Hama 00050307 Návod na obsluhu

Hama 00050307 Návod na obsluhu
O
F
F
I
C
E
Laminator
Plastifieuse
Laminatore
Laminatorn
Lamináló készülék
Laminovacího stroje
Laminátora
Lamineringsapparatet
00050307
d
Geräteelemente . . . . . . . . . . . . . 11
Bedienelemente. . . . . . . . . . . . . . 12
2
KHL 48
d
KHL 48
3
d
4
KHL 48
d
KHL 48
5
d
6
KHL 48
d
KHL 48
7
d
8
KHL 48
d
KHL 48
9
d
10
KHL 48
d
Geräteelemente
Geräteelemente
3
2
4
5
KHL 48
11
d
Geräteelemente
Bedienelemente
6
7
8
12
KHL 48
d
KHL 48
13
d
14
KHL 48
d
Wartung
Kaltlaminierung
KHL 48
15
d
16
KHL 48
d
KHL 48
17
d
Behebung
18
KHL 48
d
50 Hz
350 W
37,0x 16,7 x 12,0 cm
2,9 kg
3,4 kg
230 mm
0,7 mm
175 μ
KHL 48
230 V AC
19
g
20
KHL 48
g
KHL 48
21
g
22
KHL 48
g
KHL 48
23
g
24
KHL 48
g
KHL 48
25
g
26
KHL 48
g
KHL 48
27
g
28
KHL 48
g
2
4
5
KHL 48
29
g
6
7
8
30
KHL 48
Handling and operation
g
KHL 48
31
g
32
KHL 48
g
KHL 48
33
g
34
KHL 48
g
KHL 48
35
g
36
KHL 48
g
Annex
Technical data
Input voltage
Mains frequency
50 Hz
350 W
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
2,9 kg
3,4 kg
Maximum laminating width
230 mm
0.7 mm
175 μm
5 minutes
300 mm/minute
2
Heating system
AC motor
KHL 48
230 VAC
Yes
37
f
Nettoyage et entretien. . . . . . . . . 52
38
KHL 48
f
KHL 48
39
f
40
KHL 48
f
KHL 48
41
f
42
KHL 48
f
KHL 48
43
f
44
KHL 48
f
KHL 48
45
f
46
KHL 48
f
2
4
5
KHL 48
47
f
6
7
8
48
KHL 48
f
KHL 48
49
f
50
KHL 48
f
KHL 48
51
f
Nettoyage et entretien
52
KHL 48
f
KHL 48
53
f
Annexe
Erreur
54
KHL 48
f
230 V CA
50 Hz
350 W
Dimensions (L x H x P)
Poids (netto)
2,9 kg
3,4 kg
230 mm
0,7mm
175 μ
KHL 48
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
55
i
56
KHL 48
i
KHL 48
57
i
58
KHL 48
i
KHL 48
59
i
Sicurezza
60
KHL 48
i
KHL 48
61
i
Sicurezza
62
KHL 48
i
KHL 48
63
i
64
KHL 48
i
2
4
5
KHL 48
65
i
6
7
8
66
KHL 48
i
KHL 48
67
i
68
KHL 48
i
KHL 48
69
i
Pulizia e cura
70
KHL 48
i
KHL 48
71
i
72
KHL 48
i
50 Hz
350 W
Dimensioni (L x H x P)
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
2,9 kg
Peso (lordo)
3,4 kg
230 mm
0,7 mm
KHL 48
230 V AC
73
s
Bruksanvisning
Lagring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Apparatens komponenter . . . . . 83
Manöverelemen . . . . . . . . . . . . . . 84
74
KHL 48
s
KHl 48
75
s
Inledning
76
KHL 48
s
KHl 48
77
s
Säkerhet
78
KHL 48
s
KHl 48
79
s
80
KHL 48
s
KHl 48
81
s
82
KHL 48
s
2
4
5
KHl 48
83
s
Apparatens komponenter
6
7
8
84
KHL 48
s
KHl 48
85
s
86
KHL 48
s
‹ Om du av någon anledning vill bearbeta objektet igen trycker du
spaken 4 neråt.
KHl 48
87
s
88
KHL 48
s
Apparaten defekt
KHl 48
89
s
90
KHL 48
s
50 Hz
350 W
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
Vikt (netto)
2,9 kg
Vikt (brutto)
3,4 kg
230 mm
Maximal lamineringstjocklek
0,7 mm
175 μ.
5 minuter
Maximal hastighet
300 mm/minut
2
KHl 48
230 V AC
91
h
92
KHL 48
h
KHL 48
93
h
94
KHL 48
h
KHL 48
95
h
96
KHL 48
h
KHL 48
97
h
98
KHL 48
h
KHL 48
99
h
100
KHL 48
h
2
4
5
KHL 48
101
h
6
7
8
102
KHL 48
h
KHL 48
103
h
104
KHL 48
Karbantartás
h
KHL 48
105
h
106
KHL 48
h
KHL 48
107
h
108
KHL 48
h
50 Hz
350 W
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
2,9 kg
3,4 kg
230 mm
0,7 mm
maximális tasakvastagság
175 μ
5 perc
300 mm/perc
2
KHL 48
230 V AC
109
c
Obsah
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
110
KHL 48
c
KHL 48
111
c
Úvod
112
KHL 48
c
KHL 48
113
c
114
KHL 48
c
KHL 48
115
c
(viz
116
KHL 48
c
KHL 48
117
c
118
KHL 48
c
2
4
5
KHL 48
119
c
Obslužné prvky
6
7
8
120
KHL 48
c
KHL 48
121
c
122
KHL 48
c
KHL 48
123
c
124
KHL 48
c
KHL 48
125
c
126
KHL 48
c
50 Hz
350 W
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
Hmotnost (netto)
2,9 kg
Hrubá hmotnost
3,4 kg
230 mm
0,7 mm
KHL 48
230 V AC
127
v
Návod na obsluhu
Obsah
Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Obsluha a prevádzka. . . . . . . . 139
Predhovor . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Informácie k tomuto
návodu na používanie . . . . . . . . 129
Autorské práva. . . . . . . . . . . . . . 129
Riadne používanie . . . . . . . . . . . 131
Obmedzenie záruky. . . . . . . . . . 131
Pokyny na používanie . . . . . . . . 139
Zapnutie prístroja. . . . . . . . . . . . 139
Horúce laminovanie . . . . . . . . . . 139
Studené laminovanie . . . . . . . . . 140
Prevádzkový režim
Vypnutie prístroja . . . . . . . . . . . . 141
Bezpečnosť . . . . . . . . . . . . . . . 132
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Základné bezpečnostné pokyny . 132
Nebezpečenstvo
elektrického prúdu . . . . . . . . . . . 133
Nebezpečenstvo poranenia . . . . 133
Výstražné symboly na prístroji. . 134
Bezpečnostné pokyny . . . . . . . . 142
Čistenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Postavenie a zapojenie . . . . . . 135
Vybalenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Rozsah dodávky a
kontrola po preprave . . . . . . . . . 135
Odstránenie obalu . . . . . . . . . . . 136
Požiadavky na stanovište . . . . . 136
Elektrická prípojka . . . . . . . . . . . 136
Prvky prístroja . . . . . . . . . . . . . 137
Čistenie a starostlivosť . . . . . . 142
Skladovanie . . . . . . . . . . . . . . . 142
Odstránenie porúch. . . . . . . . . 143
Bezpečnostné pokyny . . . . . . . . 143
Príčiny a odstránenie porúch . . . 143
Príloha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Informácie k
prehláseniu zhody ES . . . . . . . . 144
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . 145
Obslužné prvky . . . . . . . . . . . . . 138
128
KHL 48
v
zakúpením tohto laminátora ste sa rozhodli v prospech kvalitného
výrobku firmy Hama, ktorý po technickej stránke a svou funkčnosťou
zodpovedá najmodernejšiemu štandardu vývoja.
Prečítajte si tu uvedené informácie, aby ste sa rýchlo oboznámili so
svojím prístrojom a mohli v plnom rozsahu využívať jeho funkcie.
Želáme vám veľa radosti pri používaní.
Informácie k tomuto návodu na používanie
Tento návod na obsluhu je súčasťou laminátora KHL 48 (v ďalšom krátko „prístroj“) a poskytuje Vám dôležité pokyny týkajúce sa používania
podľa stanoveného účelu, bezpečnosti, pripojenia a obsluhy prístroja.
Návod na obsluhu musí byť neustále k dispozícii v blízkosti prístroja.
Musí si ho prečítať a používať ho každá osoba, ktorá obsluhuje tento
prístroj alebo odstraňuje poruchu na prístroji.
Uschovajte tento návod na použitie a odovzdajte ho budúcemu
majiteľovi spolu s prístrojom
Autorské práva
Táto dokumentácia je chránená autorským právom.
Akékoľvek kopírovanie, eventuálne dotlač, aj čiastočne, ako aj predanie zobrazení, aj v zmenenej podobe, je dovolené iba s písomným
súhlasom výrobcu.
KHL 48
129
v
Úvod
Výstražné upozornenia
V tomto návode na obsluhu sa používajú nasledujúce výstražné upozornenia:
NEBEZPEČENSTVO
Výstražný symbol stupňa nebezpečenstva označuje hroziacu
nebezpečnú situáciu.
Ak nezabránite tejto nebezpečnej situácii, môže to viesť k usmrteniu alebo ťažkým úrazom.
► Dodržiavajte pokyny v týchto upozorneniach, aby ste zabránili
usmreteniu alebo ťažkým poraneniam osôb.
VAROVANIE
Výstražný signál tohto stupňa nebezpečenstva označuje
možnú nebezpečnú situáciu.
Ak tejto nebezpečnej situácii nezabránite, môže viesť k poraneniam.
► Dodržiavajte pokyny v týchto upozorneniach, aby ste zabránili
usmreteniu alebo ťažkým poraneniam osôb.
POZOR
Výstražný signál tohto stupňa nebezpečenstva označuje
možnosť poškodenia predmetov.
Ak tejto nebezpečnej situácii nezabránite, môže viesť k
poškodeniam predmetov.
► Dodržiavajte pokyny v týchto upozorneniach, aby ste zabránili
poškodeniu predmetov.
UPOZORNENIE
► Upozornenie označuje dodatočné informácie, ktoré uľahčia
zaobchádzanie s prístrojom.
130
KHL 48
v
Úvod
Riadne používanie
Tento prístroj je určený iba na používanie v uzavretých priestoroch na
laminovanie dokumentov.
Iné alebo širšie používanie sa považuje za nesprávne.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo v dôsledku nesprávneho používania!
Pri správnom používaní alebo inom využití prístroja nehrozí z prístroja nebezpečenstvo.
► Používajte prístroj iba určeným spôsobom.
► Dodržiavajte postupy opísané v tomto návode na používanie.
Nároky akéhokoľvek druhu kvôli škodám spôsobených nesprávnym
používaním sú vylúčené.
Riziko nesie samotný používaťeľ.
Obmedzenie záruky
Všetky technické informácie, údaje a pokyny obsiahnuté v tomto návode na používanie zodpovedajú najnovšiemu stavu počas tlače a sú
poskytované s ohľadom na doterajšie skúsenosti a poznatky podľa
najlepšieho vedomia.
Výrobca nepreberá záruku za škody spôsobené nedodržaním návodu, nesprávnym používaním, neodbornýmiopravami, neoprávnenými
zmenami alebo používaním neschválených náhradných dielov.
KHL 48
131
v
Bezpečnosť
Bezpečnosť
V tejto kapitole získate dôležité bezpečnostné pokyny pre zaobchádzanie s prístrojom.
Tento prístroj zodpovedá predpísaným bezpečnostným ustanoveniam.
Neodborné používanie však môže viesť k poraneniu osôb a škodám.
Základné bezpečnostné pokyny
V záujme bezpečného zaobchádzania s prístrojom dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:
■ Kontrolujte prístroj pred použitím na vonkajšie viditeľné poškodenia.
Poškodený prístroj nepoužívajte.
■ Osoby, ktoré vzhľadom ku svojim telesným, duševným alebo motorickým schopnostiam nie sú schopné obsluhovať prístroj, smú
prístroj používať iba pod dohľadom alebo podľa pokynov zodpovednej osoby.
■ Opravy prístroja zverte odborníkovi. Pri neodborných opravách zaniká nárok na záruku.
■ Defektné súčasti sa smú vymieňať iba za originálne náhradné
diely. Len s týmito dielmi je zaručené, že splnia bezpečnostné
požiadavky.
■ Chráňte prístroj pred vlhkosťou a prenikaním kvapalín alebo predmetov. V prípade kontaktu s kvapalinou okamžite prístroj odpojte
od prívodu elektriny.
■ Na prístroj nestavajte žiadne predmety.
132
KHL 48
Bezpečnosť
v
Nebezpečenstvo elektrického prúdu
NEBEZPEČENSTVO
Smrteľné nebezpečenstvo elektrického prúdu
V prípade kontaktu s vodičmi alebo súčiastkami pod napätím
je ohrozený život!
Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny, aby ste zabránili
ohrozeniu elektrickým prúdom:
► Nepoužívajte prístroj, ak sú poškodené prívodný kábel alebo
sieťová zástrčka.
► V žiadnom prípade neotvárajte kryt prístroja. Ak sa dotknete
káblov pod napätím alebo zmeníte elektrické a mechanické
usporiadanie, hrozí nebezpečnstvo zásahu elektrickým prúdom.
► Nikdy neponárajte prístroj alebo sieťovú zástrčku do vody alebo
inej kvapaliny.
Nebezpečenstvo poranenia
VAROVANIE
Nebezpečenstvo popálenia na krytu!
Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny, aby ste zabránili
poraneniam:
► Nedotýkajte sa krytu
KHL 48
133
v
Bezpečnosť
Výstražné symboly na prístroji
Na prístroji sú umiestnené nasledujúce výstražné symboly (viď zobrazenie v kapitole Súčasti prístrojov):
Laminát zásadne zaveďte najprv zavretou stranou fólie do
prístroja.
Dbajte vždy na správnu veľkosť laminačnej fólie.
Kryt sa môže silne zohriať, preto sa ho nedotýkajte.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo poranenia!
► Dodržiavajte výstražné symboly, aby ste zabránili poraneniu
osôb alebo poškodeniu prístroja.
134
KHL 48
Postavenie a zapojenie
v
Postavenie a zapojenie
Vybalenie
NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo udusenia obalovým materiálom
► Obalový materiál sa nesmie používať na hranie. Hrozí
nebezpečenstvo udusenia.
‹ Vyberte z kartóna všetky súčasti prístroja a návod na obsluhu.
‹ Odstráňte pred prvým použitím z prístroja všetok obalový materiál a
ochranné fólie.
UPOZORNENIE
► Neodstraňujte výrobný štítok a výstražné pokyny.
Rozsah dodávky a kontrola po preprave
Prístroj sa štandardne dodáva s nasledujúcimi komponentmi:
● Laminátor
● Papier na čistenie valcov
● Návod na obsluhu
● plastová nádobka s mazacím olejom
● Návod na obsluhu
UPOZORNENIE
► Skontrolujte, či je dodávka kompletná a nie je viditeľne
poškodená. Oznámte hneď nekompletnú alebo poškodenú dodávku dodávateľovi alebo predajcovi.
KHL 48
135
v
Postavenie a zapojenie
Odstránenie obalu
Obal chráni prístroj pred poškodením počas prepravy. Obalové materiály boli vybrané z hľadiska ekologickej znášanlivosti a techniky likvídácie, preto ich možno recyklovať.
Návrat obalov do kolobehu materiálov šetrí suroviny a znižuje vznik
odpadu. Zlikvidujte už nepotrebný baliaci materiál podľ miestnych
predpisov.
UPOZORNENIE
► Pokiaľ možno uschovajte pôvodný obal počas záručnej lehoty prístroja, aby ste mohli v prípade záručnej udalosti prístroj
riadne zabaliť.
Požiadavky na stanovište
Pre bezpečnú a bezporuchovú prevádzku prístroja musí stanovište
spĺnať nasledujúce predpoklady:
■ Postavte prístroj na rovnú vodorovnú plochu.
■ Neinštalujte prístroj v horúcom, mokrom alebo veľmi vlhkom prostredí.
■ Prístroj inštalujte tak, aby nebol vystavený priamemu slnečnému
žiareniu.
■ Zásuvka musí byť ľahko prístupná, aby sa mohla v núdzovom prípade rýchlo rozpojiť elektrická prípojka.
Elektrická prípojka
Pre bezpečnú a bezporuchovú prevádzku prístroja pri zapojení do
elektriny treba dodržiavať nasleduúce pokyny:
■ Porovnajte pred zapojením prístroja údaje o pripojení pre prístroj
(napätie a frekvencia) na výrobnom štítku s údajmi vašej elektrickej siete. Tieto údaje sa musia zhodvať, aby nedošlo ku škodám
na prístroji.
■ Chráňte prívodný kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
■ Dbajte na to, aby prívodný kábel nebol pevne napätý alebo popraskaný.
■ Nenechávajte prívodný kábel visieť cez rohy (efekt zakopávania).
136
KHL 48
v
Prvky prístroja
Prvky prístroja
3
2
Výstražné symboly
2 Obslužné prvky
3 Spojenie
4
5
4 ručný spätný chod
5 miesto na odkladanie fólií
KHL 48
137
v
Prvky prístroja
Obslužné prvky
6
7
8
6 indikátor nastavenej hrúbky fólie
7 tlačidlo pre nastavenie hrúbky fólie
8 tlačidlo I/O
138
KHL 48
Obsluha a prevádzka
v
Obsluha a prevádzka
Pokyny na používanie
■ Nastavte vždy správnu teplotu pre použitú hrúbku laminačnej fóloe.
■ Pri laminovaní hrubšieho papiera alebo viacerých stránok sa
odporúča použiť fólie menšej hrúbky.
■ Skôr než spustíte ďalší postup, vyčkajte vždy ukončenie predchádzajúceho laminovania.
Zapnutie prístroja
‹ Na zapnutie prístroja stlačte tlačidlo I/O 8 .
‹ Vysuňte lišty na odkladanie fólií.
Horúce laminovanie
‹ Po zapnutí je prístroj v zásade prednastavený na hodnotu 75μ,
čo indikuje príslušná LED na ovládacom prvku 2 .
‹ Pre zmenu nastavenia stlačte tlačidlo 7 toľkokrát, až sa rozsvieti LED pri požadovanej hrúbke fólie.
‹ Vložte predlohu na laminovanie do príslušnej obálky.
‹ Po dosiahnutí potrebnej prevádzkovej teploty svieti príslušná
LED stále.
‹ Zaveďte fóliové obálky do predného otvoru prístroja. Dbajte na
to, aby bol zavedený najprv zatavený koniec.
‹ Dokument vystupuje na zadnej strane.
‹ Keď zistíte, že objekt nebol kompletne laminovaný, opakujte prvé
kroky.
KHL 48
139
v
Obsluha a prevádzka
‹ Ak budete chcieť z nejakého dôvodu postup opakovať, stlačte
páku 4 nadol.
POZOR
► Laminované objekty vystupujúce z prístroja su na dotyk eventuálne príliš horúce.
UPOZORNENIE
► Laminovaný produkt je horúci a ľahko sa ohýba. Odložte objekt
na plochý povrch a nechajte ho ochladnúť, aby sa neskrúcal.
Studené laminovanie
‹ Po zapnutí je prístroj v zásade prednastavený na hodnotu 75μ,
čo indikuje príslušná LED na ovládacom prvku 2 .
‹ Pre laminovanie za studena stlačte tlačidlo 7 toľkokrát, kým
nezačne blikať LED pri položke „Cold“.
‹ Vložte predlohu na laminovanie do príslušnej obálky
‹ Ak sa predtým laminovalo za horúca, môže do ochladnutia prístroja uplynúť asi 25 minút. LED pri položke „Cold“ potom svieti
stále.
‹ Zaveďte fóliovú obálku do predného otvoru prístroja. Dbajte na
to, aby bol zavedený najprv zatavený koniec.
‹ Dokument vystupuje na zadnej strane.
‹ Keď zistíte, že objekt nebol kompletne laminovaný, opakujte prvé
kroky.
140
KHL 48
v
Údržba
Studené laminovanie
‹ Ak budete chcieť z nejakého dôvodu postup opakovať, stlačte
páku 4 nadol.
Vypnutie prístroja
‹ Stlačte tlačidlo 8 . Aktuálne svietiaca LED zhasne.
Údržba
Valce laminátora treba pravidelne zbavovať prachu a eventuálnych
zvyškov lepidla. Postupujte pritom takto:
‹ Zapnite prístroj podľa pokynov hore.
‹ Ak LED pri 75μ svieti stále, zaveďte do prístroja čistiaci papier
(Cleaning Paper).
‹ Ak na papier prilipne veľa nečistôt, otočte ho a opakujte postup.
KHL 48
141
v
Čistenie a starostlivosť
Čistenie a starostlivosť
V tejto kapitole získate dôležité pokyny ohľadne čistenia a starostlivosti o prístroj.
Bezpečnostné pokyny
NEBEZPEČENSTVO
Smrteľné nebezpečenstvo elektrického prúdu
► Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky, než začnete čistiť.
VAROVANIE
Nebezpečenstvo popálenia na krytu!
Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny, aby ste zabránili
poraneniam:
► Vyčkajte úplné ochladnutie prístroja.
POZOR
Poškodenie prístroja vlhkosťou!
► Zaistite, aby sa počas čistenia do prístroja nedostala žiadna
kvapalina, čím zabránite trvalému poškodeniu prístroja.
Čistenie
■ Vyčisite prístroj suchou utierkou. V prípade silného znečistenia
možno utierku trocha navlhčiť.
Skladovanie
Ak nebudete prístroj používať dlhšie, vypnite ho, odpojte ho od prívodu elektriny a uložte na čisté, suché miesto nevystavené priamemu
slnečnému žiareniu.
142
KHL 48
v
Odstránenie porúch
Odstránenie porúch
V tejto kapitole získate dôležité pokyny ohľadne lokalizácie poruchy a
jej odstránenia. Dodržujte pokyny v záujme prevencie nebezpečenstva
a poškodení.
Bezpečnostné pokyny
VAROVANIE
Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny, aby ste zabránili
nebezpečenstvám a poškodeniu predmetov:
► Opravy elektrických prístrojov smú vykonávať iba odborníci, ktorí
boli vyškolení výrobcom. V dôsledku neodborných oprav môže
vzniknúť značné nebezpečenstvo pre používateľa a poškodiť sa
prístroj.
Príčiny a odstránenie porúch
Nasledujúca tabuľka pomôže pri lokalizácii a odstránení menších
porúch:
Porucha
Možné príčiny
Odstránenie
Nebolo stlačené
tlačidlo I/O
Na zapnutie stlačte
tlačidlo I/O
Sieťový prívod nie je
správne pripojený.
Zaistite, aby sieťová
zástrčka bola zasunutá
do zásuvky.
Niet napätia v zásuvke
Prístroj je vadný
Obálky sa nelaminujú správne
Teplota nie je nastaená na použitú
hrúbku fólie.
Stlačením tlačidla 7
nastavte použitú hrúbku
na prístroji.
Vložená obálka
nevychádza
vzadu
Laminovaný produkt
eventuálne uviazol
alebo je priveľký a
nemôže prejsť cez
kladky
Stlačte páku 4 nadol,
aby ste objekt vysunuli vpredu. Kontrolujte
hrúbku objektu podľa
maximálnej dovolenej
hrúbky!
Na ovládacom
prvku nebliká
žiadna LED
2 postlačení
tlačidla 8 sa
nič nezobrazí.
KHL 48
143
v
Príloha
UPOZORNENIE
► Ak pomocou predchádzajúcich krokov nemôžete vyriešiť problém, obráťte sa prosím na zákaznícky servis.
Príloha
Informácie k prehláseniu zhody ES
Hama GmbH & Co KG týmto vyhlasujú, že tento
prístroj sa shoduje so základnými požiadavkami
a ďalšími príslušnými predpismi a ustanoveniami
smernice o nízkonapäťových zariadeniach 2006/95/
ES a smernice o elektromagnetickej kompatibilite
2004/108/ES.
Úplné pôvodné prehlásene zhody nájdete na internete na http://www.hama.com
144
KHL 48
v
Príloha
Technické údaje
Vstupné napätie
Sieťová frekvencia
50 Hz
maximálny príkon
350 W
Rozmery (d x š x v)
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
Hmotnosť (netto)
2,9 kg
Hmotnosť (brutto)
3,4 kg
maximálna šírka laminovania
230 mm
maximálna hrúbka laminovania
0,7 mm
maximálna hrúbka puzdier
175 μ
maximálna doba zohriatia
5 minúty
maximálna rýchlosť
Počet vyhrievacích valcov
300 mm/minuta
2
Výhrevné telesá
Typ motora
Striedavý motor
Studené laminovanie
KHL 48
230 V AC
Áno
145
j
Betjening og brug . . . . . . . . . . 157
Makulatorens dele . . . . . . . . . . 155
Betjeningselementer . . . . . . . . . 156
146
KHL 48
j
KHL 48
147
j
148
KHL 48
j
KHL 48
149
j
150
KHL 48
j
Sikkerhed
Fare pga. elektrisk strøm.
FARE
Livsfare pga. elektrisk strøm!
KHL 48
151
j
152
KHL 48
j
KHL 48
153
j
154
KHL 48
j
Makulatorens dele
Makulatorens dele
3
2
Advarselssymboler
2 Betjeningselementer
3 Tilslutningsledning
4
5
KHL 48
155
j
Makulatorens dele
Betjeningselementer
6
7
8
156
KHL 48
Betjening og brug
j
KHL 48
157
j
158
KHL 48
j
Apparat slukkes
‹ Tryk på tasten 8 . Den netop lysende lysdiode slukker.
KHL 48
159
j
160
KHL 48
j
KHL 48
Start-stop-tasten
blev ikke trykket ned
Kontrollér om stikket sidder ordentligt i kontakten.
Der er ikke spænKontrollér husets el-tavle.
ding på stikkontakten
Makulatoren defekt
Indstil den ønskede tykkelse på apparatet ved at
trykke på tasten 7 .
Det produkt, der skal
lamineres, sidder
evt. fast eller er for
stort til at kunne passere rullerne
161
j
162
KHL 48
j
50 Hz
350 W
Mål (B x H x D)
37,0 x 16,7 x 12,0 cm
2,9 kg
3,4 kg
230 mm
Maks. lamineringstykkelse
0,7 mm
Maks. lommetykkelse
175 μ
Maks. opvarmningstid
5 minutter
Maksimal hastighed
Antal varmeruller
Varmesystem
Motortype
Koldlaminering
KHL 48
230 V AC
300 mm/minut
2
Varmesko
Vekselstrømmotor
Ja
163
d Hinweis zum Umweltschutz:
Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG in nationales Recht gilt folgendes:
Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet,
elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an
die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder
der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung
von Altgeräten/Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
g Note on environmental protection:
After the implementation of the European Directive 2002/96/EU and 2006/66/EU in the national legal system, the following applies:
Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return electrical
and electronic devices as well as batteries at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale.
Details to this are defined by the national law of the respective country.
This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations.
By recycling, reusing the materials or other forms of utilising old devices/Batteries, you are making an important contribution to protecting our
environment.
f Remarques concernant la protection de l’environnement:
Conformément à la directive européenne 2002/96/CE et 2006/66/CE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de
l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées:
Les appareils électriques et électroniques ainsi que les batteries ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers. Le pictogramme “picto”
présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit
retourner le produit/la batterie usager aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant enfin le
recyclage des produits ainsi que les batteries, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.
e Nota sobre la protección medioambiental:
Después de la puesta en marcha de la directiva Europea 2002/96/EU y 2006/66/EU en el sistema legislativo nacional, se aplicara lo siguiente:
Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las baterías, no se deben evacuar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado
a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunales o a
devolverlos al lugar donde los adquirió. Los detalles quedaran definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de
uso o en el embalaje hace referencia a ello. Gracias al reciclaje, al reciclaje del material o a otras formas de reciclaje de aparatos/pilas usados,
contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.
o Notitie aangaande de bescherming van het milieu:
Ten gevolge van de invoering van de Europese Richtlijn 2002/96/EU en 2006/66/EU in het nationaal juridisch system, is het volgende van toepassing:
Elektrische en elektronische apparatuur, zoals batterijen mag niet met het huisvuil weggegooid worden. Consumenten zijn wettelijk verplicht om
electrische en elctronische apparaten zoals batterijen op het einde van gebruik in te dienen bij openbare verzamelplaatsen speciaal opgezet voor
dit doeleinde of bij een verkooppunt. Verdere specificaties aangaande dit onderwerp zijn omschreven door de nationale wet van het betreffende
land. Dit symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking duidt erop dat het product onderworpen is aan deze richtlijnen. Door te
recycleren, hergebruiken van materialen of andere vormen van hergebruiken van oude toestellen/batterijen, levert u een grote bijdrage aan de
bescherming van het mileu.
i Informazioni per protezione ambientale:
Dopo l’implementazione della Direttiva Europea 2002/96/EU e 2006/66/EU nel sistema legale nazionale, ci sono le seguenti applicazioni:
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. I consumatori sono obbligati dalla
legge a restituire I dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie alla fine della loro vita utile ai punti di raccolta pubblici preposti per questo scopo
o nei punti vendita. Dettagli di quanto riportato sono definiti dalle leggi nazionali di ogni stato. Questo simbolo sul prodotto, sul manuale d’istruzioni
o sull’imballo indicano che questo prodotto è soggetto a queste regole. Riciclando, ri-utilizzando i materiali o utilizzando sotto altra forma i vecchi
prodotti/le batterie, darete un importante contributo alla protezione dell’ambiente.
k Υπόδειξη σχετικά με την προστασία περιβάλλοντος:
Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EΕ και 2006/66/EE ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο ισχύουν τα εξής:
Οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να πετιούνται στα οικιακά απορρίμματα. Οι καταναλωτές υποχρεούνται
από τον νόμο να επιστρέφουν τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και τις μπαταρίες στο τέλος της ζωής τους στα δημόσια σημεία
περισυλλογής που έχουν δημιουργηθεί γι’ αυτό το σκοπό ή στα σημεία πώλησης. Οι λεπτομέρειες ρυθμίζονται στη σχετική νομοθεσία. Το σύμβολο πάνω
στο προϊόν, στο εγχειρίδιο χρήσης ή στη συσκευασία παραπέμπει σε αυτές τις διατάξεις. Με την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση των υλικών ή με άλλες
μορφές χρησιμοποίησης παλιών συσκευών / Μπαταριών συνεισφέρετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη Γερμανία ισχύουν αντίστοιχα οι
παραπάνω κανόνες απόρριψης σύμφωνα με τον κανονισμό για μπαταρίες και συσσωρευτές.
s Not om miljöskydd:
Efter implementeringen av EU direktiv 2002/96/EU och 2006/66/EU i den nationella lagstiftningen, gäller följande:
Elektriska och elektroniska apparater samt batterier får inte kastas i hushållssoporna. Konsumenter är skyldiga att återlämna elektriska och
elektroniska apparater samt batterier vid slutet av dess livslängd till, för detta ändamål, offentliga uppsamlingsplatser. Detaljer för detta definieras
via den nationella lagstiftningen i respektive land. Denna symbol på produkten, instruktionsmanualen eller på förpackningen indikerar att produkten
innefattas av denna bestämmelse. Genom återvinning och återanvändning av material/batterier bidrar du till att skydda miljön och din omgivning.
m Ympäristönsuojelua koskeva ohje:
Siitä lähtien, kun Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EU ja 2006/66/EU otetaan käyttöön kansallisessa lainsäädännössä, pätevät seuraavat
määräykset: Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ja paristoja ei saa hävittää talousjätteen mukana. Kuluttajalla on lain mukaan velvollisuus toimittaa
sähkö- ja elektroniikkalaitteet niiden käyttöiän päätyttyä niille varattuihin julkisiin keräyspisteisiin tai palauttaa ne myyntipaikkaan. Tähän
liittyvistä yksityiskohdista säädetään kulloisenkin osavaltion laissa. Näistä määräyksistä mainitaan myös tuotteen symbolissa, käyttöohjeessa tai
pakkauksessa. Uudelleenkäytöllä, materiaalien/paristoja uudelleenkäytöllä tai muilla vanhojen laitteiden uudelleenkäyttötavoilla on tärkeä vaikutus
yhteisen ympäristömme suojelussa.
164
KHL 48
q
Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:
Od czasu wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia:
Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi!
Użytkownik zobowiązany prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do
punktu zbiórki lub do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza
umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko!
h
c
v
Ochrana životného prostredia:
Európska smernica 2002/96/EU a 2006/66/EU stanovuje:
Elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie sa nesmú vyhadzovať do domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný
zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie na miesta k tomu určené.
Symbolizuje to obrázok v návode na použitie, alebo na balení výrobku. Opätovným zužitkovaním alebo inou formou recyklácie starých zariadení/
batérií prispievate k ochrane životného prostredia.
p
Nota em Protecção Ambiental:
Após a implementação da directiva comunitária 2002/96/EU e 2006/66/EU no sistema legal nacional, o seguinte aplica-se:
Os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Consumidores estão
obrigados por lei a colocar os aparelhos eléctricos e electrónicos, bem como baterias, sem uso em locais públicos específicos para este efeito
ou no ponto de venda. Os detalhes para este processo são definidos por lei pelos respectivos países. Este símbolo no produto, o manual de
instruções ou a embalagem indicam que o produto está sujeito a estes regulamentos. Reciclando, reutilizando os materiais dos seus velhos
aparelhos/baterias, esta a fazer uma enorme contribuição para a protecção do ambiente.
u
Охрана окружающей среды:
С момента перехода национального законодательства на европейские нормативы 2002/96/EU и 2006/66/EU действительно следующее:
Электрические и электронные приборы, а также батареи запрещается утилизировать с обычным мусором. Потребитель, согласно закону,
обязан утилизировать электрические и электронные приборы, а также батареи и аккумуляторы после их использования в специально
предназначенных для этого пунктах сбора, либо в пунктах продажи. Детальная регламентация этих требований осуществляется
соответствующим местным законодательством. Необходимость соблюдения данных предписаний обозначается особым значком на изделии,
инструкции по эксплуатации или упаковке. При переработке, повторном использовании материалов или при другой форме утилизации
бывших в употреблении приборов Вы помогаете охране окружающей среды. В соответствии с предписаниями по обращению с батареями, в
Германии вышеназванные нормативы действуют для утилизации батарей и аккумуляторов.
t
Çevre koruma uyarısı:
Avrupa Birliği Direktifi 2002/96/EU ve 2006/66/EU ulusal yasal uygulamalar için de geçerli olduğu tarihten itibaren:
Elektrikli ve elektronik cihazlarla piller normal evsel çöpe atılmamalıdır. Tüketiciler için, artık çalışmayan elektrikli ve elektronik cihazları piller, kamuya ait
toplama yerlerine götürme veya satın alındıkları yerlere geri verme yasal bir zorunluluktur. Bu konu ile ilgili ayrıntılar ulusal yasalarla düzenlenmektedir.
Ürün üzerinde, kullanma kılavuzunda veya ambalajda bulunan bu sembol tüketiciyi bu konuda uyarır. Eski cihazların geri kazanımı, yapıldıkları
malzemelerin değerlendirilmesi veya diğer değerlendirme şekilleri ile, çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz. Yukarıda adı geçen atık
toplama kuralları Almanya’da piller ve aküler için de geçerlidir.
r
Instrucţiuni pentru protecţia mediului înconjurător:
Din momentul aplicării directivelor europene 2002/96/UE în dreptul naţional sunt valabile următoarele:
Aparatele electrice şi electronice nu pot fi salubrizate cu gunoiul menajer. Consumatorul este obigat conform legii să predea
aparatele electrice și electronice la sfârșitul duratei de utilizare la locurile de colectare publice sau înapoi de unde au fost cumpărate.
Detaliile sunt reglementate de către legislaţia ţării respective. Simbolul de pe produs, în instrucţiunile de utilizare sau pe ambalaj
indică aceste reglementări. Prin reciclarea, revalorificarea materialelor sau alte forme de valorificare a aparatelor scoase din uz
aduceţi o contribuţie importată la protecţia mediului nostru înconjurător.
j
n
Informasjon om beskyttelse av miljøet:
Fra tidspunktet for omsetning av de europeiske direktivene 2002/96/EF og 2006/66/EF i nasjonal rett gjelder følgende:
Elektriske og elektroniske apparater og batterier må ikke deponeres sammen med husholdningssøppelet. Forbrukeren er lovmessig forpliktet til
å levere elektriske og elektroniske apparater og batterier til de offentlige samlestedene eller tilbake til stedet hvor produktene ble kjøpt. Detaljer
angående dette reguleres av hvert land. Symbolet på produktet, bruksanvisningen eller emballasjen henviser om disse bestemmelsene. Med
resirkulering, gjenbruk av stoffer eller andre former av gjenbruk av gamle apparater/batterier bidrar du betydelig til å beskytte miljøet vårt.
KHL 48
165
g
f
i
s
Support- und Kontaktinformationen
h
c
v
Podpora zákazníkom a kontaktné informácie
j
Bei defekten Produkten:
Bitte wenden Sie sich bei Produktreklamationen an Ihren
Händler oder an die Hama Produktberatung.
Internet/World Wide Web:
Produktunterstützung, neue Treiber oder Produktinformationen bekommen Sie unter www.hama.com
Support Hotline – Hama Produktberatung:
Tel. +49 (0) 9091 / 502-115 Fax +49 (0) 9091 / 502-272
e-mail: [email protected]
If products are defective:
Please contact your dealer or Hama Product Consulting if you
have any product claims.
Internet / World Wide Web:
Product support, new drivers or product information can be
found at www.hama.com
Support Hotline – Hama Product Consulting:
Tel. +49 (0) 9091 / 502-115 Fax +49 (0) 9091 / 502-272
E-mail: [email protected]
En cas d’appareil défectueux :
En cas de réclamation concernant le produit, veuillez vous
adresser à votre revendeur ou au département conseil
produits de Hama.
Internet / World Wide Web :
Notre support technique, les nouveaux pilotes et les informations produits sont disponibles sous : www.hama.com
Ligne téléphonique directe d’assistance – Conseil
produits Hama :
Tél. +49 (0) 9091 / 502-115 Fax +49 (0) 9091 / 502-272
E-mail : [email protected]
In caso di prodotti guasti:
Per reclami in merito ai prodotti, rivolgersi al proprio rivenditore o alla Consulenza prodotto Hama.
Internet/World Wide Web:
Assistenza sui prodotti, nuovi driver o informazioni sui prodotti
all’indirizzo www.hama.com
Support Hotline – Consulenza prodotto Hama:
Tel. +49 (0) 9091 / 502-115 Fax +49 (0)9091/502-272
e-mail: [email protected]
Při závadách produktu se prosím obraťte se na reklamační
oddělení Vašeho prodejce nebo na informační oddělení fi
rmy Hama.
Internet/World Wide Web:
Podporu produktů, nové provozní nebo produktové informace
se dozvíte na www.hama.com
Support Hotline informační linka:
Tel. +49 (0) 9091 / 502-115 Fax +49 (0) 9091 / 502-272
e-mail: [email protected]
Pri chybách produktu sa prosím obráťte na reklamačné
oddelenie Vášho predajcu, alebo na informačné oddelenie
fi rmy Hama.
Internet/World Wide Web:
Podporu produktov, nové prevádzkové alebo produktové
informácie nájdete na www.hama.com
Support Hotline informačná linka:
Tel. +49 (0) 9091 / 502-115 Fax +49 (0) 9091 / 502-272
e-mail: [email protected]
Support- og kontaktinformationer
000 50308/05.10
d
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Slovak were displayed