Manual_SHT

Manual_SHT
S
K
E
N
R
O
P
L
H
U
SHT-6
R
U
Svorka A1
Indikace stavu
Auto + t
DCF
B1 B2 A1
cos φ ≥ 0.95
AC5a
nekompenzované
mat.kontaktu AgSnO2
kontakt 16A
AC5b
1000W
režim výstupu
ON / OFF
ON / OFF 
prázdninový režim
ON / OFF
časový program
time/date
language
Prog
Prog
možnosti
cas/datum
casovy pr
den v tydnu
prazdniny
úprava programu
manualni
zmenit
moznosti
korekce casu
nastaveni režimu DCF
časová zona
CAS/datum
cas/datum
hodina
minuta
+ _
Prog
neaktivni
Prog
Prog
cas le-zi
cas le-zi
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
den v tyd
den v tyd
format da
format da
formát času
+ _
Časový program
Prog
cas/datum
program
denni pro
OK
Prog
Prog
zmenit
program
denni pro
C
Z
Prog
Prog
Prog
Prog
hodina
minuta
Prog
Prog
Prog
Prog
hodina
minuta
Prog
Prog
Prog
Prog
hodina
Prog
Prog
Prog
Prog
+ _
Prog
program
vymazat program
hodina
minuta
úprava nastavení
roku
cas/datum
nahodny
program
režim prázdniny
neaktivni
manualni
moznosti
cas/datum
moznosti
Prog
Prog
smazat
Prog
korekce času
+ _
provozni
ESC
povoleno
DCF signal
časova zona
časova zona
Reset
Auto
cas/datum
denni pro
pridat
program
moznosti
Povoleno
hodina
DCF signal
minuta
moznosti
Prog
Prog
Prog
program
denni pro
hodina
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
minuta
+ _
Auto+t
Slovakia
Spínacie hodiny
s DCF riadením
Obsah
Varovanie .......................................................................................................
Charakteristika ..............................................................................................
Technické parametre ..................................................................................... 5
Popis prístroja ................................................................................................ 6
Symbol, Zapojenie, Záťaž .............................................................................
Nadradenosť režimu, Nastavenie jazyka...................................................... 9
Prehľad menu ................................................................................................ 10
Popis ovládania ............................................................................................. 11
Nastavenie času a dátumu ............................................................................ 12
Časový program ............................................................................................ 14
Nastavenie spínacích režimov ...................................................................... 18
Možnosti nastavenia ....................................................................................
Prehľad časových pásiem ............................................................................. 22
Reset ............................................................................................................... 23
Príklad programovania ................................................................................. 24
Výmena batérie ............................................................................................. 25
Varovanie
Prístroj je konštruovaný pre pripojenie do teplota prístroja. Pre inštaláciu a nastavenie použite S
1-fázovej siete striedavého napätia a musí byť skrutkovač šírky cca 2 mm. Majte na pamäti, že sa K
inštalovaný v súlade s predpismi a normami jedná o plne elektronický prístroj a podľa toho tiež k
platnými v danej zemi. Inštaláciu, pripojenie, montáži pristupujte. Bezproblémová funkcia prístroja
nastavenie a obsluhu môže prevádzať len osoba s je tiež závislá na predchádzajúcom spôsobe transportu,
odpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou, ktorá skladovania a zaobchádzania. Pokiaľ objavíte akékoľvek
sa dokonale zoznámila s týmto návodom a funkciou
známky poškodenia, deformácie, nefunkčnosti alebo
prístroja. Prístroj obsahuje ochrany proti prepäťovým chýbajúci diel, neinštalujte tento prístroj a reklamujte
špičkám a rušivým impulzom v napájacej sieti. Pre ho u predajcu. Výrobok je možné po ukončení životnosti
správnu funkciu týchto ochrán však musia byť v inštalácii demontovať, recyklovať, prípadne uložiť na zabezpečenú
predradené vhodné ochrany vyššieho stupňa (A, B, skládku.
C) a podľa normy zabezpečené odrušenie spínaných
prístrojov (stýkače, motory, induktívne záťaže apod.).
Pred zahájením inštalácie sa bezpečne uistite, že
zariadenie nieje pod napätím a hlavný vypínač je v
polohe “VYPNUTÉ”. Neinštalujte prístroj ku zdrojom
nadmerného elektromagnetického rušenia. Správnou
inštaláciou prístroja zaistite dokonalú cirkuláciu vzduchu
tak, aby pri trvalej prevádzke a vyššej vonkajšej teplote
nebola prekročená maximálna dovolená pracovná
-3-
obidva kanály).
- Programovanie možno prevádzať pod napätím i v záložnom režime.
- Výstupy relé pracujú len pod sieťovým napájacím napätím AC 230V.
- Voľba zobrazenia menu - CZ / SK / EN / RO / PL / HU / RU (výrobné
nastavenie EN).
- Voľba automatického prechodu letný / zimný čas podľa oblasti.
- Podsvietený LCD displej.
- Ľahké a rýchle nastavenie pomocou 4 ovládacích tlačítok.
- Plombovateľný priehľadný kryt predného panelu.
- Spínacie hodiny sú zálohované batérie, ktoré uchovávajú dáta
pri výpadku napájania (rezerva zálohovaného času – až 3 roky).
- Napájacie napätie: AC 230V.
- 2-modul, upevnenie na DIN lištu, strmeňové svorky.
Charakteristika
Spínacie hodiny s DCF riadením slúžia pre automatické
ovládanie všetkých spotrebičov v závislosti na reálnom čase a
to po celý rok bez potreby priebežnej obsluhy, s minimálnymi
prevádzkovými nákladmi a maximálnou úsporou elektrickej
energie. (Napr. - zopnutie vykurovania, čerpadiel, ventilátorov,
verejného osvetlenia apod). Spotrebiče možno ovládať v
určitých pravidelných časových cykloch, alebo podľa navoleného
programu.
Spínacie hodiny SHT-6 sú synchronizované signálom DCF77
pomocou externého prijímača DCFR-1. Spínacie hodiny môžu
pracovať i samostatne bez DCF prijímača.
Astronomické hodiny neobsahujú žiadne optické čidlá ani iné
externé zariadenie. Po inštalácii nevyžadujú žiadnu mimoriadnu
obsluhu ani údržbu. Pri výpadku sieťového napájania si prístroj
zachová všetky nastavené hodnoty potrebné pre spoľahlivé
spínanie po obnovení napájania.
- Spínacie režimy:
- auto - režim automatického spínania:
- Program - spína podľa programu (astro alebo časový
program).
- náhodný - spína náhodne v intervale 10-120 min.
- prázdniny  - prázdninový režim - možnosť nastavenia
obdobia, po ktorom bude prístroj blokovaný - nebude spínať
podľa nastavených programov.
- manuálny - manuálny režim - možnosť manuálneho ovládania
výstupného relé
- Možnosti ProgramU automatického spínania auto:
- časový program - spína podľa nastaveného časového programu
- 100 pamäťových miest pre časové programy (spoločné pre
- Pri prvom zapojení do siete je nutné pre správnu funkciu
nastaviť aktuálny čas, dátum a zemepisnú lokáciu.
Nastavenie je možné vykonať ručne (len ak je DCF signál
zakázaný) alebo automaticky (ak je pripojený prijímač DCFR-1 a
DCF signál je povolený).
Technické parametre
Napájacie svorky:
Napájacie napätie:
Tolerancia nap. napätia:
Výstup:
Počet kontaktov:
Menovitý prúd:
Spínaný výkon:
Špičkový prúd:
Spínané napätie:
Min. spínaný výkon DC:
Mechanická životnosť:
Elektrická životnosť (AC1):
Časový obvod
Záloha reálneho času:
Presnosť chodu:
- bez prijímača DCF
Min. interval zopnutia:
Doba uchovania dát prog.:
Programový obvod
Počet pamäťových miest:
Program:
Zobrazenie údajov:
Ďalšie údaje
Pracovná teplota:
Skladovacia teplota:
Elektrická pevnosť:
Pracovná poloha:
Upevnenie:
Krytie:
Kategória prepätia:
Stupeň znečistenia:
Prierez prip. vodičov (mm2):
Rozmer:
Hmotnosť:
Súvisiace normy:
max. ±1s za deň pri 23°C
1 min.
min. 10 rokov
100
denný, ročný (do roku 2099)
LCD displej, podsvietený
-10.. +55 °C
-30.. +70 °C
4 kV (napájanie-výstup)
ľubovolná
DIN lišta EN 60715
IP10 svorky,
IP40 z čelného panelu
II.
2
max. 2x2.5 , max. 1x4;
s dutinkou max.1x2.5, max.
2x1.5
90 x 35.6 x 64 mm
121 g
EN 61812-1, EN 61010-1
Popis prístroja
Pripojenie prijímača DCFR-1
Svorka A1
Podsvietený displej
Ovládacie tlačidlá
Plombovacie miesto
Zásuvný modul pre výmenu záložnej batérie
Svorka A2
Výstup - kanál (16-15-18)
Zobrazuje deň v týždni
Indikácia prevádzkových režimov
Indikácia stavu (1.kanál)
Auto + t
Zobrazuje 12/24 h režim /
západ-východ slnka
Indikácia spínacieho programu
Zobrazenie dátumu /nastavovacieho*
menu
Zobrazenie času**
Ovládacie tlačidlo PRG / +
Ovládacie tlačidlo MAN2 / ESC
Reset
Ovládacie tlačidlo OK
Ovládacie tlačidlo MAN1 / PODSVIETENIE DISPLEJA
Pod napätím: Štandardne je displej podsvietený po dobu 10s od doby posledného stlačenia ktoréhokoľvek tlačítka.
Na displeji je stále zobrazené nastavenie - dátum, čas, deň v týždni, stav kontaktu a program. Trvalé zapnutie / vypnutie sa prevádza súčasným dlhým stlačením
tlačítok MAN, ESC, OK. Po aktivácii trvalého zapnutia / vypnutia podsvietený displej krátko preblikne.
V záložnom režime: Po 2 minútach sa displej prepne do režimu spánku - tzn. nezobrazuje žiadne informácie. Zobrazenie displeja aktivujete stlačením
akéhokoľvek tlačítka.
* Pozn. Zobrazenie dátumu alebo stavu DCF signálu (prepína sa po 4s) stav DCF signál: DCF ON - je prítomný signál DCF 77
DCF OFF - DCF signál blokovaný
NO DCF – nie je prítomný DCF signál
** Pozn. Ak nie je čas nastavený, časový údaj bliká. Ak je čas nastavený (ručne alebo automaticky), časový údaj svieti trvale.
Symbol
DCF
B1 B2 A1
cos φ ≥ 0.95
AC5a
nekompenzované
AC5a
kompenzované
230V / 3A (690VA) do
max. vstup.n. C=14uF
Druh záťaže
mat.kontaktu AgSnO2
kontakt 16A
AC5b
1000W
Nadradenosť režimu
Nadradenosť režimu ovládania
najvyššia priorita režimu
ovládania
displej
režim výstupu
ON / OFF
ON / OFF 
prázdninový režim
ON / OFF
manuálne ovládanie
časový program
Nastavenie jazyka
Prog
Prog
Prog
Auto
time/date
language
Prog
Prog
možnosti
výber jazyka
+ _
- dlhé stlačenie (>1s)
- krátke stlačenie (<1s)
Prehľad menu
Auto
cas/datum
casovy pr
nastavenie času/
dátumu
nastavenie aktuálneho času
nastavenie a úprava
časového programu
prazdniny
úprava programu
nastavenie zobrazenia formátu dátumu
nastavenie zobrazenia formátu času
nastavenie prázdninového režimu
manualne
vymazať program
nastavenie zobrazenia dňa v týždni
nastavenie režimu
automatického
spínania
pridať program
zmenit
nastavenie prechodu
letného/zimného
času
spínacie režimy
nastavenie dátumu
rezimi
manuálny režim
Ovládanie
Prog
moznosti
koniec
nastavenie prístroja
prevádzkové hodiny
pre jednotlivé kanály
korekcia
Po 30 s nečinnosti (od posledného
stlačenia akéhokoľvek tlačidla) sa
prístroj vráti do východzieho režimu.
- 11 -
- rýchly posun pri
nastavovaní hodnôt
- vstup do
požadovaného menu
- potvrdenie
- o úroveň vyššie
nastavenie časového
pásma
časová zona
Prístroj rozlišuje krátke a dlhé
stlačenie tlačidla. V návode je
označené:
- krátke stlačenie tlačidla (<1s)
- dlhé stlačenie tlačidla (>1s)
nastavenie korekcie
času v rozmedzí
± 12.7 s / deň
- pohyb v ponuke
menu
- nastavenie hodnôt
prevadzk ho
nastavenie jazyka
- vstup do programovacieho menu
- krok späť
- návrat do východzieho menu
CAS/datum
Nastavenie času a dátumu
Prog
cas/datum
hodina
minuta
nastavenie hodiny
nastavenie minúty
nastavenie času
- je možné len v prípade, že DCF signál
nie je povolený (v menu MOŽNOSTI
nastavíme dcf signál zakázaný )
nastavenie dátumu
nastavenie roku
nastavenie mesiaca
nastavenie dňa
+ _
Prog
neakt
Prog
Prog
le-zi usa
nastavenie
prechodu letného/
zimného času
nastavenie prechodu
letného/zimného času
podľa oblasti
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
den v tyd
nastavenie dňa v
týždni
+ _
Prog
16 sep 10
Prog
format da
format da
formát času
+ _
koniec
- dlhé stlačenie (>1s)
- krátke stlačenie (<1s)
Časový program
Prog
cas/datum
casovy pr
program
denne pro
denný program
pridať program
zobrazenie
pre kanál 1
ročný program
zobrazenie
pre kanál 1
OK
Prog
Prog
zmenit
program
zmeniť program
výber programu *
denne pro
úprava denného
programu
+ _
zobrazenie
pre kanál 1
Prog
Prog
Prog
Prog
hodina
minuta
Prog
Prog
Prog
Prog
nastavenie hodiny
nastavenie minúty
nastavenie aktivity
programu v dni v
týždni
hodina
minuta
nastavenie roku
nastavenie mesiaca
nastavenie dňa
nastavenie hodiny
nastavenie minúty
Prog
Prog
Prog
Prog
hodina
minuta
Prog
Prog
Prog
Prog
úprava nastavenia
hodiny
úprava nastavenia
minúty
úprava nastavenia
aktivity programu v
dni v týždni
- dlhé stlačenie (>1s)
- krátke stlačenie (<1s)
úprava ročného
programu
zobrazenie
pre kanál 1
OK
Prog
program
vymazať program
výber programu *
* Krátkymi stlačeniami OK sa môžete prepínať medzi číslom programu a zobrazením nastavení programu. _ - prechádzate nastavené
programy. Dlhým stlačením OK pokračujete v požadovanom postupe - ZMENIT / VYMAZAT. Pokiaľ nechcete pokračovat v ďalšom postupe
stlačením ESC sa bez zmeny dostanete do základného zobrazenia.
Pokiaľ je pamäť programov plná, zobrazí sa na displeji nápis PLNE.
Pokiaľ je pamäť programov prázdna a chcete program zmeniť alebo vymazať, zobrazí sa na displeji nápis PRAZDNA
hodina
minuta
úprava nastavenia
roka
úprava nastavenia
mesiaca
úprava nastavenia
dňa
úprava nastavenia
hodiny
úprava nastavenia
minúty
- dlhé stlačenie (>1s)
- krátke stlačenie (<1s)
cas/datum
nahodny
rezimi
program
režim automatického spínania
výber spínacieho
programu
Prog
režim prázdniny
nastavenie začiatku prázdninového režimu
Prog
manualne
manualne
manuálny režim
zapnutie
manuálneho režimu
mesiac
nastavenie konca prázdninového režimu
Zobrazenie na displeji:
- po dobu aktivácie náhodného režimu - Nahodny - svieti symbol .
- prázdninový režim PRázdniny: - svietiaci symbol  indikuje nastavený prázdninový režim.
- blikajúci symbol  indikuje aktívny prázdninový režim .
- symbol  nesvieti, ak nie je prázdninový režim nastavený, alebo už prebehol.
- pri manuálnom ovládaní svieti symbol a bliká kanál, ktorý je manuálne ovládaný.
- dlhé stlačenie (>1s)
- krátke stlačenie (<1s)
moznosti
Možnosti nastavenia
Prog
Prog
Prog
cas/datum
moznosti
Prog
Prog
výber jazyka
+ _
prevadzk
prevadzk
prevádzkové hodiny
ESC
celkový počet hodín zopnutia zariadení pripojeného na
zvolenom kanály
nastavenie kanálu
Korekcia času:
Jednotkou posunu je 0.1s za deň.
Číselná hodnota je vzťažná k sekundám za 10 dní.
Korekcia času je nastavená továrensky a je u
každého výrobku individuálna, tak aby hodiny
reálného času bežali s minimálnou odchýlkou.
Hodnotu korekcie času možno ľubovolne meniť,
avšak po RESETE výrobku bude hodnota nastavená späť na továrenskú.
korekcia času
korekcia času v
rozmedzí ±12.7
s/deň
- dlhé stlačenie (>1s)
- krátke stlačenie (<1s)
povolenie
zkazanie
nastavenie
režimu DCF
časová zona
gtm -3
nastavenie
časového pásma
+ _
časová zona
Prehľad časových pásiem
1
Rozsah nastavenia časovej zóny
Reset
Auto
Prevádza sa krátkym stlačením tupým hrotom (napr. prepisovačkou alebo skrutkovačom o priemere max. 2mm) skrytého tlačítka RESET.
Na displeji sa na 1s zobrazí typ prístroja a verzia software, potom prejde prístroj do východzieho režimu. To znamená, že sa jazyk nastaví
do EN, vynulujú sa všetky nastavenia (funkcia termostatu, čas/dátum, užívateľské programy, funkcie možnosti prístroja).
Príklad programovania SHT-6
Nastavenie zopnutia relé o 8:00 a rozopnutia o 21:00 pre dni po-pia.
Auto
cas/datum
povolenie
hodina
denne pro
DCF signal
program
moznosti
minuta
moznosti
Prog
Prog
Prog
program
denne pro
hodina
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Auto+t
- dlhé stlačenie (>1s)
- krátke stlačenie (<1s)
Výmenu batérie môžete prevádzať bez demontáže prístroja.
POZOR - výmenu batérie prevádzajte len pri vypnutom sieťovom napájacom napätí !!!
- po výmene batérie je nutné znovu nastaviť dátum a čas !!!
- vysuňte Zásuvný modul s batériou
- vymeňte pôvodnú batériu
- vložte novú batériu tak, aby horná hrana batérie (+) bola zarovnaná so Zásuvným modulom
- zasuňte Zásuvný modul nadoraz do prístroja - pozor na polaritu (+ nahor) - na displeji sa zobrazí na cca 1s názov a verzia software
- môžete zapnúť sieťové napájacie napätie
Slovakia
Contents
Alert ................................................................................................................
Terminal A1
Auto + t
Time display**
Control button MAN2 / ESC
Connection
N
DCF
B1 B2 A1
cos φ ≥ 0.95
AC5b
1000W
output mode
ON / OFF
ON / OFF 
holiday mode
ON / OFF
time program
time/date
language
Prog
Prog
language
time/date
time prog
delete a program
manual
delete
date form
end
device options
time zone settings
time zone
DCF signal
- entrance into
programming menu
time/date
time/date
minute
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
16 sep 10
Prog
date form
date form
time program
Time program
Prog
time/date
time prog
OK
Prog
Prog
edit program
Prog
Prog
Prog
Prog
minute
Prog
Prog
Prog
Prog
minute
Prog
Prog
Prog
Prog
minute
Prog
Prog
Prog
Prog
delete
delete
end
ESC
+
minute
add
ESC
time/date
random
holiday
holiday mode
manual
manual
holiday
ESC
Settings options
Prog
Prog
Prog
time/date
language
Prog
Prog
language
channel settings
time corr
time corr
time corr
time corr
ESC
forbidden
the DCF mode
settings
time zone
end
ESC
Reset
Auto
time/date
time prog
language
minute
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
minute
+ _
Auto+t
Borna A1
Indicatie (canal 1)
Indicatie data / meiu setari*
Indicatie ora**
Buton de control MAN2 / ESC
DCF
B1 B2 A1
Sarcina
cos φ ≥ 0.95
AC5b
1000W
Display
ON / OFF
ON / OFF 
Program de vacanta
ON / OFF
program
time/date
language
Prog
Prog
timp/data
progr timp
saptamana
vacanta
editeaza
editare program
stergere program
mod de setare
VACANTA
manual
sterge
timp vara
adaugr
Control
Prog
sfarsit
instrument de setari
Mode DCF
timp/data
timp/data
Programati ora
Programare Data
programare AN
Programare ZI
timp vara
rusia var
timp vara
europe va
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
saptamana
saptamana
16 sep 10
Prog
format da
format da
Format data
+ _
Prog
format ti
Programe de timp
Prog
timp/data
progr tim
program zilnic
Adauga program
OK
Prog
Prog
editare program
progr zi
ajustare program
zilnic
+ _
iesire
ecran
canal 1
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
adauga
Prog
Prog
adauga
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
adauga
Prog
Prog
iesire
sterge
sterge
Stergere program
+ _
sfarsit
ESC
+
Ajustare an
Ajustare minut
adauga
ESC
- apasare lunga (>1s)
- apasae scurta (<1s)
moduri
timp/data
Alegere program
comutare:
Prog
vacanta
Mod Vacanta
vacanta
ESC
Prog
manual
manual
sfarsit
vacanta
timp/data
Prog
Prog
sterge
Prog
permis
Reset
Auto
timp/data
permis
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Auto+t
- apasare lunga (>1s)
- apasae scurta (<1s)
Poland
Opis aparatu ..................................................................................................
Opis aparatu
Symbol
DCF
B1 B2 A1
cos φ ≥ 0.95
ON / OFF
ON / OFF 
ON / OFF
time/date
language
Prog
Prog
format daty
dodaj program
minuty
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
16 sep 10
Prog
format da
format da
program
program d
dodaj program
program r
OK
Prog
Prog
program
program d
Prog
Prog
Prog
Prog
minuty
Prog
Prog
Prog
Prog
minuty
dodaj
ESC
Prog
Prog
Prog
Prog
minuty
Prog
Prog
Prog
Prog
+ _
Prog
program r
program
skasuj program
minuty
dodaj
ESC
program
wakacje
Prog
Prog
niedozwol
nastavení režimu
DCF
Reset
Auto
program d
program
minuty
Prog
Prog
Prog
program
program d
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
minuty
+ _
Auto+t
Wymiana baterii
Poland
Hungary
Technikai adatok ...........................................................................................
3 év
max. ±1s naponta 23°C -on
1 perc
min. 10 évig
DCF
B1 B2 A1
cos φ ≥ 0.95
kijelző
ON / OFF
ON / OFF 
ON / OFF
időprogram
time/date
language
Prog
Prog
ido progr
ido formatu
datum form
ido modosita
DCF jel
ido/datum
ido/datum
russia ny
eu nyari
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
16 sep 10
Prog
datum for
datum for
dátum formátuma
+ _
Prog
ido format
ido format
ESC
ido program
Időprogram
Prog
ido/datum
ido progr
program
napi prog
napi program
eves prog
OK
Prog
Prog
program
+ _
napi prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
+ _
Prog
eves prog
program
vege
ESC
+
ido/datum
program
manual
manual
ido/datum
Prog
Prog
uzemora
ido modos
ido modos
ido modos
ido modos
ESC
engedelye
DCF jel
DCF jel
Reset
Auto
ido/datum
ido progr
engedelye
napi prog
DCF jel
program
DCF jel
Prog
Prog
Prog
program
napi prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Auto+t
Hungary
Russia
SHT-6
R
U
Характеристика ...........................................................................................
Auto + t
DCF
B1 B2 A1
Нагрузки
Тип
нагрузки
cos φ ≥ 0.95
мат.контактов AgSnO2
контакт 16A
Тип
нагрузки
мат.контактов AgSnO2
контакт 16A
Тип
нагрузки
мат.контактов AgSnO2
контакт 16A
ON / OFF
ON / OFF 
ON / OFF
time/date
language
Prog
Prog
настройка режима
DCF
установка дня
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
OK
ESC
формат времени
+ _
OK
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
установка дня
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
установка начала режима каникул
Prog
ESC
Prog
Prog
OK
Prog
установка конца режима каникул
Prog
Prog
установка канала
Prog
Prog
Prog
Prog
настройка режима
DCF
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Prog
Auto+t
Замена батареи
Russia
Ukraine
ELKO EP
Украина | г.Киев, пер. Электриков 3 | 04071
тел./факс.: +38 (044) 467 63 52 |
[email protected] | www.elkoep.ua
4838-02VJ-001-2014 Rev.: 1
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Slovak were displayed