Garmin Xero® S1 Trapshooting Trainer Navodila za uporabo

Garmin Xero® S1 Trapshooting Trainer Navodila za uporabo
Important Safety and
Product Information
2
Informations importantes
sur le produit et la
sécurité
4
guida Informazioni
importanti sulla sicurezza
e sul prodotto
6
Wichtige Sicherheits- und
Produktinformationen 8
Información importante
sobre el producto y tu
seguridad
10
Informações importantes
sobre segurança e sobre o
produto
13
Belangrijke veiligheids- en
productinformatie
15
Vigtige produkt- og
sikkerhedinformatione
r
16
Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja
18
Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon
20
Guiden Viktig säkerhetsoch
produktinformation
22
Ważne informacje
dotyczące
bezpieczeństwa i
produktu
23
Důležité bezpečnostní
informace a informace o
produktu
25
Pomembne informacije o
varnosti in izdelku
27
Važne informacije o
proizvodu i sigurnosti 28
EN
2
EN
FR
FR
IT
7
IT
DE
DE
ES
ES
ES
13
PT
PT
NL
DA
17
DA
FI
FI
NB
NB
SV
22
PL
PL
CS
CS
Pomembne informacije o varnosti in izdelku
OPOZORILO
Neupoštevanje naslednjih opozoril lahko privede do
nesreče s smrtnim izidom ali hudimi telesnimi poškodbami.
Opozorila o strelnem orožju
Ta naprava je namenjena zagotavljanju natančnih
namerilnih rešitev samo na podlagi umerjenih meritev
trenutnih razmer. V določenih okoljih se lahko razmere
hitro spreminjajo. Spremembe okoljskih razmer, kot so
sunki vetra ali vetrovi v smeri cilja, lahko vplivajo na
natančnost strela. Namerilne rešitve so samo predlagane
vrednosti, ki temeljijo na podatkih, ki jih vnesete v funkcijo.
Vedno upoštevajte varnostno odstopanje vrednosti zaradi
spreminjajočih se razmer in napak pri odčitavanju.
Pred uporabo strelnega orožja vedno preglejte opremo.
Vaša odgovornost je, da razumete vse veljavne predpise o
uporabi strelnega orožja in ravnate v skladu z njimi.
Pred strelom se vedno seznanite s ciljem in območjem za
njim. Če ne upoštevate okolja, v katerem streljate, lahko
poškodujete lastnino oziroma povzročite telesne poškodbe
ali smrt.
Opozorila o baterijah
V tej napravi se uporablja litij-ionska baterija.
Če teh smernic ne upoštevate, lahko skrajšate življenjsko
dobo baterij ali tvegate poškodbe naprave, požar, kemične
opekline, iztekanje elektrolita in/ali telesne poškodbe.
• Naprave ali baterij ne razstavljajte, spreminjajte,
predelujte, prebadajte ali poškodujte.
• Ne odstranite ali poskušajte odstraniti baterij, ki jih
uporabniki ne morejo zamenjati.
• Naprave ali baterij ne izpostavljajte ognju, eksplozijam
ali drugim nevarnostim.
27
SL
OBVESTILO
Neupoštevanje naslednjega obvestila lahko privede do
telesnih poškodb ali materialne škode ali pa lahko
negativno vpliva na delovanje naprave.
Opombe o baterijah
• Naprave ali baterij ne potapljajte v vodo ali druge
tekočine.
• Naprave ne pustite izpostavljene viru toplote ali na
visoki temperaturi, na primer na soncu v
nenadzorovanem vozilu. Če želite preprečiti možnost
poškodb, ob izstopu odstranite napravo iz vozila ali pa
jo postavite izven neposredne sončne svetlobe, na
primer v predal za drobnarije.
• Naprave ne uporabljajte izven temperaturnih obsegov,
navedenih v tiskanem priročniku v embalaži izdelka.
• Če napravo shranite za dlje časa, jo shranite v
temperaturnih obsegih, navedenih v tiskanem priročniku
v embalaži izdelka.
• Ne uporabljajte napajalnega in/ali podatkovnega kabla,
ki ga ni odobrila ali dobavila družba Garmin.
• Za odlaganje naprave ali baterij v skladu z veljavnimi
zakoni in predpisi se obrnite na lokalno službo za
odstranjevanje odpadkov.
Okoljski programi za izdelke
Informacije o programih družbe Garmin za recikliranje
izdelkov in programih WEEE, RoHS, REACH ter drugih
programih za skladnost si lahko ogledate na
www.garmin.com/aboutGarmin/environment.
Izjava o skladnosti
Družba Garmin izjavlja, da je ta izdelek v skladu z
Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o
skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
www.garmin.com/compliance.
Omejeno jamstvo
TO OMEJENO JAMSTVO VAM DODELJUJE DOLOČENE
ZAKONSKE PRAVICE, POLEG TEGA PA IMATE MORDA
TUDI DRUGE ZAKONSKE PRAVICE, KI SO ODVISNE
OD ZVEZNE DRŽAVE (ALI DRŽAVE ALI POKRAJINE).
DRUŽBA GARMIN NE IZKLJUČUJE, OMEJUJE ALI
ODVZEMA DRUGIH ZAKONSKIH PRAVIC, KI JIH
MORDA IMATE V SKLADU Z ZAKONODAJO SVOJE
ZVEZNE DRŽAVE (ALI DRŽAVE ALI POKRAJINE). ZA
POPOLNO RAZUMEVANJE PRAVIC SI OGLEJTE
ZAKONODAJO SVOJE ZVEZNE DRŽAVE, DRŽAVE ALI
POKRAJINE.
Izdelki, ki niso namenjeni uporabi v letalih, imajo jamstvo,
da bodo brez okvar materiala ali tovarniških napak eno
leto od dneva nakupa. V tem obdobju bo Garmin pod
lastnimi pogoji popravil ali zamenjal vse sestavne dele, ki
so del običajne uporabe. Stroški za nadomestne dele ali
delo pri tovrstnih popravilih in zamenjavi se ne zaračunajo
stranki, če stranka prevzame stroške transporta. To
omejeno jamstvo ne velja za: (i) kozmetične poškodbe, na
primer praske, odrgnine in udrtine; (ii) potrošne dele, na
primer baterije, razen če je do poškodb prišlo zaradi okvar
materiala ali neustrezne izdelave; (iii) poškodbe, ki so
posledica nesreč, zlorabe, nepravilne uporabe, vode,
poplave, požara ali drugih naravnih ali zunanjih vzrokov;
(iv) poškodbe, ki jih je povzročilo servisiranje oseb, ki niso
pooblaščeni serviserji družbe Garmin; (v) poškodbe
izdelka, ki je bil prilagojen ali spremenjen brez pisnega
dovoljenja družbe Garminali (vi) poškodbe izdelka,
povezane z napajalnimi in/ali podatkovnimi kabli, ki jih ne
dobavi družba Garmin. Poleg tega si Garmin pridržuje
pravico do zavrnitve jamstvenih zahtevkov za izdelke ali
storitve, ki so bile pridobljene in/ali uporabljane v nasprotju
z zakoni katere koli države.Navigacijski izdelki Garmin so
namenjeni le za uporabo kot potovalni pripomoček in jih ne
smete uporabljati v namene, pri katerih je potrebno
natančno merjenje smeri, razdalje, lokacije ali zemeljskega
površja. Garmin ne jamči za natančnost ali celovitost
podatkov zemljevidov.
To omejeno jamstvo prav tako ne velja za, kakršno koli
poslabšanje delovanja katerega koli navigacijskega
izdelka Garmin, ki je posledica njegove uporabe v bližini
katerega koli telefona ali druge naprave, ki uporablja
zemeljsko širokopasovno omrežje, ki je blizu frekvencam,
ki jih uporablja kateri koli globalni navigacijski satelitski
sistem (GNSS), na primer globalna storitev za določanje
položaja (GPS). Prav tako za takšno poslabšanje ni
odgovorna družba Garmin. Uporaba takih naprav lahko
moti prejemanje signalov GNSS.
HR
JAMSTVA IN PRAVNA SREDSTVA, NAVEDENA V TEM
OMEJENEM JAMSTVU, V NAJVEČJEM OBSEGU, KI GA
DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA,
IZKLJUČUJEJO IN NADOMEŠČAJO VSA OSTALA
JAMSTVA IN PRAVNA SREDSTVA, KI SO IZRAŽENA,
NAKAZANA, ZAKONSKO ALI KAKO DRUGAČE
DOLOČENA TER JIH DRUŽBA GARMIN IZRECNO
ZAVRAČA, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE VSA
NAKAZANA JAMSTVA GLEDE PRIMERNOSTI ZA
PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN, ZAKONSKA
PRAVNA SREDSTVA ALI DRUGE DOLOČBE. TO
OMEJENO JAMSTVO VAM DODELJUJE DOLOČENE
ZAKONSKE PRAVICE, POLEG TEGA PA IMATE MORDA
TUDI DRUGE ZAKONSKE PRAVICE, KI SO ODVISNE
OD ZVEZNE DRŽAVE ALI DRŽAVE. ČE NAKAZANIH
JAMSTEV NI MOGOČE ZAVRNITI V SKLADU Z
ZAKONODAJO VAŠE ZVEZNE DRŽAVE ALI DRŽAVE,
JE OBDOBJE VELJAVNOSTI TAKIH JAMSTEV
OMEJENO Z OBDOBJEM VELJAVNOSTI TEGA
OMEJENEGA JAMSTVA. NEKATERE ZVEZNE DRŽAVE
(DRŽAVE IN POKRAJINE) NE DOVOLJUJEJO
OMEJITEV OBDOBJA VELJAVNOSTI NAKAZANIH
JAMSTEV, ZATO ZGORNJA OMEJITEV ZA VAS MORDA
NE VELJA.
DRUŽBA GARMIN V PRIMERU ZAHTEVKA ZARADI
KRŠITVE GARANCIJSKIH OBVEZNOSTI V NOBENEM
PRIMERU NI ODGOVORNA ZA NAKLJUČNO,
POSEBNO, POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI
IZHAJA IZ UPORABE, NEPRAVILNE UPORABE ALI
NEZMOŽNOSTI UPORABE IZDELKA ALI OKVAR
IZDELKA. NEKATERE ZVEZNE DRŽAVE (TER DRŽAVE
IN POKRAJINE) NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE
NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, ZATO
ZGORNJE OMEJITVE ZA VAS MORDA NE VELJAJO.
Če v obdobju veljavnosti jamstva predložite zahtevek za
jamstveni servis v skladu s tem omejenim jamstvom,
družba Garmin po lastni presoji (i) popravi napravo z
novimi ali že uporabljenimi deli, ki izpolnjujejo standarde
kakovosti družbe Garmin, (ii) nadomesti napravo z novo ali
obnovljeno napravo, ki izpolnjuje standarde kakovosti
družbe Garmin, ali (iii) zamenja napravo za celotno
povračilo stroškov nakupa. TO JE VAŠE EDINO IN
IZKLJUČNO PRAVNO SREDSTVO V PRIMERU
KRŠITVE JAMSTVENIH DOLOČIL. Obdobje veljavnosti
jamstva za popravljene ali nadomeščene naprave je
90 dni. Če za poslano enoto še vedno velja izvirno
jamstvo, novo jamstvo velja 90 dni ali do konca izvirnega
enoletnega jamstva, pri čemer se upošteva daljše
obdobje.
Preden predložite zahtevek za jamstveni servis, si oglejte
spletne vire za pomoč, ki so na voljo na spletnem naslovu
support.garmin.com. Če naprava po uporabi teh sredstev
še vedno ne deluje pravilno, se obrnite na pooblaščeni
servis družbe Garmin v državi nakupa ali sledite navodilom
na spletnem naslovu support.garmin.com za uveljavljanje
jamstvenega servisa. Če ste v Združenih državah, lahko
tudi pokličete telefonsko številko 1-800-800-1020.
Če želite predložiti zahtevek za jamstveni servis zunaj
države nakupa, družba Garmin zaradi različnih ponudb
izdelka ter veljavnih standardov, zakonov in predpisov ne
more zagotoviti, da bodo deli in izdelki, potrebni za
popravilo ali nadomestitev izdelka, na voljo. V tem primeru
lahko družba Garmin po lastni presoji in v skladu z
28
veljavnimi zakoni popravi ali nadomesti izdelek s
primerljivimi izdelki in deli družbe Garmin ali zahteva, da
izdelek pošljete pooblaščenemu servisu družbe Garmin v
državi nakupa ali pooblaščenemu servisu družbe Garmin v
drugi državi, ki lahko opravi servis izdelka, pri čemer ste
odgovorni za izpolnitev skladnosti z vsemi veljavnimi
zakoni in predpisi o uvozu in izvozu ter plačilo vseh carin,
davka na dodano vrednost, stroškov pošiljanja in drugih s
tem povezanih davkov in prispevkov. V nekaterih primerih
družba Garmin in prodajalci njenih izdelkov morda ne
bodo mogli opraviti servisa izdelka v državi, ki ni država
nakupa, ali vam vrniti popravljenega ali nadomeščenega
izdelka v to državo zaradi standardov, zakonov ali
predpisov, ki veljajo v njej.
Nakupi na spletnih dražbah: izdelki, kupljeni prek
spletnih dražb, ne izpolnjujejo pogojev za povračila
stroškov ali drugih posebnih ponudb družbe Garmin.
Potrdila o spletnih dražbah ne veljajo za potrditev
garancije. Da bi pridobili jamstveni servis, potrebujete
original ali kopijo računa izvirnega prodajalca. Garmin ne
bo nadomestil manjkajočih sestavnih delov iz kompletov,
ki ste jih kupili na spletni dražbi.
Mednarodni nakupi: za nakupe izven Združenih držav je,
odvisno od države, morda na voljo ločeno jamstvo, ki ga
zagotovijo mednarodni prodajalci. V tem primeru jamstvo
zagotovi lokalni prodajalec v državi nakupa, ki tudi
zagotovi lokalni servis za napravo. Jamstva prodajalca
veljajo samo na območjih predvidene prodaje.
HR
HR
30
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Slovenian were displayed