Panasonic ES8243 Návod na používanie

Panasonic ES8243 Návod na používanie
English
86
8 Norsk
92
98
Italiano
20 Suomi
104
110
32 Česky
74
Dansk
38 Slovensky
80
1
2009/02/16
11:18:08
2
2009/02/16
11:18:09















English

Ch
ar
ge
3
2009/02/16
11:18:09
English
During use
m n used
90˚
SOFT
LOCK
4
2009/02/16
11:18:10
5
2009/02/16
11:18:10
English
(A)
(B)
2 3
6
2009/02/16
11:18:11
English
7
2009/02/16
11:18:11
8
2009/02/16
11:18:11
Au
fla
du
ng












Ladevorgang




ES8243_EU.indb
9
2009/02/16
11:18:12
R
as
ur
90˚
SOFT
LOCK
10
2009/02/16
11:18:12
Re
ini
gun
g
11
2009/02/16
11:18:13
2 3
(A)
(B)
12
2009/02/16
11:18:13
13
2009/02/16
11:18:14
14
2009/02/16
11:18:14















men
t
15
2009/02/16
11:18:14
MARCHE/ARRET.
SOFT
LOCK
16
2009/02/16
11:18:15
Nettoyage
17
2009/02/16
11:18:16
2 3
(A)
(B)
18
2009/02/16
11:18:16
19
2009/02/16
11:18:16
20
ES8243_EU.indb
20
2009/02/16
11:18:17
















Ricarica
Italiano
21
2009/02/16
11:18:17
Ra
sa
tu
ra
90˚
eseguire la rasatura.
SOFT
LOCK
22
2009/02/16
11:18:18
ia
Pu
l iz
Pulizia
23
2009/02/16
11:18:18
Italiano
2 3
(A)
(B)
24
2009/02/16
11:18:19
25
2009/02/16
11:18:19
26
2009/02/16
11:18:19
















9Apparaataansluiting
Tondeuse
Tondeusegreep
Adapter (RE7-40)
Netsnoer
Apparaatstekker
Zachte hoes
Reinigingsborsteltje
Olie
27
2009/02/16
11:18:20
n
90˚
Tijdens het gebruik
m n used
Na gebruik
min used
SOFT
LOCK
28
2009/02/16
11:18:21
ge n
Re
ini
29
2009/02/16
11:18:21
2 3
(A)
(B)
30
2009/02/16
11:18:22
31
2009/02/16
11:18:22
32
2009/02/16
11:18:22



Ca
rg
a













Carga
33
2009/02/16
11:18:23
Af
eit
a
do
90˚
aféitese.
SOFT
LOCK
34
2009/02/16
11:18:24
Li
mp
iez
a
Limpieza
35
ES8243_EU.indb
35
2009/02/16
11:18:24
2 3
Limpieza con la escobilla
(A)
(B)
36
2009/02/16
11:18:25
37
ES8243_EU.indb
37
2009/02/16
11:18:25
Dansk
38
ES8243_EU.indb
38
2009/02/16
11:18:25
Op
lad
nin
g















Opladning
• Indikatorerne på LCD-panelet lyser,
og opladningen starter.
• Opladningen er gennemført, når
indikatorerne på LCD-panelet blinker.
(Maks. 1 time senere)
Dansk
Beskyttelsesdæksel
Systemets ydre kappe
3Indre blade
4Frigørelsesknapper for
systemets ydre kappe
5Fingerstøtte
6Drejefunktionsvælger
7OFF/ON-kontakt
8LCD-panel
39
2009/02/16
11:18:26
Indikatorerne
blinker en gang i
sekundet.
Ba
rb
eri
ng
Dansk
90˚
SOFT
LOCK
40
2009/02/16
11:18:26
Dansk
ng
ør
Re
41
2009/02/16
11:18:27
(A)
(B)
2 3
Dansk
42
2009/02/16
11:18:28
Dansk
43
2009/02/16
11:18:28
44
2009/02/16
11:18:28
Car
rega















Carregamento
45
2009/02/16
11:18:29
Após completar o
carregamento
90˚
SOFT
LOCK
46
ES8243_EU.indb
46
2009/02/16
11:18:29
r
Li
m
pa
Limpar
47
2009/02/16
11:18:30
(A)
(B)
2 3
48
2009/02/16
11:18:31
49
2009/02/16
11:18:31
Norsk
50
2009/02/16
11:18:31
















Lading
Norsk
51
2009/02/16
11:18:31
Ba
rb
eri
ng
10 minutter etter at
ladingen er ferdig
90˚
Ind katorene
gløder.
Under bruk
m n used
SOFT
LOCK
52
2009/02/16
11:18:32
Norsk
r
Re
ng
jø
53
ES8243_EU.indb
53
2009/02/16
11:18:33
(A)
(B)
Norsk

54
ES8243_EU.indb
54
2009/02/16
11:18:33
55
2009/02/16
11:18:34
56
2009/02/16
11:18:34


La
dd
nin
g














57
ES8243_EU.indb
57
2009/02/16
11:18:34
Ra
kn
in
g
90˚
Indikatorerna
lyser.
Brukstiden visas.
• Tiden som visas återgår till
[0’00”] efter 10 minuter.
SOFT
LOCK
58
2009/02/16
11:18:35
59
2009/02/16
11:18:35
2 3
(A)
(B)
60
ES8243_EU.indb
60
2009/02/16
11:18:36
61
2009/02/16
11:18:36
62
ES8243_EU.indb
62
2009/02/16
11:18:36
















Suomi
La
tau
s
63
2009/02/16
11:18:37
Pa
rr
Suomi
an
aj o
90˚
SOFT
LOCK
64
2009/02/16
11:18:38
Suomi
Pu
hd
as
65
2009/02/16
11:18:38
(A)
(B)
66
2009/02/16
11:18:39
Suomi
67
2009/02/16
11:18:39
Ważne
68
2009/02/16
11:18:39
Ła
do
w
an
ie
















69
ES8243_EU.indb
69
2009/02/16
11:18:40
Informacje o panelu LCD
90˚
SOFT
LOCK
70
2009/02/16
11:18:40
71
2009/02/16
11:18:41
2 3
(A)
(B)
72
2009/02/16
11:18:41
73
2009/02/16
11:18:42
74
2009/02/16
11:18:42
Na
bíj
en
í
















Česky
75
2009/02/16
11:18:43
H
ol
en
í
Zobrazí se čas provozu.
• Po 10 minutách se zobrazený
čas vrátí na [0’00”].
SOFT
LOCK
76
2009/02/16
11:18:43
Česky
77
2009/02/16
11:18:44
(A)
(B)
78
2009/02/16
11:18:45
Česky
79
2009/02/16
11:18:45
Dôležité
 Pred použitím
Tento holiaci strojček na mokré a suché holenie je možné použiť na
mokré holenie s penou alebo na suché holenie. Je vodotesný a môžete
ho použiť v sprche a čistiť ho pod vodou. Toto je symbol holiaceho
strojčeka na mokré holenie. Tento symbol znamená, že prenosnú časť
je možné použiť vo vani alebo v sprche.
Slovensky
Hoľte sa spôsobom mokrého holenia s penou na holenie minimálne tri
týždne a všímajte si rozdiel. Na holiaci strojček na mokré a suché
holenie si musíte chvíľu zvykať, pretože vaša pokožka i brada vyžadujú
vždy asi mesiac na to, aby sa prispôsobili novému spôsobu holenia.
 Používanie holiaceho strojčeka
Pozor - vonkajšia fólia je veľmi tenká a pri nesprávnom použití sa
môže poškodiť. Predtým, ako strojček použijete, skontrolujte, či nie je
fólia poškodená. V prípade, že je napríklad fólia poškodená, strojček
nepoužívajte. Mohlo by dôjsť k porezaniu.
 Nabíjanie holiaceho strojčeka
Nepoužívajte napájací kábel, napájací adaptér alebo nabíjačku, ktorá
nie je vyslovene určená pre tento model. Pripojte adaptér do domácej
elektrickej zásuvky na mieste, kde nie je vlhko a manipulujte s ním
suchými rukami. Holiaci strojček sa môže počas používania a nabíjania
zahriať. Tento jav však nie je porucha. Nenabíjajte holiaci strojček na
mieste vystavenom priamemu slnečnému žiareniu alebo inému zdroju
tepla. Pri odpájaní adaptéra z domácej elektrickej zásuvky ho pridržte.
Neťahajte napájací kábel, pretože by sa mohol poškodiť. V prípade, že
sa napájací kábel poškodí, obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Primeraná teplota okolia na nabíjanie je 15 až 35 °C.
Ak indikátory na LCD paneli nesvietia, počkajte chvíľu, kým sa
rozsvietia.
 Čistenie holiaceho strojčeka
Pozor - aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, pred čistením z
holiaceho strojčeka odpojte napájací kábel. Obidve vnútorné čepele
ponechajte zasunuté v strojčeku. Ak je zasunutá iba jedna čepeľ, môže
sa holiaci strojček poškodiť. Ak čistíte holiaci strojček vodou,
nepoužívajte slanú alebo horúcu vodu. Nenamáčajte holiaci strojček
do vody na príliš dlhú dobu. Utrite ho tkaninou navlhčenou mydlovou
vodou. Nepoužívajte riedidlo, benzín ani alkohol.
 Uskladnenie holiaceho strojčeka
Pri uskladnení holiaceho strojčeka z neho odpojte napájací kábel.
Napájací kábel neohýbajte, ani ho neobmotávajte okolo holiaceho
strojčeka. Prístroj nie je určený na to, aby ho používali osoby (vrátane
detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými
schopnosťami, pokiaľ nie je pre ne zabezpečený dozor alebo
zaškolenie čo sa týka používania prístroja osobou zodpovednou za ich
bezpečnosť. Je potrebné zaistiť, aby sa deti s prístrojom nehrali. Tieto
pokyny na používanie uschovajte na bezpečnom mieste.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Zdroj energie:striedavý prúd 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
(Automatický prevod napä ia)
Napätie motora: jednosmerný prúd 3,6 V
Doba nabíjania: 1 hodina
Tento výrobok je určený iba na domáce použitie.
Akustický hluk vo vzduchu:
V režime holenia: 64 (dB (A) pri 1 pW)
V režime zastrihávania: 66 (dB (A) pri 1 pW)
80
2009/02/16
11:18:45
Na
b
íja
n ie
















Nabíjanie
konektor do
1 Zasuňte
holiaceho strojčeka.
adaptér do elektrickej
2 Pripojte
zásuvky.
• Indikátory na LCD paneli sa rozsvietia a
začne sa nabíjanie.
• Nabíjanie je dokončené, keď začnú
indikátory na LCD paneli blikať. (Max. o 1
hodinu)
Slovensky
Identifikácia častí

Ochranný kryt
Vonkajšia fólia prístroja
3Vnútorné čepele
4Tlačidlá uvoľnenia vonkajšej
fólie prístroja
5Opierka prstov
6Prepínač otočenia
7Tlačidlo OFF/ON
8LCD panel
9Zásuvka prístroja
Zastrihávač
Rukoväť zastrihávača
Adaptér (RE7‑40)
Napájací kábel
Konektor
Mäkké puzdro
Čistiaca kefka
Olej
81
2009/02/16
11:18:45
Po dokončení
nabíjania
Počas nabíjania
ol
H
Na LCD paneli sa zobrazí zvyšná kapacita batérie od 0 % do 100 % v
nárastoch po 10 %.
en
ie
Používanie holiaceho strojčeka
10 minút po dokončení
nabíjania
90˚
Slovensky
Indikátory blikajú raz
za sekundu.
Indikátory svietia.
Počas používania
m n used
Zobrazí sa doba používania.
• Po 10 minútach sa čas vráti na
[0’00”].
Indikátory blikajú raz
za 2 sekundy.
Po použití
min used
Po vypnutí holiaceho
strojčeka sa striedavo
zobrazuje doba používania a
zvyšná kapacita batérie.
V prípade nízkej kapacity batérie
• Potom, čo sa zobrzí „10%“ sa môžete oholiť
ešte 1 alebo 2-krát.
(Líši sa to v závislosti od používania.)
Zobrazí sa „10%” a indikátor
začne blikať.
• Plne nabitá batéria poskytne energiu na približne 14 holení po 3
minúty.
tlačidlo OFF/
holiaci strojček tak,
1 Stlačte
2 Držte
ON.
ako je zobrazené na
obrázku hore a ohoľte sa.
• Strojček mierne pritlačte k tvári a začnite sa holiť. Voľnou rukou
napnite kožu a holiacim strojčekom pohybujte vpred a vzad v smere
rastu brady. Potom, ako si vaša pokožka na strojček privykne, môžete
tlak na pokožku mierne zvýšiť. Nadmerný tlak však neumožní lepšie
oholenie.
 Prepínač otočenia
Môžete vybrať možnosť „SOFT“ (mäkký) alebo
„LOCK“ (zamknutý).
Otočenie môžete zmeniť aj keď je holiaci strojček
zapnutý, aj keď je vypnutý.
SOFT
LOCK
 Používanie zastrihávača
Vysuňte rukoväť zastrihávača smerom
nahor. Priložte v pravom uhle k
pokožke a pohybom nadol zastrihnite
bokombrady.
82
2009/02/16
11:18:46
Odporúčame, aby ste si holiaci
strojček vyčis ili pomocou
„akustického“ vibračného čistenia,
keď sa ikona
zobrazí na LCD
paneli.
1. Odpojte napájací kábel z
holiaceho strojčeka.
2. Na vonkajšiu fóliu naneste mydlo
a trochu vody.
3. Stlačením tlačidla OFF/ON na
viac ako 2 sekundy aktivujete
turbo režim pre „ultrazvukové“
vibračné čistenie.
• Na LCD paneli sa zobrazí
symbol .
• Po uplynutí približne 20 sekúnd
sa režim vypne buď
automaticky, alebo ho môžete
vypnúť pomocou tlačidla OFF/
ON.
4. Odstráňte vonkajšiu fóliu prístroja
a stlačením tlačidla OFF/ON na
viac ako 2 sekundy aktivujte turbo
režim pre „ultrazvukové“ vibračné
čistenie a holiaci strojček vyčistite
pod tečúcou vodou.
5. Utrite zvyšné kvapky vody suchou
tkaninou.
6. Odstráňte vonkajšiu fóliu prístroja,
aby mohla dôkladne vyschnúť.
Upozornenie týkajúce sa režimu turbo
• Holenie v režime turbo môže poškodiť vašu pokožku. Ak chcete zrušiť
režim turbo, holiaci strojček najskôr vypnite a potom znovu zapnite.
• Počas holenia sa nedotýkajte tlačidla OFF/ON. Mohlo by dôjsť k
vypnutiu holiaceho strojčeka alebo aktivovaniu režimu turbo. Počas
holenia umiestnite prsty na opierku prstov.
Mazanie
Ak chcete zachovať vysoký komfort holenia čo najdlhšie, odporúčame
používať olej dodaný s holiacim strojčekom.
1. Vypnite holiaci strojček.
2. Na každú z vonkajších fólií kvapnite jednu kvapku oleja.
3. Zdvihnite zastrihávač a kvapnite kvapku oleja.
4. Zapnite holiaci strojček a nechajte ho približne päť sekúnd bežať.
5. Vypnite holiaci strojček a pomocou mäkkej kaniny utrite zvyšný olej
z vonkajších fólií.
Slovensky
ste
ni
e
Či
83
2009/02/16
11:18:47
Výmena vonkajšej fólie prístroja a vnútorných čepelí
Raz za rok sa na LCD paneli zobrazí symbol . (Líši sa to v závislosti od
používania.) Po zobrazení tohto symbolu odporúčame skontrolovať
vonkajšiu fóliu prístroja a vnútorné čepele.
• Ak chcete zobrazený symbol
odstrániť, stlačte a podržte lačidlo
OFF/ON po dobu viac ako 30 sekúnd.
vonkajšia fólia prístroja raz za rok
vnútorná čepeľ
raz za dva roky
1. Podľa obrázku stlačte tlačidlá a
vysuňte fóliu nahor.
Čistenie s kefkou
(A)
(B)
Slovensky
1. Pomocou krátkej kefky vyčistite
vnútorné čepele pohybom v
smere (A). Vonkajšiu fóliu
prístroja, telo prístroja a
zastrihávač vyčistite pomocou
dlhej kefky.
• Nepohybujte krátkou kefkou v
smere (B), pretože by sa
poškodili vnútorné čepele a
ovplyvnilo by to ich ostrosť.
• Nepoužívajte krátku kefku na
čistenie vonkajších fólií.
Vybratie zabudovanej nabíjateľnej batérie
2 3
2. Podľa obrázka po jednej vyberte
vnútorné čepele.
• Aby ste predišli poraneniu rúk,
nedotýkajte sa hrán (kovových
častí) vnútorných čepelí.
3. Podľa obrázka po jednej vložte
vnútorné čepele tak, aby zapadli.
4. Nasaďte vonkajšiu fóliu tak, že ju
zatlačíte nadol, kým zapadne.
Pred likvidáciou holiaceho strojčeka z neho vyberte zabudovanú
nabíjateľnú batériu. Batériu, prosím, odovzdajte na likvidáciu na oficiálne
určenom mieste, ak také existuje. V prípade, že chcete holiaci strojček
opäť používať, batériu nerozoberajte ani nevymieňajte. Mohlo by dôjsť k
požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom. Nechajte ju vymeniť v
autorizovanom servisnom stredisku.
• Pred vybratím batérie z holiaceho

strojčeka odpojte napájací kábel.

• Vykonajte kroky 1 až 7, zdvihnite

batériu a vyberte ju.




84
2009/02/16
11:18:47
Informácie pre užívateľov o likvidácii použitého elektrického a
elektronického zariadenia (súkromné domácnosti)
Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených
dokumentoch znamená, že použité elektrické a
elektronické zariadenia sa nesmú miešať so
všeobecným domácim odpadom.
Pre správne zaobchádzanie, obnovu a recykláciu
odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné
miesta, kde budú prijaté bez poplatku. Naopak, v
niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť
priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný
nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a
zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie,
ktoré môžu inak vzniknúť z nesprávneho zaobchádzania s odpadom.
Pre bližšie informácie o vašom najbližšom zbernom mieste kontaktujte,
prosím, vaše miestne úrady.
V prípade nesprávneho odvozu odpadu môžu byť uplatnené pokuty v
súlade so štátnou legislatívou.
Slovensky
Informácie o ochrane životného prostredia a recyklovaní materiálu
Tento holiaci strojček obsahuje lítium-iónovú batériu.
Batériu, prosím, odovzdajte na likvidáciu na oficiálne určenom mieste,
ak také vo vašej krajine existuje.
Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať elektrické a elektronické produkty, pre bližšie
informácie kontaktujte, prosím, svojho miestneho predajcu alebo
dodávateľa.
Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný iba v Európskej únii.
Ak si prajete zlikvidovať tento produkt, pre bližšie informácie
kontaktujte, prosím, vaše miestne úrady alebo predajcu a informujte sa
o správnej metóde likvidácie.
85
2009/02/16
11:18:48
86
2009/02/16
11:18:48



Tö
lté
s













87
2009/02/16
11:18:48
Bor
otvá
lkoz
ás
90˚
SOFT
LOCK
88
2009/02/16
11:18:49
89
2009/02/16
11:18:49
(A)
(B)
90
2009/02/16
11:18:50
91
ES8243_EU.indb
91
2009/02/16
11:18:50
92
ES8243_EU.indb
92
2009/02/16
11:18:51














ras.


93
2009/02/16
11:18:51
ara
Ap
t de
ras
Despre panoul LCD
90˚
SOFT
LOCK
94
2009/02/16
11:18:52
95
2009/02/16
11:18:52
2 3
(A)
(B)
96
2009/02/16
11:18:53
97
2009/02/16
11:18:53
98
2009/02/16
11:18:54
За
ря
д
ка















99
ES8243_EU.indb
99
2009/02/16
11:18:54
Бр
ит
ва
90˚
SOFT
LOCK
100
2009/02/16
11:18:55
ст
ка
Чи
Чистка
101
2009/02/16
11:18:55
2 3
(A)
(B)
102
2009/02/16
11:18:56




103
2009/02/16
11:18:56
104
2009/02/16
11:18:57
Şa
rj e
tm
e















Şarj etme
105
2009/02/16
11:18:57
m n used
Tır
a
şo
lm
a
90˚
SOFT
LOCK
106
2009/02/16
11:18:58
e
izl
Te
m
107
2009/02/16
11:18:58
2 3
(A)
(B)
108
2009/02/16
11:18:59
109
2009/02/16
11:18:59
110
110
2009/02/16
11:19:00
Зар
я
я
Будова електробритви
















111
2009/02/16
11:19:00
Індикатори
блимають один раз
щосекунди.
Використання електробритви
90˚
SOFT
LOCK
112
112
2009/02/16
11:19:01
113
ES8243_EU.indb
113
2009/02/16
нн
я
ще
Чи
11:19:01
(A)
(B)
2 3


114
ES8243_EU.indb
114
2009/02/16
11:19:02
115
2009/02/16
11:19:03
F. No.2 EN, GE, FR, IT, DU, SP, DA, PT, NW, SW, FI, PL, CZ, SK, HU, RO, RU, TK, UA (欧州)
116
2009/02/16
11:19:03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement