Fellowes L125-A4 Dátový hárok

Fellowes L125-A4 Dátový hárok
RE
AD
Y
PO
WE
R
A6
A4
A5
A6
4R
A4
A6
4R
A4
RU
GR
DE
TR
IT
CZ
NL
SK
Pred poużitím si prečítajte tieto pokyny.
HU
SE
PT
DK
BG
FI
RO
N0
HR
PL
SI
GB
FR
ES
40-42
4-6
3
TÜRKÇE
43-45
7-9
ČESKY
46-48
10-12
49-51
13-15
MAGYAR
52-54
ITALIANO
16-18
PORTUGUÊS
55-57
NEDERLANDS
19-21
58-60
22-24
61-63
DANSK
25-27
HRVATSKI
64-66
SUOMI
28-30
67-69
NORSK
31-33
POLSKI
34-36
37-39
B
F
RE
AD
Y
PO
WER
A6
A4
A5
A6
4R
A4
A6
4R
A4
D
A
1
4
3
READY
POWER
m
c
50
READY
A4
A5
POWER
A6
A5
A4
READY
A6
POWER
A6
A6
ER
A4
A4
A5
A6
POW
A5
A5
A5
A4
A4
5
6
READY
READY
7
8
A4
A5
POWER
POWER
READY
A6
A4
A5
A6
4R
A4
A6
4R
READY
READY
POWER
POWER
A6
A6
A5
9
READY
A6
A4
A5
A6
4R
A4
A6
4R
A4
3
A5
A4
A4
A4
GB
LAMINATOR CONTROLS
A
B
C
D
E
F
FEATURES & TIPS
•
•
•
•
•
•
SETTING UP THE LAMINATOR
3.
8.
9.
HOW TO LAMINATE
Solution
Jamming
Damaged rollers or adhesive on rollers
FR
•
•
•
•
•
•
PRÉPARATION DE LA PLASTIFIEUSE
POUR PLASTIFIER
8.
9.
ES
CONTROLES DE LA PLASTIFICADORA
A
B
C
)
D
E
F
Ranura de entrada de bolsa / documento
Salida de bolsa / documento
Luz LED de encendido
4 minutos
aprox. 30 cm/min
(velocidad fija)
2
Luz (verde)
Sí
Sí
10
•
•
•
•
•
•
CONFIGURACIÓN DE LA PLASTIFICADORA
3.
8.
9.
11
Posible causa
La bolsa tiene ondas o burbujas
DE
BEDIENELEMENTE
A
B
C
D
E
F
220-240 V AC, 50/60 Hz,
1,5 A
300 Watt
66mm x 356mm x 158mm
1,3 kg
0,4mm
•
•
•
•
•
•
3.
9.
FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG
Problem
Folienstärke eventuell falsch.
ITALIANO
IT
COMANDI DELLA PLASTIFICATRICE
A
B
C
D
E
F
Sì
16
Auto
Shut
Off
•
•
•
•
•
•
COME PLASTIFICARE
8.
9.
17
18
NEDERLANDS
NL
BEDIENINGSKNOPPEN LAMINEERMACHINE
A
B
C
D
E
F
Technische gegevens
Spanning / Frequentie /
Stroomsterkte (amp.)
220-240 VAC, 50/60 Hz,
1,5 A
Elektrisch vermogen
300 watt
Afmetingen (HxBxD)
66mm x 356mm x 158mm
Netto gewicht
1,3 kg
Maximale documentdikte
(lamineercapaciteit)
0,02” / 0,4 mm
19
KENMERKEN & TIPS
•
•
•
•
•
•
INSTELLEN VAN LAMINEERMACHINE
3.
HOE TE LAMINEREN
9.
20
PROBLEEMOPLOSSING
Probleem
Hoes sluit het item niet volledig af
Item is te dik om te lamineren
Maximale documentdikte is ,40mm
Hoesdikte is onjuist
Vastloop
Druk op de ontgrendeling en trek de hoes er
handmatig uit
SV
)
D
E
F
SPECIFIKATIONER
Kapacitet
220−240 V AC, 50/60 Hz
1,5 A
300 W
66mm x 356mm x 158mm
1,3 kg
0,02 tum/0,4 mm
•
•
•
•
•
•
23
DANSK
DK
)
D
E
F
KAPACITET
Ydeevne
220-240 V AC, 50/60 Hz
1,5 A
300 watt
66mm x 356mm x 158mm
1,3 kg
Effekt
Mål (HxBxD)
Nettovægt
Maks. dokumenttykkelse
(lamineringskapacitet)
0,4 mm
•
•
•
•
•
•
3.
nu.
26
Flyt maskinen til et køligere og tørt sted
Laminatormaskinen er slukket
automatisk
Laminatormaskinen er slukket
automatisk
Genstanden kan være for tyk til at
blive lamineret
Beskadigede ruller eller lim på rullerne
Maksimal dokumenttykkelse er ,40mm
SUOMI
FI
D
E
F
28
•
•
•
•
•
•
LAMINAATTORIN ASENNUS
3.
maan.
29
Tukos
NORSK
N
)
D
E
F
KAPASITET
Kapasitet
9,5" / 241 mm
A4 = 241 mm
75 mikroner (per side)
125 mikroner (per side)
4 minutter
ca. 30 cm/min.
(fast hastighet)
2
Lys (grønt)
Ja
Ja
•
•
•
•
•
•
KLARGJØRE LAMINERINGSMASKINEN
3.
6. Når maskinen er klar, lyser den grønne ”Klar”-
HVORDAN LAMINERE
opp.
lampen kontinuerlig.
9.
FEILRETTING
Problem
Laminatoren har gått i modusen
Automatisk avstenging.
Elementet kan være for tykt til å
lamineres
Posetykkelsen kan være feil
Laminatoren godtar poser på 75–125 mikron
33
POLSKI
PL
Tak
34
FUNKCJE I PORADY
•
•
•
•
•
•
3.
HOW TO LAMINATE
35
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
Laminovačka je v režimu Automatického vypnutí
Laminovačka je v režimu Automatického vypnutí
36
RU
D
E
F
37
•
•
•
•
•
•
3.
8.
9.
38
Способ устранения
Нажмите на рычаг освобождения и извлеките
пакет вручную
39
GR
220-240 V AC,
50/60 Hz,
1,5 A
300 Watt
66mm x 356mm x
158mm
1,3 Kg
•
•
•
•
•
•
9.
41
Λύση
42
TÜRKÇE
TR
)
D
E
F
220-240V AC, 50/60Hz,
1,5A
300 Wat
66mm x 356mm x 158mm
1,3 Kg
0.02” / 0.4mm
Evet
•
•
•
•
•
•
LAMİNASYON MAKİNESİNİ AYARLAMA
kontrol edin.
9.
44
Çözüm
Laminasyon makinesi Otomatik Kapatma
moduna girmiştir
ČESKY
CZ
220-240V AC,
300 wattů
66mm x 356mm x
158mm
1,3 kg
46
VLASTNOSTI & TIPY
•
•
•
•
•
•
NASTAVENÍ LAMINÁTORU
3.
8.
47
Laminovačka je v režimu Automatického
vypnutí
Laminovačka je v režimu Automatického
vypnutí
48
SK
Vypínač
Indikátor pripravenosti (zelený)
Uvoľňovacia páčka (
)
D
E
F
Otvor na vstup puzdra/
dokumentu
Výstup puzdra/dokumentu
Indikátor zapnutia (červený)
PARAMETRE
Výkon
Formát
Šírka vstupu
Hrúbka puzdra (min.)
strane)
Hrúbka puzdra (max.)
strane)
Čas zahrievania (približne)
Rýchlosť laminovania
(+/- 5%)
Počet valčekov
Indikátor pripravenosti
Uvoľňovacia páčka
Automatické vypnutie
9,5”/241 mm
A4 = 241 mm
75 mikrónov (na každej
125 mikrónov (na každej
4 minút
cca 30 cm/min
(konštantná
rýchlosť)
2
Svieti (zelená)
Áno
Áno
Technické údaje
Napätie/frekvencia/
prúd (A)
50/60 Hz,
Príkon
Rozmery (v x š x h)
220-240 V stried.,
1,5 A
300 W
66mm x 356mm x
158mm
1,3 kg
Čistá hmotnosť
Max. hrúbka dokumentu
(kapacita laminovania) 0,02”/0,4 mm
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY – USCHOVAJTE NA POUŽITIE V BUDÚCNOSTI
- Zariadenie je určené len na použitie v interiéri. Zariadenie zapojte do jednoducho prístupnej zásuvky.
– Predchádzajte zásahu elektrickým prúdom – nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody, nerozlejte vodu na zariadenie, napájací
kábel ani na zásuvku.
DBAJTE NA TO, aby zariadenie bolo na stabilnom povrchu.
OTESTUJTE laminovanie pomocou skúšobného hárka a nastavte
zariadenie, až potom uskutočnite finálne laminovanie.
ODSTRÁŇTE pred laminovaním svorky a iné kovové predmety.
UDRŽUJTE zariadenie mimo zdrojov tepla a vody.
VYPNITE zariadenie po každom použití.
ODPOJTE zariadenie od elektrickej siete, ak ho nebudete dlhšie
používať.
POUŽÍVAJTE puzdrá určené na používanie pri príslušných
nastaveniach.
DBAJTE NA TO, aby sa domáce zvieratá nezdržiavali v blízkosti
zariadenia počas jeho používania.
NEDOVOĽTE, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu s
horúcimi povrchmi.
NENECHÁVAJTE elektrický kábel visieť zo skriniek alebo poličiek.
NEPOUŽÍVAJTE zariadenie, ak je napájací kábel poškodený.
NEPOKÚŠAJTE SA otvoriť ani inak opraviť toto zariadenie.
NEPREKRAČUJTE menovitý výkon zariadenia.
NEDOVOĽTE malým deťom používať toto zariadenie bez
dohľadu dospelých osôb.
NELAMINUJTE ostré ani kovové predmety (napr. spinky alebo
svorky).
NELAMINUJTE dokumenty citlivé na teplo (napr. vstupenky,
ultrazvukové snímky a pod.) s použitím tepla.
NELAMINUJTE samolepiace puzdrá pri horúcich nastaveniach.
NELAMINUJTE prázdne puzdro.
49
Funkcia uvoľnenia
Ak chcete vybrať alebo opätovne zarovnať puzdro počas laminovania, použite uvoľňovaciu
páčku na zadnej strane zariadenia. Puzdro
je možné vybrať cez vstupný otvor, len ak je
páčka posunutá do uvoľňovacej polohy.
Automatické vypnutie
Po 30 minútach počítač automaticky prejde
do režimu automatického vypnutia. Červený
indikátor zapnutia bude 5 minúť blikať a
potom zhasne. Indikátor pripravenosti zhasne.
Ak chcete ďalej zariadenie používať, stlačte
vypínač. Zariadenie sa samo reštartuje.
•
•
•
•
•
•
Najlepšie výsledky dosiahnete s puzdrami značky
Fellowes ®: 80 až 125 mikrónov.
Toto zariadenie nevyžaduje nosič na laminovanie. Ide o
mechanizmus bez nosiča
Laminovaný predmet vždy vložte do puzdra vhodnej
veľkosti.
Pred finálnym laminovaním otestujte laminovanie
pomocou skúšobného hárka podobnej veľkosti a hrúbky.
Pripravte puzdro a predmet na laminovanie. Vložte
predmet do stredu puzdra tak, aby bol v strede a dotýkal
sa predného zataveného okraja. Dbajte na to, aby puzdro
nebolo pre predmet príliš veľké.
V prípade potreby po laminovaní a vychladnutí
odstrihnite okolo laminovaného predmetu nadbytočný
materiál.
NASTAVENIE LAMINÁTORA
1. Dbajte na to, aby zariadenie bolo na stabilnom povrchu. 3.
2. Skontrolujte, či je za zariadením dostatok voľného miesta
Zapojte zariadenie do jednoducho prístupnej zásuvky.
(min. 50 cm), aby ním mohli laminované dokumenty voľne
prechádzať.
POSTUP LAMINOVANIA
4. Zapnite napájanie (vypínač sa nachádza na bočnej strane 8.
zariadenia).
5. Rozsvieti sa červený indikátor zapnutia. Zariadenie sa
zahrieva.
6. Keď je zariadenie pripravené, indikátor pripravenosti
zostane svietiť.
7. Vložte dokument do otvoreného puzdra. Dbajte na to, aby
bol dokument vycentrovaný a opretý o zatavený okraj. Na
dokument použite puzdro vhodnej veľkosti.
9.
Dbajte na to, aby ste puzdro do zariadenia vložili zataveným
koncom. Dbajte na to, aby puzdro do zariadenia vchádzalo
rovno a na stred otvoru, nie pod uhlom. Ako pomôcku
použite značky na vkladanie dokumentov.
Zalaminovaný dokument, ktorý vychádza zo zariadenia,
môže byť horúci a mäkký. Ihneď puzdro vyberte, aby ste
predišli jeho zachyteniu v zariadení. Puzdro položte na
rovný povrch a nechajte ho vychladnúť. Pri manipulácii s
horúcim puzdrom buďte opatrní.
POTREBUJETE POMOC?
S riešením vám pomôžu naši odborníci.
Služba zákazníkom... www.fellowes.com
Skôr než sa obrátite na predajcu, telefonicky kontaktujte spoločnosť Fellowes. Kontaktné informácie nájdete na zadnej strane
obálky.
Ak máte záujem o ďalšie informácie a novinky, zaregistrujte zariadenie na adrese www.fellowes.com/register.
50
Možná príčina
Riešenie
Nesvieti indikátor zapnutia (červený indikátor)
Zariadenie nie je zapnuté
Zapnite zariadenie na bočnej strane a zapojte ho
do zásuvky.
Indikátor pripravenosti nezasvieti ani po
dlhom čase (zelený indikátor)
Zariadenie je v horúcom alebo vlhkom
prostredí
Premiestnite zariadenie do chladnejšieho a
suchšieho priestoru
Indikátor zapnutia bliká červenou a indikátor
pripravenosti (zelený) zhasol
Laminátor prešiel do režimu automatického
vypnutia
Stlačte vypínač. Zariadenie sa samo reštartuje
Indikátor pripravenosti (zelený) a indikátor
zapnutia (červený) sú zhasnuté
Laminátor je v režime automatického
vypnutia
Stlačte vypínač. Zariadenie sa samo reštartuje
Laminovaný dokument nie je zalaminovaný
celý
Laminovaný dokument je zrejme príliš hrubý
na to, aby mohol byť zalaminovaný
Maximálna hrúbka dokumentu je ,40 mm
Puzdro je zvlnené alebo obsahuje bublinky
Hrúbka puzdra môže byť nesprávna
Laminátor dokáže pracovať s puzdrami s hrúbkou 75
až 125 mikrónov
Puzdro zostalo zachytené v zariadení
Puzdro je uviaznuté
Puzdro bolo do zariadenia vložené
otvoreným koncom
Puzdro nebolo vložené v strede vstupu
Zaseknutie
Stlačte uvoľňovaciu páčku a dokument vytiahnite
ručne
Puzdro bolo vložené do vstupu nakrivo
Použilo sa prázdne puzdro
Puzdro je po laminovaní poškodené
Valčeky sú poškodené alebo je na nich
lepidlo
Vložte do zariadenia čistiace hárky, čím sa skontrolujú a vyčistia valčeky
SKLADOVANIE A ČISTENIE
Zariadenie vytiahnite zo zásuvky. Nechajte zariadenie vychladnúť. Zariadenie je možné zvonku vyčistiť vlhkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá
ani horľavé látky. Na čistenie zariadenia je možné zakúpiť čistiace hárky. Keď je zariadenie ešte teplé, nechajte hárky prejsť zariadením, aby sa z valčekov
odstránili nalepené zvyšky. Pre optimálny výkon sa odporúča používať čistiace hárky pravidelne. (Objednávkový kód čistiacich hárkov: 5320604).
REGISTRÁCIA PRODUKTU / CELOSVETOVÁ ZÁRUKA
Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky Fellowes. Navštívte lokalitu www.fellowes.com/register, na ktorej zaregistrujete svoj produkt a budete dostávať
novinky o produktoch, spätnú väzbu a ponuky. Podrobné informácie o výrobku sa nachádzajú na typovom štítku na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.
Spoločnosť Fellowes zaručuje, že všetky súčasti zariadenia budú bez chýb materiálu a výroby počas 1 rokov od dátumu nákupu pôvodným spotrebiteľom. Ak
sa počas záručnej doby preukáže niektorá časť ako chybná, vaším výlučným nápravným opatrením je oprava alebo výmena chybného dielu, podľa rozhodnutia
spoločnosti Fellowes a na jej náklady. Táto záruka sa nevzťahuje na prípady zlého zaobchádzania, nesprávnej manipulácie alebo nedovolenej opravy. Všetky
implikované záruky vrátane záruky predajnosti alebo vhodnosti pre konkrétny účel sa týmto obmedzujú na dobu trvania podľa príslušnej vyššie uvedenej
záručnej doby. Spoločnosť Fellowes v žiadnom prípade nezodpovedá za následné škody, ktoré je možné pripísať na vrub tomuto produktu. Táto záruka vám
udeľuje konkrétne zákonné práva. Môžete mať iné zákonné práva, ktoré sa líšia od tejto záruky. Doba trvania a podmienky tejto záruky sú platné na celom svete
okrem prípadov, kde miestne právne predpisy vyžadujú iné obmedzenia alebo podmienky. So žiadosťou o ďalšie informácie alebo záručný servis sa obráťte na
spoločnosť Fellowes alebo na predajcu.
W.E.E.E.
Tento výrobok je klasifikovaný ako elektrické a elektronické zariadenie. Ak nastane čas jeho likvidácie, dbajte na to, aby sa tak
stalo v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE) a v zhode s miestnymi zákonmi
vzťahujúcimi sa na túto smernicu.
Podrobnejšie informácie o smernici WEEE nájdete na adrese www.fellowesinternational.com/WEEE
51
MAGYAR
HU
LAMINÁLÓGÉP VEZÉRLŐI
A
B
C
D
E
F
220-240 V AC,
50/60 Hz, 1,5 A
300 Watt
66mm x 356mm x
158mm
1,3 kg
52
•
•
•
•
•
•
HOGYAN LAMINÁLJUNK
8.
9.
53
Max. dokumentumvastagság: ,40 mm
54
PORTUGUÊS
P
)
D
E
F
CAPACIDADES
Desempenho
•
•
•
•
•
•
1.
3.
4. Ligue o aparelho (interruptor situado na parte lateral do 8.
2.
9.
DETECÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema
O laminador encontra-se no modo de
encerramento automático
Encravamento
W.E.E.E.
Este equipamento está classificado como Equipamento Eléctrico e Electrónico. Caso seja necessário eliminar este
equipamento, certifique-se de que procede em conformidade com a Directiva Europeia relativa a Equipamento Eléctrico e
Electrónico (REEE) e de acordo com a legislação local relativa a esta directiva.
Para mais informações sobre a Directiva REEE, visite www.fellowesinternational.com/WEEE
57
BG
БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАМИНАТОРА
A
B
C
D
E
F
9.5” / 241 mm
A4 = 241 mm
75 микрона
(на страна)
125 микрона
(на страна)
4 минути
прибл. 30 cm/min
(фиксирана
220-240 V AC,
50/60 Hz, 1.5 A
300 вата
66mm x 356mm x
158mm
Нетно тегло
1,3 Kg
Максимална дебелина на документа
(капацитет на ламиниране)
0.02” / 0,4mm
58
•
•
•
•
•
•
НАСТРОЙВАНЕ НА ЛАМИНАТОРА
3.
2. Проверете дали има достатъчно пространство зад машината
(мин. 50 см), за да могат документите да преминават
свободно.
9.
59
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
RO
D
E
F
Da
Da
•
•
•
•
•
•
9.
62
63
HRVATSKI
HR
KONTROLE PLASTIFIKATORA
Sklopka uključeno/isključeno
LED-žaruljica pripravnosti (zelena)
)
Otpusna poluga (
A
B
C
D
E
F
64
•
•
•
•
•
•
3.
8.
9.
LED-žaruljica napajanja treperi crveno,
a LED-žaruljica pripravnosti (zelena) je
isključena
Folija nije potpuno zatvorila artikl
66
SI
D
E
F
ZMOGLJIVOST
Zmogljivost
•
•
•
•
•
•
3.
68
Napravo prestavite na hladnejše in bolj suho mesto
Lučka stanja pripravljenosti (zelena) in LED
za napajanje (rdeča) sta ugasnili
Maksimalna debelina dokumenta je lahko ,40 mm
69
+1-800-33-11-77
+1-800-665-4339
00-800-1810-1810
+001-800-514-9057
+1-800-955-0959
+61-3-8336-9700
+31-(0)-13-458-0580
+1-905-475-6320
+ 49-(0)-511-545-489-0
+34-91-748-05-01
+33-(0)-1-78-64-91-00
+39-071-730041
Japan
Korea
Malaysia
Polska
Russia
Singapore
United Kingdom
+81-(0)-3-5496-2401
+82-2-3462-2884
+60-(0)-35122-1231
+48-(22)-2052110
+7-495-280-7180
+65-6221-3811
+44-(0)-1302-836800
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement