4478 9 0
4
9
14
NL Gebruiksaanwijzing
19
24
IT
29
DK Brugsanvisning
Kaffemaskine
34
SE Bruksanvisning
Kaffekokare
38
FI
42
46
51
Manuale d’uso
56
2
6
1
5
2
4
3
3
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
5
8
∙
∙
∙
∙
∙
10
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
13
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
20
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
23
ES
24
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
30
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
35
SE
Kaffekokare
Bästa kund!
Innan du använder apparaten bör du läsa
denna bruksanvisning noga och spara den
för framtida referens. Apparaten bör endast
användas av personer som bekantat sig med
dessa instruktioner.
Anslutning till vägguttaget
Apparaten bör endast anslutas till ett felfritt
jordat uttag installerat enligt gällande
bestämmelser.
Se till att nätspänningen i vägguttaget
motsvarar den som är märkt på apparatens
skylt. Denna produkt uppfyller de krav som
är gällande för CE-märkning.
Delar
1. Filterhållare
2. Glaskanna med lock
3. Sladd med stickpropp
4. På/Av-knapp
5. Vattenbehållare med vattennivåvisare
6. Vattenbehållarens lock
∙
∙
∙
∙
Viktiga säkerhetsföreskrifter
∙ För att undvika risker och för att
uppfylla säkerhetskraven, får
reparationer av denna elektriska
apparat eller dess elsladd endast
utföras av vår kundservice. Om
det krävs reparation, bör du skicka
apparaten till någon av våra
kundtjänstavdelningar (se bilagan).
∙ Dra alltid stickproppen ur vägguttaget
38
∙
och se till att apparaten är avstängd
innan rengöring påbörjas. Se
avsnittet Skötsel och rengöring
för detaljerad information om hur
apparaten bör rengöras.
Undvik risken för elektrisk stöt
genom att inte rengöra eller doppa
apparaten i vätskor.
Varning: Felaktig användning kan
orsaka svåra personskador.
Varning: Kokarens värmeplatta blir
mycket het under användningen och
förblir heta en tid efteråt.
Apparaten är avsedd för hemmabruk
eller liknande användning, såsom
- i personalkök, kontor och andra
kommersiella miljöer,
- i företag inom jordbrukssektorn,
- för gäster i hotell, motell och
liknande inkvarteringsställen,
- för gäster i bed-and-breakfast hus.
Denna apparat kan användas av
barn (minst 8 år gamla) och av
personer som har minskad fysisk
rörelseförmåga, reducerat sinneseller mentaltillstånd, eller som har
bristfällig erfarenhet och kunskap,
förutsatt att dessa personer
är under uppsyn eller har fått
tillräckliga instruktioner beträffande
apparatens användning och vet vilka
risker och säkerhetsåtgärder som
användningen innefattar.
∙ Barn bör inte tillåtas leka med
apparaten.
∙ Barn bör inte tillåtas rengöra eller
göra service på apparaten ifall de
inte är övervakade och minst 8 år
gamla.
∙ Apparaten och dess elsladd bör
hållas utom räckhåll för barn under 8
år.
∙ Varning: Håll barn på avstånd från
apparatens förpackningsmaterial eftersom
fara eventuellt kan uppstå. Det finns t.ex.
risk för kvävning.
∙ Innan varje användning bör apparaten
samt dess elsladd och monterade
tillbehör inspekteras noga så att de inte
har några skador. Om apparaten t ex
har tappats på en hård yta, eller om
elsladden har utsatts för alltför hård kraft,
bör den inte längre användas: Även
osynliga skador kan försämra apparatens
driftsäkerhet.
∙ Innan du använder apparaten bör du se
till att glaskannans handtag är korrekt
monterat. Vid behov kan metallringen
dragas åt med hjälp handtagets skruv.
∙ Under användningen bör kaffekokaren
placeras på en plan och glidfri yta, som tål
stänk och fläckar.
∙ Apparaten bör alltid vara under uppsikt
när den är i användning.
∙ Låt inte apparaten eller elsladden komma
i kontakt med heta ytor eller heta källor.
∙ Varning: Kokarens värmeplatta blir
mycket het under användningen.
∙ Undvik att hett vatten eller het ånga
utlöses genom att alltid stänga av
kaffekokaren och låta den svalna
tillräckligt lång tid innan du öppnar den
eller innan du tar bort några tillbehör.
∙ Dra stickproppen ur vägguttaget
- om apparaten skulle krångla,
- före rengöring,
- om apparaten inte använts under en
längre tidsperiod.
∙ Ta stickproppen ur vägguttaget genom att
dra i stickproppen, aldrig i sladden.
∙ Låt inte elsladden hänga fritt; sladden
måste hållas på säkert avstånd från
apparatens heta delar.
∙ Inget ansvar godtas om skada
uppkommer till följd av felaktig
användning, eller om dessa instruktioner
inte följts.
Automatisk avstängning
För att spara energi stänger apparaten
automatiskt av sig själv ca 35 minuter efter
det att bryggningsprocessen avslutats.
Innan första användningen
Innan kaffekokaren används för första
gången bör du låta apparaten göra två eller
tre filtreringsomgångar med maximal mängd
vatten men utan kaffepulver. Detta bör också
göras om apparaten inte varit i användning
under en längre tid, samt efter avkalkning.
Allmän information
∙ Måttskalan på vattenbehållaren och
glaskannan gör det lättare för dig att
39
fylla behållaren med korrekt mängd rent
vatten. Vid dubbel skala är den vänstra
skalan avsedd för 125 ml koppar av
normal storlek, medan den högra skalan
är avsedd för mindre koppar. Se till
att den maximala vattenmängden inte
överskrids.
∙ Om flera bryggningsomgångar krävs efter
varandra bör du stänga av kokaren efter
varje omgång och låta apparaten svalna i
ungefär 5 minuter.
∙ Viktig anmärkning: När du fyller
apparaten med färskt vatten strax efter
en bryggning slutförts finns det en risk för
skållning då hett vatten utlöses genom
vattenavloppet.
Så brygger du kaffe
∙ Fyll med vatten:
Öppna vattenbehållarens lock, fyll behållaren
med önskad mängd vatten och sätt tillbaka
locket.
∙ Sätt i pappersfilter:
Öppna filterinsatsen åt sidan och sätt i ett
pappersfilter av storlek 4 i filterhållaren, då
du först vikit ner den perforerade sidan av
filtret.
∙ Fyll med malet kaffe:
För varje 125 ml kopp krävs cirka 6 g (=
1½ - 2 teskedar) fint malet kaffe. Stäng
filterhållaren när du fyllt kaffe i filtret.
∙ Tillred kaffe i glaskannan:
Sätt locket på kannan och placera kannan
i apparaten. Om locket monterats korrekt
kommer det att förhindra att “droppstopp”mekanismen i filterhållaren fungerar under
bryggningsprocessen.
∙ Starta bryggningsomgången:
Sätt stickproppen i ett lämpligt vägguttag
och använd på/av-knappen för att koppla på
kaffekokaren. Filtreringsomgången startar
40
och vattnet rinner genom filtret.
∙ Tag bort glaskannan:
Vänta tills allt vatten har runnit genom filtret
innan du tar kannan från apparaten.
∙ Hålla kaffet varmt:
Kaffet kan hållas varmt i kannan om du
lämnar kannan på den varma plattan.
Plattan hålls varm ca 35 min efter det att
bryggningsprocessen avslutats.
∙ Avbryta bryggnings-/
varmhållningsprocessen
Du kan avbryta bryggningsprocessen,
eller varmhållningsfunktionen ifall den inte
behövs, genom att trycka på på/av-knappen
igen och stänga av apparaten.
∙ Stäng av kaffekokaren:
Dra stickproppen ur vägguttaget när
bryggnings-/varmhållningsprocessen är
avslutad.
Avkalkning
∙ Beroende på vattenkvaliteten
(kalkinnehållet) på din hemort samt på
apparatens användningstäthet, behöver
alla apparater som används med varmt
vatten avkalkas (dvs kalkavlagringar
avlägsnas) regelbundet för att fungera
ordentligt.
∙ Garantikrav godkänns inte om
apparaten slutar fungera på grund av
otillräcklig avkalkning.
∙ En förlängning av bryggningstiden och
högre oljud vid bryggningen indikerar att
avkalkning av kaffekokaren är nödvändig.
∙ En alltför stor kalkavlagring är
mycket svår att avlägsna, trots
att avkalkningsmedel används.
Den kan också orsaka läckage i
bryggningssystemet. Vi rekommenderar
därför att apparaten avkalkas
efter var trettionde eller fyrtionde
bryggningsomgång. För avkalkning kan
följande ättiksblandning användas:
∙ Blanda 80 ml ättiksyra med den
indikerade maximala mängden kallt
vatten.
∙ Häll avkalkningslösningen i
vattenbehållaren, sätt ett filter i
filterhållaren utan att tillsätta malet
kaffe enligt avsnittet Så brygger du
kaffe och låt apparaten genomföra en
filtreringsomgång. Upprepa proceduren
vid behov. Under avkalkningen bör
du vädra tillräckligt och inte andas in
ättiksångorna.
∙ För att rengöra apparaten efter
avkalkningen bör du låta den göra 2-3
filtreringsomgångar med rent vatten.
∙ Häll inte ut avkalkningsmedlet i
emaljerade tvättställen.
Skötsel och rengöring
∙ Dra alltid stickproppen ur vägguttaget och
se till att apparaten är avstängd innan
rengöring påbörjas.
∙ Undvik risken för elektrisk stöt genom
att inte rengöra eller doppa apparaten i
vätskor. Kaffekokaren kan avtorkas med
en lätt fuktad trasa och ett milt diskmedel
kan användas. Torka torrt efteråt.
∙ Använd inte slipmedel eller starka
rengöringslösningar.
∙ För att avlägsna det använda malda
kaffet öppnar du filterhållaren och lyfter
ut filterinsatsen. Kasta bort pappersfiltret
med det malda kaffet (denna naturprodukt
kan sättas i komposten). Skölj
filterinsatsen innan du sätter den på plats
igen. Stäng filterhållaren.
∙ Filterhållaren kan också avlägsnas för
rengöring. Ta först bort vattenbehållarens
lock.
∙ Glaskannan kan diskas i varmt vatten
efter användningen. Torkas torr.
∙ Både glaskannan och locket kan diskas i
diskmaskin.
Avfallshantering
Enheter märkta med denna
symbol måste kasseras separat
från hushållsavfallet, eftersom de
innehåller värdefulla material som
kan återvinnas. Korrekt avfallshantering
skyddar miljön och människors hälsa. Din
lokala myndighet eller återförsäljare kan ge
information i ärendet.
Garanti i Sverige och Finland
För material- och tillverkningsfel gäller 2
års garanti räknat från inköpsdagen mot
uppvisande av specificerat inköpskvitto
i överensstämmelse med de allmänna
garantivillkoren. Denna garanti inverkar inte
på dina lagstadgade rättigheter eller dina
lagenliga rättigheter enligt den nationella
konsumentskyddslagstiftningen. Ifall
apparaten används felaktigt, eller vårdslöst,
ansvarar den som använder apparaten för
eventuella material- och personskador.
Tillverkas för: Severin Elektrogeräte GmbH,
Tyskland.
41
∙
∙
∙
∙
42
∙
45
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
57
∙
∙
∙
∙
∙
∙
59
Kundendienstzentralen
Service Centres
Centrales service-après-vente
Oficinas centrales del servicio
Centros de serviço
Centrale del servizio clienti
Service-centrales
Centrale serviceafdelinger
Centrala kundtjänstplatser
Keskushuollot
Servisné stredisko
Centrala obsługi klientów
Szerviz
Κεντρικό σέρβις
SEVERIN Service
Am Brühl 27
59846 Sundern
Telefon (02933) 982-460
Telefax (02933) 982-480
[email protected]
Kundendienst Ausland
Austria
Degupa
Vertriebsgesellschaft m.b.H.
Gewerbeparkstr. 7
5081 Anif / Salzburg
Tel.: +43 (0) 62 46 73 58 10
Fax:. +43 (0) 62 46 / 72 70 2
eMail: [email protected]
Belgique
BVBA Dancal Elektro
Kalkhoevestraat 1
B-8790 Waregem
Tel.: +32 56 71 54 51
Fax: +32 56 70 04 49
Bosnia i Herzegovina
Malisic export-import d.o.o
Biletic polje
88260 Citluk
Tel: +387 36 650 601
Fax: +387 36 651 062
Bulgaria
Noviz AG
Khan Kubrat 1 Str.
BG-4000 Plovdiv
Tel.: + 359 32 275 617, 275 614
eMail: [email protected]
Finland
AV-Komponentti Oy
Koronakatu 1 A
02210 Espoo
Tel.: +358 9 867 8020
Fax: +358 9 867 80250
Web: www.avkomponentti.fi
61
Macedonia
Agrotehna
St.Prvomajska bb
1000-Skopje
MACEDONIA
e-mail: [email protected]
Tel : +389 2 / 24 45 009 or - 019
Fax : +389 2 24 63 270
Magyarország
TFK Elektronik Kft.
Gyar u.2
H-2040 Budaörs
Tel.: (+36) 23 444 266
Fax: (+36) 23 444 267
eMail: [email protected]
Polska
SERV- SERWIS SP. Z O.O.
UL. WSCHODNIA 4
46-070 CHMIELOWICE K/OPOLA
Tel: +48 77 453 86 42
Fax: +48 77 453 86 42
eMail: [email protected]
Portugal
Auferma Comercio Internacional SA
Aguda Parque
Lago de Arcozelo No. 76
Armazem H3
P-4410 455 Arcozelo
Tel: +351 22 616 7300
Fax: +351 22 616 7325
62
Thailand
Verasu Ltd. part.
83/7 Wireless Rd., Lumpini,
Patumwan, Bangkok 10330
Tel.: +662 254 81 008
eMail: [email protected]
Slovenia
SEVTIS d.o.o.
Smartinska 130
1000 Ljubljana
Tel: 00386 1 542 1927
Fax: 00386 1 542 1926
United Arab Emirates
Juma al Majid Est
P.O. Box 156
Dubai U.A.E.
Tel.: 04 266 5210
Fax: 04 262 3431
eMail: [email protected]
Web: www.al-majid.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Swedish were displayed