Hama 00039832 Návod na obsluhu

Hama 00039832 Návod na obsluhu
00039832/07.10
T H E
00039832
A
B
2
1
C
D
SD
SecureDigital Cards: SD/SDHC/Micro SD*
Multimedia Cards:
MMC
2
3
o Gebruiksaanwijzing
4
s Bruksanvisning
5
m Pistokelaturi
6
7
v Návod na použitie
Obsah balenia:
1 x Combi čítačka kariet/USB 2.0 Hub
1 x Návod na použitie
Systémové požiadavky:
• prevádzkový systém Windows 2000, XP, Vista, Windows 7
alebo Mac OS 10.x
• voľné pripojenie USB, predovšetkým USB 2.0
Inštalácia:
A) Zapojte PC/Notebook
B) Zapojte USB kábel.
C) Dodržujte pokyny a ukončite inštaláciu
D) USB zariadenia potom nainštalujte jedno po druhom.
Pozor:
Ubezpečte sa, či bol dokončený prenos dát predtým, než vyberiete
pamäťovú kartu z čítačky. Používajte vždy funkciu „vyhodiť“ Váš
prevádzkový systém predtým, než vyberiete pamäťovú kartu z čítačky
(pravý klik na symbol mechaniky pamäťovej karty v Explorery alebo
na pracovnej ploche ==> klik na „vyhodiť“). V opačnom prípade sa
nedá vylúčiť strata dát!
Pokiaľ potrebujete použiť čítačku kariet s iným operačným systémom
než je uvedený vyššie, presvedčte sa prosím, či je možné získať viac
informácií alebo ovládače na www.hama.com
Bezpečnostné pokyny:
• zariadenie chráňte pred tlakom a pádom
• zariadenie chráňte pred vlhkom
• nezapájajte, ak má zariadenie alebo sieťový zdroj poruchu
• opravy zverte len odbornému servisu
• používajte len originálne diely
• všetky zariadenia musia byť označené CE
• zabráňte styku so zdrojom tepla a priamym slnečným žiarením
• Pozor: elektrické a elektronické zariadenia chráňte pred deťmi
• Pozor: baliaci materiál držte v dostatočnej vzdialenosti od detí.
Nebezpečenstvo udusenia!
Informačné technické zariadenia triedy A
Varovanie! Toto je zariadenie triedy A. Toto zariadenie môže
spôsobovať v domácnostiach rušenie.
V tomto prípade možno požadovať od výrobcu prevedenie
príslušných opatrení.
* Pomocný adaptér, ktorý nie je súčasťou balenia
Ochrana životného prostredia:
Európska smernica 2002/96/EU a 2006/66/EU stanovuje:
Elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie sa nesmú
vyhadzovať do domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný
zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie
na miesta k tomu určené.
Symbolizuje to obrázok v návode na použitie, alebo na balení
výrobku. Opätovným zužitkovaním alebo inou formou recyklácie
starých zariadení/batérií prispievate k ochrane životného prostredia.
8
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement