advertisement

Duracraft DF130E Series Navodila za uporabo | Manualzz
GB
CZ
DE
DK
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IT
NL
NO
PL
PT
SE
SI
FAN HEATER
User instructions
OTOPNý VENTILÁTOR
Návod k použití
HEIZLÜFTER
Gebrauchsanweisung
Varmeblæser
Betjeningsvejledning
Termoventilador
Instrucciones de uso
LÄMPÖPUHALLIN
Käyttöohje
Radiateur soufflant
Mode d’emploi
VENTILATORSKA GRIJALICA
Upute za uporabu
HŐSUGÁRZÓ
Használati utasítás
Termoventilatore
Istruzioni per l’uso
VENTILATORKACHEL
Gebruiksaanwijzing
VARMEVIFTE
Bruksanvisning
TERMOWENTYLATOR
Instrukcja obsługi
AQUECEDOR ELÉCTRICO
Manual do utilizador
Värmefläkt
Bruksanvisning
KALORIFER Navodilo za uporabo
DF130E
DF130E
Contents
4
English
Obsah
6
Česky
8
10
DANSK
ÍNDICE
12
14
SUOMI
16
18
20
HRVATSKI 22
24
26
28
NORSK
30
POLSKI
32
34
36
3
4
5
2
1
6
7
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
ČESKY
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Likvidace
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
TEILE 1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
DANSK
DANSK
DELE
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
10
11
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Orificio de salida de aire
Interruptor de termostato Conmutador de Ajustes
A ( ) apagado
B ( ) aire frío
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Indicador de luz
Asidero de transporte
Orificio de entrada de aire
Cable de alimentación
12
Limpieza
CONDICIÓN DE COMPRA
13
SUOMI
SUOMI
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
14
15
CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE
Elimination
1.
2.
3.
4.
5. 6.
7.
16
17
ΜΕΡΗ
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
A
B
C
D
1.
2.
3.
3.
1.
4.
2.
3.
19
HRVATSKI
HRVATSKI
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Otvor za ispuh zraka
Podešavač termostata
Prekidač Postavki
A ( ) isklj
B ( ) hladan zrak
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Pilotska lampica
Ručka za nošenje
Otvor za ispuh zraka
Strujni kabel
20
21
MAGYAR
MAGYAR
ALKOTÓELEMEK
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
22
23
ITALIANO
ITALIANO
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
24
25
NEDERLANDS
NEDERLANDS
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Oververhittingsbeveiliging voor het verwarmingstoestel
26
KOOPVOORWAARDE
27
NORSK
NORSK
KOMPONENTER
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
28
29
POLSKI
POLSKI
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
30
31
PORTUGUÊS
PORTUGUÊS
IMPORTANTES INSTRUÇÕES de SEGURANÇA
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
32
Limpeza
CONDIÇÃO DE COMPRA
33
KOMPONENTER
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
34
35
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
Zaščita od pregrevanja za grelec
Odstranjevanje odpadkov
1. P red uporabo naprave temeljito preberite navodila in napravo
uporabljajte le v skladu z le temi.
2. Ta naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno
z otroci), z omejenimi fizičnimi, senzornimi ali umskimi
sposobnostmi, ali pomanjkanjem izkušenj ali znanja, razen če
so pod nadzorom ali so prejeli navodila o uporabi naprave s
strani osebe, odgovorne za njihovo varnost. Otroci morajo biti
nadzorovani, da se z napravo ne igrajo.
3. Naprava je namenjena uporabi v notranjih prostorih in ne na
prostem, in ni namenjena komercialni uporabi.
4. Ne uporabljajte naprave kjerkoli v bližini vnetljivih plinov ali
snovi, kot so na primer topila, laki, lepila, itd. Nekateri notranji
deli naprave so vroči in lahko povzročijo iskre.
5. Ne namestite naprave neposredno pod električno vtičnico.
6. Vnetljive snovi morajo od grelca biti oddaljene vsaj 100 cm.
Da preprečite opekline, ne omogočite stika gole kože z vročimi
površinami.
7. Naprave ne pokrivajte, tako kot je prikazano z znakom.
To lahko povzroči pregrevanje, požar ali električen udar.
Zagotovite, da na odvodih in dovodih zraka ni ovir.
8. Ne uporabljajte naprave ali električnega kabla, če sta
poškodovana ali imata znake poškodb, če se je naprava
prevrnila ali ne deluje pravilno. Popravila morajo izvesti
servisni centri pooblaščeni s strani proizvajalca.
9. Rešetka zračnega odvoda med obratovanjem lahko postane
zelo vroča - ne dotikajte se z golimi rokami.
10. Enote se nikoli ne dotikajte z mokrimi rokami.
11. Zagotovite, da enota ne bo dostopna iz kabine za prhanje ali
kopalne kadi.
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
1. G relo je opremljeno z zaščito od pregrevanja, ki grelo
avtomatsko izklopi, ko temperatura v aparatu preseže običajno
delovno tempe­raturo. Ta zaščitna naprava velja le za aparat in
nima nobenega vpliva na regulacijo sobne temperature.
2. Obrnite gumb za izklop/vklop (3) na ( ) in stikalo termostata
(2) na najnižji položaj MIN ( ) in izvlecite vtikač iz vtičnice.
3. Pustite grelo sedaj najmanj 20 minut, da se ohladi.
Ta simbol na proizvodu ali njegovi embalaži pomeni, da
se ta proizvod ne sme odvreči skupaj z navadnimi
gospodinj­skimi odpadki, temveč ga je potrebno oddati
na zbirnem mestu za recikliranje električnih in
elektronskih aparatov.
S korektnim načinom ravnanja z odpadki tega proizvoda prispevate
k varovanju okolja in zaščiti zdravja ljudi. V primeru napačnega
ravnanja s tovrstnimi odpadki se ogroža okolje in zdravje ljudi.
Nadaljnje informacije o recikliranju tega proizvoda lahko dobite na
vaši občini, komunalnem podjetju za odvoz odpadkov ali v trgovini,
kjer ste ta proizvod kupili.
Ta predpis je veljaven le v državah članicah Evropske Unije.
Odprtina za izstop zraka
Stikalo termostata
Nastavitveno Stikalo
A ( ) izklopljeno
B ( ) mrzli zrak
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Pilotska Lučka
Nosilni ročaj
Odprtina za vstop zraka
Električni kabel
NAVODILO ZA UPORABO
1. O brnite gumb za izklop/vklop (3) na ( ).
2. Obrnite stikalo termostata (2) v smeri urinega kazalca na
najvišji položaj ( ).
3. Ko je dosežena želena sobna temperatura, obrnite stikalo
termostata (2) v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ne
slišite „klika“. Sedaj se delovanje grela izklopi.
4. Obrnite sedaj stikalo termostata (2) ponovno nekoliko v smeri
urinega kazalca. Grelo bo sedaj gretje avtomatsko vklapljalo in
iz­klapljalo in vzdrževalo želeno sobno temperaturo.
36
Čiščenje
1. P reden pričnete s čiščenjem, obrnite stikalo termostata (2) na
najnižji položaj MIN ( ) in izvlecite vtikač iz vtičnice. Pustite
grelo najmanj 20 minut, da se ohladi.
2. Očistite odprtine za vstop (1) in izstop (6) zraka s sesalnikom,
da odstranite prah z motorja in grelca.
3. Grelo očistite zunaj z mehko, vlažno krpo.
POGOJI NAKUPA
Ob nakupu prevzame kupec, kot pogoj nakupa, vso odgovornost za
pravilno uporabo in vzdrževanje tega KAZ-izdelka in sicer skladno
s pogoji, navedenimi v tem navodilu za uporabo. Kupec oziroma
uporabnik mora sam presoditi, kdaj, na kakšen način in kako dolgo
bo ta KAZ-izdelek uporabljal.
POZOR: ČE BOSTE S KUPLJENIM IZDELKOM IMELI TEŽAVE,
PROSIMO, DA UPOŠTEVATE NAPOTKE V ZVEZI Z GARANCIJ­
SKIMI POGOJI. IZDELKA NE POSKUŠAJTE ODPRETI OZIROMA
POPRAVLJATI SAMI, SAJ V TEM PRIMERU GARANCIJA NE
BO VEČ VELJALA, PRAV TAKO PA LAHKO OB TEM PRIDE DO
OSEBNIH POŠKODB IN/ALI MATERIALNE ŠKODE.
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.
DF130E
220~240V 50Hz
1750~2000W
37
38
39

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement