Concept SO-1040 Používateľská príručka

Concept SO-1040 Používateľská príručka
Augļu un garšaugu žāvētājs
Fruit and Herb Dehydrator
Obst und Kräutertrockner
Sušička ovoce a bylinek
Sušička ovocia a bylinek
Suszarka do owoców i zioł
SO1040
CZ
SK
PL
LV
EN
DE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SO1040
1
CZ
•
•
•
•
•
1. Víko
4
5
6
3
2
2
SO1040
SO1040
3
Jablka
2 kg
16 hod.
Hrušky
2 kg
17 hod.
Meruňky, broskve, švestky
1,8 kg
11-12 hod.
Houby
1 kg
6-7 hod.
Zelenina
1 kg
4-5 hod.
220 g
1-2 hod.
200 g
1-2 hod.
Motor nepracuje.
Motor fouká, ale
sušička nehřeje
4
SO1040
SO1040
5
SK
PODĚKOVÁNÍ
Ďakujeme Vám, že ste si kúpili výrobok značky Concept a prajeme Vám, aby ste boli s naším výrobkom spokojní po celú
dobu jeho používania.
Pred prvým použitím si preštudujte pozorne celý návod na obsluhu a potom ho uschovajte. Zaistite, aby aj ostatné
osoby, ktoré budú s výrobkom manipulovať, boli oboznámené s týmto návodom.
Technické parametre
Napätie
220- 240 ~ 50 Hz
Príkon
245 W
Hlučnosť
46 dB(A) re 1 pw
Deklarovaná hodnota emisie hluku tohoto
spotrebiča je 46 dB(A), čo predstavuje hladinu
A akustického výkonu vzhľadom na referenčný
akustický výkon 1 pW.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
6
Nepoužívajte spotrebič inak, ako je opísané v tomto návode.
Pred prvým použitím odstráňte zo spotrebiča všetky obaly a marketingové materiály.
Overte, či pripájané napätie zodpovedá hodnotám uvedeným na typovom štítku spotrebiča.
Nenechávajte spotrebič počas prevádzky bez dozoru.
Spotrebič umiestnite iba na stabilný a tepelne odolný povrch, bokom od iných zdrojov tepla. Tento povrch musí
mať dostatočnú nosnosť, aby uniesol spotrebič aj s pripravovaným obsahom. Okolo spotrebiča ponechajte voľný
priestor aspoň 15 cm.
Nenechávajte spotrebič v dosahu horľavých materiálov, neklaďte nič na vrchnú stranu spotrebiča.
Nevkladajte materiály z papiera alebo plastu do vnútorného priestoru spotrebiča.
Nezakrývajte otvory spotrebiča, hrozí nebezpečenstvo prehriatia.
Vo vnútornom priestore spotrebiča nič neskladujte.
Udržiavajte spotrebič v čistote. Nedovoľte, aby cudzie telesá prenikli do otvoru mriežok. Mohli by spôsobiť skrat,
poškodiť spotrebič alebo spôsobiť požiar.
Pri vypájaní zo zásuvky elektrického napätia spotrebič nikdy neťahajte za prívodný kábel, ale uchopte zástrčku
a ťahom ju vypojte.
Nedovoľte deťom a nesvojprávnym osobám manipulovať so spotrebičom, používajte ho mimo ich dosahu.
Osoby so zníženou pohybovou schopnosťou, zníženým zmyslovým vnímaním, s nedostatočnou duševnou
spôsobilosťou alebo osoby neoboznámené s obsluhou musia používať spotrebič iba pod dozorom zodpovednej
osoby oboznámenej s obsluhou.
Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pokiaľ sa spotrebič používa v blízkosti detí.
Nedovoľte, aby sa spotrebič používal ako hračka.
Zabráňte tomu, aby prívodný kábel voľne visel cez hranu pracovnej dosky, kde by naň mohli dosiahnuť deti.
Nepoužívajte spotrebič na mokrom povrchu, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Nepoužívajte iné príslušenstvo, ako odporúča výrobca.
Nepoužívajte spotrebič s poškodeným prívodným káblom alebo zástrčkou, chybu dajte ihneď odstrániť
v autorizovanom servisnom stredisku.
Spotrebič neprenášajte a neťahajte za prívodný kábel.
Spotrebič umiestnite bokom od zdrojov tepla, ako sú radiátory, rúry a podobne. Chráňte ho pred priamym slnečným
žiarením a vlhkosťou.
Nedotýkajte sa spotrebiča vlhkými alebo mokrými rukami.
SO1040
SK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
V prípade poruchy vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrického napätia.
Spotrebič je vhodný len na použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
Neponárajte prívodný kábel, zástrčku alebo spotrebič do vody ani do inej kvapaliny.
Pravidelne kontrolujte spotrebič aj prívodný kábel, aby ste odhalili možné poškodenie. Poškodený spotrebič
nezapínajte.
Pred čistením a po použití spotrebič vypnite.
Pokiaľ spozorujete dym, vypnite spotrebič a vypojte prívodný kábel zo zásuvky. Nechajte prikryté veko, aby
sa zabránilo prípadnému šíreniu ohňa.
Neopravujte spotrebič sami. Obráťte sa na autorizovaný servis.
Maximálny odporúčaný čas prevádzky nesmie prekročiť 40 hodín.
Sušičku odporúčame použiť vždy s 5 dodanými plátmi aj napriek tomu, že niektoré z nich zostanú prázdne.
Ak nedodržíte pokyny výrobcu, nemôže byť prípadná oprava uznaná ako záručná.
1. Veko
4
2. Regulátor nastavenia
teploty
5
3. Vypínač ON/OFF
4. Telo spotrebiča
5. Sušiace sitá
6. Sitá na sušenie bylín
6
3
2
UPOZORNENIE:
Skôr ako uvediete nový spotrebič do prevádzky, by ste ho mali nechať zostavený a zapnutý bez ovocia asi 30 minút.
Potom ho z hygienických dôvodov zvonka otrite vlhkou handričkou a sušiace sitá umyte v teplej vode.
NÁVOD NA OBSLUHU
Spotrebič je určený na sušenie potravín (ovocia, zeleniny, bylín, kvetov, húb, mäsa atď.).
Počas sušenia potravín sa odparuje voda. Spotrebič využíva princíp rovnomerného prúdenia teplého vzduchu, takže
potraviny sa neprepaľujú a sušia sa rovnomerne.
Ak nakrájané ovocie namočíte do slabého roztoku citrónovej šťavy, zachová si svetlú farbu a nezhnedne.
Tvrdú zeleninu (mrkvu, zeler) možno pred sušením na 1 – 2 minúty ponoriť do horúcej vody a potom ju osušiť. Lepšie si
zachová chuť a sušenie trvá kratšie.
SO1040
7
SK
1. Ovocie a zeleninu najskôr omyte a osušte. Kúsky, ktoré sú nekvalitné (nahnité, otlčené atď.), povykrajujte. Na zrýchlenie
procesu sušenia môžete ovocie vykôstkovať, vykrojiť jadrovníky alebo olúpať šupku. Ovocie môžete potrieť alebo
namočiť do medu, korenia alebo nejakej šťavy, aby ste prispôsobili jeho chuť svojim požiadavkám.
2.Potraviny nakrájajte na plátky, ktoré rovnomerne rozložíte na sušiace sitá. Plátky potravín neukladajte na seba,
medzi plátkami by mala byť menšia medzera. Na zachovanie prúdenia vzduchu nechajte voľných aspoň 10 % plochy
sušiaceho sita.
VAROVANIE:
Sitá na sušenie bylín nikdy nevkladajte do prvého poschodia do tesnej blízkosti motora.
HROZÍ NEBEZPEČENSTVO PREHRIATIA!
3. Odstránením prázdnych sít zlepšíte prúdenie vzduchu a skrátite čas sušenia. Minimálny počet sít však musí byť
5 kusov. Vždy používajte veko.
4. Po zostavení spotrebiča si regulátorom teploty zvoľte požadovanú teplotu sušenia.
Odporúčame:
Kvety: cca 35 – 40 °C
Bylinky: cca 40 °C
Pečivo: 40 – 50 °C
Zelenina: 50 – 55 °C
Ovocie: 55 – 60 °C
Mäso, ryby: 65 – 70 °C
Nebojte sa experimentovať. Čas a intenzita sušenia sú veľmi individuálne a závisia od obsahu vody, hrúbky plátkov,
vašej chuti. Čoskoro sami zistíte, aký stupeň sušenia vám vyhovuje.
5. Približne v polovici času sušenia odporúčame vypnúť spotrebič a skontrolovať sušené potraviny. Upravte sušiace sitá
zhora nadol tak, aby sa spodné sitá dostali hore a horné dolu. Potom pokračujte v sušení. Potraviny sa usušia ešte
rovnomernejšie.
6. Po dokončení sušenia spotrebič vypnite, vypojte zo zásuvky elektrického napätia a nechajte vychladnúť.
Pozor!
Aby sa potraviny nekazili, musia byť dostatočne usušené!
Správne usušená zelenina má byť suchá a lámavá.
Správne usušené ovocie má byť kožovité a ohybné.
Správne usušené huby majú byť kožovité až lámavé.
Správne usušené byliny sa majú drobiť.
BALENIE A USKLADNENIE SUŠENÝCH POTRAVÍN
Pred uskladnením musia byť potraviny úplne vychladnuté (inak by sa mohli zapariť a pokaziť). Pred zabalením
na dlhodobé uskladnenie počkajte cca 1 týždeň.
Sušené kúsky odporúčame baliť po menšom množstve, aby ste po otvorení spotrebovali celé balenie.
Sušené potraviny skladujte najlepšie v uzatvárateľných pohároch, prípadne v látkových alebo papierových vreckách.
SPÔSOBY SPOTREBY USUŠENÝCH POTRAVÍN
a) Potraviny možno konzumovať alebo spracovávať v usušenom stave.
b) Potraviny možno pred konzumáciou alebo spracovaním namočiť nasledujúcim spôsobom:
Do hrnca nalejte studenú vodu, ponorte do nej sušené kúsky a nechajte v chladničke napučať 1 – 8 hodín podľa druhu
potravín. Objem potravín sa zväčší až na dvojnásobok.
Aby sa zachovala výživová hodnota sušenej zeleniny, môžete ju v tejto vode ďalej variť a pripravovať.
8
SO1040
SK
ORIENTAČNÁ KAPACITA A DOBA SUŠENIA NIEKTORÉHO OVOCIA A RASTLÍN
Ovocie alebo rastlina
kapacita sušenia s 5 sitami
doba sušenia s 5 sitami
2 kg
16 hod.
2 kg
17 hod.
1,8 kg
11-12 hod.
Huby
1 kg
6-7 hod.
Zelenina
1 kg
4-5 hod.
220 g
1-2 hod.
Kvety
200 g
1-2 hod.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pozor!
Pred každým čistením spotrebiča vytiahnite prívodný kábel z elektrickej zásuvky!
Pred manipuláciou sa uistite, že spotrebič už vychladol!
Na čistenie povrchu spotrebiča používajte iba vlhkú handričku, nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky ani tvrdé
predmety, pretože môžu poškodiť povrch spotrebiča!
Sušiace sitá omyte v teplej vode s prídavkom saponátu. Ak sú silne znečistené, nechajte ich odmočiť a potom použite
jemnú kefku.
Nikdy nečistite základňu spotrebiča s ventilátorom pod tečúcou vodou, neoplachujte ju ani neponárajte do vody!
Motor nepracuje.
Motor fúka, ale sušička
nehreje.
Príčina
Nesprávne alebo málo zasunutá
zástrčka do zásuvky.
Skontrolujte pripojenie zástrčky.
Zásuvka nie je napájaná.
Skontrolujte prítomnosť napätia, napr. iným
spotrebičom.
Poškodený prívodný kábel.
Dajte ho preskúšať a opraviť autorizovanému
servisnému stredisku.
Zareagovala tepelná poistka
proti prehriatu.
Vypojte prívodný kábel zo zásuvky. Nechajte
spotrebič vychladnúť. Ak ani po vychladnutí teleso
nezačne hriať, obráťte sa na autorizovaný servis.
PRÍSLUŠENSTVO
K spotrebiču je možné dokúpiť nasledujúce príslušenstvo:
Sušiace sito
obj. kód 42390620
cena podľa platného cenníka
SO1040
9
SK
SERVIS
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo opravu, ktorá vyžaduje zásah do vnútorných častí výrobku, musí vykonať
odborný servis.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
• Preferujte recykláciu obalových materiálov a starých spotrebičov.
• Škatuľa od spotrebiča môže byť daná do zberu triedeného odpadu.
• Plastové vrecká z polyetylénu (PE) odovzdajte do zberu materiálu na recykláciu.
Recyklácia spotrebiča na konci jeho životnosti:
Symbol na výrobku alebo jeho balení udáva, že tento výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Je nutné
odniesť ho do zberného miesta pre recykláciu elektrického a elektronického zariadenia. Zaistením správnej
likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie,
ktoré by inak boli spôsobené nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklácii
tohto výrobku zistíte na príslušnom miestnom úrade, služby pre likvidáciu domáceho odpadu alebo
v obchode, kde ste výrobok zakúpili.
10
SO1040
220- 240 ~ 50 Hz
245 W
46 dB(A) re 1 pw
11
1. Wieko
4
5
3
2
SO1040
13
Jabłka
2 kg
16 godz.
2 kg
17godz.
1,8 kg
11-12 godz.
1 kg
6-7 godz.
1 kg
4-5 godz.
220 g
1-2 godz.
Kwiaty
200 g
1-2 godz.
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
14
SO1040
SO1040
15
220- 240 ~ 50 Hz
245 W
46 dB(A) re 1 pw
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16
SO1040
LV
•
•
•
•
•
•
IERĪCES APRAKSTS
1
4
5
6
3
2
SO1040
17
18
SO1040
Āboli
2 kg
16 h
2 kg
17 h
1,8 kg
11-12 h
1 kg
6-7 h
1 kg
4-5 h
220 g
1-2 h
Ziedi
200 g
1-2 h
Nedarbojas motors.
SO1040
19
20
SO1040
220- 240 ~ 50 Hz
Power input
245 W
Noise level
46 dB(A) re 1 pw
IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SO1040
21
EN
•
•
•
•
•
PRODUCT
DESCRIPTION
1
4
1. Lid
2. Temperature set-up
5
6
6. Herb drying screens
3
2
22
SO1040
SO1040
23
2 kg
16 hours
2 kg
17 hours
1,8 kg
11-12 hours
Mushrooms
1 kg
6-7 hours
Vegetables
1 kg
4-5 hours
220 g
1-2 hours
200 g
1-2 hours
Cause
Solution
24
SO1040
SO1040
25
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
26
PRODUKTBESCHREIBUNG
1
4
5
6
3
2
27
SO1040
Äpfel
2 kg
Birnen
2 kg
1,8 kg
1 kg
1 kg
220 g
Blumen
200 g
SO1040
29
30
SO1040
Jindřich Valenta – ELKO Valenta Czech Republic, Vysokomýtská 1800,
565 01 Choceň, Tel. +420 465 322 895, Fax: +420 465 473 304, www.my-concept.cz
ELKO Valenta – Slovakia, s.r.o., Hurbanova 1563/23, 911 01 Trenčín
Tel.: +421 326 583 465, Fax: +421 326 583 466, www.my-concept.sk
Elko Valenta Polska Sp. Z. o. o., Ostrowskiego 30, 53-238 Wroclaw
Tel.: +48 71 339 04 44, Fax: 71 339 04 14, www.my-concept.pl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Slovak were displayed