advertisement

ECG KT 12 Instruction manual | Manualzz
KT 12
KERAMICKÉ TOPENÍ
KERAMICK Ý OHRIEVAČ
FR
IT
ES
KERAMISCHE HEIZUNG
ET
KASUTUSJUHEND
LT
LV
CZ
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
DE
GB
INSTRUCTION MANUAL
SI
NAVODILA
KERAMIČK A GREJALICA
CHAUFFAGE CERAMIQUE
STUFA A INFRAROSSI
CALEFACTOR CERÁMICO
 Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.  Pred uvedením
výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.  Przed pierwszym użyciem
urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona.  A termék használatba vétele előtt
figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a készülék közelében.  Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme
des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein.  Always read the safety&use
instructions carefully before using your appliance for the first time. The user´s manual must be always included.  Uvijek pročitajte sigurnosne upute i upute za uporabu prije prvog korištenja vašeg
uređaja. Upute moraju uvijek biti priložene.  Pred vklopom izdelka temeljito preberite ta navodila in varnostne napotke, ki so navedeni v teh navodilih. Navodila morajo biti vedno priložena
k napravi.  Uvek pažljivo pročitajte uputstva za sigurnost i upotrebu pre upotrebe uređaja po prvi put. Korisničko uputstvo mora uvek biti priloženo.  Avant de mettre le produit en service,
lisez attentivement le présent mode d'emploi et les consignes de sécurité contenues dans le présent mode d'emploi. Le mode d'emploi doit toujours être fourni avec le produit.  Leggere sempre
con attenzione le istruzioni di sicurezza ed uso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Il manuale dell'utente deve essere sempre incluso.  Siempre lea cuidadosamente las instrucciones
de seguridad y de uso antes de utilizar su artefacto por primera vez. Siempre debe estar incluido el manual del usuario.  Enne seadme esmakordset kasutamist lugege ohutus- ja kasutusjuhised alati
hoolikalt läbi. Kasutusjuhend peab alati kaasas olema.  Prieš naudodamiesi prietaisu pirmąjį kartą, visuomet atidžiai perskaitykite saugos ir naudojimo instrukcijas. Kartu su gaminiu visada privalo būti
jo naudotojo vadovas.  Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes vienmēr rūpīgi izlasiet drošības un lietošanas norādījumus. Rokasgrāmata vienmēr jāpievieno ierīcei.
POPIS / POPIS / OPIS / A KÉSZÜLÉK RÉSZEI / BESCHREIBUNG / DESCRIPTION /
OPIS / OPIS / OPIS / DESCRIPTION / DESCRIZIONE / DESCRIPCIÓN /
KIRJELDUS / APRAŠYMAS / APRAKSTS
NEZAKRÝVAT! / NEZAKRÝVAŤ! / NIE
ZAKRYWAĆ! / NE TAKARJA LE! / NIEMALS
ABDECKEN! / DO NOT COVER! / NEMOJTE
POKRIVATI! / NE PREKRIVATI! / NEMOJTE
POKRIVATI! / NE PAS COUVRIR ! / NON
COPRIRE! / ¡NO CUBRIR! / ÄRGE KATKE! /
NEATIDARYTI! / NEAIZKLĀT!
1
2
3
CZ
1.
2.
3.
SK
1.
2.
3.
Ovládač termostatu
Prepínač funkcií
Kontrolka
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
2.
3.
DE
1.
SI
HU
1.
2.
3.
PL
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
ES
1.
2.
3.
ET
1.
2.
3.
LT
1.
2.
3.
LV
1.
2.
3.
KERAMICKÉ TOPENÍ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
3
O
I
II
5
•
•
•
•
•
•
•
•
6
08/05
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Čítajte pozorne a uschovajte na budúcu potrebu!
Varovanie: Bezpečnostné opatrenia a pokyny uvedené v tomto návode SK
nezahŕňajú všetky možné podmienky a situácie, ku ktorým môže dôjsť.
Používateľ musí pochopiť, že faktorom, ktorý nie je možné zabudovať
do žiadneho z výrobkov, je zdravý rozum, opatrnosť a starostlivosť.
Tieto faktory teda musia byť zaistené používateľom/používateľmi
používajúcimi a obsluhujúcimi toto zariadenie. Nezodpovedáme za
škody spôsobené počas prepravy, nesprávnym používaním, kolísaním
napätia alebo zmenou či úpravou akejkoľvek časti zariadenia.
Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo k úrazu elektrickým prúdom, mali
by sa pri používaní elektrických zariadení vždy dodržiavať základné
opatrenia, vrátane týchto:
1. Uistite sa, že napätie vo vašej zásuvke zodpovedá napätiu
uvedenému na štítku zariadenia a že je zásuvka riadne uzemnená.
Zásuvka musí byť inštalovaná podľa platnej elektrotechnickej
normy podľa EN.
2. Nedemontujte ochranné kryty prístroja, hrozí nebezpečenstvo úrazu
elektrickým prúdom!
3. Prívodný kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí ani viesť cez ostré
hrany. Nikdy prístroj nepoužívajte, ak je poškodený prívodný kábel.
Všetky opravy vrátane výmeny napájacieho prívodu zverte
odbornému servisu!
4. Prístroj nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo
bazéna!
5. Prístroj chráňte pred priamym kontaktom s vodou a inými tekutinami,
aby nedošlo k prípadnému úrazu elektrickým prúdom.
6. Prístroj je určený iba na domáce použitie! Keramický ohrievač
nepoužívajte vonku alebo vo vlhkom prostredí ani sa nedotýkajte
prívodného kábla alebo prístroja mokrými rukami. Hrozí
nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom…
7. Dbajte na zvýšenú pozornosť, ak používate ohrievač v blízkosti detí!
8. Ohrievač vždy inštalujte na plochý a tvrdý vodorovný povrch.
7
9. Ohrievač nikdy nestavajte priamo pred alebo pod elektrickú zásuvku.
10. Predná mriežka ohrievača je počas prevádzky VEĽMI HORÚCA!
Ohrievač nikdy nezakrývajte a zaistite aspoň 30 cm voľného priestoru
SK
za spotrebičom, aby nebol obmedzený prístup vzduchu do ohrievača.
11. Ohrievač nikdy neklaďte na mäkké plochy, ako je posteľ, pohovka
a pod.
12. Zaistite, aby sa vo vzdialenosti dvoch metrov pred zapnutým
ohrievačom nenachádzali žiadne predmety.
13. Ohrievač nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov. Prístroj nesmie
byť v blízkosti alebo v priamom kontakte s akýmikoľvek horľavými
kvapalinami, plynmi alebo výbušnými látkami.
14. NIKDY nepremiestňujte ani neprenášajte zapnutý ohrievač.
15. Kúrenie nesmie byť zapojené do siete prostredníctvom časového
spínača alebo zapojené do vzdialene spínaného napájacieho okruhu,
pretože v prípade vzdialeného zapnutia prikrytého alebo nevhodne
umiestneného kúrenia hrozí riziko požiaru.
16. Ak sa z prístroja šíri neobvyklý zápach alebo dym, okamžite ho odpojte
a navštívte s prístrojom servisné stredisko.
17. Prístroj nezapínajte a nevypínajte zasunutím alebo vytiahnutím
vidlice napájacieho prívodu. Ohrievač vždy najprv vypnite hlavným
vypínačom, potom môžete prívodný kábel vytiahnuť zo sieťovej
zásuvky!
18. Odporúčame nenechávať ohrievač so zasunutým prívodným káblom
v zásuvke bez dozoru. Pred údržbou vytiahnite prívodný kábel zo
sieťovej zásuvky. Vidlicu nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za kábel.
Kábel odpojte od zásuvky uchopením za vidlicu.
19. Do otvorov prístroja nestrkajte prsty alebo iné predmety.
20. Ohrievač používajte iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode.
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím
tohto zariadenia.
21. Deťom mladším ako 3 roky by sa mal zamedziť prístup k spotrebiču, ak
nie sú trvalo pod dozorom. Deti vo veku od 3 do 8 rokov musia tento
spotrebič zapínať/vypínať iba za predpokladu, že bol umiestnený alebo
nainštalovaný vo svojej zamýšľanej normálnej prevádzkovej polohe,
8
a ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča
bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti
vo veku od 3 do 8 rokov nesmú zasúvať vidlicu do zásuvky, regulovať
a čistiť spotrebič alebo robiť údržbu vykonávanú používateľom. Deti sa SK
so spotrebičom nesmú hrať.
UPOZORNENIE – Niektoré časti tohto výrobku sa môžu stať veľmi horúcimi
a spôsobiť popálenie. Zvláštna pozornosť sa musí venovať prítomnosti detí
a hendikepovaných ľudí.
POKYNY NA POUŽÍVANIE
Pri prvom zapnutí môže z keramického ohrievača niekoľko minút vychádzať mierny zápach. Nejde o poruchu.
Tento jav, bežný pri väčšine výhrevných telies, je neškodný a po chvíľke ustane, len čo sa z výhrevného telesa
odparí prach alebo zvyšky mastnoty usadené po dlhšom čase nečinnosti alebo počas výrobného procesu.
Ovládanie prístroja
S ohľadom na vyššie uvedené bezpečnostné inštrukcie zapojte spotrebič do vhodnej elektrickej zásuvky
a zapnite ho.
Funkcie prepínača
Poloha
Funkcia
O
I
Nízky výkon ohrievača
II
Vysoký výkon ohrievača
Nízky výkon kúrenia s otáčaním
Vysoký výkon kúrenia s otáčaním
Funkcia termostatu
Otáčaním v smere hodinových ručičiek nastavíte vyššiu teplotu.
Používanie prístroja na vykurovanie
1.
2.
3.
4.
5.
Prepínač funkcií otočte do polohy „I“ pre nižší stupeň výkonu alebo do polohy „II“ pre plný výkon ohrievača.
Ovládačom termostatu nastavte požadovanú teplotu. Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek teplotu
znižujete, otáčaním v smere hodinových ručičiek teplotu zvyšujete.
Po dosiahnutí nastavenej teploty termostat prístroj automaticky vypne a keď teplota poklesne pod
nastavenú úroveň, opäť ho zapne.
Ak chcete docieliť maximálny tepelný výkon, otočte prepínač do polohy „II“ a ovládačom termostatu
otočte celkom doprava.
Ak chcete teplo rovnomerne šíriť po miestnosti, nastavte prepínač funkciou do polohy
pre nízky výkon
kúrenia alebo do polohy
pre vysoký výkon kúrenia.
Pri prehriatí bude prístroj vypnutý internou tepelnou poistkou.
Prehriatie môže byť spôsobené zakrytím vstupných ventilačných otvorov na zadnej strane spotrebiča
alebo zakrytím mriežky vpredu. Ak sa tak stane, odpojte spotrebič od napájania a nechajte ho 30 minút
vychladnúť. Odstráňte všetky prekážky a spotrebič znovu zapnite.
9
•
Ak prístroj prestane fungovať, je najpravdepodobnejšou príčinou prepálená poistka. Obráťte sa, prosím,
na autorizovaný servis.
Bezpečnostný spínač pri prevrhnutí
SK
•
Keramické kúrenie je vybavené bezpečnostným spínačom, ktorý v prípade prevrhnutia spotrebiča kúrenie
automaticky vypne.
Vnútri spotrebiča sa nenachádzajú žiadne súčasti, ktoré by vyžadovali vašu starostlivosť alebo údržbu.
Nepokúšajte sa otvárať vonkajšie kryty spotrebiča. Mohlo by dôjsť k poškodeniu motora a vyhrievacieho
telesa a zrušeniu platnosti záruky. Všetok servis zverte kvalifikovanému servisu.
Pred čistením odpojte spotrebič od napájania a nechajte ho dôkladne schladnúť.
Prístroj NIKDY nečistite vodou a za všetkých okolností ho chráňte pred zvlhnutím.
Vonkajší kryt prístroja je možné čistiť pomocou mierne navlhčenej handričky (v prípade potreby je možné
použiť slabý roztok jemného saponátu).
Na odstránenie prachu za prednou mriežkou alebo zadnými ventilačnými otvormi je možné použiť bežný
vysávač.
Pred použitím sa vždy uistite, že je prístroj dokonale suchý.
Ak nebudete prístroj dlhší čas používať, bude najlepšie, keď ho očistíte a dokonale suchý uložíte do
plastového vrecúška na chladné a suché miesto.
Pri dobrom zaobchádzaní vám tento keramický ohrievač prinesie dlhé roky spoľahlivého a hospodárneho
vykurovania.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Menovité napätie: 220 – 240 V~ 50 Hz
Menovitý príkon: 2 000 W
Hlučnosť: < 65 dB
2 stupne nastavenia výkonu: 1 200/2 000 W
Možnosť nastavenia oscilácie 80°
ZÁRUKA:
Nasledujúce situácie spôsobia zrušenie záruky: Nesprávna alebo nevhodná manipulácia s prístrojom,
nedodržanie bezpečnostných opatrení, ktoré sa na prístroj vzťahujú, použitie sily, úpravy alebo opravy
vykonané inou stranou než schváleným servisom.
Súčasti, ktoré podliehajú normálnemu opotrebeniu nie sú kryté zárukou.
VYUŽITIE A LIKVIDÁCIA OBALOV
Baliaci papier a vlnitá lepenka – odovzdajte do zberných surovín. Prebalová fólia, PE vrecká, plastové diely – vyhadzujte do
kontajnerov na plasty.
LIKVIDÁCIA VÝROBKU PO SKONČENÍ ŽIVOTNOSTI
Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení (platí v členských krajinách EÚ a ďalších
európskych krajinách so zavedeným systémom triedenia odpadu)
Vyobrazený symbol na produkte alebo na obale znamená, že s produktom by sa nemalo nakladať ako s domovým
odpadom. Produkt odovzdajte na miesto určené na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Správnou
likvidáciou produktu zabránite negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie. Recyklácia
materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Viac informácií o recyklácii tohto produktu vám poskytne
obecný úrad, organizácia na spracovanie domového odpadu alebo predajné miesto, kde ste produkt kúpili.
Tento výrobok spĺňa požiadavky smerníc EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej
bezpečnosti.
Návod na obsluhu je k dispozícii na webových stránkach www.ecg.sk.
Zmena textu a technických parametrov vyhradená.
10
08/05
O
Wył.
I
II
13
14
PL
08/05
15
KERÁMIA HŐSUGÁRZÓ
16
O
I
II
18
HU
•
19
HU
20
08/05
KERAMISCHE HEIZUNG
O
Aus
I
II
23
DE
4.
5.
•
•
•
•
•
•
•
•
24
DE
08/05
25
SAFETY INSTRUCTIONS
O
Off
I
II
28
GB
08/05
29
O
I
II
32
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
•
•
•
•
•
•
•
•
TEHNIČKI PODACI
08/05
33
VARNOSTNA NAVODILA
Funkcija pretikala
SI
Lega
O
I
II
Pregretje
•
•
•
36
08/05
37
SI
O
I
Manja snaga grejanja
II
40
•
•
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
•
•
•
•
•
•
•
•
TEHNIČKI PODACI
UPOTREBA I ODLAGANJE OTPADA
Papir i karton dostaviti deponiji. Foliju ambalaže, PE kese, plastične elemente odložiti u plastične kontejnere za recikliranje.
08/05
41
CHAUFFAGE CERAMIQUE
FR
O
Arrêt
I
II
44
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
•
•
•
•
•
•
•
•
45
FR
FR
46
08/05
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
48
O
I
II
49
IT
3.
4.
5.
Surriscaldamento
•
•
•
PULIZIA E MANUTENZIONE
•
•
•
•
•
•
•
IT
•
50
08/05
IT
51
ES
O
Apagado
I
II
54
5.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
ES
55
ES
56
08/05
KERAAMILINE KÜTTESEADE
OHUTUSJUHISED
57
O
I
II
59
ET
PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE
•
•
•
•
•
•
•
•
TOOTE KASUTUSEST KÕRVALDAMINE TÖÖEA LÕPUS
ET
60
08/05
O
I
II
63
LT
LT
64
08/05
66
O
I
II
LV
67
•
•
•
•
LV
68
08/05
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tel.: +420 272 122 111
e-pošta: [email protected]
SK
Distribútor pre SR: K+B Elektro – Media, k.s.
Mlynské Nivy 73
tel.: +421 232 113 410
821 05 Bratislava
e-mail: [email protected]
FR
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tél: +44 776 128 6651 (English)
e-mail: [email protected]
PL
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
IT
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
HU
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
ES
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
DE
ET
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
LT
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
SI
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
LV
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tel.: +420 272 122 111
e-pasts: [email protected]

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement