advertisement

ECG KT 12 Instruction manual | Manualzz
KT 12
KERAMICKÉ TOPENÍ
KERAMICK Ý OHRIEVAČ
FR
IT
ES
KERAMISCHE HEIZUNG
ET
KASUTUSJUHEND
LT
LV
CZ
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HU
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
DE
GB
INSTRUCTION MANUAL
SI
NAVODILA
KERAMIČK A GREJALICA
CHAUFFAGE CERAMIQUE
STUFA A INFRAROSSI
CALEFACTOR CERÁMICO
 Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen k přístroji.  Pred uvedením
výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod a bezpečnostné pokyny, ktoré sú v tomto návode obsiahnuté. Návod musí byť vždy priložený k prístroju.  Przed pierwszym użyciem
urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i użytkowania. Instrukcja obsługi musi być zawsze dołączona.  A termék használatba vétele előtt
figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és az útmutatóban található biztonsági rendelkezéseket. A használati útmutatót tartsa a készülék közelében.  Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme
des Produktes diese Anleitung und die darin enthaltenen Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Die Bedienungsanleitung muss dem Gerät immer beigelegt sein.  Always read the safety&use
instructions carefully before using your appliance for the first time. The user´s manual must be always included.  Uvijek pročitajte sigurnosne upute i upute za uporabu prije prvog korištenja vašeg
uređaja. Upute moraju uvijek biti priložene.  Pred vklopom izdelka temeljito preberite ta navodila in varnostne napotke, ki so navedeni v teh navodilih. Navodila morajo biti vedno priložena
k napravi.  Uvek pažljivo pročitajte uputstva za sigurnost i upotrebu pre upotrebe uređaja po prvi put. Korisničko uputstvo mora uvek biti priloženo.  Avant de mettre le produit en service,
lisez attentivement le présent mode d'emploi et les consignes de sécurité contenues dans le présent mode d'emploi. Le mode d'emploi doit toujours être fourni avec le produit.  Leggere sempre
con attenzione le istruzioni di sicurezza ed uso prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Il manuale dell'utente deve essere sempre incluso.  Siempre lea cuidadosamente las instrucciones
de seguridad y de uso antes de utilizar su artefacto por primera vez. Siempre debe estar incluido el manual del usuario.  Enne seadme esmakordset kasutamist lugege ohutus- ja kasutusjuhised alati
hoolikalt läbi. Kasutusjuhend peab alati kaasas olema.  Prieš naudodamiesi prietaisu pirmąjį kartą, visuomet atidžiai perskaitykite saugos ir naudojimo instrukcijas. Kartu su gaminiu visada privalo būti
jo naudotojo vadovas.  Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes vienmēr rūpīgi izlasiet drošības un lietošanas norādījumus. Rokasgrāmata vienmēr jāpievieno ierīcei.
POPIS / POPIS / OPIS / A KÉSZÜLÉK RÉSZEI / BESCHREIBUNG / DESCRIPTION /
OPIS / OPIS / OPIS / DESCRIPTION / DESCRIZIONE / DESCRIPCIÓN /
KIRJELDUS / APRAŠYMAS / APRAKSTS
NEZAKRÝVAT! / NEZAKRÝVAŤ! / NIE
ZAKRYWAĆ! / NE TAKARJA LE! / NIEMALS
ABDECKEN! / DO NOT COVER! / NEMOJTE
POKRIVATI! / NE PREKRIVATI! / NEMOJTE
POKRIVATI! / NE PAS COUVRIR ! / NON
COPRIRE! / ¡NO CUBRIR! / ÄRGE KATKE! /
NEATIDARYTI! / NEAIZKLĀT!
1
2
3
CZ
1.
2.
3.
SK
1.
2.
3.
Ovládač termostatu
Prepínač funkcií
Kontrolka
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
2.
3.
Upravljavec termostata
Pretikalo funkcij
Kontrolna lučka
DE
1.
Kontrola termostata
Selektor funkcija
Kontrolna žarulja
SI
HU
1.
2.
3.
PL
1.
2.
3.
1.
2.
3.
Kontrola termostata
Selektor funkcija
Kontrolna lampica
1.
2.
3.
ES
1.
2.
3.
ET
1.
2.
3.
LT
1.
2.
3.
LV
1.
2.
3.
KERAMICKÉ TOPENÍ
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
3
O
I
II
5
•
•
•
•
•
•
•
•
6
08/05
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Funkcia
O
I
II
9
•
SK
•
10
08/05
O
Wył.
I
II
13
14
PL
08/05
15
KERÁMIA HŐSUGÁRZÓ
16
O
I
II
18
HU
•
19
HU
20
08/05
KERAMISCHE HEIZUNG
O
Aus
I
II
23
DE
4.
5.
•
•
•
•
•
•
•
•
24
DE
08/05
25
SAFETY INSTRUCTIONS
O
Off
I
II
28
GB
08/05
29
Selektor funkcija
Položaj
O
I
II
32
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
•
•
•
•
•
•
•
•
TEHNIČKI PODACI
08/05
33
VARNOSTNA NAVODILA
Pazljivo preberite in shranite za morebitno kasnejšo uporabo!
Svarilo: Varnostni ukrepi in navodila ne zajemajo vseh možnih razmer
in nevarnosti, do katerih lahko pride. Uporabnik se mora zavedati, da
varnostnih napotkov, kot so previdno, skrbno in razumno ravnanje
ni možno vgraditi v izdelek. Zato mora uporabnik te naprave sam
zagotoviti vse varnostne ukrepe. Nismo odgovorni za škodo, ki bi nastala
med prevozom, zaradi nepravilne uporabe, zaradi nihanja napetosti ali
zaradi spremembe ali zamenjave katerega koli dela naprave.
Da ne bi prišlo do požara ali poškodbe zaradi udara elektrike, morate
pri uporabi električnih naprav vedno upoštevati osnovna varnostna
navodila, med katerimi so tudi naslednja:
1. Preverite, ali električna napetost na vaši vtičnici odgovarja tisti,
ki je navedena na ploščici vaše naprave, in ali je vtičnica pravilno
SI
ozemljena. Vtičnica mora biti inštalirana glede na veljavne
elektrotehnične norme EN.
2. Ne demontirajte zaščitnih pokrovov aparata, nevarnost udarca
z električnim tokom!
3. Kabel mora teči tako, da ni v stiku z vročimi predmeti in ni speljan preko
ostrih robov. Aparata nikoli ne uporabljajte, če je poškodovan električni
kabel. Vsa popravila, vključno z menjavo el. kabla, zaupajte
strokovnemu servisu!
4. Aparata ne uporabljajte v neposredni bližini kopalnih kadi, tuš kabin
ali bazenov!
5. Aparat zaščitite pred neposrednim stikom z vodo ali z drugimi
tekočinami, da ne bi prišlo do udara električnega toka.
6. Aparat je namenjen le za domačo uporabo! Keramičnega ogrevanja
ne uporabljajte zunaj ali v vlažnem okolju, niti se z mokrimi rokami ne
dotikajte el. kabla ali aparata. Obstaja nevarnost električnega udara…
7. Bodite še posebej pozorni, če uporabljate ogrevanje v bližini otrok!
8. Ogrevanje vedno inštalirajte na ravno in trdno vodoravno površino.
9. Ogrevanja nikoli ne postavljajte neposredno pred ali pod električno
vtičnico.
34
10. Sprednja mrežica ogrevanja je med delovanjem ZELO VROČA!
Ogrevanja nikoli ne prekrivajte in zagotovite vsaj 30 cm prostega
prostora za aparatom, da ne bo omejen dostop zraka v ogrevanje.
11. Ogrevanja nikoli ne polagajte na mehke površine, kot je postelja, kavč
ipd.
12. Zagotovite, da se v razdalji dveh metrov pred vklopom aparata ne bodo
nahajali nobeni predmeti.
13. Ogrevanja ne uporabljajte v bližini gorljivih materialov. Aparat ne
sme nahajati v bližini ali biti v neposrednem kontaktu s kakršnimikoli
gorljivimi tekočinami, plini ali eksplozivnimi snovmi.
14. NIKOLI ne premeščajte in ne prenašajte prižganega aparata.
15. Ogrevanje ne sme biti priključeno v el. omrežje preko časovnega stikala
ali priključeno na daljavo, ker obstaja v primeru vklopa na daljavo pri
prekritem ali neprimerno nameščenem ogrevanju nevarnost požara.
16. Če se iz aparata širi nenavaden smrad ali dim, ga takoj izklopite in z njim SI
obiščite servisni center.
17. Aparata ne prižigajte in ne ugašajte s priključitvijo ali izključitvijo vtikala
el. dovoda. Ogrevanje vedno najprej ugasnite z glavnim stikalom, šele
potem iz omrežne vtičnice potegnete električni kabel!
18. Priporočamo, da ogrevanja ne puščate s priključenim el. kablom
v vtičnici brez nadzora. Pred kakršnim koli posegom prav tako izključite
kabel iz električnega omrežja. Vtikala ne smete izvleči iz vtičnice na
način, da vlečete za kabel. Kabel izključite iz omrežja na način, da
primete vtikalo in ga izvlečete.
19. V odprtine aparata ne porivajte prstov ali drugih predmetov.
20. Ogrevanje uporabljajte le v skladu z napotki navedenimi v teh navodilih.
Proizvajalec ne odgovarja za škode nastale zaradi nepravilne uporabe
tega aparata.
21. Otrokom mlajšim od 3 let je potrebno omejiti dostop do aparata, če
le-ti niso stalno pod nadzorom. Otroci v starosti od 3 do 8 let lahko ta
aparat prižigajo/ugašajo le ob predpostavki, da je le-ta nameščen ali
nainštaliran v svoji običajni delovni legi, in če so pod nadzorom ali pa so
bili poučeni o uporabi aparata na varen način ter razumejo morebitnim
nevarnostim. Otroci v starosti od 3 do 8 let ne smejo porivati vtikalo
35
v vtičnico, regulirati in čistiti aparata ali opravljati vzdrževanja, ki je
naloga uporabnika. Otroci se ne smejo igrati s to napravo.
OPOZORILO – Nekateri deli tega izdelka so lahko zelo vroči in lahko
povzročijo opekline. Še posebej bodite pozorni na prisotnost otrok in oseb
s posebnimi potrebami.
NAPOTKI ZA UPORABO
Ko boste aparat prvič prižgali, se lahko iz keramičnega ogrevanja začuti za par minut rahel smrad. Ne gre za
okvaro. Ta pojav, ki je običajen za večino grelnih naprav, ni škodljiv in hitro izgine takoj, ko iz grelne naprave
izpari prah ali preostanki maščob, ki so se nakopičili med daljšim nedelovanjem ali med proizvodnjo.
Upravljanje aparata
Glede na zgoraj navedene varnostne napotke priključite aparat v primerno električno vtičnico in ga prižgite.
Funkcija pretikala
SI
Lega
O
I
Nizka moč ogrevanja
II
Visoka moč ogrevanja
Nizka moč ogrevanja z vrtenjem
Visoka moč ogrevanja z vrtenjem
Funkcija termostata
Z vrtenjem v smeri urnega kazalca nastavite višjo temperaturo.
Pretikalo funkcij obrnite v lego „I“ za nižjo stopnjo moči ali v lego „II“ za popolno moč ogrevanja.
Z upravljavcem termostata nastavite želeno temperaturo. Z vrtenjem proti smeri urnega kazalca
temperaturo zmanjšate, z vrtenjem v smeri urnega kazalca temperaturo povečate.
Ko se doseže nastavljena temperatura termostata, se aparat samodejno izklopi in ko temperatura pade
pod nastavljen nivo, se le-ta spet prižge.
Če želite doseči maksimalno toplotno moč, obrnite pretikalo v lego „II“, upravljavec termostata pa zavrtite
popolnoma na desno.
Če želite temperaturo enakomerno širiti po prostoru, nastavite pretikalo funkcije v lego
za nizko moč
ogrevanja ali v lego
za visoko moč ogrevanja.
Pregretje
•
•
•
V primeru pregretja se aparat izklopi s pomočjo notranjega toplotnega varovala.
Do pregretja lahko pride zaradi prekrivanja vstopnih prezračevalnih odprtin na zadnji strani aparata ali
zaradi prekrivanja sprednje mrežice. Če do le-tega pride, aparat izklopite iz el. napajanja in pustite, da se
hladi 30 minut. Odstranite vse ovire in aparat ponovno prižgite.
Če aparat preneha delovati, je vzrok za to najverjetneje pregorela varovalka. Kontaktirajte najbližji
pooblaščeni servis.
Varnostno stikalo v primeru prekucnitve
•
36
Keramično ogrevanje je opremljeno z varnostnim stikalom, ki v primeru prekucnitve aparata samodejno
izklopi ogrevanje.
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE
•
•
•
•
•
•
•
•
Znotraj aparata ni nobenih delov, ki bi potrebovali vašo nego ali vzdrževanje. Nikoli ne odpirajte zunanjih
pokrovov aparata. Lahko pride do poškodbe motorja in grelnega elementa ter s tem prenehanje veljavnosti
garancije. Ves servis zaupajte pooblaščenemu servisu.
Pred čiščenjem izključite aparat iz el. napajanja in počakajte, da se temeljito ohladi.
Aparata NIKOLI ne čistite z vodo in v vsakem primeru ga zavarujte pred vlago.
Zunanji pokrov aparata očistite s pomočjo rahlo vlažne krpe (po potrebi lahko uporabite blago raztopino
detergenta).
Za odstranjevanje prahu za sprednjo mrežo ali za zadnjimi prezračevalnimi odprtinami lahko uporabite
običajni sesalec.
Pred uporabo se vedno prepričajte, da je aparat popolnoma suh.
Če aparata ne boste uporabljali dalj časa, je najbolje, da ga očistite ter popolnoma suhega vložite
v plastično vrečko v hladen in suh prostor.
Če boste s keramičnim ogrevanjem dobro ravnali, vam bo ta aparat dolga leta služil zanesljivo in
gospodarno.
TEHNIČNI PODATKI
Nazivna napetost: 220–240 V~ 50 Hz
Nazivna moč: 2000 W
Hrup: < 65 dB
2 stopnji nastavitve moči: 1200/2000 W
Možnost nastavitve osciliranja 80°
GARANCIJA:
Naslednja dejanja vplivajo na prenehanje veljavnosti garancije: Nepravilno ali neprimerno rokovanje
z aparatom, neupoštevanje varnostnih ukrepov, ki se nanašajo na aparat, uporaba moči, prilagoditve ali
popravila, ki jih je izvedel nekdo drug kot pa odobren servis.
Sestavni deli, ki so predmet normalne obrabe, ne podlegajo garanciji.
UPORABA IN ODSTRANJEVANJE ODPADKOV
Papir in karton dostaviti depoju. Foliju embalaže, PE vrečke, plastične elemente vržiti v kontejner za odlaganje plastike za
recikliranje.
ODSTRANJEVANJE IZDELKA PO IZTEKU TRAJANJA
Odstranjevanje električne in elektronske opreme (velja za države članice Evropske unije in druge
evropske države, ki izvajajo sistem recikliranja).
Simbol na izdelku ali embalaži pomeni, da se izdelek ne sme obravnavati kot komunalni odpadek. Dostaviti
izdelek na lokacijo, namenjeno za recikliranje električne in elektronske opreme. Preprečite negativni vpliv na
zdravje ljudi in okolje z pravilnim recikliranjem izdelka. Recikliranje ohranja naravne vire. Za več informacij
o recikliranju tega izdelka se lahko obrnite na lokalne oblasti, lokalne organizacije ali trgovino, kjer ste izdelek
kupili.
08/05
Ta izdelek je v skladu z EU zahtevami o elektromagnetni skladnosti in električni varnosti.
Pridržujemo si pravico do urejanja besedila in tehničnih parametrov.
Navodila za uporabo so na razpolago na spletnih straneh www.ecg-electro.eu.
37
SI
Birač funkcija
Položaj
O
I
Manja snaga grejanja
II
Pregrevanje
•
40
•
•
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
•
•
•
•
•
•
•
•
TEHNIČKI PODACI
UPOTREBA I ODLAGANJE OTPADA
Papir i karton dostaviti deponiji. Foliju ambalaže, PE kese, plastične elemente odložiti u plastične kontejnere za recikliranje.
08/05
41
CHAUFFAGE CERAMIQUE
FR
O
Arrêt
I
II
44
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
•
•
•
•
•
•
•
•
45
FR
FR
46
08/05
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
48
O
I
II
49
IT
3.
4.
5.
Surriscaldamento
•
•
•
PULIZIA E MANUTENZIONE
•
•
•
•
•
•
•
IT
•
50
08/05
IT
51
ES
O
Apagado
I
II
54
5.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
•
•
•
•
•
•
•
•
ES
55
ES
56
08/05
KERAAMILINE KÜTTESEADE
OHUTUSJUHISED
57
O
I
II
59
ET
PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE
•
•
•
•
•
•
•
•
TOOTE KASUTUSEST KÕRVALDAMINE TÖÖEA LÕPUS
ET
60
08/05
O
I
II
63
LT
LT
64
08/05
66
O
I
II
LV
67
•
•
•
•
LV
68
08/05
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tel.: +420 272 122 111
e-pošta: [email protected]
SK
FR
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tél: +44 776 128 6651 (English)
e-mail: [email protected]
PL
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
IT
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
HU
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
ES
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
DE
ET
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
LT
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
SI
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
LV
K+B Progres, a.s.
U Expertu 91
250 69 Klíčany, Czech Rep.
tel.: +420 272 122 111
e-pasts: [email protected]
 Dovozce neručí za tiskové chyby obsažené v návodu k použití výrobku.  Dovozca neručí za tlačové chyby obsiahnuté v návode na použitie
výrobku.  Importer nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie w instrukcji obsługi do produktu.  Az importőr nem felel a termék
használati útmutatójában fellelhető nyomdahibákért.  Der Importeur haftet nicht für Druckfehler in der Bedienungsanleitung des Produkts.  The
importer takes no responsibility for printing errors contained in the product’s user’s manual.  Uvoznik ne snosi odgovornost za tiskarske greške
u uputama.  Uvoznik ne jamči za morebitne tiskovne napake v navodilih za uporabo izdelka.  Uvoznik ne preuzima nikakvu odgovornost za
štamparske greške sadržane u uputstvu za upotrebu proizvoda.  Le fournisseur ne peut être tenu responsable des erreurs d'impression contenues
dans le mode d'emploi du produit.  L'importatore non sarà ritenuto responsabile per eventuali errori di stampa contenuti nel manuale dell'utente del
prodotto.  El importador no asume ninguna responsabilidad por errores de impresión en el manual del usuario del producto.  Importija ei vastuta
toote kasutusjuhendis leiduvate trükivigade eest.  Importuotojas neapsiima atsakomybės dėl spausdinimo klaidų, pasitaikančių gaminio naudotojo
vadove.  Ražotājs neuzņemas atbildību par drukas kļūdām ierīces rokasgrāmatā.
© GVS.cz 2017

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Slovenian were displayed