Electrolux | EKF3240 | User manual | Electrolux EKF3240 Používateľská príručka

Electrolux EKF3240 Používateľská príručka
SK NÁVOD NA POUŽÍVANIE
SL NAVODILA
SR UPUTSTVO
SV BRUKSANVISNING
TR EL KITABI
UK ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА
1/9/2015 4:34:36 PM
CONTENTS
БЪЛГАРСКИ���������������������������������������������� 3
ČEŠTINA������������������������������������������������������ 3
DANSK��������������������������������������������������������� 3
DEUTSCH���������������������������������������������������� 3
EESTI�����������������������������������������������������������13
ENGLISH����������������������������������������������������13
ESPAÑOL��������������������������������������������������13
SUOMI��������������������������������������������������������13
FRANÇAIS������������������������������������������������23
HRVATSKI�������������������������������������������������23
MAGYAR����������������������������������������������������23
ITALIANO��������������������������������������������������23
LIETUVIŠKAI�������������������������������������������33
LATVIEŠU��������������������������������������������������33
NEDERLANDS�����������������������������������������33
NORSK�������������������������������������������������������33
POLSKI�������������������������������������������������������43
PORTUGUÊS��������������������������������������������43
ROMÂNĂ��������������������������������������������������43
РУССКИЙ �������������������������������������������������43
SLOVENČINA������������������������������������������53
SLOVENŠČINA����������������������������������������53
СРПСКИ����������������������������������������������������53
SVENSKA��������������������������������������������������53
TΫRKÇE������������������������������������������������������63
УКРАЇНСЬКА������������������������������������������63
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:37 PM
D
E
B
C
F
IT
H
LT
LV
NL
A
G
BG
CS
DA
DE
Teile
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
3
1/9/2015 4:34:37 PM
BG
4
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:37 PM
CS
CS
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
5
1/9/2015 4:34:37 PM
DA
6
1/9/2015 4:34:37 PM
DE
DE
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
7
1/9/2015 4:34:37 PM
Първи стъпки / Začínáme
Sådan kommer du i gang / Erste Schritte
BG
CS
DA
DE
8
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:38 PM
9
1/9/2015 4:34:39 PM
BG
CS
DA
DE
10
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:40 PM
TR
UK
11
1/9/2015 4:34:40 PM
BG
CS
DA
DE
12
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:41 PM
D
E
B
C
F
IT
H
LT
LV
NL
A
G
EE
EN
ES
FI
Components
Osat
13
1/9/2015 4:34:41 PM
EE
14
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:41 PM
EN
EN
15
1/9/2015 4:34:41 PM
ES
16
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:41 PM
FI
FI
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
17
1/9/2015 4:34:41 PM
Alustamine / Getting started
Introducción / Aluksi
EE
EN
ES
FI
18
1/9/2015 4:34:42 PM
19
1/9/2015 4:34:42 PM
Puhastamine ja hooldus / Cleaning and care
Limpieza y mantenimiento / Puhdistaminen ja hoitaminen
EE
EN
ES
FI
1/9/2015 4:34:42 PM
ES
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
TR
UK
21
1/9/2015 4:34:42 PM
Jäätmekäitlusse andmine / Disposal
Cómo desechar el electrodoméstico / Hävittäminen
EE
EN
ES
FI
22
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:43 PM
D
E
B
C
F
IT
H
LT
LV
NL
A
G
NO
PL
PT
RO
FR
HR
HU
IT
Composants
23
1/9/2015 4:34:43 PM
FR
24
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:43 PM
HR
HR
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
25
1/9/2015 4:34:43 PM
HU
26
1/9/2015 4:34:43 PM
IT
IT
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
27
1/9/2015 4:34:43 PM
Première utilisation / Početak rada
Üzembe helyezés / Operazioni preliminari
FR
HR
HU
IT
28
1/9/2015 4:34:44 PM
29
1/9/2015 4:34:44 PM
Nettoyage et entretien / Čišćenje i održavanje
Tisztítás és ápolás / Pulizia e manutenzione
FR
HR
HU
IT
30
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:44 PM
LT
LV
NL
NO
PL
PT
TR
UK
31
1/9/2015 4:34:44 PM
HR
HU
IT
32
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:45 PM
D
E
B
C
F
IT
H
LT
LV
NL
A
G
NO
PL
PT
LT
LV
RO
NL
NO
Sudedamosios dalys Sastāvdaļas
Komponenter
A. AV/PÅ-bryter med
strømindikator
B. Vannbeholder
C.Vannivåindikator
D. Hengslet lokk
E. Filterholder med
antidryppventil
F. Kaffekanne med
nivåindikator på begge
sider
G.Varmeplate
H. Strømledning og støpsel
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
33
1/9/2015 4:34:45 PM
LT
34
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:45 PM
LV
LV
35
1/9/2015 4:34:45 PM
NL
36
1/9/2015 4:34:45 PM
NO
NO
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
37
1/9/2015 4:34:45 PM
Naudojimo pradžia / Darba sākšana
Het eerste gebruik / Slik kommer du i gang
LT
LV
NL
NO
38
1/9/2015 4:34:45 PM
39
1/9/2015 4:34:46 PM
Valymas ir priežiūra / Tīrīšana un apkope
Reiniging en onderhoud / Rengjøring og vedlikehold
LT
LV
NL
NO
40
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:46 PM
ES
LT
LV
NL
NO
PL
PT
TR
UK
41
1/9/2015 4:34:46 PM
LT
LV
NL
NO
42
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:47 PM
D
E
B
C
F
IT
H
LT
LV
NL
A
G
PL
PT
RO
RU
Elementy
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
43
1/9/2015 4:34:47 PM
PL
44
1/9/2015 4:34:47 PM
PT
PT
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
45
1/9/2015 4:34:47 PM
RO
46
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:47 PM
RU
RU
47
1/9/2015 4:34:47 PM
PL
PT
RO
RU
48
1/9/2015 4:34:47 PM
49
1/9/2015 4:34:48 PM
PL
PT
RO
RU
50
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:48 PM
ES
LT
LV
NL
NO
PL
PT
TR
UK
51
1/9/2015 4:34:48 PM
PL
PT
. Coloque a embalagem nos
símbolo
contentores indicados para reciclagem.
Ajude a proteger o ambiente e a saúde
pública através da reciclagem de
aparelhos eléctricos e electrónicos.
RO
RU
52
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:49 PM
D
E
B
C
F
IT
H
LT
LV
NL
A
G
NO
PL
PT
RO
SK
SL
SR
SV
Komponenty
Komponente
Komponenter
A. VYPÍNAČ so svetelným
indikátorom napájania
B. Nádoba na vodu
C. Indikátor hladiny vody
D. Vyklápací kryt
E. Držiak filtra s ventilom
s ventilom proti kvapkaniu
F. Nádoba na kávu
odmerkou na oboch
stranách
G. Ohrievacia platňa
H. Kábel napájania a zástrčka
53
1/9/2015 4:34:49 PM
Pred prvým použitím prístroja si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny.
• Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba
ak sú pod dozorom inej osoby, alebo ak boli inou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a ak rozumejú prípadným rizikám.
• Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
• Čistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti bez dohľadu a mladšie ako 8
rokov.
• Spotrebič a jeho kábel uskladnite mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
• Prístroj môžete zapojiť len do zdroja elektrickej energie, ktorý zodpovedá technickým
parametrom (napätie a frekvencia) uvedeným na typovom štítku.
• Prístroj nikdy nepoužívajte ani nedvíhajte, ak
– je poškodený kábel napájania,
– je poškodený plášť prístroja.
• Prístroj sa smie zapájať len do uzemnenej zásuvky. V prípade potreby možno použiť
predlžovací kábel dimenzovaný na 10 A.
• Ak je prístroj alebo kábel napájania poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servisný technik
alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
• Prístroj vždy umiestňujte na rovnú plochu.
• Keď je prístroj zapojený do elektrickej zásuvky, nikdy ho nenechávajte bez dozoru.
• Po každom použití a pred každým čistením a údržbou treba prístroj vypnúť a odpojiť od
zásuvky.
• Prístroj a doplnky sa počas používania zahrievajú. Používajte len určené držadlá a ovládače.
Pred čistením alebo uskladnením nechajte prístroj vychladnúť.
• Kábel napájania nesmie prísť do kontaktu s horúcimi časťami prístroja.
• Prístroj neponárajte do vody ani iných tekutín.
• Nepresahujte maximálny objem plnenia označený na prístroji.
• Prístroj nepoužívajte ani neklaďte na horúci povrch a do blízkosti zdrojov tepla.
• Prístroj je určený len na používanie v interiéri.
• Tento prístroj je určený len na používanie v domácnosti. Ak sa prístroj používa na iné ako
stanovené účely alebo sa používa nesprávne, v prípade poškodenia neposkytuje výrobca na
prístroj záruku.
SK
54
1/9/2015 4:34:49 PM
SL
SL
55
1/9/2015 4:34:49 PM
SR
56
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:49 PM
SV
SV
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
PL
PT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
57
1/9/2015 4:34:49 PM
SK
SL
SR
SV
58
1. Umiestnite prístroj na rovný povrch.
Pri prvom použití prístroja naplňte
nádobu na vodu studenou vodou.
Stlačením VYPÍNAČA zapnite prístroj.
Prístroj vyčistíte tak, že ním raz
alebo dvakrát nechajte pretiecť
plnú nádobu vody bez použitia
papierového filtra alebo kávy.
2. Príprava kávy: otvorte veko a
naplňte nádobu na vodu čerstvou
studenou vodou do požadovanej
úrovne. V nádobe na vodu a na
nádobe na kávu sa nachádza mierka
pre 2 – 10 veľkých šálok/4 – 15 malých
šálok. (Prístroj sa nesmie používať s
prázdnou nádobou na vodu.)
3. Do držiaka filtra vložte papierový
filter 1 x 4 a naplňte ho pomletou
kávou. Vedľa ukazovateľa hladiny vody
sa nachádza mierka pre odporúčaný
počet kávových lyžičiek. Stredne silnú
kávu dosiahnete použitím jednej
odmernej lyžičky (približne 6 – 7 g) na
šálku. Zatvorte veko nádoby na vodu
a položte nádobu na kávu (s vekom)
na ohrievaciu platňu.
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:50 PM
BG
CS
DA
DE
EE
EN
4. Stlačením VYPÍNAČA zapnite prístroj.
Indikátor napájania sa zapne a horúca
voda začne tiecť do filtra. Keď voda
prestane tiecť, ohrievacia platňa
bude udržiavať kávu horúcu dovtedy,
kým prístroj pomocou VYPÍNAČA
nevypnete. Ak spotrebič nevypnete
manuálne, funkcia automatického
vypnutia ho vypne po 40 minútach.
5. Ak sa nádoba na kávu vyberie,
ventil filtra zabráni kvapkaniu kávy
na ohrievaciu platňu. (Počas varenia
sa nádoba na kávu nesmie vybrať
na viac ako 30 sekúnd. V opačnom
prípade filter pretečie.)
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
59
1/9/2015 4:34:50 PM
Čistenie a starostlivosť / Čiščenje in vzdrževanje
Čišćenje i održavanje / Rengöring och underhåll
SK
SL
SR
SV
60
1. Vypnite prístroj a odpojte kábel
napájania. Navlhčenou handričkou
utrite všetky vonkajšie povrchy.
Nádobu na kávu s vekom možno
umývať v umývačke riadu. Nikdy
nepoužívajte žieravé ani abrazívne
čistiace prostriedky. Prístroj nikdy
neponárajte do tekutiny.
2. Ak chcete vyčistiť držiak filtra,
nadvihnite rúčku a vyberte držiak
filtra. Ventil filtra dôkladne vyčistíte
tak, že ho počas vyplachovania
niekoľkokrát aktivujete.
3.Odvápňovanie sa odporúča
vykonávať pravidelne v závislosti
od tvrdosti vody. Nádobu na vodu
naplňte podľa návodu na používanie
prístroja vodou a odvápňovačom
a potom postupujte podľa krokov
4 a 5.
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:50 PM
BG
CS
DA
DE
EE
EN
4. Nádobu na kávu s vekom
umiestnite na ohrievaciu platňu.
Nechajte odvápňovač pôsobiť
približne 15 minút a potom prístroj
zapnite. Keď roztok pretečie
prístrojom, vypnite ho. V prípade
potreby postup zopakujte.
ES
5. Prístroj spustite minimálne dvakrát
s čistou vodou. Potom pod tečúcou
vodou dôkladne vypláchnite nádobu
na kávu, veko a držiak filtra a počas
vyplachovania niekoľkokrát aktivujte
ventil filtra.
LT
LV
NL
NO
PL
PT
TR
UK
61
1/9/2015 4:34:50 PM
SK
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie
ľudí a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov.
spolu s odpadom z
symbolom
domácnosti. Výrobok odovzdajte v
miestnom recyklačnom zariadení alebo sa
obráťte na obecný alebo mestský úrad.
SL
SR
SV
62
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:51 PM
D
E
B
C
F
IT
H
LT
LV
NL
G
A
NO
PL
PT
TR
UK
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
63
1/9/2015 4:34:51 PM
TR
64
1/9/2015 4:34:51 PM
UK
UK
65
1/9/2015 4:34:51 PM
TR
UK
66
1/9/2015 4:34:51 PM
67
1/9/2015 4:34:52 PM
Temizlik ve bakım / Чищення та догляд
TR
UK
68
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:52 PM
ES
69
1/9/2015 4:34:52 PM
TR
UK
70
Не викидайте прилади, позначені
www.electrolux.com
1/9/2015 4:34:52 PM
1/9/2015 4:34:52 PM
1/9/2015 4:34:53 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising