортнои табличке,
расположеннои на изделии.
Көмек
Байланыс ақпараты:
• құрылғының моделі (Мод.).
• сериялық нөмірі (С/н).
Бұл ақпарат құрылғыда орнатылған деректеме
кестесінде немесе орамадан табылуы мүмкін.
9
Description of the appliance Descripción del aparato
Overall view
1
3
10
2
1 CHAPA ELÉCTRICA
2 Indicador luminoso DAS CHAPAS ELÉCTRICAS
3 Selectores de comando da CHAPA ELÉCTRICA
Общии вид
1 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КОНФОРКИ
2 Лампочка функционирования ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
КОНФОРКИ
3 Регуляторы ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КОНФОРКИ
• ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОНФОРКИ pмогут быть разного
диаметра и мощности: “обычные” или “быстрые”,
последние отличаются наличием красного кружка в
центре.
• Индикатор работы ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КОНФОРКИ
загорается, когда регулятор повернут в любое
положение, отличное от выключенного.
• Регуляторы ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КОНФОРКИ служат
для регуляции мощности.
1
3
2
11
Құрылғы сипаттамасы
Жалпы шолу
1 ЭЛЕКТР КОНФОРКА
2 Электр КОНФОРКАНЫҢ ИНДИКАТОР ШАМЫ
3 ЛЕКТР КОНФОРКАЛАРДЫҢ басқару тұтқалары
1
• ЭЛЕКТР КОНФОРКАЛАР әртүрлі диаметрге ие болуы
және әртүрлі қуат деңгейлерінде жұмыс істеуі мүмкін.
Осы қуат деңгейлері "қалыпты" немесе "жылдам"
болуы мүмкін ("жылдам" деңгейді басқаларынан
конфорканың ортасындағы қызыл дөңгелекпен
айыруға болады).
• ЭЛЕКТР КОНФОРКАНЫҢ ИНДИКАТОР ШАМЫ
таңдау тұтқасы "өшірулі" позициядан бұрылған кезде
жанады.
• ЭЛЕКТР КОНФОРКАЛАРЫН басқару тұтқалары
қуатты реттейді.
12
3
2
420mm min.
650mm min.
40
30
20
600mm min.
IT
Dietro
560
555 mm
.
45 m
m.
mm
m
m
475
55
mm
13
IT
V
1
2
3
4
5
F
380-400V 3N~
H05RR-F 5x1.5 CEI-UNEL 35363
1
2
R
380-400V 2N~
H05RR-F 4x1.5 CEI-UNEL 35363
1
220-230V 1N~
H05RR-F 3x2.5 CEI-UNEL 35363
1
2
5
T
3
R
2
4
3
S
S N
3
R
N
4
5
4
5
N
14
1
Potenza minima
0
Spento.
1
2
3
4
5
6
IT
IT
16
Installation
Front
600mm min.
420mm min.
650mm min.
40
Back
560
GB
mm
.
45 m
m.
555 mm
m
mm
m
475
55
30
20
17
V
GB
1
2
3
4
5
F
380-400V 3N~
H05RR-F 5x1.5 CEI-UNEL 35363
1
2
3
380-400V 2N~
H05RR-F 4x1.5 CEI-UNEL 35363
1
220-230V 1N~
H05RR-F 3x2.5 CEI-UNEL 35363
1
2
3
R
2
5
4
5
4
5
T
S
R
4
S N
3
R
N
N
18
0
Off
1
Low
2-5
6
Off
1
Cooking vegetables, fish
2
3
4
For roasting (average)
5
6
General safety
Disposal
19
GB
40
600mm min.
30
20
560
mm
.
45 m
m.
555 mm
55
m
m
mm
NL
475
LU
420mm min.
BE
650mm min.
FR
20
V
1
2
3
4
F
1
2
380-400V 2N~
H05RR-F 4x1.5 CEI-UNEL 35363
1
2
220-230V 1N~
H05RR-F 3x2.5 CEI-UNEL 35363
1
2
380-400V 3N~
H05RR-F 5x1.5 CEI-UNEL 35363
3
3
R
5
4
5
4
5
T
S
R
4
S N
3
R
N
1
Poissance minimum
2-5
6
BE
LU
NL
5
FR
21
FR
BE
LU
NL
0
Eteint.
1
2
3
4
Rôtir (moyen).
5
Rôtir (fort).
6
Nettoyage et entretien
Mise hors tension
420mm min.
650mm min.
600mm min.
40
30
20
Atrás
560
555 mm
.
45 m
m.
mm
m
m
mm
475
55
ES
23
ES
V
1
2
3
4
5
F
1
2
380-400V 2N~
H05RR-F 4x1.5 CEI-UNEL 35363
1
2
220-230V 1N~
H05RR-F 3x2.5 CEI-UNEL 35363
1
2
380-400V 3N~
H05RR-F 5x1.5 CEI-UNEL 35363
3
3
R
5
4
5
4
5
T
S
R
4
S N
3
N
R
N
24
Apagado
1
2-5
6
Placa normal o rápida
0
Apagado.
1
2
3
4
Asar (mediano).
5
6
25
ES
30
20
600mm min.
420mm min.
40
650mm min.
Atrás
560
555 mm
m
m
mm
55
475
PT
26
mm
.
45 m
m.
PT
V
1
2
3
4
5
F
1
2
380-400V 2N~
H05RR-F 4x1.5 CEI-UNEL 35363
1
2
220-230V 1N~
H05RR-F 3x2.5 CEI-UNEL 35363
1
2
380-400V 3N~
H05RR-F 5x1.5 CEI-UNEL 35363
3
3
R
5
4
5
4
5
T
S
R
4
S N
3
R
N
N
0
Apagado
1
2-5
6
27
PT
0
Apagado.
1
2
3
Para continuar a cozedura de grandes
quantidad de alimentos , minestroni.
4
5
6
28
555 mm
m
mm
55
475
DE
m
30
20
600mm min.
420mm min.
650mm min.
40
560
mm
.
45 m
m.
DE
V
1
2
3
4
5
F
380-400V 3N~
H05RR-F 5x1.5 CEI-UNEL 35363
1
2
380-400V 2N~
H05RR-F 4x1.5 CEI-UNEL 35363
1
220-230V 1N~
H05RR-F 3x2.5 CEI-UNEL 35363
1
2
3
R
2
5
T
S
R
4
3
S N
3
R
N
4
5
4
5
N
0
1
2-5
6
0
1
2
3
4
5
6
DE
DE
32
Het installeren
Plaatsing
DE
Stand haak voor
keukenblad H=20mm
600mm min.
420mm min.
650mm min.
30
20
NL
Stand haak voor
keukenblad H=30mm
40
Voor
Stand haak voor
keukenblad H=40mm
560
mm
.
45 m
m.
555 mm
mm
m
m
475
55
33
NL
DE
V
1
2
3
4
1
2
R
1
220-230V 1N~
H05RR-F 3x2.5 CEI-UNEL 35363
1
2
5
T
3
R
2
4
3
S
380-400V 2N~
H05RR-F 4x1.5 CEI-UNEL 35363
S N
3
R
N
4
5
4
5
N
34
TYPEPLAATJE
5
F
380-400V 3N~
H05RR-F 5x1.5 CEI-UNEL 35363
! De kabel mag niet worden gebogen of samengedrukt.
Positie
Normale of snelle plaat
0
Uit
1
2-5
6
Middelsterkten
Maximum sterkte
Normale of snelle plaat
0
Uit.
1
2
3
4
Braden (medium).
5
Braden (hard).
6
Bruin bakken of snel aan de kook brengen.
Voorzorgsmaatregelen en
advies
! Dit apparaat is ontworpen en vervaardigd volgens de
NL
DE
NL
DE
36
Установка
555 mm
! Внимательно прочитаите инструкции: в них содержатся
важные сведения об установке, эксплуатации и
безопасности изделия.
m
mm
55
475
! Важно сохранить данное руководство для его
последующих консультации. В случае продажи,
передачи изделия или при переезде на новое место
жительства необходимо проверить, чтобы руководство
оставалось вместе с изделием, для того чтобы его новыи
владелец мог ознакомиться с правилами эксплуатации
и с соответствующими предупреждениями.
RS
m
Схема крепления крюков
! Монтаж изделия производится в соответствии
с данными инструкциями квалифицированными
специалистами. Неправильныи монтаж изделия может
стать причинои повреждения имущества и причинить
ущерб людям и домашним животным.
Встроенныи монтаж
Для правильного монтажа варочнои панели необходимо
соблюдать следующие меры предосторожности:
600mm min.
420mm min.
650mm min.
• Кухонные элементы, расположенные рядом с
кухоннои плитои, высота которых превышает уровень
варочнои панели, должны находиться на расстояние
не менее 600 мм от края варочнои панели.
• Вытяжка должна быть установлена в соответствии
с руководством по эксплуатации вытяжки и в любом
случае на высоте не менее 650 мм (см. рисунок).
• Расположите навесные шкафы, прилегающие к
вытяжке, на высоте не менее 420 мм от рабочеи
поверхности кухни (см. рисунок).
Если варочная панель
устанавливается под навесным
шкафом, последнии должен
располагаться на высоте не
менее 700 мм от кухонного топа.
• Размеры ниши кухонного элемента должны
соответствовать рисунку. В крепежныи комплект
входят крепежные крюки для крепления варочнои
панели на кухоннои рабочеи поверхности толщинои
от 20 до 40 мм. Для надежного крепления
варочнои панели рекомендуется использовать все
прилагающиеся крюки.
30
Монтаж крюка для опорных
опорных
брусков H=20mm
Монтаж крюка для
брусков H=30mm
Спереди
40
! Не разрешаите детям играть с упаковочными
материалами. Упаковочные материалы должны быть
уничтожены в соответствии с правилами раздельного
сбора мусора (см. Предосторожности и рекомендации).
20
Расположение
Монтаж крюка для опорных
брусков H=40mm
Сзади
! Используите крюки из комплекта «вспомогательные
принадлежности»
• Если варочная панель не устанавливается сверху
встроенного духового шкафа, необходимо вставить
деревянную панель в качестве изоляции. Эта панель
должна быть установлена на расстоянии не менее
20 мм от нижнеи части варочнои панели.
Вентиляция
Для обеспечения надлежащеи вентиляции необходимо
снять заднюю панель ниши кухонного элемента.
Рекомендуется установить духовои шкаф на два
деревянных бруска или на сплошное основание с
отверстием диаметром не менее 45 х 560 мм (см
чертежи).
560
mm
.
45 m
m.
Если варочная панель устанавливается сверху
встроенного духового шкафа, не оснащенного
37
RS
принудительнои охладительнои вентиляциеи, для
надлежащеи вентиляции внутри кухонного элемента
необходимо проделать вентиляционные отверстия для
циркуляции воздуха (см чертежи).
Электрическое подключение
Некоторые электрические панели не оснащены
проводом электропитания, так как провод расчитывается
под конкретный тип электропроводки (смотрите
таблицу соединений ниже). Подсоединение провода
производится следующим образом:
• Открыть зажимную коробку, отвинтив винт “V” и
открыть крышку (см.схему).
• Соединить провода согласно схеме, изображенной
на рисунке.
• Закрепить кабель к держателю “F”, закрыть и
зафиксировать крышку с помощью винта “V” (см.
схему).
V
1
2
3
4
5
Перед подключением изделия к сети электропитания
проверьте следующее:
• розетка должна быть соединена с заземлением и
соответствовать нормативам;
• сетевая розетка должна быть рассчитана на
максимальную потребляемую мощность изделия,
указанную в таблице технических характеристик;
• напряжение и частота тока сети должны
соответствовать электрическим данным изделия;
• сетевая розетка должна быть совместима со
штепсельнои вилкои изделия. В противном случае
замените розетку или вилку; не используите
удлинители или троиники.
! Изделие должно быть установлено таким образом,
чтобы электрическии провод и сетевая розетка были
легко доступны.
! Электрическии провод изделия не должен быть согнут
или сжат.
! Регулярно проверяите состояние кабеля
электропитания и в случае необходимости поручите
его замену только уполномоченным техникам (см.
Техническое обслуживание).
! Производитель не несет ответственности за
последствия несоблюдения перечисленных выше
требовании.
! В случае установки варочной панели сверху
духового шкафа, встроенного в кухонный элемент,
электрическое подсоединение варочной панели и
духового шкафа должно выполняться раздельно по
причинам безопасности, а так же для легкого съема
духового шкафа.
F
380-400V 3N~
H05RR-F 5x1.5 CEI-UNEL 35363
1
2
R
380-400V 2N~
H05RR-F 4x1.5 CEI-UNEL 35363
1
220-230V 1N~
H05RR-F 3x2.5 CEI-UNEL 35363
1
2
5
T
3
R
2
4
3
S
S N
3
R
N
4
5
4
5
ПАСПОРТНАЯ ТАБЛИЧКА
N
Подсоединение сетевого шнура изделия к сети
электропитания
Установите на сетевои кабель нормализованную
штепсельную вилку, расчитанную на нагрузку, указанную
на паспортнои табличке. В случае прямого подключения
к сети электропитания между изделием и сетью
необходимо установить многополюсныи выключатель
с минимальным расстоянием между контактами 3 мм,
расчитанныи на данную нагрузку и соответствующии
деиствующим нормативам (выключатель не должен
размыкать провод заземления). Сетевои кабель должен
быть расположен таким образом, чтобы ни в однои
точке его температура не превышала температуру
помещения более чем на 50°C.
! Электромонтер несет ответственность за правильное
подключение изделия к электрическои сети и за
соблюдение правил безопасности.
38
Электрическое напряжение 230В/400В ~ 3Н 50/60Гц
(см.паспортную табличку) макс.потребляемая
подключение
мощность 7000Вт
Данное изделие соответствует следующим
Директивам Европейского Сообщества:
– 2006/95/CEE от 12.12.06 (Низкое
напряжение) с последующими изменениями
– 2004/108/CEE от 15.12.04
(Электромагнитная совместимость) с
последующими изменениями
– 93/68/СЕЕ от 22/07/93 с последующими
изменениями.
– 2012/19/СЕЕ и последующим изменениям;
Включение и эксплуатация
! На каждой рукоятке показано положение
соответствующей электрической конфорки на варочной
панели.
Электрические конфорки
Регуляция производится вращением соответствующеи
рукоятки по или против часовои стрелки в 6 различных
положении:
Поз.
Нормальная и быстрая конфорка
0
Выключено
1
Минимальная мощность
2-5
6
Средние мощности
Максимальная мощность
В параграфе “Практические рекомендации по
эксплуатации” указано соответствие между положениями
и рекомендованным назначением конфорок.
Практические рекомендации по
эксплуатации электрических конфорок
Во избежание дисперсии тепла и повреждения
конфорок следует использовать емкости с плоским
дном диаметром, не меньше диаметра конфорки.
Позиция
Обычная или быстрая конфорка
0
Выключено
1
Приготовление овощей, рыбы
2
Варка картофеля, супов, гороха, фасоли
3
Тушение больших объемов пищи
4
Жаренье (средняя температура)
5
Жаренье (температура выше среднего)
6
Для быстрого поджаривания и кипячения
! Перед первым использованием электрических
конфорок необходимо прогреть их при максимальнои
температуре примерно в течение 4 минут без кастрюли.
В процессе этои начальнои операции защитное
покрытие затвердевает и достигает максимальнои
прочности.
Предосторожности и
рекомендации
! Изделие спроектировано и изготовлено в соответствии
с международными нормативами по безопасности.
Необходимо внимательно прочитать настоящие
предупреждения, составленные в целях вашеи
безопасности.
Общие требования к безопасности
• Данное устроиство является встраиваемым
бытовым электроприбором класса 3.
• Инструкции относятся только к странам,
обозначения которых приведены в руководстве
и на паспортнои табличке изделия.
• Данное изделие предназначается для
непрофессионального использования в домашних
условиях.
• Запрещается устанавливать изделие на улице, даже
под навесом, так как воздеиствие на него дождя и
грозы является чрезвычаино опасным.
• Не прикасаитесь к изделию влажными руками,
босиком или с мокрыми ногами.
• Изделие предназначено для приготовления
пищевых продуктов, может быть использовано
только взрослыми лицами в соответствии
с инструкциями, приведенными в данном
техническом руководстве. Любое другое
его использование (например: отопление
помещения) считается ненадлежащим и
следовательно опасным. Производитель не
несет ответственности за возможный ущерб,
вызванный ненадлежащим, неправильным и
неразумным использованием изделия.
• Следите, чтобы сетевые шнуры других бытовых
электроприборов не прикасались к горячим частям
духового шкафа.
• Не закрываите вентиляционные решетки и отверстия
рассеивания тепла.
• Всегда проверяите, чтобы регуляторы находились в
положении “●”/“○”, когда изделие не используется.
• Не тяните за сетевои кабель для отсоединения вилки
изделия из сетевои розетки, возьмитесь за вилку
рукои.
• Перед началом чистки или технического обслуживания
изделия всегда вынимаите штепсельную вилку из
сетевои розетки.
• В случае неисправности категорически запрещается
открывать внутренние механизмы изделия с целью
их самостоятельного ремонта. Обращаитесь в Центр
Сервисного обслуживания (см. Техобслуживание).
• Следите, чтобы ручки кастрюль на варочнои панели
были всегда повернуты таким образом, чтобы вы не
могли случаино задеть их.
• Не закрываите стеклянную крышку варочнои панели
(если она имеется), если газовые или электрические
конфорки еще горячие.
• Не пользуитесь нестабильнои или деформированнои
посудои.
• Не допускается эксплуатация изделия лицами с
ограниченными физическими, сенсориальными
или умственными способностями (включая детей),
неопытными лицами или лицами, необученными
обращению с изделием без контроля со стороны
лица, ответственного за их безопасность или после
надлежащего обучения обращению с изделием.
• Не разрешайте детям играть с бытовым
электроприбором.
• Изделие не рассчитано на влючение посредством
внешнего синхронизатора или отдельной
системы дистанционного управления
39
RS
RS
Утилизация
• Уничтожение упаковочных материалов: соблюдаите
местные нормативы с целью повторного
использования упаковочных материалов.
• Согласно Европеискои Директиве 2012/19/СЕ
касательно утилизации электронных и электрических
электроприборов электроприборы не должны
выбрасываться вместе с обычным городским
мусором. Выведенные из строя приборы должны
собираться отдельно для оптимизации их утилизации
и рекуперации составляющих их материалов, а также
для безопасности окружающеи среды и здоровья.
Символ зачеркнутая мусорная корзинка, имеющиися
на всех приборах, служит напоминанием об их
отдельнои утилизации.
Старые бытовые электроприборы могут быть
переданы в общественныи центр утилизации,
отвезены в специальные муниципальные зоны
или, если это предусмотрено национальными
нормативами, возвращены в магазин при покупке
нового изделия аналогичного типа.
Все ведущие производители бытовых электроприборов
содеиствуют созданию и управлению системами по
сбору и утилизации старых электроприборов.
Техническое
обслуживание и уход
Обесточивание изделия
Перед началом какои-либо операции по обслуживанию
или чистке отсоедините изделие от сети электропитания.
Чистка изделия
! Не следует пользоваться абразивными или
коррозивными чистящими средствами такими как
выводители пятен или средства для удаления
ржавчины, порошковыми чистящими средствами
или абразивными губками: они могут необратимо
поцарапать поверхность изделия.
! Никогда не используите паровые чистящие агрегаты
или агрегаты под высоким давлением для чистки
изделия.
• В качестве регулярного ухода достаточно вымыть
варочную панель влажной губкой и затем протереть
насухо кухонным бумажным полотенцем.
• Электрические конфорки рекомендуется чистить
влажной тряпкой или с небольшим количеством
маслом, пока они еще теплые.
• На деталях из нержавеющей стали могут
образоваться пятна, если они остаются в течение
длительного времени в контакте с водой повышенной
жесткости или с агрессивными моющими средствами
(содержащими фосфор). После чистки рекомендуется
тщательно удалить остатки моющего средства
влажной тряпкой и высушить духовку. Кроме того
следует незамедлительно удалять возможные утечки
воды.
40
Орнату
Ілмекті бекіту сызбасы
! Келешекте анықтама ретінде қарау үшін пайдалану
нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Оны құрылғының кез
келген жаңа иесіне беріңіз.
Ілмек орны шкаф
үстінің қалыңдығы
H=20мм үшін
Ілмек орны шкаф
үстінің қалыңдығы
H=30мм үшін
Орналастыру
Алды
600 мм мин.
420 мм мин.
650 мм мин.
Құрылғыны орнату
Плитаны орнатқан кезде төмендегі сақтық шаралар
орындалуы тиіс:
• Құрылғы маңында тұрған және плитаның үстіңгі
жағына қарағанда биік ас үйі шкафтары плитаның
шетінен кем дегенде 600 мм-ге алыс орналасуы тиіс.
• Қалқалар тиісті орнату нұсқаулықтарына сәйкес
және плитадан кем дегенде 650 мм ара қашықтықта
орнатылуы тиіс (суретті қараңыз).
• Қалқаның маңында тұратын қабырғаға ілінетін
шкафтар плитадан кем дегенде 420 мм биіктікте
орналастырылуы тиіс (суретті қараңыз).
П л и та қ а б ы р ғ а ғ а і л і н ет і н
шкафтың астында орнатылатын
болса, сол шкаф плитадан кем
дегенде 700 мм ара қашықтықта
орналасуы тиіс .
40
! Орау материалдарын балалардың қолы жетпейтін
жерде сақтаңыз. Тыныс тарылу немесе тұншығып қалу
қаупін туғызуы мүмкін ("Сақтандырулар мен кеңестер"
бөлімін қараңыз).
! Құрылғыны нұсқауларға сәйкес арнайы біліктілігі бар
маман орнатуға тиіс. Құрылғы дұрыс орнатылмаған
жағдайда, адамдар мен жануарлар өміріне қауіп төндіруі
немесе мүлікті зақымдауы мүмкін.
30
20
! Жаңа құрылғыны іске қоспас бұрын нұсқаулық
кітапшасын мұқият оқып шығыңыз. Мұнда құрылғыны
қауіпсіз қолдану, орнату және оны күту туралы маңызды
ақпараттар қамтылған.
KZ
Ілмек орны
үстінің қалыңдығы
H=40 мм үшін
Арты
! "Керек-жарақтар" орамасындағы ілмек терді
қолданыңыз.
• Плита ендірілген пеш үстіне орнатылмаған жағдайда,
оқшаулау үшін ағаш тақтаны орнату қажет. Оны
плитаның астыңғы жағынан кем дегенде 20 мм ара
қашықтықта орналастыру керек.
Желдету
Тиісті желдетудің орнатылғанын тексеру үшін шкафтың
артқы қабырғасын алып тастау қажет. Пешті екі ағаш
тақтайға немесе кемінде 45 x 560 мм ашық тұрған тегіс
жерде орналастыру ұсынылады (сызбаны қараңыз).
560
• Орнату қуысы суретте көрсетілген өлшемдерге
ие болуы тиіс. Үстінің қалыңдығы 20 мен 40 мм
арасындағы шкафтарға плитаны орнатуға мүмкіндік
беретін бекіту ілмектері қамтамасыз етілген. Плита
шкаф үстіне мықтап бекітілгеніне көз жеткізу үшін
барлық ілмектерді пайдалану керек.
555 мм
мм
м
м
45 м
м.
Егер пісіру панелі ешқандай салқындататын желдеткіші
жоқ қосымша берілген духовка шкафының үстіне
орналастырылса ішкі асүй элементінің ішін тиісті түрде
желдету үшін арнайы ауа айналымын реттеу үшін тесік
жасау керек (Сызбаны қара).
60 см2
120 см2
475
55
.
мм
360 см2
180 см2
41
KZ
Электр қуатына қосу
Пісіру панелдері желілік электр кабельдерімен
жабдықталмаған, өйткені соңғысы электрге қосылуына
байланысты есептелуі керек (жалғау кестесін қара).
Кабельді жалғау үшін келесі операцияларды жасаңыз:
• “V” болтын ашыңыз және қақпақты электр қорабын
ашу мақсатында көтеріңіз (кестені қара)
• Өткізгіштерді суретке сәйкес жалғаңыз.
• Кабельді ұстағыш “F” қысқышына бекітіп, қақпақты “V”
болтының көмегімен жабыңыз және бұраңыз (суретті
қара).
V
1
2
3
4
! Бұйым желі шнуры мен желі розеткасы қолжетімді
жерде тұратындай болып орналасуы керек.
! Бұйымның желі шнуры майысуына немесе бүктеліп
тұруына болмайды.
! Күн сайын желі шнурын тексеріп тұрыңыз және қажет
болған жағдайда оны тек уәкілетті техник мамандарға
ғана ауыстыртыңыз (Техникалық қызмет көрсетуді қара).
! Өндіруші жоғарыда аталған ережелер сақталмаған
жағдайда барлық жауапкершіліктен босатылады.
5
Техникалық сипаттамасының кестесі
Электрге
кернеу 220-230V/380-400V~ 3N
жалғануы: 50/60Hz (ақпараттық кестеге қара)
Максималдық тұтынатын қуат 5600W
F
1
2
380-400V 2N~
H05RR-F 4x1.5 CEI-UNEL 35363
1
2
220-230V 1N~
H05RR-F 3x2.5 CEI-UNEL 35363
1
2
380-400V 3N~
H05RR-F 5x1.5 CEI-UNEL 35363
3
3
R
5
4
5
4
5
T
S
R
4
S N
3
R
N
N
Бұйымның желі шнурын электр өткізгіші
желісіне жалғау
Электр қуаты кабеліне бұйымның паспорттық кестесінде
көрсетілген жүктемеге есептелген, нормаланған
штепсельдік вилканы орнатыңыз.
Электр қуаты желісіне тікелей қосқан жағдайда, асүй пеші
және желі арасында байланыс арасы 3 мм минималдық
арақашықтықтағы мультиполярлі қосқышты орнату
қажет, ол осы жүктеме есептелуі және қолданыстағы
нормативтерге сәйкес болуы керек (ажыратқыш жерге
тұйықтау сымына жанаспауы тиіс). Желі шнуры оның
ешбір нүктесі жай температурасынан 50°С аспайтындай
температурада болатындай жерде орналасуы керек.
! Электромонтер бұйымның тоқ көзіне дұрыс жалғануына
және қауіпсіздік ережелерінің сақталуына жауапкершілік
алады.
Бұйымды электр тоғына қосар алдында мыналарды
тексеріп алыңыз:
• Розетка жерге тұйықталып, нормативтерге сәйкес
жалғануы керек
• Желі розеткасы бұйымның паспортына көрсетілген
максималдық қуат қабылдау күшіне есептелуі тиіс;
• Желідегі тоқтың кернеуі мен жиілігі бұйымның электр
мәліметтеріне сәйкес болуы керек;
• Желілік розетка бұйымның штепсельді вилкасына
сәйкес келуі керек. Кері жағдайда, розетканы немесе
вилканы ауыстырыңыз; тоқ ұзартқыштар мен көп көзді
тоқ көздерін қолданбаңыздар.
42
Бұл бұйым келесі Еуропалық
Қауымдастық Директивасына сəйкес
өндірілген
- 12/12/06 жылғы 2006/95/CEE (төмен
кернеу) жəне оның келесі өзгерістері
- 15/12/04 жылғы 2004/108/CEE
(электромагниттік сəйкестігі), оның келесі
өзгерістері
- 22/07/93жылғы 93/68/CEE , оның келесі
өзгерістері
- 2012/19/CEE жəне оның келесі өзгерістері.
Қосу және пайдалану
! Электр конфоркаларының орналасуы әр тұтқада
көрсетілген жағдайға сәйкес келеді.
Электр конфоркалар
Реттеу тиісті тұтқаларды сағат тіліне қарсы 6 түрлі күйге
бұрау арқылы жүргізіледі:
Параметр Қалыпты немесе жылдам конфорка
0
Өшірулі
1
Төмен
2-5
Орташа
6
Жоғары
! "Пайдалану бойынша кеңестер" параграфынан
тұтқаларда көрсетілген позициялар мен электр
конфоркаларын пайдалану бойынша нұсқаулық
арасындағы ұқсастықты көре аласыздар.
Электр конфоркаларын пайдалану
бойынша қарапайым кеңестер
Жылудың дисперсиясын және конфоркалардың
бұзылуын болдырмас үшін конфорка диаметрінен кіші
болмайтын диаметрлі, табаны тегіс ыдыс пайдаланыңыз.
Күйі Кəдімгі жəне жылдам конфорка
0
Қосылған
1
көкөністер мен балық əзірлеу
2
Картопты буға пісіру, сорпа, фасоль дайындау
3
Үлкен көлемдегі тағамдарды əзірлеу жəне ұстау
4
Қуыру (орташа)
5
Қуыру (қаттырақ)
6
Қытырлақ болғанша қуыру, қайнағанша
! Электр конфоркаларын алғаш пайдаланғанда
оларды максималдық температурада, ешқандай ыдыс
қоймай, шамамен 4 минуттай қыздырып алу керек.
Осы процестің бастапқы операциясында қорғаныс
жамылғысы қаттыланып, максималдық беріктікке жетеді.
Сақтандырулар мен кеңестер
! бұйым қауіпсіздік бойынша халықаралық нормативтерге
сәйкес жоспарланған және дайындалған.
Сіздің қауіпсіздігіңіз үшін құрастырылған осы
сақтандыруды аса мұқият оқыңыз.
Қауіпсіздікке қойылатын жалпы талаптар
• Бұл құрылғы 3 класқа жататын қосалқы тұрмыстық
электр құрылғысы болып табылады.
• Басқару бұйымның паспорттық кестесінде және
нұсқамасында келтірілген елдерге ғана жарамды
болып табылады.
• Бұл бұйым үй шарттарында кәсіби емес тұрғыда
пайдалануға арналған.
• Бұйымды көшеге, бастырма астында орнатуға тыйым
салынады, өйткені оған жаңбыр және нажағайдың
әсері өте қауіпті болып саналады.
• Бұйымға су қолмен, жалаңаяқ немесе дымқыл аяқпен
жақындамаңыз.
• Бұйым тағамдық өнімдерді дайындауға арналған, оны
осы техникалық нұсқаулықта көрсетілген ережелерге
сәйкес тек ересек адамдар ғана пайдалана алады.
• Басқа тұрмыстық электрожабдықтардың электр қуаты
өткізгіштерімен, бұйымның ыстық бөліктерімен жақын
байланысқа түспеңіз.
• Желдеткіш торларды және ыстықты басатын
тесіктерді жаппаңыз.
• Бұйым пайдаланылмағанда, тұтқалары “●”/“○”
жағдайында болуын ылғи тексеріңіз.
• Бұйымның вилкасын тоқ көзінен суыру үшін желі
шнурынан тартпаңыз, вилканың өзінен ұстап суырыңыз.
• Бұйымның тазалау немесе техникалық жұмыстар
жасау үшін штепсельді вилканы тоқ көзінен суырыңыз.
• Ж ө н д ел м е й т і н ж а ғ д а й д а , б ұ й ы м н ы ң і ш к і
мехнанизмдерін өз бетінше жөндеу жұмыстарын
жүргізу үшін ашуға тыйым салынады. Техникалық
қызмет көрсету орталықтарына хабарласыңыздар
(Техникалық қызмет көрсетуді қара).
• Духовка шкафының ашық тұрған есігіне ауыр
заттарды қоймаңыз.
• Пісіру панеліндегі к астрөл тұтқалары сіздің
байқаусызда қолыңыз тиіп кетпейтіндей болып тұруын
қадағалаңыз.
• Егер газ және электр конфоркалары ыстық болып
тұрса, пісіру панелінің шыны қақпағын (егер ол болса)
жаппаңыз.
• Ыстыққа шыдамсыз ыдысты пайдаланбаңыз.
Утильдеу
• Орайтын заттарды жою: орайтын заттарды қайта
өңдеу бойынша жергілікті нормативтерді сақтаңыз.
• Электронды және электрлі электрожабдықтарын
қайта өңдеу бойынша 2012/19СЕ Еуропалық
Директивке сәйкес электрожабдықтар кәдімгі қала
қоқысымен бірге лақтырылмауы керек. Пайдалануға
жарамсыз заттар оларды құрайтын материалдарды
қайта өңдейді және рекуперациялауды оңтайландыру,
сонымен қатар қоршаған ортаның және денсаулық
қауіпсіздігі үшін бөлек жиналуы керек. Барлық
жабдықтардағы қоқыс себетін өшірген белгі, олардың
бөлек қайта өңделетіндігін көрсететін белгі. Тұрмыстық
электрожабдықтарын дұрыс қайта өңдеу туралы нақты
ақпаратты алу үшін тұтынушылар арнайы мемлекеттік
ұйымдарға немесе дүкенге хабарласуы керек.
Барлық тұрмыстық электр бұйымдарын жетекші
өндірушілер ескі электр бұйымдарын жинау және
қайта өңдеу бойынша жүйе жасау және басқару
бойынша көмек береді.
43
KZ
KZ
Жөндеу және күтім
Құрылғыны өшіру
Кез келген бір жұмысты бастамастан бұрын құрылғыны
тоқтан ажыратыңыз.
Құрылғыны тазалау
! Дақ кетіргіштер, тат кетіргіштер, ұнтақ тазартқыш
заттар немесе қырғыш беттері бар губкалар сияқты
қырғыш немесе таттандыратын тазартқыш заттарды
пайдаланбаңыз. олар құрылғы беттерін біржола сызып
тастауы мүмкін.
! Құрылғыны ешқашан бу тазартқышымен немесе
шаңсорғышпен тазаламаңыз.
• Әдетте, плитаны дымқыл губкамен жуып, сорғыш ас
үй сүлгісімен құрғату жеткілікті.
• Электр конфоркаларды дымқыл шүберекпен тазалау
және әлі жылы болған кезде біраз маймен майлау
керек.
• Тот баспайтын болатқа оның бетінде ұзақ уақыт тұрған
қаттылығы жоғары су немесе құрамында фосфор
бар күшті тазартқыш заттар дақ түсіруі мүмкін.
Тазалағаннан кейін қалған су тамшыларын сүртіп
алыңыз.
44

Реклама

Was this manual useful for you? Да Нет
Спасибо за ваше участие!

* Ваша оценка очень важна для улучшения работы AI,который формирует наполнение этого проекта.

Related manuals

Скачать PDF

Реклама

На других языках

Были отображены только страницы документа на Русском языке