Hama 00052377 Návod na obsluhu

Hama 00052377 Návod na obsluhu
T H E
S O L U T I O N
00052375 00052376 • 00052377
1.
2.
5 sec.
3.
d Installationsanleitung
2
s Bruksanvisning
m Pistokelaturi
3
v Návod na použitie
1a) Odstráňte kryt batériovej priehradky a vložte priložené batérie do
priehradky, dbajte na správnu polaritu. Zatvorte opäť batériovú
priehradku.
1b) Vypínač I/O nastavte na „ON“. Rozsvietia sa optický senzor a
batériová kontrolka.
2) V ovládacích paneloch systému Windows kliknite na „Hardware
a zvuk“, potom na položku „Pridať zariadenie“ (Windows8). V
prípade Windows7 kliknite na „Pridať zariadenie Bluetooth“. Pod
Windows XP/Vista kliknite na „Zariadenia Bluetooth“, potom na
„Pridať bezdrôtové zariadenie“. Teraz aktivujte tlačidlo „Connect“
(Pripojiť) na spodnej strane myši asi 5 sekúnd. Zvoľte možnosť
„Hama M2140“ a kliknite na tlačidlo „Ďalej“. Pri otázke na hlavný
kľúč vyberte „nepoužívať hlavný kľúč“. Myš je teraz v prevádzkovej pohotovosti.
3) Pri prinízkom napätí batérie sa rozbliká modrá kontrolka. Vymeňte
batérie pri najbližšej príležitosti.
4
g English
i Italiano
[Italian]
u Россия
[Russian]
h Magyar
[Hungarian]
v Slovensky
[Slovak]
Hama GmbH & Co. KG týmto vyhlasuje, že 00052374_77 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Prehlásenie o zhode podľa R&TTE smernice 99/5/EG nájdete na www.hama.com
5
f
e
o
i
k
s
6
q
h
c
v
Ochrana životného prostredia:
Európska smernica 2002/96/EU a 2006/66/EU stanovuje:
Elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie sa nesmú vyhadzovať do domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické
a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie na miesta k tomu určené. Symbolizuje to obrázok v návode na použitie, alebo na balení výrobku.
Opätovným zužitkovaním alebo inou formou recyklácie starých zariadení/batérií prispievate k ochrane životného prostredia.
p
u
t
r
j
Anvisninger til beskyttelse af miljøet:
Fra og med indførelsen af EU-direktiverne 2002/96/EF og 2006/66/EF i national ret gælder følgende:
Elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Forbrugeren er lovmæssigt forpligtet
til at aflevere udtjent elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier til dertil indrettede, offentlige indsamlingssteder eller til forhandleren. De nærmere
bestemmelser vedr. dette fastlægges af lovgivningen i det pågældende land. Symbolet på produktet, brugsvejledningen eller emballagen henviser til disse
bestemmelser. Ved genbrug, genvinding eller andre former for nyttiggørelse af udtjent udstyr/batterier giver du et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet.
n
Informasjon om beskyttelse av miljøet:
Fra tidspunktet for omsetning av de europeiske direktivene 2002/96/EF og 2006/66/EF i nasjonal rett gjelder følgende:
Elektriske og elektroniske apparater og batterier må ikke deponeres sammen med husholdningssøppelet. Forbrukeren er lovmessig forpliktet til å levere
elektriske og elektroniske apparater og batterier til de offentlige samlestedene eller tilbake til stedet hvor produktene ble kjøpt. Detaljer angående dette
reguleres av hvert land. Symbolet på produktet, bruksanvisningen eller emballasjen henviser om disse bestemmelsene. Med resirkulering, gjenbruk av stoffer
eller andre former av gjenbruk av gamle apparater/batterier bidrar du betydelig til å beskytte miljøet vårt.
7
00052374_77/02.16
Hama GmbH & Co KG
86652 Monheim / Germany
www.hama.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement