advertisement

Groupe Brandt DKF1324X Návod na obsluhu | Manualzz
11-12
RR4200039
KÄYTTÖOHJE
BRUKSANVISNING
NO
PL
FI
SE
1.4.10
1.4.7
1.4.4
1.4.11
1.4.1
1.4.8
1.4.5
1.4.12
1.4.2
1.3.1
769
082367
1.4.13
1.4.9
082367769
354L
316L
M 079
13KG24
1.4.6
1.4.3
1.3.2
2.2.1
1.4.14
2.1.4
1.4.15
2.2.2
ALARM
SUPER
2.1.1
1.4.16
SUPER
ALARM
ºC
2.2.3
ºC
2.1.5
2.1.3
2.1.2
1.5.1
2.3.6
2.3.1
2.2.7
2.2.4
2.3.7
SUPER
5”
2.3.8
SUPE
ºC
2.3.5
ALARM
2.3.4
SUPER
ºC
2.3.3
OFF
2.2.8
ºC
2.2.6
2.3.2
ALARM
2.2.5
2.3.9
2.5.1
2.3.11
2.3.10
2.5.2
2.4.1
SUPER
ALARM
2.5.3
2.4.2
2.3.12
ºC
2.6.1
3”
4.1.1
3”
2.5.4
2.6.2
2.6.4
4.1.2
PER
4.1.3
ALARM
2.5.5
SUPER
4.1.4
ALARM
2.6.5
2.6.3
ºC
2.5.6
e s p a ñ o l
1
e s p a ñ o l
0
1
2
e s p a ñ o l
2
Uso
3
4
Diagnósticos
5
6
5
6
0
1
7
2
•
•
•
•
•
3
4
5
6
10
Estimado/a cliente/a:
11
0
1
12
2
• Guarde os alimentos em recipientes herméticos
para evitar que os alimentos sequem.
3
4
Diagnósticos
5
6
15
e n g l i s h
16
e n g l i s h
0
1
2
Use
17
3
4
19
e n g l i s h
5
6
20
21
0
1
2
Uso
4
Diagnosi
3
5
Sicurezza
6
26
0
1
2
3
4
Diagnosen
5
6
Gewaardeerde klant,
31
0
maak hem helemaal leeg.
1
2
Gebruik
33
•
•
•
•
•
3
Onderhoud en
reiniging
4
Meldsysteem
5
6
35
36
0
Идентификация
1
2
3
4
39
5
6
Ā e s k y
41
Ā e s k y
0
1
42
2
3
Údržba a Āištėní
4
nebo poĀkejte, až se
tlaĀítka
vypne automaticky.
Ā e s k y
5
BezpeĀnost
6
m a g y a r
De Dietrich
A márkával kapcsolatban minden információt megtalál weboldalunkon:
www.de-dietrich.com
46
m a g y a r
0
1
m a g y a r
2
3
4
49
5
6
slovensky
Objaviő výrobky De Dietrich znamená zažívaő jedineĀné emócie, aké dokážu
vyvolaő iba cenné predmety.
Vizuálna priőažlivoső je okamžitá, od prvej chvíle. Kvalita dizajnu vyniká
nadĀasovou estetickosőou a bezchybným spracovaním, ktorými se docieli toho,
že je každý z elegantných a rafinovaných predmetov v naprostej harmónii s
ostatnými.
Napokon budete maő neodolateĴnú chuő sa predmetu dotknúő. De Dietrich
používa len odolné a prestížne materiály, ktoré uprednostļujú autenticitu.
Včaka kombinovaniu pokroĀilej technológie a ušĴachtilých materiálov dokáže
De Dietrich vyrábaő vysoko kvalitné produkty, ktoré slúži kulinárskemu umeniu,
vášni, ktorú zdieĴajú všetci gurmáni.
Prajeme si, aby ste si plne vychutnali Váš nový prístroj a radi prjmeme všetky
Vaše nápady a zodpovieme akékoĴvek otázky cez našu zákaznícku linku alebo
na našej webovej stránke.
VeĴmi čakujeme za prejavenú dôveru.
De Dietrich
Všetky informácie o našej znaĀke nájdete na www.de-dietrich.com
51
slovensky
InštrukĀná príruĀka
VeĴmi dôležité: Skôr ako zaĀnete používaő mrazniĀka, preĀítajte si celú túto príruĀku.
Táto príruĀka je spracovaná tak, aby bol text spojený s príslušnými obrázkami.
0
1.4 Zmena smeru otvárania dverí. Odpojte
mrazniĀka od elektrickej siete a celkom ju
vyprázdnite.
Identifikácia
Oprite starostlivo prístroj o zadnú Āaső
(1.4.1)
UrĀte model svojej mrazniĀka (“a”, “b”,
“c”, “d”, “e”) porovnaním panela ovládania s
ilustráciami.
Vaša mrazniĀka je NO FROST v prípade, ak je
na ovládacom paneli napísané NO FROST.
1
Odpojte stisnutím západky konektoru
(1.4.4). Odstráļte dvere mrazniĀka (1.4.5).
Odoberte držiak ovládaĀa páĀením
pomocou skrutovaĀa v na to urĀených
drážkach (1.4.6)
Inštalácia
1.1 Vybalenie. Odstráļte všetky ochranné
prvky.
1.2 Umiestnenie. Umiestnite mrazniĀka v
dostatoĀnej vzdialenosti od zdrojov tepla
a chráļte ju pred priamymi slneĀnými
paprskami, aby ste znížili spotrebu.
Neinštalujte mrazniĀka vonku a
nevystavujte ju daždi.
Vzduch musí prúdiő za zadnou stranou
mrazniĀka. Nechajte priestor 25 mm medzi
zadnou stranou mrazniĀka a stenou.
Nezapchávajte žiadnym predmetom
existujúci priestor medzi chladniĀkou a
podlahou alebo stropom.
Vyrovnajte mrazniĀka, aby ste zabránili
vibraciám a hluku. Berte do úvahy, že ak
je chladniĀka umiestnená u steny alebo
nejakej skrine, môže vydávaő slabý hluk.
Tiež skontrolujte, Āi sú správne vložené
regály a umiestnite nádoby tak, aby
medzi nimi bol priestor, aby sa zabránilo
vibráciám.
1.3 Zapojenie do elektriny. Pred zapojením
nechajte mrazniĀka v kĴude vo
vertikálnej polohe najmenej po dobu 2
hodín. Porovnajte údaje so štítkom s
charateristikami (220-240V s uzemnením)
(1.3.1, 1.3.2).
Nepoužívajte adaptátory ani predlžovaĀky.
Zabráļte tomu, aby bol kábel v kontakte s
motorom alebo skrípnutý pod ním.
52
UvoĴnite skrutky (1.4.2), pomocou
skrutkovaĀa odstráļte horný pánt a otoĀné
puzdro (1.4.3)
Vyhİbte drážku na kábel na protejšej strane,
v oblasti vyznaĀenej na plášti (1.4.7).
Namontujte znova držiak na ovládaĀe
a pretiahnite kábel vyhİbeným zárezom
(1.4.8)
UvoĴnite skrutky na spodnom pánte a
odstráļte ho. Zmeļte polohu hriadeĴa v
pante a umiestnite ho na protejšiu stranu
(1.4.9).
Nasačte dvere (1.4.11)
UvoĴnite vertikálne tiahlo a umiestnite ho na
protejšiu stranu dverí tak, že ním otoĀíte o
180º (1.4.10)
Umiestnite zatváraciu krytku do priestoru
horného pántu na protejšej strane (1.4.12).
Stisnite konektor a zapojte ho do dverí
(1.4.13)
Nasačte horný pánt a otoĀnú krytku a vložte
vyĀnievajúci kabel do držiaku na ovladaĀe
(1.4.14) a umiestnite skrutky (1.4.15)
Starostlivo zdvihnite mrazniĀka. (1.4.16)
1.5 Vyrovnanie prístroja. Vyrovnajte nožiĀky
takým spôsobom, aby chladniĀka zostala
naklonená dozadu a tak uĴahĀíte správne
zatváranie dverí. (1.5.1)
1.6 Klimatická trieda. Táto mrazniĀka je
urĀená pre optimálne fungovanie pri izbovej
teplote +10ºC až +43º, klimatická trieda
SN-T, (1.3.2). Teploty mimo tohto rozmedzia
môžu negativne ovplyvniő výkon prístroja.
slovensky
2
Použitie
2.1 Zapnutie chladniĀky. Stisnite klávesu
,
až
(2.1.1) alebo (2.1.2). Stisnite
kým sa nezobrazí Āíslica na displeji (2.1.3)
alebo otoĀte ovládaním (2.1.4, 2.1.5). U
displaj a u
led “on” sa
modelu
rozsvietia, aby signalizovali, že je prístroj v
prevádzke.
Model a sa automaticky zablokuje,
pre odblokovanie stisnite klávesu po
dobu 3 sekúnd (2.3.11). Modely
nedisponujú touto funkciou automatického
zablokovania.
,
2.2 Zvolenie teploty. Stisnite klávesy
(2.2.1, 2.2.2). Stisnite
,
(2.2.3),
alebo otoĀte ovládaním (2.2.4, 2,2,5). Po
zvolení požadovanej teploty môžete zistiő
reálnu teplotu prostredníctvom svetelných
indikátorov alebo stisnutím po dobu 5
,
(2.2.6, 2.2.7),
sekúnd klávesov
,
(2.2.8). Teplota bude blikaő.
alebo
nedisponujú touto funkciou.
Modely
OdporúĀanie: OdporúĀaná teplota pre
. Ak chcete nieĀo
Vašu mrazniĀka je
zmraziő, odporúĀaná teplota je
. Vič.
bod 2.3 (Funkcia rýchleho vychladnutia).
Nezabúdajte, že vnútorná teplota závisí od
teploty prostredia, umiestnenia a frekvencie
otvárania.
2.3 Funkcie chladniĀky.
Funkcia rýchleho ochladzovania: Táto
funkcia aktivuje Vašu mrazniĀku na nižšiu
teplotu maximálne na dobu 52 hodín.
OdporúĀame použiő túto funkciu, ak vložíte
veĴké množstvo potravín a aktivovaő ju
24 hodín dopredu. Pre aktivovanie a
(2.3.1, 2.3.2)
deaktivovanie: Stisnite
(2.3.3, 2.3.4, 2.3.5). U
alebo
monitor zobrazí
, dokiaĴ
modelov
bude funkcia aktivovaná.
Funkcia ECO: Funkcia ECO umožļuje
významnú úsporu energie tým, že
udržiava v mrazniĀke stabilnú teplotu.
Táto funkcia zostáva aktivovaná dokonca
aj po odpojení elektriny. Po aktivovaní
tejto funkcie odporúĀame uložiő všetky
potraviny do prostredných priehradok.
Aktivujte a deaktivujte stisnutím
sa na
(2.3.6, 2.3.7, 2.3.8). U modelov
, dokiaĴ bude funkcia
obrazovke objaví
nedisponujú
aktivovaná. Modely
touto funkciou.
Funkcia quick cooling: Vložte fĴašu alebo
fĴaše do mrazniĀky a držte stisnuté
po dobu niekoĴkých sekúnd,
alebo
až kým sa nezobrazí ikona (2.3.9, 2.3.10).
MrazniĀka bude chladiő po dobu 15 minút,
po uplynutí tejto doby funkcia skonĀí, bude
blikaő a aktivuje na 20 minút zvukový alarm,
ktorý upozorļuje, že treba odobraő fĴašu, aby
sa zabránilo jej prasknutiu. Alarm je možné
deaktivovaő, ak na niekoĴko sekúnd stisnete
v
alebo
. Ak sa táto funkcia
preruší včaka prerušeniu dodávky elektrického
prúdu, po jej obnovení sa bude funkcia
považovaő za ukonĀenú a aktivuje sa zvukový
signál.
Zablokovanie: UrĀené na zamedzenie
náhodného pozmenenia nastavenia prístroja
alebo ovládania deőmi. Na obrazovke
sa zobrazí ikona , dokiaĴ tento bude
zablokovaný. stisnite (2.3.11) alebo
(2.3.12). Na obrazovke sa zobrazí
striedavo s normálnym zobrazením, dokiaĴ
bude funkcia aktivovaná. Modely
nedisponujú touto funkciou.
2.4 Rozloženie potravín. Potraviny treba ukladaő
na vhodné miesto, aby sa zabezpeĀilo ich
správne uskladnenie (2.4,1):
1. Stredne veĴké obaly
2. Priestor pre zmrzlinu
3. Twist Ice (voliteĴná funkcia)
4. Stredne veĴké obaly
5. Stredne veĴké obaly
6. VeĴké obaly
7. Stredne veĴké obaly
Nádrže eutectic (Záleží na modelu): Ak tento
prístroj disponuje nádržami eutectic (2.4.2)
(ktoré sú urĀené na predİženie autonomného
fungovania pri prerušení dodávky elektriny a
na zníženie spotreby energie), je vhodnejšie
ich umiestniő do hornej Āasti prístroja.
2.5 TWIST ICE. Jedná sa o príslušenstvo Vašej
mrazniĀky, ktoré produkuje až 24 kociek Ĵadu.
Ak Váš prístroj disponuje Twist Ice, vytiahnite
zásuvku s kockami Ĵadu (2.5.1). Naplļte vodou
otvory vo forme na kocky, bez toho, aby ste
prekroĀili maximálnu hladinu (2.5.2). Znova
zasuļte zásuvku na kocky a dávajte pozor, aby
sa nevyliala voda (2.5.3).
Po 2 hodinách budú kocky Ĵadu pripravené k
použitiu. OtoĀte niekoĴkokrát oboma koncami,
až kým nevypadnú všetky kocky Ĵadu (2.5.4,
2.5.5). Otvorte spodnú zásuvku a pozbierajte
kocky (2.5.6)
2.6 Vypnutie chladniĀky. Stisnite po dobu 3
, až kým z displeja
sekúnd alebo stisnite
nezmizne teplota (2.6.1, 2.6.2, 2.6.3). Alebo
otoĀte ovládaĀom až do polohy off (2.6.4,
sa displej a u
2.6.5). U modelu
led “on” vypnú.
2.7 OdporúĀané použitie.
• Neotvárajte dvere na dobu dlhšiu ako je
nutné a nedávajte do mrazniĀky horúce
53
slovensky
•
•
•
•
•
potraviny. Tak dosiahnete efektívnejšieho
použitia Vašej mrazniĀky a zabránite
zvýšeniu spotreby energie.
Ak je Vaša mrazniĀka NO FROST,
nezapchávajte ventilaĀné mriežky a
nechajte medzi potravinami priestor, aby
medzi nimi mohol prúdiő vzduch.
Nevkladajte do mrazniĀky fĴaše so
sýtenými nápojmi alebo iné sklenené
nádoby s tekutinami, pretože by mohli
parasknúő.
Ukladajte potraviny do hermeticky
uzatvorených nádob, aby ste zabránili
ich vysušeniu.
Nejedzte zmrzliny ani iné potraviny, keč
sú veĴmi studené, pretože môžu spôsobiő
popáleniny v ústach.
Aby ste maximálne využili celý priestor
mrazniĀky (2.4.1), môžete z nej odstrániő
košíky (5), malé zásuvky (4) a Twist Ice
(3). Je dôležité nechaő vo vnútri spodné
košíky (6 a 7) a horné veká (1 a 2), aby
sa nezmenili charakteristiky spotreby
prístroja.
3
Údržba a Āistenie
3.1 ÿistenie vnútrajšku. Použite na Āistenie
vnútrajšku hubiĀku alebo handriĀku a
namoĀte ju do vody so sódou, aby ste
zabránili vzniku nežiadúcich pachov.
V žiadnom prípade nepoužívajte
naparovacie Āistiace prístroje, rozpúšőadlá
ani abrazívne Āistiace prostriedky.
3.2 ÿistenie vonkajšku. Nepoužívajte
naparovacie Āistiace prístroje na Āistenie
obrazoviek.
OdporúĀame Āistiő zadnú mriežku jedenkrát
roĀne pomocou vysávaĀa.
3.3 ÿistenie doplnkov. Nie sú vhodné do
umývaĀky. VyĀistite ich ruĀne hubkou alebo
handrou.
Udržiavajte spotrebované filtre a náplne
mimo dosahu detí, ich požitie vo veĴkom
množstve môže byő nebezpeĀné.
4
4.1 Otvorené dvere. U všetkých modelov
, sa rozsvieti signál, ak otvoríte
okrem
a
dvere na dobu dlhšiu ako 1 minútu
ozve sa alarm (4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4).
Alarm sa odpojí ihneč ako zatvoríte dvere.
54
4.2 Prerušenie dodávky elektriny.
Otvárajte dvere mrazniĀka Āo najmenej. Ak
teplota vo vnútri prístroja prekroĀí > -11º C:
a
sa aktivuje
• U modelov
zvukový alarm, spustený prerušením
chladenia po dobu 30 minút. Môžete ho
vypnúő stlaĀením akejkoĴvek klávesy.
aktivuje
• Okrem toho sa funkcia
automaticky. Deaktivujte stisnutím tlaĀidla
alebo poĀkajte, až sa vypne
automaticky.
• Rozsvieti sa Āervená kontrolka (4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4).
Overenie stavu uchovania potravín.
U modelov
sa môžu na displejoch
objaviő nasledujúce oznámenia:
Potraviny sa nerozmrazili, preto
sú bezpeĀné a je možné ich čalej
uskladļovaő.
Potraviny sa ĀiastoĀne rozmrazili a je
nutné ich uvariő.
Potraviny sa rozmrazili a nie je možné
ich konzumovaő. Treba ich vyhodiő.
U modelov
musí užívateĴ zhodnotiő
stav skladovaných potravín a zachovaő sa
podĴa toho.
4.3 Čalšie alarmy, ktoré sa môžu spustiő:
alebo
Automaticky sa spustil istý
spôsob ochrany pre zaruĀenie uchovania
potravín, ale je nutné spojiő sa s
technickou asistenĀnou službou.
Jedna Āaső mrazniĀky nefunguje
správne, uchovanie potravín nie je
ohrozené, ale je nutné spojiő sa s
technickou asistenĀnou službou.
Toto upozornenie sa u všetkých modelov
(s výnimkou NO FROST), u ktorých sa
vo vnútri tvorí námraza, objaví každých 6
mesiacov. Treba:
- Vypnúő prístroj.
- Odstrániőnámrazu podĴa odporúĀania v
bode 3.
Ak si tohto upozornenie nebudete všímaő,
zmizne za 48 hodín.
- Zapnite prístroj podĴa pokynov v
odstavci 2.1.
4.4 ZvyĀajné zvuky v chladniĀke.
Vaša chladniĀka môže vydávaő sériu zvukov,
ktoré sú pri fungovaní normálne a kvôli
ktorým sa nemusíte znepokojovaő.
slovensky
• Chladiaci plyn môže pri prúdení obvodmi
spôsobovaő bublanie.
• Kompresor môže spôsobovaő bzuĀanie a/
alebo slabé kĴapanie, predovšetkým keč
sa spustí.
• Rozőahovanie alebo zmršőovanie
použitých materiálov môže spôsobovaő
praskanie alebo chrumkanie.
• Vzduch, ktorý prúdi včaka ventilátoru
v mrazniĀke, môže vydávaő slabý stály
zvuk.
Nemanipulujte chladniĀkou za
úĀelom jej opravy. PrivoĴajte technickú
asistenĀnú službu.
5
kanceláriách a iných pracovných
prostrediach;
– ubytovanie na vidieku a pre klienty hotelov,
motelov a iných ubytovacích zariadení;
– zariadenia typu ubytovanie s raļajkami;
– reštauraĀné služby a podobné
nemaloobchodné využitia.
Neskladujte v tomto spotrebiĀi výbušné
látky, ako napríklad aerosólové nádoby s
horĴavým palivom.
6
Životné prostredie
Táto chladniĀka bola navrhnutá s ohĴadom
na ochranu životného prostredia.
• Udržiavajte voĴné ventilaĀné mriežky.
• Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci
obvod.
• Nepoužívajte elektrické prístroje vo vnútri
mrazniĀka, okrem prípadu, ak ich odporúĀa
výrobca.
• Nepoužívajte mechanické nástroje ani
iné prostriedky pre urýchlenie procesu
rozmrazenia, ktoré nie sú odporúĀané
výrobcom.
• Tento prístroj nie je urĀený k tomu, aby bol
používaný osobami (vrátane detí), ktorých
fyzické, zmyslové alebo mentálne schopnosti
sú obmedzené alebo ktoré nemajú potrebné
skúsenosti a znalosti, s výnimkou ak by boli
pod dohĴadom alebo boli náležite pouĀené
o používaní prístroja od osoby, ktorá je
zodpovedná za ich bezpeĀnoső. Na deti je
nutné dozeraő, aby ste sa ubezpeĀili, že sa
nehrajú s prístrojom.
• Ak je napájací kábel poškodený, musí
ho vymeniő výrobca, jeho záruĀný servis
alebo podobná kvalifikovaná osoba, aby sa
zabránilo všetkým rizikám.
Dokonca aj vtedy, keč je obrazovka vypnutá,
mrazniĀka sa nachádza pod prúdom.
• Prístroj je urĀený pre používanie v
domácnostiach a podobné použitia, ako
napőíklad:
– kuchyļa pre personál v obchodoch,
Tento spotrebiĀ pracuje s chladiacim médiom
R600A, ktoré nepoškodzuje životné prostredie.
Rešpektujte životné prostredie. Chraļte
životné prostredie. Používajte odporúĀané
teploty v závislosti na funkcii, ktorú potrebujete,
aby ste dosiahli efekívneho využívania Vašej
mrazniĀky.
Odpojte mrazniĀku na dlhšie Āasové obdobie,
kedy nebudete prístroj používaő. Znížite tak
spotrebu a ušetríte energiu.
Nenechávajte dvere zbytoĀne otvorené, pretože
sa tak zvyšuje spotreba energie.
Spracovanie odpadu z elektrických a
elektronických prístrojov.
oznamuje, že sa prístroj nesmie
Symbol
vyhadzovaő do bežných kontajnerov na domáci
odpad.
Odovzdajte mrazniĀka v špeciálnej zberni.
Recyklácia elektrospotrebiĀov bráni negatívnym
dopadom na zdravie a životné prostredie a šetrí
energiu a prostriedky.
Ak požadujete čalšie informácie, obráőte sa
na miestne úrady alebo na predajļu, kde ste
mrazniĀka zakúpili.
Štandardná správa záruèného servisu:
V prípade, že sa objaví porucha, spojte sa s Vaším obchodníkom alebo inštalaèným technikom. Údržbu
Vášho vybavenia De Dietrich by mal prevádzaÝ kvalifikovaný elektrikár, ktorý je autorizovaný výrobcom.
Pri objednávaní opravy uveïte kompletnú referenciu modelu Vášho prístroja, ktorú nájdete na prístroji
na štítke s chrakteristikami uvedenými výrobcom.
Pri prevádzaní údržbárskych prác si vyžiadajte iba originálne certifikované náhradné diely. (S logom
originálnych certifikovaných náhradných dielov)
55
56
0
“a”, “b”, “c”, “d”, “e”
1
57
2
58
4
3
59
6
5
60
d a n s k
61
d a n s k
0
1
Montering
2
3
4
d a n s k
5
6
Miljø
65
De Dietrich
Du kan hitta all information om märket på www.de-dietrich.com
66
0
1
2
3
4
69
5
6
Miljö
70
70
71
71
0
1
2
,
72
3
74
4
5
6
75
n o r s k
De Dietrich
Les all informasjon om merket hos oss på www.de-dietrich.com
76
n o r s k
0
1
2
Bruk
3
4
n o r s k
5
Sikkerhet
6
80
80
p o l s k a
81
p o l s k a
0
1
82
p o l s k a
2
3
4
5
6

advertisement

Related manuals

advertisement