SO 375
SO 375
SUŠIČKA OVOCE
NÁVOD K OBSLUZE
CZ
SUŠIČKA OVOCIA
NÁVOD NA OBSLUHU
SK
SUSZARKA DO OWOCÓW
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PL
GYÜMÖLCSSZÁRÍTÓ
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HU
DE
FRUIT DEHYDRATOR
INSTRUCTION MANUAL
 Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí
být vždy přiložen k přístroji.  Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto
návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.  Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami
dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona.  A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el
ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a készülék közelében.  Bitte lesen Sie
vor der Inbetriebnahme des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss
dem Gerät immer beigelegt sein.  Always read the safety&use instructions carefully before using your appliance for the first time. The user´s manual
must be always included.
EN
SUŠIČKA OVOCE
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
CZ
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
3
CZ
POPIS
1.
2.
3.
4.
5.
1
4
3.
4
Doporučená teplota
35 – 40 °C
40 °C
40 – 50 °C
50 – 55 °C
55 – 60 °C
55 – 60 °C
55 – 60 °C
65 – 70 °C
5
CZ
CZ
7.
Víko sušičky
Víko sušičky
Víko sušičky
Základna
Základna
Základna
OTOČIT
OTOČIT
Čas sušeni
v hod.
ano
pružný
4–15
Druh
Jablka
Meruňky
ano
pružný
8–36
–
pružný
6–36
Ananas z konzervy
nakrájet, osušit
–
6–36
–
5–24
Hrušky
ano
pružný, kožený
5–24
Jahody
ano
5–24
Švestky, blumy
–
pružný
5–24
Hrozny
–
pružný, kožený
6–36
–
6–36
6
Druh
Broskve
Rebarbora
Spec. úprava
Čas sušeni
v hod.
ano
pružný, kožený
5–24
–
pružný
6–36
ano
4–16
Blanšír v min.
CZ
Zelenina
Druh
Artyčoky
2–4
4–12
2–3
8–36
3–4
4–14
Brokolice
5–15
5–15
Kapusta, zelí
4–12
4–12
Mrkev
2–3
Celer
2–3
4–12
Okurky
–
4–14
–
4–10
–
2–5
Houby
–
4–6
7
Tropický ráj
10 kiwi
1 ananas
3 papáji
Oloupejte papáju a kiwi, okrájejte ananas. Nakrájejte asi na 0,6 cm silné plátky a usušte.
8
Motor fouká, ale sušička
nehřeje.
CZ
08/05
9
SUŠIČKA OVOCIA
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Čítajte pozorne a uschovajte na budúcu potrebu!
Varovanie: Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode nezahŕňajú všetky možné
podmienky a situácie, ku ktorým môže dôjsť. Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné
zabudovať do žiadneho z výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť. Tieto faktory teda musia byť
zaistené používateľom/ používateľmi používajúcimi a obsluhujúcimi toto zariadenie. Nezodpovedáme za
škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním napätia alebo zmenou či úpravou
akejkoľvek časti zariadenia.
SK
Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, mali by sa pri používaní elektrických
zariadení vždy dodržiavať základné opatrenia, vrátane tých nasledujúcich:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
10
Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na štítku zariadenia a že je zásuvka
riadne uzemnená. Zásuvka musí byť inštalovaná podľa platných bezpečnostných predpisov.
Nepoužívajte sušičku potravín, ak je spotrebič alebo prívodný kábel poškodený. Všetky opravy
vrátane výmeny napájacieho prívodu zverte odbornému servisu! Nedemontujte ochranné kryty
zariadenia, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Spotrebič a prívodný kábel pred
použitím pravidelne kontrolujte.
Chráňte spotrebič pred priamym slnečným žiarením, kontaktom s vodou a inými tekutinami, aby nedošlo
k prípadnému úrazu elektrickým prúdom. Nikdy ho nedávajte do umývačky na riad!
Nepoužívajte sušičku potravín vonku alebo vo vlhkom prostredí. Nedotýkajte sa prívodného kábla
mokrými rukami. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Nepoužívajte sušičku potravín v blízkosti zápalných predmetov alebo pod nimi, napr. v blízkosti záclon.
Teplota povrchov v blízkosti sušičky potravín môže byť počas chodu vyššia než obvykle. Sušičku potravín
umiestnite mimo dosahu ostatných predmetov tak, aby bola zaistená voľná cirkulácia vzduchu potrebná
na jej správnu činnosť. Nezakrývajte otvory spotrebiča, hrozí nebezpečenstvo prehriatia.
Na vrchnú časť sušičky nikdy nič neklaďte ani ju neprenášajte, pokým nie je úplne vychladnutá.
Sušička je určená iba na sušenie potravín, do vnútorného priestoru sušičky nevkladajte žiadne iné
materiály (napr. papier, plast) a ani v ňom nič neskladujte!
Odporúčame nenechávať sušičku potravín so zasunutým prívodným káblom v zásuvke bez dozoru. Pred
údržbou vytiahnite prívodný kábel zo sieťovej zásuvky. Vidlicu nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za kábel.
Kábel odpojte od zásuvky uchopením za vidlicu.
Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí ani viesť cez ostré hrany.
Sušička potravín by nemala byť ponechaná počas chodu bez dozoru.
Sušičku neuvádzajte do chodu bez vrchného dielu. Iba s týmto dielom je zaistený správny rozvod
vzduchu do jednotlivých poschodí. Sušičku používajte vždy s 5 dodanými platňami, aj ak by niektoré
zostali nezaplnené potravinami na sušenie.
Dbajte na zvýšenú pozornosť, ak používate sušičku potravín v blízkosti detí. Nikdy nenechávajte
manipulovať so spotrebičom samotné deti, aby ste ich ochránili pred nebezpečenstvom úrazu
elektrickým prúdom, spotrebič nie je hračka. Dbajte na opatrnosť, aby prívod nevisel dole.
Sušičku potravín neklaďte na horúci povrch ani ju nepoužívajte v blízkosti zdroja tepla (napr. platničky
sporáka, radiátor, rúra).
Je nutné toto zariadenie udržiavať za všetkých okolností čisté, pretože prichádza do priameho kontaktu
s potravinami!
Odporúčané trvanie prevádzky spotrebiča je maximálne 40 hodín.
Zariadenie nie je určené na používanie s časovými spínačmi ani inými systémami diaľkového ovládania.
Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je odporúčané výrobcom, inak sa vystavujete riziku straty záruky.
Používajte iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode. Táto sušička potravín je určená iba na
domáce použitie. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím tohto zariadenia.
Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými či
mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli
poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti
sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, ak nie
sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať mimo dosahu spotrebiča
a jeho prívodu.
POPIS
1.
2.
3.
4.
5.
Veko sušičky
Tlačidlo zapnutia/vypnutia
Regulátor nastavenia teploty
5 plátov na sušenie
Základňa
1
4
SK
K sušičke je možné dokúpiť ďalšie pláty na sušenie
(maximálne môže byť na sušičke 9 plátov).
SUŠENIE
5
Sušenie je jeden z najstarších spôsobov konzervácie
3
potravín. Potraviny obsahujú viac alebo menej vody,
2
ktorú v priebehu sušenia odstránime. Zároveň tým
odstránite živnú pôdu pre vznik plesní a zahnívanie.
Po správnom usušení a pri dobrých skladovacích podmienkach je možné usušené potraviny prechovávať
a používať aj niekoľko rokov. Odstránením vody z potravín dôjde ku koncentrácii aromatických látok, preto
sú chutnejšie. Ku konzervácii dochádza prirodzenou cestou bez použitia konzervačných látok. Nedochádza
k zničeniu minerálov a vitamínov. I keď ste zvyknutí potraviny zavarovať alebo zmrazovať, sušenie vám rozšíri
možnosti uskladnenia ovocia, zeleniny, húb, liečivých rastlín a čajov a obohatí vaše kuchynské znalosti.
Sušenie na slnku je v našich zemepisných podmienkach skôr vecou náhody. Pri sušení v elektrickej alebo
plynovej rúre, ktorá nie je pre sušenie konštruovaná, dochádza vzhľadom na malú cirkuláciu vzduchu k tzv.
„poteniu“ potravín, odkvapkávaniu šťavy a následnému prilepeniu k podložke. Navyše sa rúra od pripálenej
šťavy veľmi ťažko čistí.
Vaša nová sušička potravín je rýchlejšia a efektívnejšia na základe dôsledne fyzikálneho systému. Nasávaný
prúd vzduchu je rovnomerne ohrievaný a rozvádzaný tak, aby v každom poschodí odoberal vlhkosť
pripraveným potravinám. Vlhký vzduch je odvádzaný von výtokovými otvormi vo veku sušičky. Tento systém
umožňuje sušenie vo všetkých poschodiach, ale pre rovnomerné usušenie celej náplne sušičky je nutné
v priebehu sušenia striedať poradie jednotlivých poschodí, lebo vždy v spodnom poschodí prebieha sušenie
intenzívnejšie. Tesne pred uplynutím sušiaceho procesu je vhodné kvalitu usušenia preveriť opticky a na
ohmat. Podľa úsudku je možné potraviny roztriediť a prevádzkový čas na usušenie predĺžiť.
POKYNY NA POUŽITIE
Ovocie a zelenina na sušenie musia byť čerstvé a úplne zrelé. Zo zvädnutých, pobitých a nekvalitných plodov
nie je možné získať kvalitné sušené. Nezrelým plodom chýba farba a chuť, čo sa sušením nedá zlepšiť. Prezrelé
plody bývajú tuhé a drevnaté alebo mäkké až kašovité. Potraviny sušte čerstvé, včas a naraz. Plody pred
sušením očistite a umyte, aby boli čisté a bez chemikálií. Plody prezrite a vyraďte všetky pokazené, plesnivé
alebo poškodené, môžu skaziť celú dávku na sušenie. Nezabudnite, že v priebehu sušenia bude v miestnosti
cítiť arómu sušených potravín, ktorá nie je vždy pre každého príjemná.
Pred prvým použitím:
1.
2.
Odstráňte zo sušičky všetky obalové materiály.
Sušičku umiestnite na stabilný a teplu odolný povrch, bokom od iných zdrojov tepla. Povrch vyberajte
s ohľadom na to, že počas sušenia nie je vhodné sušičky prekladať na iné miesto. Nosnosť povrchu
musí byť adekvátna k hmotnosti sušičky aj s pripravovaným obsahom. Okolo spotrebiča musí byť voľný
priestor aspoň 15 cm na zaistenie správneho chodu sušičky.
11
3.
Práve zakúpenú sušičku zostavte a samotnú bez potravín nechajte približne 30 minút zapnutú. Potom
vyčkajte, až sušička úplne vychladne. Pláty a veko sušičky umyte teplou vodou a základňu sušičky utrite
zvonku navlhčenou handričkou.
POSTUP
SK
1. Pred úpravou na sušenie všetky potraviny dobre umyte a osušte. Na úpravu vyberajte iba neškodné
potraviny, poškodené miesta vyrežte. Z ovocia odstráňte kôstky a jadrovník. Upravené ovocie má byť
zrelé, ale nie prezrelé.
2. Proces sušenia bude rovnomerný, keď potraviny nakrájate na rovnako hrubé plátky (cca 0,6 cm). Tenké
plátky schnú rýchlejšie, ale nezabudnite, že sa sušením podstatne zmenšujú. Nelúpané ovocie klaďte
šupkou dole a reznou plochou hore. Nerovné tvary klaďte vždy na hranu so šupkou, nie na rovnú
plochu. Zeleninu rozložte pravidelne iba v jednej vrstve. Byliny sušte veľmi šetrne. Odstráňte iba stonku,
byliny ďalej neporciujte. Listové byliny je potrebné počas sušiaceho procesu obracať, aby sa zabránilo
zlepovaniu.
3. Kúsky rovnomerne rozložte na pláty sušičky, neprekladajte cez seba, a nechajte medzi jednotlivými
kúskami medzery. Využite asi 85 % plochy každého plátu sušičky, aby bola zaistená dostatočná cirkulácia
vzduchu.
Poznámka:
Aby sa u niektorých druhov ovocia zabránilo zhnednutiu, odporúčame upraviť ovocie pred sušením v roztoku
z jednej lyžice citrónovej šťavy a šálky vody a následne osušiť kuchynským papierom. Citrónovú šťavu môžete
nahradiť ananásovým džúsom alebo bežne predávaným vitamínom C. Niektoré druhy ovocia majú prírodný
voskovaný ochranný poťah, napr. figy, slivky, hrozno, čučoriedky atď.
Ponorte ich do vriacej vody na 1 – 2 minúty, po scedení ihneď do studenej a osušte. Nakrájajte a dajte sušiť.
Šupka spórovatie a tým sa sušenie urýchli.
Blanšírovanie
Väčšinu druhov zeleniny je vhodné pred sušením blanšírovať. Blanšírovanie obmedzí porušenie vzhľadu
a chuti upravených produktov. Je založené na tom, že sa ovocie a zelenina krátky čas (1 – 5 minút) predvarí vo
vode alebo pare. Pripravenú zeleninu (napr. mrkva, zeler) uložte do drôteného koša alebo sita a ponorte do
hrnca s vriacou vodou. Pred uložením do sušičky potraviny dokonale osušte.
Blanšírovanie vo vhodnom náleve môže pomôcť zachovať farbu jabĺk, marhúľ, fíg, nektáriniek, broskýň,
hrušiek a sliviek. Vznikne tak prisladené kandizované ovocie. Účinnosť týchto spôsobov je však nutné
vyskúšať.
Ovocie a zeleninu môžete namáčať v týchto nálevoch:
•
•
•
•
•
Citrónová a ananásová šťava predstavujú prírodný spôsob (oproti ostatným metódam) potlačenia zmeny
farby.
Siričitan sodný: V lekárni si kúpte prípravok pre potravinárske účely.
Kyseliny citrónová a askorbová dodávajú produktu „kyslastú chuť vitamínu C“.
Blanšírovanie vo vode alebo pare
Blanšírovanie v šťave môže pomôcť zachovať farbu jabĺk, marhúľ, fíg, nektáriniek, broskýň, hrušiek
a sliviek. Vznikne tak prisladené kandizované ovocie.
4. Regulátorom teploty zvoľte požadovanú teplotu sušenia. Minimálny počet plátov na zaistenie
správneho sušenia je 5!
Druh potravín
Kvetiny
Byliny
Pečivo
Zelenina
Ovocie (jablka)
12
Odporúčaná teplota
35 – 40 °C
40 °C
40 – 50 °C
50 – 55 °C
55 – 60 °C
Druh potravín
Ovocie (hrušky)
Ovocie (marhule, broskyne, slivky)
Mäso, ryby
Odporúčaná teplota
55 – 60 °C
55 – 60 °C
65 – 70 °C
Teplota sušenia je iba orientačná, závisí od hrúbky plátkov, obsahu vody v potravinách a ďalších faktorov.
Je potrebné vyskúšať, aké nastavenie vám bude vyhovovať tak, aby ste boli so sušením spokojní.
5. Stlačte tlačidlo zapnutia do pozície I.
6. Pláty v spodnej časti sušičky sú vystavené suchšiemu a teplejšiemu vzduchu a produkt sa na nich suší
rýchlejšie. Preto je nutné počas sušenia zamieňať polohu poschodí (rozdeľte podľa času sušenia na 2
preloženia. Počas sušenia, ktoré môže trvať až 24 hodín (celé ovocie so šupkou – čerešne, slivky), meňte
medzi sebou poradie podnosov každé 3 – 4 hodiny, aby sa zaistilo rovnomerné presušenie v celej
sušičke). Pláty meňte približne podľa obrázka a pritom ich pootočte nabok o štvrť otáčky, zaistíte tak
rovnomernejšie sušenie.
7.
Veko sušičky
Veko sušičky
Veko sušičky
Základňa
Základňa
Základňa
OTOČIŤ
OTOČIŤ
Pred skúškou stavu produktu vyberte zo sušičky hrsť potravín a nechajte niekoľko minút vychladnúť.
Horúci materiál sa zdá byť mäkší, vlhkejší a ohybnejší, než vo vychladnutom stave. Produkt musí byť
dostatočne suchý, aby nedošlo k množeniu mikroorganizmov a znehodnoteniu. Sušená zelenina musí
byť tvrdá a krehká. Sušené ovocie by malo byť kožovité a ohybné. Pre dlhodobé uskladnenie by byť malo
domáce ovocie suchšie než komerčne sušené ovocie, ktoré sa predáva.
Ovocie – ohybné
Zelenina – suchá, lámavá
Huby – kožovité až lámavé
Byliny – mrvivé
8. Po dokončení sušenia sušičku potravín vypnite, odpojte od sieťovej zásuvky a nechajte vychladnúť.
Tabuľka sušenia niektorých potravín
Ovocie
Špec. úprava
Test usušenia,
povrch
Čas sušenia
v hod.
narezať rezy alebo kolieska,
odstrániť jadrovník
áno
pružný
4 – 15
Druh
Forma prípravy
nakrájať na polky alebo štvrtky
áno
pružný
8 – 36
olúpať a nakrájať na kolieska
–
pružný
6 – 36
Ananás z konzervy
nakrájať, osušiť
–
6 – 36
Banány dobre
zrelé
nakrájať na kolieska alebo
prúžky 4 mm hrubé
–
krehký, chrumkavý
5 – 24
Hrušky
odstrániť jadrovník, rozpoliť
alebo rezy
áno
pružný, kožený
5 – 24
Jahody
rozpoliť, malé v celku
áno
5 – 24
Slivky, blumy
polky alebo celé, s kôstkou či bez
–
pružný
5 – 24
13
SK
Druh
Forma prípravy
Hrozno
narezať, ak možno, druh bez
kôstok
Čerešne
s kôstkami, nedelené
dobre zrelé
Citrusy
Rebarbora
SK
Špec. úprava
Test usušenia,
povrch
Čas sušenia
v hod.
–
pružný, kožený
6 – 36
6 – 36
–
áno
pružný, kožený
5 – 24
nakrájať rezy alebo oddeliť, kôra
v prúžkoch pre arómu
–
pružný
6 – 36
áno
4 – 16
Blanšír v min.
Test usušenia, povrch
Čas sušenia
v hod.
Zelenina
Druh
Forma prípravy
Artičoky
očistiť, rozrezať na polky
2–4
krehký
4 – 12
Špargľa
olúpať, celé alebo narezať na
kúsky 2 cm
2–3
krehký
8 – 36
Fazuľa (zelená)
konce odrezať, priečne nakrájať
3–4
krehký
4 – 14
Brokolica
rozdeliť na kúsky, ponechať
polhodiny v slanej vode
3 – 4 s lyžicou octu
krehký
5 – 15
Karfiol
rozdeliť na kúsky, ponechať
polhodiny v slanej vode
3 – 4 s lyžicou octu
5 – 15
Kel, kapusta
očistiť a narezať prúžky
2 – 3 v pare
4 – 12
Mrkva
narezať šikmo alebo priečne
2–3
4 – 12
Zeler
narezať na kolieska
2–3
krehký
4 – 12
Uhorky
kolieska 1 cm hrubé
–
4 – 14
Cibuľa, pór
nakrájať na kolieska
–
4 – 10
odstrániť stonku, nerozdrobiť
–
krehké
2–5
Huby
nakrájať na polky alebo na
kolieska
–
krehké
4–6
Časy uvedené v tabuľke sú iba odporúčané a môžu byť podľa vlastností sušeného produktu veľmi rozdielne.
RADY A TIPY
Ovocie je možné spotrebovať v usušenom stave. Hodí sa však aj ako príloha do mnohých receptúr. Ak chcete
usušené ovocie použiť rovnakým spôsobom ako čerstvé, musíte ho zmäkčiť, tzn. vrátiť mu vlhkosť, ktorá bola
odstránená sušením. Požadované množstvo usušeného ovocia namočíme do približne rovnakého množstva
vody (napr. šálka usušeného ovocia do šálky vody – lepšie menej vody) a necháme asi 4 hodiny namočené
(taktiež tu platí, že kratší čas je vhodnejší). Ďalej môžete ovocie použiť podľa receptúr ako čerstvé. Rané slivky
sú chudobné na cukor, a preto nie sú vhodné na sušenie.
Zeleninu odporúčame pred ďalšou úpravou vždy namočiť. Napr. 1 šálka suchej zeleniny a 1 šálka vlažnej
vody. Nedávajte však viac vody, než bude potrebné na prípravu pokrmu. Zmäknutú zeleninu nenechávajte
pred ďalším použitím zbytočne dlho odstáť. Dĺžka tepelnej úpravy zeleniny je približne rovnaká ako pri
zelenine mrazenej. Na prípravu polievok nie je nutné sušenú zeleninu zmäkčovať. Sušenú zeleninu do
polievok, omáčok a šalátov je možné kuchynskými prístrojmi zmenšiť na požadovanú veľkosť. Na prípravu
krémových polievok, omáčok a detských pokrmov je najlepšie použiť sušenú zeleninu rozomletú. Nerobte si
zásoby umletej zeleniny viac, než môžete spotrebovať do 1 mesiaca, lebo dlhším skladovaním stráca zelenina
trvanlivosť.
Samozrejme je možné zmäkčenú zeleninu zmiešať a použiť so zeleninou čerstvou. Papriky je možné rozdrobiť
alebo rozomlieť a pre ďalšie použitie uskladniť vo vzduchotesných pohároch.
14
Huby namočíme (ako zeleninu) a použijeme ako čerstvé. Pre použitie do polievok a omáčok je možné huby
rozomlieť.
Byliny nepotrebujú ďalšiu úpravu okrem rozdrobenia alebo pomletia a prípadného odstránenia tvrdých častí.
RECEPTY
Miešané ovocie
2 olúpané banány
10 dkg jahôd
10 dkg ananásu
Ovocie nakrájajte na rovnako veľké kúsky asi 0,6 cm. Po usušení a vychladnutí premiešajte so zmesou
drvených orechov.
Krúžky jabĺk so škoricou
2 kg jabĺk
5 čajových lyžičiek škorice
Olúpané jablká nakrájajte na asi 0,6 cm hrubé krúžky, vykrojte jadro a poprášte škoricou. Dajte sušiť.
Citrusový mix
1,5 kg pomarančov
5 citrónov
4 grapefruity
Ovocie dôkladne umyte. Nakrájajte asi na 0,6 cm hrubé plátky aj s kôrou a usušte.
Tropický raj
10 kivi
1 ananás
3 papáje
Olúpte papáju a kivi, okrájajte ananás. Nakrájajte asi na 0,6 cm hrubé plátky a usušte.
Zelerová a cesnaková soľ
Usušený materiál zmiešajte so soľou v pomere 1:1.
Zmes kvetín a korenia
Pomocou sušičky potravín si môžete uchovať vôňu jari a leta, tešiť sa z vône rastlín a kvetín, ktoré vám rastú
v záhradke alebo voľne v prírode. Kvety dajte voľne na platňu a sušte so všetkými vetráčikmi v otvorenej
polohe. Dobre usušené kvety (asi za 5 hodín) uložte do ozdobnej nádoby alebo do vrecka a ozdobte stuhou.
Pre výraznejšiu arómu môžete doplniť škoricou, klinčekom, rozmarínom alebo mätou piepornou.
USKLADNENIE SUŠENÝCH POTRAVÍN
Pred uskladnením musia byť potraviny úplne vychladnuté (inak by sa mohli zapariť a skaziť). Pred dlhodobým
uskladnením vyčkajte približne 1 týždeň. Sušené kúsky baľte po menšom počte, aby ste po otvorení
spotrebovali celé balenie. Potraviny skladujte v uzatvárateľných pohároch (nepoužívajte plastikové nádoby),
prípadne v látkových alebo papierových vreckách. Na uskladnenie sušenej zeleniny sa veľmi dobre hodí
zaváracia fólia prípadne vrecká s vývevou pre vákuové balenie. Usušené potraviny môžeme uchovávať pri
bežných izbových teplotách. Najlepšie však na suchých, chladnejších a tmavých miestach.
Pri teplotách nižších než 10 °C sa lehota uskladnenia predlžuje 2- až 3-krát.
Odporúča sa príležitostná kontrola uskladnených potravín. Samolepiace štítky s udaním druhu a dátumu
usušenia vám zaistia dokonalý prehľad.
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred čistením a pri akejkoľvek manipulácii s prístrojom vytiahnite vidlicu prívodného kábla zo zásuvky.
Očistite spotrebič mierne navlhčenou utierkou. Jednotlivé pláty a veko sušičky umyte bežným prípravkom
15
SK
na umývanie riadu. Nasávací otvor (mriežka) na motorovej časti musí byť bezpodmienečne čistý, voľný
pre prístup vzduchu. Pri eventuálnom znečistení alebo zanesení prachom mriežku očistite štetcom alebo
nečistotu odsajte vysávačom. Základňu nikdy neoplachujte či neponárajte pod tečúcu vodou.
Nepoužívajte hrubé hubky ani čistiaci prášok. Spotrebič ani prívodný kábel sa nesmú ponoriť do vody.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém
Motor nepracuje.
SK
Príčina
Zle alebo málo zasunutá
zástrčka do zásuvky.
Zásuvka nie je napájaná.
Poškodený prívodný kábel.
Motor fúka, ale
sušička nehreje.
Aktivácia tepelnej poistky
proti prehriatiu.
Riešenie
Skontrolujte pripojenie zástrčky.
Skontrolujte prítomnosť napätia, napr. iným
spotrebičom.
Dajte ho preskúšať a opraviť autorizovaným
servisným strediskom.
Odpojte prívodný kábel od zásuvky. Nechajte
spotrebič vychladnúť. Ak ani po vychladnutí teleso
nezačne hriať, obráťte sa na autorizovaný servis.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Suší ovocie, zeleninu, bylinky, mäso a iné druhy potravín
5 sušiacich plátov s priemerom 32 cm
Plynulá regulácia teploty (35 °C – 70 °C)
Ventilátor pre rovnomerné sušenie
Ochrana proti prehriatiu
Tichá prevádzka
Možnosť dokúpenia ďalších plátov
Protišmykové nožičky
Návod na obsluhu s receptami a tipmi
Menovité napätie: 230 V~ 50 Hz
Menovitý príkon: 250 W
Hlučnosť: < 20 dB
VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV
Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do
kontajnerov na plasty.
LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ a ďalších
európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako
s domovým odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických
zariadení. Správnou likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné
prostredie. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto
produktu vám poskytne obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto,
kde ste produkt kúpili.
Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej
bezpečnosti.
Zmena textu a technických parametrov vyhradená.
16
08/05
SUSZARKA DO OWOCÓW
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
17
PL
OPIS
1.
2.
3.
4.
5.
1
4
PL
18
3.
Zalecana temperatura
35 – 40 °C
40 °C
40 – 50 °C
50 – 55 °C
55 – 60 °C
55 – 60 °C
19
PL
Zalecana temperatura
55 – 60 °C
65 – 70 °C
PL
7.
POCZĄTEK
OBRÓT
OBRÓT
tak
4–15
Morele
tak
8–36
–
6–36
–
6–36
–
5–24
Jabłka
tak
5–24
tak
5–24
20
–
5–24
–
6–36
–
6–36
tak
5–24
Cytrusy
–
6–36
tak
4–16
Rabarbar
2–4
4–12
Szparagi
2–3
8–36
Fasolka szparagowa
3–4
krucha
4–14
5–15
Kalafior
5–15
Kapusta
4–12
2–3
4–12
Seler
2–3
4–12
–
4–14
Cebula, por
–
4–10
Zioła
–
2–5
–
4–6
PL
21
PL
22
PL
23
PL
24
08/05
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
25
HU
1
4
HU
5
26
3.
HU
27
•
HU
7.
Fedél
Fedél
Fedél
KEZDET
TÁLCACSERE
TÁLCACSERE
28
igen
rugalmas
4–15
igen
rugalmas
8–36
Friss ananász
–
rugalmas
6–36
–
bőrös
6–36
–
5–24
Körte
igen
5–24
Eper
igen
5–24
–
rugalmas
5–24
Szőlő
–
6–36
érett
Fajta
Alma
Rebarbara
–
bőrös
6–36
igen
5–24
–
rugalmas
6–36
igen
4–16
HU
2–4
4–12
2–3
8–36
3–4
4–14
Brokkoli
5–15
Karfiol
bőrös
5–15
bőrös
4–12
2–3
bőrös
4–12
2–3
4–12
Uborka
szeletelje 1 cm vastag
darabokra
–
bőrös
4–14
–
bőrös
4–10
29
–
2–5
–
4–6
Fajta
HU
Vegyes citrustál
1,5 kg narancs
5 darab citrom
4 darab grépfrút
30
31
HU
Ok
MŰSZAKI ADATOK
HU
32
08/05
OBSTTROCKNER
33
DE
DE
1
4
5
3
34
3.
35
DE
DE
36
7.
Basis
Basis
Basis
ANFANG
ja
biegsam
4 – 15
Aprikosen
ja
biegsam
8 – 36
–
biegsam
6 – 36
Art
Äpfel
–
ledrig
6 – 36
–
5 – 24
ja
biegsam, ledrig
5 – 24
Erdbeeren
ja
5 – 24
–
biegsam
5 – 24
–
biegsam, ledrig
6 – 36
–
ledrig
6 – 36
gut reif
ja
biegsam, ledrig
5 – 24
–
biegsam
6 – 36
DE
37
Art
Rhabarber
ja
4 – 16
2–4
4 – 12
2–3
8 – 36
3–4
4 – 14
Brokkoli
5 – 15
Blumenkohl
ledrig
5 – 15
ledrig
4 – 12
2–3
ledrig
4 – 12
Sellerie
2–3
4 – 12
Gurken
–
ledrig
4 – 14
–
ledrig
4 – 10
–
2–5
Pilze
–
4–6
Art
38
DE
39
40
08/05
DE
41
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
EN
14.
15.
16.
17.
18.
19.
42
1
4
5
EN
43
3.
EN
44
Recommended temperature
35 – 40 °C
40°C
40 – 50 °C
50 – 55 °C
55 – 60 °C
55 – 60 °C
55 – 60 °C
65 – 70 °C
7.
Base
Base
Base
START
TURN
TURN
yes
flexible
4–15
yes
flexible
8–36
peel and slice circles
–
flexible
6–36
Sort
Apples
–
6–36
Ripe bananas
–
brittle, crisp
5–24
Pears
yes
5–24
yes
not dewy
5–24
Plums
–
flexible
5–24
Grapes
–
6–36
Cherries
–
6–36
EN
45
Sort
well ripened
Citrus fruit
Rhubarb
Spec.
pretreatment
Dryness test, surface
yes
5–24
–
flexible
6–36
yes
not dewy
4–16
Dryness test, surface
Vegetables
Sort
Artichokes
2–4
brittle
4–12
Asparagus
2–3
brittle
8–36
Beans (green)
3–4
brittle
4–14
Broccoli
divide into pieces, soak ½ hour
in salt water
brittle
5–15
5–15
Savoy cabbage,
cabbage
2–3 in steam
4–12
Carrots
slice diagonally or across
2–3
4–12
2–3
brittle
4–12
Cucumbers
–
4–14
Onion, leeks
–
4–10
Herbs
remove stem, do not squash
–
brittle
2–5
Fungi
–
brittle
4–6
EN
46
47
EN
TROUBLESHOOTING
Problem
Motor does not work.
EN
48
08/05
tel.: +420 272 122 111
e-mail: [email protected]
zelená linka: 800 121 120
CZ
Distribútor pre SR:
K+B Elektro – Media, k.s.
Mlynské Nivy 73
821 05 Bratislava
tel.: +421 232 113 410
e-mail: [email protected]
SK
PL
HU
DE
 Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.  Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie
výrobku.  Importer nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie w instrukcji obsługi do produktu.  Az importőr nem felel a termék használati
útmutatójában fellelhető nyomdahibákért.  Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des Produkts.  The importer
takes no responsibility for printing errors contained in the product’s user’s manual.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Slovak were displayed