Line Interactive UPS
EN PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EN •
•
•
•
•
•
•
•
•
o
•
o
o
o
Outdoor. EN USB Cable (for VI 1000/1500/2000 (for VI 1500/2000 LCD EN Input voltage
Output voltage Battery mode indicator
VI 1000 LCD Output receptacles
Output receptacles
Output receptacles
EN EN •
•
•
•
•
•
•
•
5 min EN DE PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DE •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
DE USB‐Kabel IEC Kabel
Wartungsanleitung DE DE Telefon oder Modem
DE DE •
•
•
•
7. Softwareinstallation auf Ihrem Computer •
•
•
•
•
1×12 V/9 Ah 5 Minuten 18 Minuten DE FR PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD Manuel de démarrage rapide EN/DE/FR/ES/IT/PT/SE/FI/NO/TR RU/UA/BY/PL/CZ/HR/HU/BG/KZ/SR •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FR •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FR Câble USB Guide d'installation FR FR VI 1000 LCD VI 1500/2000 LCD Port USB
FR FR •
•
•
•
•
•
•
10 min 15 min 18 min 20 min FR ES PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ES •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ES Cable USB entrada CA CD del programa ES ES VI 1000 LCD ES ES 6. Alarma sonora del SAI •
•
•
•
•
•
•
•
•
5 min 10 min 15 min 18 min 20 min ES ES IT PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
IT •
•
•
•
•
•
•
•
•
IT Cavo IEC
Guida di avvio rapida IT IT Ingresso CA
IT IT •
•
•
•
•
•
•
•
220/230/240 VAC 162~290 V AC 50/60 Hz (Rilevamento automatico) +/‐10% 50 o 60 Hz +/‐1 Hz Tipico 2‐6 ms, 10 ms max. Onda sinusoidale simulata 12V / 7Ah x 2 IT UPS interactiva PT PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD IMPORTANTES INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PT •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PT Cabo USB Cabo IEC
(apenas para VI (apenas para VI 1500/2000 LCD) PT PT VI 1000 LCD VI 1500/2000 LCD PT PT •
•
•
•
•
•
•
•
10 min 15 min 18 min 20 min PT PT PT Ledningsinteraktiv UPS SE PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD Snabbstartguide EN/DE/FR/ES/IT/PT/SE/FI/NO/TR RU/UA/BY/PL/CZ/HR/HU/BG/KZ/SR SPARA DESSA INSTRUKTIONERr – Denna manual innehåller viktiga instruktioner för modellerna PowerWalker VFD 450/650/1000 som bör följas under installationen och underhåll av UPS och batterierna. •
Denna produkt har speciellt konstruerats för datorer och rekommenderas inte att användas i något livuppehållande system och annan specifik viktig utrustning. •
Denna utrustning kan hanteras av enskilda personer utan tidigare utbildning. •
Anslut inte hushållsapparater såsom hårtorkar till UPS‐uttag. •
Denna enhet är avsedd att installeras i en kontrollerad miljö (temperturkontroll, inomhus fritt från ledande föroreningar). Undvik att installera UPS på platser där det finns stillastående eller rinnande vatten, eller i en mycket fuktig miljö. •
Risk för elektriska stötar, ta inte bort höljet. Det finns inga servicebara delar för användaren på insidan. Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. •
Det använda strömuttaget skall vara nära utrustningen och lätt åtkomligt. För att isolera UPS från inkommande ström, ta bort kontakten från det anslutna strömuttaget. •
Om UPS kommer att lagras under en längre tid rekommenderas att batterierna laddas (genom att ansluta strömanslutningen till UPS och slås "PÅ"), en gång per månad i 24 timmar för att undvika att batteriet laddas ur helt och hållet. •
•
Använd inte UPS över den märkta laddningskapaciteten. UPS innehåller en/två batterier med hög kapacitet. Så skalet skall inte öppnas eftersom det finns risk för elektriska stötar. Om någon inre reparation eller byte av batteriet krävs, kontakta distributören. •
Intern kortslutning hos UPS kommer att leda till faror såsom elektriska stötar eller brand därför får inte vattenbehållare (såsom vattenglas) placeras ovanpå UPS för att undvika faror såsom elektriska stötar. •
Släng inte batterierna i elden. Batteriet kan explodera. •
Öppna inte eller stympa batteriet eller batterierna. Frisläppt elektrolyt är skadlig för huden och ögonen. Det kan vara giftigt. •
Ikonen Φ på märketiketten står för fassymbolen. •
Ett batteri kan utgöra en risk för elektriska stötar och hög kortslutningsström. Följande försiktighetsåtgärder bör vidtagas vid arbete med batterier: •
Ta av klockor, ringar och andra metallobjekt från handen. •
Använd verktyg med isolerade handtag. SE •
Service av batterierna bör utföras eller övervakas av personer med kunskap om batterier och de försiktighetsåtgärder som krävs. Håll obehöriga personer borta från batterierna. •
Vid byte av batterier, ersätt med samma typ och nummer som hos det plomberade blybatteriet. •
Maximal omgivande temperatur är 40 oC. •
Denna inkopplingsbara typ A utrustning med batteri redan installerat av leverantören är installerbart av operatören och kan hanteras av lekmän. •
Under installation av denna utrustning bör det garanteras att summa av läckande ström från UPS och de laddningarna inte överskrider 3,5 mA. •
Varning för farlig elektrisk stöt. Även när denna enhet är bortkopplad från elnätet kan det fortfarande finnas livsfarlig spänning åtkomlig från batteriet. Batteriförsörjningen bör därför kopplas ifrån vid plus och minuspolen vid snabbanslutningarna till batteriet när underhålls‐ eller servicearbete sker inuti UPS. •
Elkontakten som försörjer UPS skall installeras nära UPS och vara lätt åtkomlig. •
Om det kommer rök från enheten, stäng av strömförsörjningen och kontakta distributören. •
Placera inte eller använd denna produkt i någon av följande miljöer: o
Områden med brännbar gas, frätande substanser eller mycket damm. o
Alla områden med ovanligt höga eller låga temperaturer (över 40 ˚C eller under o
Alla områden som utsätts för direkt solsken eller nära värmeapparater. o
Alla områden med kraftiga vibrationer. o
Utomhus. 0 ˚C) och med en luftfuktighet över 90 %. •
Om det uppstår en brand i närheten använd torr pulverbrandsläckare. Användning av brandsläckare med vätska kan öka risken för elektriska stötar. Denna produkt uppfyller relevanta säkerhets‐ och miljöbestämmelser inom EU. Om det är aktuellt att kasta produkten försök att återvinna så många komponenter som möjligt. Batterier och laddningsbara batterier får inte kastas i vanliga hushållssoporna. Lämna dem vid din lokala återvinningsstation. Tillsamman kan vi hjälpas åt att skydda miljön. SE 1. Introdukton PowerWalker VI serierna PowerWalker VI seriernas är en intelligent och kompakt ledningsinteraktiv UPS (Uninterruptible Power Supply/oavbruten strömförsörjning) som skapats för att skydda din persondator eller känslig elektronisk utrustning från alla former av strömstörningar, inklusive fullständigt strömavbrott. Den är utrustad med många funktioner som möjliggör att all ansluten utrustning arbetar längre och mer pålitligt. 2. Design med grönt koncept PowerWalker VI 450/650/850/1000/1500/2000 LCD serierna antar växlingslägesladdning vilket skapar en variation av fördelar: • Ökar laddningseffektiviteten till mer än 80 %, mer energibesparande än traditionell UPS • Batteriet kräver endat 4 timmar för att bli laddat till 90 %, en reducering med 50 % av laddningstiden. • Reducerar uppvärmningen som genereras under batteriladdningen vilket ger längre batterilivslängd. • Ökar pålitligheten och hjälper till att spara pengar 3. Paketets innehåll Du bör ha fått följande poster i paketet: UPS‐enhet USB‐kabel AC (endast för VI Inmatningsströmsladd (endast för VI 1500/2000 LCD) SE 4. Produktöversikt Frontpanel: LCD‐panel Strömbrytare Bakpanelen: VI 450/650/850 LCD SE Ingående spänning
Utmatad spänning AC‐lägesindikator
Batterilägesindikator
Indikator laddningsnivå, blinkar indikerar överbelastning Batterikapacitetsindikator indikerar lågt batteri
VI 1000 LCD VI 1500/2000 LCD Utmatning honuttag
Utmatning honuttag
Utmatning honuttag
Strömingång
Strömingång
Strömingång
Spänningsskydd för modem eller telefon
Jordfelsbrytare
Spänningsskydd för modem Jordfelsbrytare Spänningsskydd för modem USB‐port
Överspänningsskydd eller telefon
eller telefon
4. Installation och första start SE Innan installation undersök enheten. Installera inget som är skadat. I: Placerings‐ och lagringsförhållanden Installera UPS på en skyddad plats som är fri från överdriven dammsamling och har tillräckligt luftflöde. Placera UPS på minst 20 cm avstånd från andra enheten för att undvika störningar. Använd INTE UPS där temperaturen överstiger 0‐40 °C och där fuktigheten är över 0‐90 % RH. II: Anslutning till försörjningsnät och laddning Anslut strömsladden till vägguttaget. För bästa resultat föreslår vi att batteriet laddas minst 4 timmar innan det används första gången. Enheten laddar dess batteri när den är ansluten till försörjningsnätet. III: Anslut belastningarna Koppla in belastningarna i utgångarna på bakre panelen av UPS. Slå på strömbrytaren på UPS‐
enheten och enheterna som är anslutna till USP kommer att skyddas av UPS‐enheten. Anslut inte en powerstrip eller spänningsavledare till UPS.
IV: Anslut modem eller telefon för överspänningsskydd Anslut en enskild modem‐ eller telefonledning till överspänningsskyddade ”IN” uttaget på baksidan av USP‐enheten. Anslut ”OUT” uttaget till datorn med en annan telefonkabel. V: Anslut USB‐kabel Använd medföljande programvara för övervakning av UPS status såsom obevakad avstängning och start av UPS, använd medföljande USB‐kabel för anslutning av UPS och dator. Anslut ALDRIG en laserskrivare eller scanner till UPS‐enheten eftersom tillströmmande ström som genereras SE av motorns enheter kan orsaka skada på enheten. VI: Påslagning och avstängning av enheten Slå på UPS‐enheten genom att trycka på strömbrytaren. Stäng av UPS‐enheten genom att trycka på strömbrytaren. 6. Hörbart larm från UPS •
När UPS växlar från strömläge till batteriläge som ersättning för strömförsörjningen: ljuder tionde sekund När batteriströmmen är låg: ljuder varje sekund När UPS är överbelastad: ljuder varje halv sekund När batteriet är felaktigt: ljuder varannan sekund Andra fel: Kontinuerligt ljud •
•
•
•
7. Programinstallation på din dator •
Använd den medföljande CD‐skivan och följ instruktionerna på skärmen för att installera programmet ViewPower. •
När programmet är installerat och kommunikationen med UPS har etablerats visas en orange ikon i systemfältet. •
Dubbelklicka på ikonen för att använda övervakningen (se ovan). •
Du kan schemalägga UPS att stängas av, starta upp och övervaka UPS status via datorn. •
För detaljerade instruktioner se e‐manualen i programmet. 8. Specifikationer Modell KAPACITET INMATNING Spänning Spänningsområde Frekvensområde UTMATNING Spänningsreglering Överföringstid Vågform Skydd BATTERI Typ och nummer Laddningstid Skydd Backup‐tid (ca. 120 W) FYSISKT LED‐indikator Mått (DxBxH) MILJÖ Luftfuktighet Bullernivå Modell KAPACITET INMATNING Spänning Spänningsområde Frekvensområde UTMATNING Spänningsreglering Frekvensområde Överföringstid Vågform BATTERI Typ och nummer Laddningstid Skydd Backup‐tid (uppkopplat 240 W) FYSISKT LED‐indikator Mått (DxBxH) MILJÖ Luftfuktighet Bullernivå 220~240 VAC 162~290 VAC 50/60Hz±1Hz +/‐10% Typiskt 2‐6 ms, 10 ms max. Simulerad Sinusvåg Kortslutnings‐ och överbelastningsskydd 12V/4,5Ah x 1 12 V/7 Ah x 1 12V/ 9Ah x 1 4‐6 timmar återställning till 90 % kapacitet Urladdnings‐ och överladdningsskydd 5 min 10 min 15 min Inmatad/utmatad spänning, AC‐läge, laddningsnivå, batterikapacitet 287 mm x 100 mm x 142 mm 0‐90 % RH vid 0‐40 °C (icke‐kondenserande) Mindre än 40 dB VI 1000 LCD 1000 VA / 600 W VI 1500 LCD 1500 VA / 900 W 220/230/240 VAC 162~290 VAC 50/60 Hz (Auto‐avkännande) +/‐10% 50 eller 60 Hz +/‐1 Hz Typiskt 2‐6 ms, 10 ms max. Simulerad Sinusvåg 12 V/7 Ah x 2 12V/ 9Ah x 2 12V/ 9Ah x 2 4‐6 timmar återställning till 90 % kapacitet Överbelastnings‐, urladdnings‐ och överladdningsskydd 11 min 18 min 20 min Inmatad/utmatad spänning, AC‐läge, laddningsnivå, batterikapacitet 350x146x160 mm 397mm x 146mm x 205 mm 0‐90 % RH vid 0‐40 °C (icke‐kondenserande) Mindre än 40 dB SE FI PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD Pikaopas EN/DE/FR/ES/IT/PT/SE/FI/NO/TR RU/UA/BY/PL/CZ/HR/HU/BG/KZ/SR TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
FI •
•
•
•
•
•
•
•
•
o
•
o
o
o
FI Pikaopas Huolto‐opas FI FI VI 1000 LCD Pistorasiat
Pistorasiat
Pistorasiat
Virransyöttö
Virransyöttö
FI •
•
•
•
•
•
•
FI NO PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Symbolet Φ på typeskiltet er et fase‐symbol. •
•
•
NO •
•
•
Maks omgivelsestemperatur er 40°C. •
•
•
•
•
•
Ikke lagre eller bruk dette utstyret under følgende forhold: o
o
•
o
o
o
Utendørs. NO 1. Innledning UPS enhet USB‐kabel IEC‐kabel
Strømkabel (kun for VI (kun for VI 1500/ Hurtigstart‐guide NO VI 1000 LCD VI 1500/2000 LCD Utgangskontakter
Utgangskontakter
Utgangskontakter
Sikring
Modem eller telefon Sikring Modem eller telefon NO 6. Lydalarm fra UPS‐en •
•
•
•
•
•
•
•
•
220/230/240 VAC 162~290 VAC 50/60 Hz (Auto sensing) +/‐10% 50 eller 60 Hz +/‐1 Hz Typisk 2‐6 ms, 10 ms maks. Simulert sinuskurve 12V/ 7Ah x 2 NO PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
o
•
o
o
UPS Ünitesi USB Kablosu IEC Kablosu
1000/1500/2000 LCD TR 6. UPS'ten gelen sesli alarm •
•
•
•
•
•
•
•
•
5 dak. 12V/ 9Ah x 1 15 dak. 11 dak. Линейно‐интерактивный ИБП PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD RU •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RU •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
RU RU Задняя панель: VI 450/650/850 LCD VI 1500/2000 LCD телефона или модема
телефона или модема
USB‐порт
RU •
•
•
•
•
•
•
•
5 мин 10 мин 15 мин 11 мин 18 мин 20 мин RU RU RU UA PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
UA •
•
•
•
•
•
•
•
•
3. Комплект поставки В комплект поставки входять наступні компоненти: користувача Передня панель: РК панель Вимикач електроживлення Задня панель: VI 450/650/850 LCD UA VI 1500/2000 LCD UA UA утворений пристроями з мотором , може спричинити пошкодження ДБЖ. •
•
•
•
•
•
•
Ви можете запланувати вимикання/запуск ДБЖ та контролювати статус ДБЖ через ПК. •
VI 450 LCD 450 VA / 240 Вт VI 650 LCD 650 VA / 360 Вт VI 850 LCD 850 VA / 480 Вт 5 хв. 10 хв. 15 хв. VI 1500 LCD 1500 VA / 900 Вт VI 2000 LCD 2000 VA / 1200 Вт 18 хв. 20 хв. UA UA UA BY Важныя інструкцыі па бяспецы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Дадзены выраб прызначана для персанальных кампутараў і не рэкамендуецца яго ўжываць у сістэмах жыццезабеспячэння і іншым адказным абсталяванні. Любы чалавек можа эксплуатаваць дадзенае абсталяванне без папярэдняй падрыхтоўкі. Не падлучайце побытавыя прылады, напрыклад, фены для сушкі валасоў, у гнёзды ББС. Дадзены блок прызначаны для ўсталёўкі ў памяшканнях з рэгулёўнай атмасферай (рэгулёўная тэмпература, атмасфера вольная ад токаправодных прымешак). Не мясцуйце ББС у памяшканнях са стаячай, бягучай вадой ці залішняй вільготнасцю. Не здымайце вечка: небяспечная напруга. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel. Побытавая разетка павінна быць побач з абсталяваннем у даступным месцы. Для адключэння ББС ад сеткі зменнага току вымайце відэлец з разеткі. Калі блок не выкарыстоўваецца працяглы час, рэкамендуецца перазараджваць акумулятары (падлучыўшы блок да сеткі і ўключыўшы сілкаванне) раз у месяц на працягу 24 гадзін, каб выключыць поўны разрад. Блок разлічаны вылучна для працы з намінальнай магутнасцю нагрузкі. Блок складаецца з аднаго/двух акумулятараў вялікай ёмістасці. Таму не варта адкрываць корпус, каб пазбегнуць паразы токам. Калі трэба адрамантаваць ці замяніць акумулятар, звяртайцеся да дыстрыбутару. Унутранае кароткае замыканне ў блоку стварае небяспека паразы токам ці пажару, таму не стаўце на яго ёмістасці з вадой (напрыклад, шклянкі з вадой), каб засцерагчыся. Не кідайце акумулятары ў агонь. Акумулятары выбуханебяспечныя. Не выкрывайце і не нявечце акумулятары. Кроплі электраліта шкодныя для скуры і вока. Яны могуць быць таксічнымі. Абразок Φ на таблічцы з намінальнымі характарыстыкамі з'яўляецца знакам фазы. Акумулятар можа служыць небяспекай паразы токам ці высокага току кароткага замыкання. Варта выконваць наступныя засцярогі ў карыстанні. Здымаць з рукі гадзіннікі, кольцы, іншыя металічныя прадметы. Карыстацца прыладамі з ізаляванымі ручкамі. BY •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BY 2. Канцэптуальнае ўдасканаленне ўключэння\выключэння. ВКД PowerWalker VI 450/650/850/1000/1500/2000: рэжым пераключэння зарада, які забяспечвае шэраг пераваг. •
Больш за на 80% павялічваецца эфектыўнасць зарада з большай ступенню энергазахавання. •
Для акумулятара трэба толькі 4 гадзіны, каб зарадзіцца на 90%, эканомячы 50% часу. •
Змяншаецца вытворчасць цяпла падчас зарада, забяспечваючы падаўжэнне тэрмін службы. •
Павялічваецца надзейнасць, што павялічвае прыбытковасць. 1000/1500/2000) Праграмнае BY 4. Агляд выраба Пярэдняя панэль: Панэль ВКД Выключальнік сілкавання Задняя панэль: ВКД VI 450/650/850 Уваходная напруга
Выходная напругаindicates overload
Індыкатар рэжыму зменнага току
Індыкатар рэжыму акумулятараrуказуе малы зарад акумулятара Індыкатар узроўня нагрузкі, які мігціць Індыкатар ёмістасці акумулятара, які ўспыхвае
ВКД VI 1000 Разеткі выйсця
Уваход зменнага току
BY ВКД VI 1500/2000 Разеткі выйсця
Уваход зменнага току
Размыкальнік ланцуга Абарона ад выкідаў мадэма BY Праверце блок перад усталёўкай. Праверце, што няма пашкоджанняў. I: Месцаванне і ўмовы захоўвання Усталюйце блок у абароненым памяшканні з дастатковай вентыляцыяй і без празмернага пылу. Адлегласць ад іншых прылад павінна быць мінімум 20 гл для выключэння перашкод. Не ўключайце ББС, калі тэмпература перавышае 40 C, а адносная вільготнасць 90 %. II: Падлучэнне да сеткі і зарад Устаўце відэлец у разетку сілкавання зменнага току. Для лепшага выніку раім зарадзіць акумулятар на працягу мінімум 4 гадзіны перад першым пускам. Блок зараджае акумулятар, калі падлучаны да сеткі. III: Падлучэнне прылад нагрузкі Падлучыце прылады ў разеткі выйсця на задняй панэлі ББС. Проста пстрыкніце выключальнікам ББС, адразу ўключаецца абарона блокам падлучаных прылад. Не падлучайце да ББС адводаў сілкавання ці схем прыгнечання воплескаў.
IV: Падлучэнне абароны мадэма ці тэлефон ад воплескаў Падлучайце асобную абароненую ад воплескаў мадэмную ці тэлефонную лінію ў гняздо "IN" на задняй панэлі ББС. Гняздо "OUT" далучаецца да кампутара па іншым тэлефонным кабелі. V: Падлучэнне паслядоўнага кабеля Для кантролю стану ББС, напрыклад, нечаканага выключэння ці пуску, пры дапамозе праграмнага комплексу падлучыце блок і кампутар праз паслядоўны кабель з камплекта. BY 6. Гукавы сігнал ББС •
Калі адбываецца пераключэнне рэжыму блока са зменнага току на акумулятарны і зноў на сілкаванне ад сеткі, сігнал гучыць кожныя 10 секунд. Калі акумулятар садзіцца, сігнал гучыць кожную секунду. Калі блок перагружаны, сігнал гучыць кожныя 0,5 секунды. Калі акумулятар аварыйны, сігнал гучыць кожныя 2 секунд. Іншыя непаладкі: сігнал гучыць бесперапынна •
•
•
•
7. Усталёўка праграмнага забеспячэння на кампутар •
•
•
Двойчы пстрыкніце па абразку для ўжывання манітора (глядзі вышэй). •
Можна запраграмаваць уключэнне/выключэнне ББС і кантраляваць яго стан праз кампутар. •
+/‐10% Характерны 2‐6 мс, 10 мс макс. Мадэляваная сінусоідная хваля Абарона ад кароткага замыкання і перагрузкі Мадэль МАГУТНАСЦЬ УВАХОД Напруга Межы напругі Межы чашчыні ВЫХАД Рэгулёўка напругі Межы чашчыні Час пераносу Форма хвалі АКУМУЛЯТАР Тып і нумар Час зараду Абарона Час абароны (усталяваны 120 ватт) 220~240 вольт зменнага току 162~290 вольт зменнага току 50/60±1 Гц Напруга на ўваходзе/выхадзе, рэжым зменнага току, узровень нагрузкі, ёмістасць акумулятара 287 x 100 x 142 мм BY BY BY PL WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PL •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
PL PL PL VI 1000 LCD VI 1500/2000 LCD Port USB
Port USB
PL PL •
•
•
•
•
•
•
•
10 min 15 min 18 min 20 min PL PL CZ PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ikonka Φ na typovém štítku označuje fázi. •
•
•
CZ •
•
•
•
•
•
•
•
o
•
o
o
o
CZ USB kabel Kabel IEC
CZ CZ VI 1500/2000 LCD CZ •
•
•
•
7. Instalace softwaru do PC •
•
•
8. Specifikace CZ PROSTŘEDÍ Vlhkost Hlučnost CZ CZ Linijski interaktivni UPS HR PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HR •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
USB kabel IEC kabel
Utičnica kabela (samo za VI (samo za VI 1500/ 2000 LCD) Vodič za brzi uvod HR 4. Pregled proizvoda Prednja ploča: LCD ploča Prekidač Stražnja ploča: VI 450/650/850 LCD LCD ploča: HR VI 1000 LCD VI 1500/2000 LCD AC ulaz
AC ulaz
AC ulaz
HR •
•
•
•
10 min 15 min 18 min 20 min HR Vlaga Razina buke HR HR HU PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
HU •
•
•
•
•
•
•
•
Szoftveres CD LCD kijelző: HU VI 1000 LCD VI 1500/2000 LCD AC bemenet
AC bemenet
HU •
•
•
•
•
•
•
•
5 perc 11 perc 12 V / 9 Ah x 2 20 perc HU HU HU Линейно интерактивни UPS PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD BG •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BG •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BG USB кабел (само за VI справочник VI 1000 LCD Вход за променлив ток
Вход за променлив ток
на модем или телефон
на модем или телефон
BG •
•
•
•
•
•
•
•
За подробни инструкции вж. електронното ръководство в софтуера. 10 мин 15 мин 18 мин 20 мин BG BG BG KZ Желілік интерактивті UPS
PowerWalker VI 450 LCD
PowerWalker VI 650 LCD
PowerWalker VI 850 LCD
PowerWalker VI 1000 LCD
PowerWalker VI 1500 LCD
PowerWalker VI 2000 LCD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KZ •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
KZ Толтыру тиімділігін 80% аса көбейтеді, бұл əдеттегі UPS қарағанда көп қуатты
үнемдейді
Батареяны 90% толтыру үшін 4 сағат қажет, бұл 50% толтыру уақытын
қысқартады
Батареяның пайдалану мерзімін ұзартып, батареяны толтырған кезде жылу
шығарылуын қысқартады
Сенімділікті көбейтеді жəне қаржыны үнемдейді
3. Бума құрамы
Алынған бума ішінде мына заттар болуы қажет:
(тек VI
(тек VI 1500/2000 LCD
1000/1500/2000 LCD
үшін)
үшін)
KZ KZ Қорек күйінің индикаторы
Батарея күйінің индикаторы
VI 1000 LCD
VI 1500/2000 LCD
Модем немесе
телефон
кернеуінен қорғау
4. Орнату жəне бастапқы іске қосу
Орнатпас бұрын құралды тексеріңіз. Ешбір зақым жоқтығын тексеріңіз.
II: Қорек көзіне қосу жəне толтыру
Қорек кірісінің сымын қабырға шығысына жалғаңыз. Жақсы нəтижелерге қол жеткізу
үшін, бастапқы пайдалану алдында батареяны кем дегенде 4 сағат толтыруға
қойған жөн. Құрал қорек көзіне қосылған кезде батареясын толтырады.
III: Жүктемелерді қосу
Жүктемелерді UPS артқы тақтасындағы шығыс ұяшықтарына жалғаңыз. UPS
құралының қорек түймешігін қоссаңыз болғаны жəне UPS құралына қосылған
құрылғылар UPS арқылы қорғалады.
орек таспасын немесе кернеу с ндіргішін UPS ралына тіркеме із.
KZ VI: Құралды қосу/өшіру
Қорек түймешігін басып, UPS құралын қосыңыз. Қорек түймешігін қайта басып, UPS
құралын өшіріңіз.
•
•
Мониторды пайдалану үшін белгішені екі рет нұқыңыз (жоғарыдағыдай).
•
Компьютер арқылы UPS өшіруін/іске қосуын жоспарлауға жəне UPS күйін
қадағалауға болады.
•
KZ 10 минут
15 минут
Кіріс/шығыс кернеуі, қорек күйі, жүктеме деңгейі,
батарея қуаты
287 мм x 100 мм x 142 мм
0-40° C температурада 0-90 % RH (сұйық түрге айналмау)
40 дБ аз
VI 1000 LCD
1000 ВА / 600 Вт
220/230/240 В айнымалы ток
162~290 В айнымалы ток
50/60 Гц (Автосезгіш)
+/-10%
50 немесе 60 Гц +/-1 Гц
Əдетте 2-6 мс, ең көп 10 мс.
Еліктеу гармониялық тербелісі
12 В/ 7 А/с x 2
12 В/ 9 А/с x 2
12 В/ 9 А/с x 2
4-6 сағат 90% қуатын қалпына келтіреді
Шамадан көп жүктеме, отырып қалу жəне
шамадан көп толу қорғауы
11 минут
18 минут
20 минут
Кіріс/шығыс кернеуі, қорек күйі, жүктеме деңгейі,
батарея қуаты
350x146x160 мм
397 мм x 146 мм x 205 мм
KZ KZ KZ SR PowerWalker VI 450 LCD PowerWalker VI 650 LCD PowerWalker VI 850 LCD PowerWalker VI 1000 LCD PowerWalker VI 1500 LCD PowerWalker VI 2000 LCD Vodič za brzi početak EN/DE/FR/ES/IT/PT/SE/FI/NO/TR RU/UA/BY/PL/CZ/HR/HU/BG/KZ/SR VAŽNA UPUTSTVA ZA BEZBEDNOST
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
SR •
•
•
•
•
•
•
•
•
SR USB kabl IEC kabl
(samo za VI (samo za VI 1500/ 2000 LCD) Vodič za brzi početak SR 4. Prikaz proizvoda Prednja ploča: LCD panel Prekidač za j j
Zadnja ploča: VI 450/650/850 LCD SR VI 1500/2000 LCD Prenaponska zaštita za modem ili telefon
USB port
Sklopka Sklopka
Prenaponska zaštita za Sklopka Prenaponska zaštita za modem ili telefon
modem ili telefon
SR •
•
•
•
•
•
•
•
Dimenzije (DxŠxV) 10 min 15 min 220/230/240 VAC 162~290 VAC 50/60 Hz (automatska detekcija) +/‐10% 50 ili 60 Hz +/‐1 Hz tipično 2‐6 ms, 10 ms maks. Simulirani sinusoidalni talasni oblik 12V/ 7Ah x 2 11 min 18 min 20 min SR SR 
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement