Hama 00046221 Návod na obsluhu

Hama 00046221 Návod na obsluhu
46621
Polarität / Polarity:
l
L
¬
Technical data:
- Input: 100-240 V; 50/60 Hz; 300mA
- Output current: max. 1000 mA
- Output voltages: 3.0 - 4.5 - 5.0 - 6.0 - 9.0 - 12.0 V
fl
k
j
Vlastnosti „Electronic 1000“:
• extra kompaktn˘ a ultra-ºahk˘ spínan˘ adaptér,
najmodernej‰ia technológia
• v˘kon: max. 1000 mA pri v‰etk˘ch h v˘stupoch napätia
• adaptér je vybaven˘ spínan˘m zdrojom a preto je ºah‰í a
úãinnej‰í ako beÏné adaptéry. Nastavené napätie ostane
stabilné aj pri nepatrnom zaÈaÏení.
• Mnohonásobné moÏnosti vyuÏitia, ideálne na cestovanie
• vrátane 8 konektorov:
2 jack-konektory – 2,5 a 3,5 mm
6 DC-konektorov: 0,75x2,35 / 1,0x3,0 / 1,3x3,5 /
1,6x4,0 / 2,1x5,0 / 2,5x5,5 mm
• zelená LED-kontrolka
• meniteºná polarita; CE/GS- testované
• farba: ãierna
Technické údaje:
- vstup: 100-240 V; 50 Hz/60Hz; 300mA
- v˘stupn˘ prúd: max. 1000mA
- v˘stupné napätie: 3,6 – 4,5 – 6,0 – 7,5 - 9,0 – 12,0 V
DôleÏité upozornenia:
• Pred uvedením adaptéra do prevádzky prekontolujte, ãi
súhlasí napätie, prúd a polarita napojeného zariadenia s
adaptérom „ Electronic 1000“. Dbajte na upozornenia
v˘robcu zariadenia. Za následky pri nesprávnej voºbe
napätia, polarity ako aj preÈaÏenia nenesieme
zodpovednosÈ!
• Najskôr nastavte napätie a polaritu, potom pripojte zariadenie. AÏ nakoniec zastrãte do zásuvky (100-240V).
• Ak zariadenie nepouÏívate, odpojte ho zo siete.
• Na ãistenieí zariadenia pouÏite suchú, mäkkú handriãku
a taktieÏ odpojte zo siete.
• Po‰koden˘ adaptér nepouÏívajte a neotvárajte. Opravu
zverte do rúk autorizovanému odborníkovi.
• PouÏívajte len v such˘ch a uzavret˘ch miestnostiach.
ChráÀte pred vlhkom, aby ste zabránili elektrickému
v˘boju alebo prípadnému poÏiaru.
• Adaptér „Electonic 1000“ nepatrí do detsk˘ch rúk!
Dovozca: Hama Slovakia spol. s r.o., www.hama.sk
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Slovak were displayed