Hama 00053837 Návod na obsluhu

Hama 00053837 Návod na obsluhu
00053837_66053837_67053837_89053837_R1053837_S2053837/04.10
Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com
P
C
-
H
A
R
D
W A
R
E
00053837
2
3
4
5
v Návod na použitie
Inštalácia klávesnice (USB)
Vložte USB zástrčku klávesnice do USB portu Vášho PC alebo do USB Hub.
Operačný program automaticky vyhľadá a nainštaluje klávesnicu. Tento postup
môže pár sekúnd trvať.
Poznámka
Nemusíte vypínať Váš PC, ako tomu býva pri inštalácii používania PS/2 portu.
6
7
f
e
o
i
k
s
8
q
h
c
v
Ochrana životného prostredia:
Európska smernica 2002/96/EU a 2006/66/EU stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie sa nesmú vyhadzovať do
domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie na miesta k tomu
určené Symbolizuje to obrázok v návode na použitie, alebo na balení výrobku. Opätovným zužitkovaním alebo inou formou recyklácie
starých zariadení/batérií prispievate k ochrane životného prostredia.
p
u
t
r
j
n
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement