DeWalt D24000 Datablad

DeWalt D24000 Datablad
®
D24000
1
Dansk
21
27
35
43
51
59
67
Norsk
75
82
Suomi
90
Svenska
97
104
112
3
2
1
5
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
3
17
21
20
18
19
16
B1
22
B2
4
28 24
23
27
26
25
B3
13
29
B4
5
31
4
32
30
6
C
33
34
35
D1
6
13
D2
15
38
36
37
38
36
E1
39 41
40
39
39
41
E2
7
42
43
F1
44
47
F2
8
48
9
45
46
47
F3
2
10
49
G
9
50
H1
52
H2
10
51
11
53
55
54
56
I3
I1
50
I2
11
11
58
57
59
60
J
K
63
61
L
12
62
63
4
66
65
22
64
M
67
68
69
71
70
N
O
13
P
1
Q
14
R
11
S
15
74
72
73
T1
73
T2
16
74
72
U
V
17
W
X2
18
X1
75
1
IN
CH
2
5
CM
3
4
1
0
5
6
1
5
29
Y
77
76
77
Z
19
DANSK
V
W
min-1
mm
mm
mm
min-1
°
mm
mm
dB(A)
89
dB(A)
102
m/s2
1,78*
dB(A)
2,8
dB(A)
2,8
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
10 A
20
DANSK
21
DANSK
DANSK
Samling
23
DANSK
24
DANSK
Dimensioner (diameter x bor)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
25
DANSK
26
(Volt)
(Watt)
(min-1)
(mm)
(mm)
(mm)
(min-1)
°
(mm)
(mm)
(cm) 64,5 x 64,5 x 1,2
(cm) 30,5 x 30,5 x 9,0
(kg)
(kg)
(cm)
(kg)
(kg)
13
20
86,4 x 68,6
32
51
dB(A)
89
dB(A)
102
m/s2
1,78*
dB(A)
2,8
dB(A)
2,8
10 A
27
29
30
31
32
Wartung
33
34
°
mm
mm
cm
cm
64.5 x 64.5 x 1.2
30.5 x 30.5 x 9.0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86.4 x 68.6
32
51
V
V
W
min-1
mm
mm
mm
min
-1
dB(A)
88
dB(A)
102
m/s2
< 2.5
dB(A)
2.8
dB(A)
2.8
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 40,
D-65510, Idstein, Germany
230 V tools
230 V tools
115 V tools
35
36
6
6
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Mains plug for 230 V units
Mains plug for 115 V units
38
Adjustment
39
40
Dimensions (diameter x bore)
250 x 25.4 mm
250 x 25.4 mm
Usage
Ceramic tile
Porcelain/stone tile
41
42
V
W
min-1
mm
mm
mm
min-1
°
mm
mm
D24000
230
1.600
4.200
250
25,4
1,5
recto, no ranurado
(filo continuo)
5.000
22,5/45
610
95
dB(A)
89
dB(A)
102
m/s2
1,78*
dB(A)
2,8
dB(A)
2,8
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
10 A
43
44
45
Montaje
46
Ajustes
47
Dimensiones (diámetro x orificio)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
49
50
SCIE À CARRELAGE D24000
Félicitations!
V
W
min-1
mm
mm
mm
min-1
°
mm
mm
dB(A)
89
dB(A)
102
m/s2
1,78*
dB(A)
2,8
dB(A)
2,8
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
10 A
51
52
53
54
55
56
57
58
ITALIANO
V
W
min-1
mm
mm
mm
min-1
°
mm
mm
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
dB(A)
89
dB(A)
102
m/s2
1,78*
dB(A)
2,8
dB(A)
2,8
59
ITALIANO
60
ITALIANO
Non collocare le mani in quest’area.
61
ITALIANO
62
ITALIANO
63
ITALIANO
64
ITALIANO
65
ITALIANO
66
NEDERLANDS
TEGELZAAGMACHINE D24000
EG-Verklaring van overeenstemming
V
W
min-1
mm
mm
mm
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
10 A
(geluidsdruk)
dB(A)
89
LWA (geluidsvermogen)
dB(A)
102
m/s2
1,78*
KpA (meetonzekerheid geluidsdruk)
dB(A)
2,8
KWA (meetonzekerheid geluidsvermogen)
dB(A)
2,8
67
NEDERLANDS
68
NEDERLANDS
Lees voor het gebruik de handleiding.
Waarschuwing! Scherpe randen.
69
NEDERLANDS
NEDERLANDS
71
NEDERLANDS
72
Afmetingen (diameter x asgat)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
NEDERLANDS
73
NEDERLANDS
74
NORSK
V
W
min-1
mm
mm
mm
min-1
°
mm
mm
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
D24000
DEWALT erklærer at dette utstyret er konstruert i henhold til: 98/37/EF,
89/336/EF, 73/23/EF, 86/188/EF, EN 61029-1, EN 12418, EN ISO
11201, EN 55014, EN 55014-2, EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
Ønsker du flere opplysninger, vennligst kontakt DEWALT på adressen
nedenfor eller se veiledningens bakside.
D24000
LpA
(lydnivå)
dB(A)
89
dB(A)
102
m/s2
1,78*
dB(A)
2,8
dB(A)
2,8
* måleusikkerhet i henhold til EN 12096: 0,9 m/s2
Sikring:
230 V
10 A
75
NORSK
76
NORSK
Bruk vernebriller.
Skifting av kabel eller støpsel
Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller støpsel. Et støpsel
med blottede kopperledere er farlig hvis det koples til en strømførende
kontakt.
Advarsel! Skarpe kanter.
77
NORSK
NORSK
Bruksanvisning
•
•
•
•
79
NORSK
80
NORSK
81
PORTUGUÊS
V
W
min-1
mm
mm
mm
D24000
LpA
dB(A)
89
dB(A)
102
m/s2
1,78*
dB(A)
2,8
dB(A)
2,8
13
20
86,4 x 68,6
32
51
82
PORTUGUÊS
83
PORTUGUÊS
84
Utilize sempre protecções auriculares.
Interruptor de ligar/desligar: posição I (ligar) e 0 (desligar).
PORTUGUÊS
85
PORTUGUÊS
86
PORTUGUÊS
87
PORTUGUÊS
88
PORTUGUÊS
89
SUOMI
V
W
min-1
mm
mm
mm
min-1
°
mm
mm
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
90
dB(A)
89
dB(A)
102
m/s2
1,78*
dB(A)
2,8
dB(A)
2,8
10 A
SUOMI
91
SUOMI
92
SUOMI
.
Asennus
93
SUOMI
Säädöt
94
SUOMI
95
SUOMI
96
KAKELSÅG D24000
CE-Försäkran om överensstämmelse
Vi gratulerar!
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig erfarenhet, ihärdig
produktutveckling och förnyelse gör DEWALT till ett av de mest pålitliga
namnen för professionella användare.
Tekniska data
Spänning
Ineffekt
Varvtal obelastad
Skivdiameter
Spindeldiameter
Skivans tjocklek
Typ av kapskiva
Kapskivans max. periferihastighet
Fasinställningar
Max. klyvningskapacitet
Sågdjup vid 90°
Max. dimensioner arbetsstycke
Platta (granit)
Block (keramik)
Max. belastning
Platta (granit)
Block (keramik)
Totala dimensioner
Nominell vikt
Max. tillåtna vikt (med vatten)
V
W
min-1
mm
mm
mm
min-1
°
mm
mm
D24000
230
1.600
4.200
250
25,4
1,5
flat, ej försänkt
(genomlöpande kant)
5.000
22,5/45
610
95
D24000
DEWALT förklarar att dessa elverktyg är konstruerade i överensstämmelse
med följande normer: 98/37/EEG, 89/336/EEG, 73/23/EEG, 86/188/EEG,
EN 61029-1, EN 12418, EN ISO 11201, EN 55014, EN 55014-2, EN
61000-3-2 & EN 61000-3-3.
För mer information ombeds ni kontakta DEWALT på nedanstående
adress eller se baksidan av manualen.
D24000
LpA
(ljudtryck)
dB(A)
89
LWA (ljudeffekt)
dB(A)
102
Vägt geometrisk medelvärde av accelerationsfrekvensen
m/s2
1,78*
KpA (avvikelse ljudtryck)
dB(A)
2,8
dB(A)
2,8
* mätningens avvikelse enligt EN 12096: 0,9 m/s2
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
Säkring:
230 V
10 A
Följande symboler har använts i handboken:
Anger risk för personskada, livsfara eller skada på verktyg vid
ouppmärksamhet inför de instruktioner som ges i handboken.
Anger risk för elektrisk stöt.
97
Säkerhetsanvisningar
Iakttag, när du använder stationära elverktyg, alltid de
säkerhetsbestämmelser som gäller i ditt land för att minska risken för
brand, elektriska stötar och personskada.
Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder verktyget.
Behåll denna bruksanvisning för framtida referens.
Allmänt
1 Håll arbetsområdet i ordning
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
2 Tänk på arbetsmiljöns inverkan
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktiga eller våta
platser. Ha bra belysning över arbetsytan (250-300 Lux). Använd inte
verktyget där det finns risk för eldsvåda eller explosion, t.ex. i närheten
av lättantändliga vätskor eller gaser.
3 Håll barn undan
Tillåt inte barn, besökande eller djur att komma i närheten av
arbetsplatsen eller att vidröra verktyget eller sladden.
4 Klä dig rätt
Bär inte löst hängande kläder eller smycken. De kan fastna i rörliga
delar. Bär skydd för långt hår så att det inte kommer i vägen vid arbete
med verktyget. Helst bör du bära lämpade handskar och halkfria skor.
5 Skyddskläder
Använd alltid skyddsglasögon. Använd ansiktsmask om arbetet
förorsakar damm eller partiklar i luften. Om dessa partiklar kan väntas
vara heta, bör du också bära ett värmebeständigt förkläde. Använd
alltid hörselskydd. Bär alltid en skyddshjälm
6 Undvik risken för elektriska stötar
Undvik kroppskontakt med jordade ytor (t.ex. rör, värmeelement,
vattenkokare och kylskåp. Undvik att vidröra den anslutna nätsladden
när den är våt. Stå inte i en pöl under arbetet.
7 Sträck dig inte för mycket
Se till att du alltid har säkert fotfäste och god balans.
8 Var uppmärksam
Titta på det du gör. Använd sunt förnuft. Använd inte verktyget när du
är trött.
9 Sätt fast arbetsstycket
Använd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket.
Det är säkrare än att använda handen och du får bägge händerna fria
för arbetet.
10 Anslut dammutsugningsutrustning
Om möjligheter finns för anslutning av utrustning för dammutsugning
och dammuppsamling ska sådan utrustning anslutas och användas på
korrekt sätt.
11 Tag bort nycklar
Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits bort från verktyget
innan det startas.
12 Förlängningssladdar
Kontrollera förlängningssladden innan den används. Byt ut den om det
behövs. Om verktyget används utomhus ska bara förlängningssladdar
som är avsedda för utomhusbruk användas.
13 Använd rätt verktyg
Verktygets avsedda bruk beskrivs i denna användarhandbok. Tvinga
inte verktyget att göra arbeten som är avsedda för kraftigare verktyg.
Verktyget fungerar bättre och säkrare inom sin avsedda kapacitet.
Överbelasta inte verktyget.
Varning! Bruk av detta verktyg med andra tillbehör och tillsatser eller för
andra ändamål än vad som rekommenderas i denna bruksanvisning
kan innebära risk för personskada.
14 Syna verktyget på skador
Kontrollera verktyget och sladden för skador innan du använder
verktyget. Kontrollera att de rörliga delarna inte har fastnat eller är
felmonterade.
98
Kontrollera även att övriga delar och skydd inte är skadade och att det
inte föreligger några andra fel som kan påverka verktygets funktion.
Kontrollera att verktyget fungerar riktigt och kan utföra de avsedda
funktionerna. Använd inte verktyget om fel uppstått på någon av dess
delar. Använd inte verktyget om det inte kan kopplas till och från med
strömbrytaren. Om fel uppstår skall delarna bytas ut av en auktoriserad
DEWALT serviceverkstad. Försök aldrig reparera verktyget själv.
15 Drag ur kontakten
Stäng av verktyget och låt det stanna helt innan du lämnar det utan
tillsyn. Tag ur kontakten när verktyget inte används, innan du byter
maskindelar, tillbehör eller tillsatser och innan du utför underhåll.
16 Undvik oavsiktlig start
Kontrollera att verktyget är avstängt innan du sätter i kontakten.
17 Misshandla inte sladden
Dra aldrig i sladden för att koppla lös stickkontakten. Utsätt inte
sladden för värmekällor, olja eller skarpa kanter.
18 Ställ undan verktyg som inte används
När verktyget inte används ska det förvaras på en torr plats och låsas
undan ordentligt, utom räckhåll för barn.
19 Sköt verktyget med omsorg
Håll dina verktyg rena och i gott skick för bättre och säkrare funktion.
Följ instruktionerna beträffande skötsel och byte av tillbehör. Håll alla
handtag och strömbrytare torra, rena och fria från olja och fett.
20 Reparationer
Detta verktyg uppfyller alla relevanta säkerhetsbestämmelser. Låt det
endast repareras av ett auktoriserat DEWALT serviceombud.
Reparationer får endast utföras av kvalificerad personal som använder
originaldelar, annars kan användaren utsättas för stor fara.
Tillkommande säkerhetsföreskrifter för kakelsågar
• Använd maskinen endast i helt monterat skick. Använd inte maskinen
som eldriven handmaskin.
• Se till att alla låsskruvar och klämhandtag är åtdragna.
• Ha aldrig händerna i närheten av kapskivan medan maskinen är
ansluten till strömkällan.
• Kapa aldrig arbetsstycken som kräver att du måste hålla händerna
närmare än 15 cm från kapskivan.
• Sträck dig aldrig bakom kapskivan.
• Arbeta aldrig för fri hand. Håll arbetsstycket stadigt mot anslaget och
ledaren.
• Stäng av maskinen och låt skivan stanna helt innan arbetsstycket
förflyttas eller inställningarna ändras.
• Försök aldrig snabbstoppa en maskin genom att blockera kapskivan
med ett verktyg e.d. Det kan helt oavsiktligt orsaka allvarliga olyckor.
• Städa runt maskinen och se till att det är fritt från löst material som
sliprester och stumpar.
• Kontrollera regelbundet att motorns ventilationsöppningar är rena och
fria från damm.
• Koppla bort maskinen från strömkällan före underhållsarbeten eller
skivbyte.
• Utför aldrig rengöring eller underhåll medan maskinen är i gång och
huvudet inte står i viloläge.
• Välj rätt kapskiva för det material som ska skäras.
• Använd endast de kapskivor som anges i denna bruksanvisning.
Använd aldrig slipskivor. Använd aldrig ett sågblad eller andra typer av
blad med tänder.
• Den max. tillåtna hastigheten för kapskivan, eller något annat lämpat
tillbehör, måste alltid vara minst lika hög som maskinens obelastade
hastighet enligt typskylten.
• Använd aldrig skivor som inte överensstämmer med dimensionerna
som anges i maskinens tekniska data. Använd aldrig en passring e.d.
för att få en skiva att passa på spindeln.
• Inspektera kapskivan före användning. Använd aldrig skivor som har
hack eller sprickor eller på något sätt är defekta.
• Kontrollera att kapskivan är korrekt monterad före användning.
• Kör maskinen obelastad i ett säkert läge i minst 30 sekunder. Om det
märks kraftiga vibrationer eller något annat fel, ska maskinen stoppas
och orsaken omgående kontrolleras.
• Skydden måste alltid vara monterade när maskinen är i drift.
• Håll arbetsstycket stadigt mot anslaget och ledaren under sågning.
Arbeta aldrig för fri hand.
• Kapa inget material som måste kapas djupare än kapskivans maximidjup.
• Kapa aldrig torrt. Torr kapning skulle inte endast skada maskinen, du
utsätter dig även för mer skadligt damm i luften.
• Använd inte kapskivor till sidoslipning.
• Kapa aldrig metall.
• Förvara alltid kapskivor väl skyddade och på en torr plats som är utom
räckhåll för barn.
• Företa inga förändringar eller byten av delar med avsikt att ändra
fabriksinställningarna. Tekniska ändringar får endast utföras av
tillverkaren, i överensstämmelse med gällande säkerhetskrav.
Dra aldrig ut kontakten ur nätuttaget om den är våt! Stäng i så
fall först av strömmen vid säkringen eller huvudströmbrytaren
innan du drar ur kontakten. Syna alla anslutningar på samlat
vatten. Var noga med att alla anslutningar är torra innan du
aktiverar kretsen och ansluter maskinen.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Motorrammodul
1 Bärrammodul
1 Vattenfat
1 Vattenpump
1 Kapskiva
1 Skjutbord
1 Sidobord
1 Kantledare
1 Bakre vattensamlare
1 Vattensamlare skjutbord
4 Insexskruvar
1 Insexnyckel
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör som kan ha uppstått
i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig om att Du förstår
instruktionerna innan Du börjar använda maskinen.
Beskrivning (fig. A)
Kvarstående risker
Nedanstående risker föreligger vid arbete med dessa maskiner:
– skada till följd av att vidröra roterande delar
– skada till följd av att kapskivan hindras
Dessa risker föreligger främst:
– inom arbetsområdet
– inom räckhåll för roterande maskindelar
Även om man följer alla relevanta säkerhetsföreskrifter och tillämpar alla
säkerhetsanordningar kan vissa kvarstående risker inte undvikas. Dessa är:
– Hörselskada.
– Risk för olyckor orsakade av den roterande kapskivans oskyddade delar.
– Risk för kroppsskada vid skivbyte.
– Risk att klämma fingrarna när skyddskåporna öppnas.
Märken på apparaten
Följande symboler syns på verktyget:
Läs bruksanvisningen före användning.
Din D24000 kakelsåg är avsedd för professionell våt kapning av
kakelplattor. Med lämpade kapskivor kan den skära betong, tegel, porslin
och keramiska material. Med sin stora mångsidighet kan maskinen enkelt,
noggrant och säkert utföra handlingarna rät kapning (klyvning), diagonal
kapning, blindsågning och fassågning.
Maskinen får inte användas för något annat ändamål än de som anges i
denna bruksanvisning.
1 Strömbrytare
2 Djupinställning
3 Manöverhandtag
4 Skjutbord
5 Kantledare
6 Sidobord
7 Vattendysor
8 Kapskiva
9 Skyddskåpa
10 Djupstopp
11 Lutningsknapp
12 Nyckelfack
13 Vattenfat
14 Vattensamlare skjutbord
15 Bakre vattensamlare
Använd aldrig försänkta kapskivor.
Elektrisk säkerhet
Bär skyddsglasögon.
Den elektriska motorn är endast avsedd för en spänning. Kontrollera alltid
att spänningen på nätet motsvarar den spänning som finns angiven på
märkplåten.
Ha alltid riktiga arbetshandskar på när du använder det här
verktyget.
Utbyte av kabel eller kontakt
Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta ut sladden eller kontakten.
En kontakt med frilagda kopparledare är livsfarlig om den kopplas i ett
spänningsförande eluttag.
Använd alltid hörselskydd.
Bruk med förlängningssladd
Varning! Vassa kanter.
Om du behöver använda en förlängningssladd, använd en godkänd
förlängningssladd lämpad för den här maskinens strömförbrukning (se
tekniska data).
Om du använder en sladdvinda, vira alltid av sladden fullständigt.
Strömbrytare: läge I (till) och 0 (från).
Konstruktionsklass I
Håll händerna borta härifrån!
Denna maskin är konstruerad enligt klass I, därför krävs en jordad
elanslutning.
99
Montering av sidobordet (fig. C)
• Håll sidobordet (6) framför den högra sidan av skjutbordet (4).
• Rikta sidobordets positionsstift (30) gentemot hålen (31) i skjutbordet.
• Sätt sidobordet mot skjutbordet.
• Dra åt klämknappen (32).
Montering av vattenpumpen (fig. D1 & D2)
• Sätt slangen (33) på kopplingen (34).
• Placera vattenpumpen (35) i det djupa hörnet i vattenfatet (13).
• Led strömkabeln och vattenledningen så över vattenfatets botten att
de inte riskerar att gripas av skjutbordet.
Ett jordat vägguttag kan kännas igen på jordkontakten som är avsedd för
nätkontaktens jordkontakt .
Restströmsanordning
Maskinen är försedd med en restströmsanordning (RCD) som skyddar
användaren mot elektriska stötar genom att bryta kretsen om en
läckström registreras på 30 mA eller mer.
Kör aldrig maskinen utan dess RCD på plats. Använd inte
maskinen om dess RCD inte fungerar väl. För att
restströmsanordningen ska kunna fungera, måste maskinen
vara kopplad till ett jordat vägguttag.
Montering
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar med inställning.
Följ när du monterar maskinen alltid nedanstående anvisningar
i den givna ordningen.
Utpackning av maskinen och dess delar
Se alltid till att du har hjälp när maskinen ska flyttas. Den är för
tung för att flyttas av en person.
• Avlägsna allt löst förpackningsmaterial ur lådan.
• Lyft ut maskinens delar ur lådan.
• Avlägsna allt vidare förpackningsmaterial från maskindelarna.
Montering av motorramen på bärramen (fig. B1)
• Ställ bärramen (16) på ett relativt jämnt och plant underlag.
• Placera motorramen (17) på bärramen och rikta hålen i foten (18)
gentemot monteringshålen (19).
• Sätt en skruv (20) i hålen.
• Dra åt skruvarna med den bifogade insexnyckeln (21).
Montering av skjutbordet på stödrammodulen (fig. B2 & B3)
• Se till att spärren (22) står i öppet läge.
• Håll bordet framför ramen och rikta rullarna (23) gentemot rullskenan (24).
• Placera den bakre rullen på den runda skenan.
• Skjut bordet längs skenan och se till att lagren (25) griper i glidskenorna (26).
• När bordets främre kant når ramen, lyfter du bordet något över stoppet (27).
• Spärra bordet på plats genom att vrida stiftet (22) och skjuta in det i
hålet (28) i skenan.
Placering av maskinen i vattenfatet (fig. B4)
• Ställ vattenfatet (13) på ett relativt jämnt och plant underlag.
• Sätt stoppen (29) i avloppet.
• Lyft maskinen och håll den i bärpunkterna enligt bilden.
• Sänk maskinen i vattenfatet enligt bilden.
100
Montering av vattensamlarna (fig. E1 & E2)
Bakre vattensamlare
Den bakre vattensamlaren (15) fångar spillvatten vid sågning av stora
arbetsstycken.
• Håll vattensamlaren på plats bakom vattenfatet.
• Skjut armarna (36) under vattenfatets kanter (37) tills urtagen (38) griper
bakom tapparna.
• Lyft vattensamlarens baksida något tills samlaren klickar på plats.
Vattensamlare skjutbord
Skjutbordets vattensamlare (14) följer med bordet och fångar spillvatten
från plattor och diagonala snitt.
• Håll vattensamlaren på plats till höger om skjutbordet.
• Skjut armarna (39) under skjutbordets kanter (40) tills urtagen (41)
griper bakom tapparna.
• Lyft vattensamlarens baksida något tills samlaren klickar på plats.
Montering av kapskivan (fig. F1 & F2)
Den maximala skivdiametern som kan monteras är 254 mm.
• Lossa skruven (43) på sidan av skyddskåpan med den bifogade
insexnyckeln (42). Avlägsna inte skruven.
• Dra undan gummiduken (44) och lyft skyddet (9) bakåt.
• Tryck in spindellåset (45) med ena handen och håll den bifogade
skruvnyckeln (46) i den andra. Lossa låsmuttern (47) genom att vrida
moturs.
Spärra spindeln genom att trycka på knappen enligt bilden och
vrida spindeln för hand tills du känner att spärren griper. Håll
spärrknappen intryckt så att spindeln inte kan rotera.
• Avlägsna låsmuttern (47) och den yttre spindelbrickan (48).
• Montera kapskivan så att pilen pekar åt samma håll som pilen på
skyddskåpan.
• Sätt tillbaka den yttre spindelbrickan (48).
• Dra åt låsmuttern (47) genom att vrida medurs medan du håller
spindeln spärrad med den andra handen.
• Sätt tillbaka skyddskåpan (9).
• Dra åt skruven (43) på sidan av skyddet.
Tryck aldrig in spindellåset medan kapskivan roterar.
Koppling av maskinen till elnätet (fig. A)
• Kontrollera att strömbrytaren (1) står i avstängt läge.
• Sätt nätkontakten i ett nätuttag.
• Sätt kontakten så i uttaget att sladden hänger i en droppögla som
hindrar vatten från att rinna till kontakten. Droppöglan är den del av
sladden som hänger under vägguttaget.
Inställning
Koppla alltid ur verktyget innan Du börjar med inställning.
Kontroll och inställning av skärdjupet (fig. G)
Kapskivans kant ska alltid vara minst 5 mm under bordsytan.
• Lossa djupinställningsknappen (2).
• Sänk armen tills skivan står i sitt understa läge.
• Dra åt djupinställningsknappen (2).
• Prova sågrörelsen genom att föra skjutbordet helt längs kapskivan.
Kontrollera att skivan inte vidrör bordet.
• Inställningen går till så här:
• Lossa djupinställningsknappen (2).
• Lossa vingmuttern (49) ett par varv.
• Ställ in djupstoppet (10) efter behov och se till att kapskivans kant
befinner sig minst 5 mm lägre än bordsytan.
• Dra åt vingmuttern (49).
Kontroll att kapningsbanan är i rät vinkel gentemot anslaget (fig. H1 & H2)
• Sänk armen tills skivan står i sitt understa läge.
• För bordet fram till skivan.
• Lägg en vinkel (50) på bordet och mot anslaget, så att den nätt och
jämnt vidrör skivan enligt bilden.
• Skjut bordet längs kapskivan och kontrollera att skivan löper parallellt
med vinkeln.
• Inställningen går till så här:
• Lossa skruvarna (51) som håller rälsmodulen vid ramen.
• Ställ in rälsjusteringen (52) efter behov.
• Håll vinkeln på nytt mot anslaget och kontrollera att skivan löper
parallellt med vinkeln, justera vidare om det behövs.
• Dra åt skruvarna (51).
Kontrollera att kapskivan är i rät vinkel mot bordet (fig. I1 – I3)
• Lossa lutningsknappen (11).
• Tryck såghuvudet åt höger så att det är helt vertikalt och dra åt
lutningsknappen.
• Sänk armen tills skivan står i sitt understa läge.
• För bordet under skivan.
• Sätt en vinkel (50) på bordet och mot skivan enligt bilden.
• Inställningen går till så här:
• Lossa lutningsknappen (11) och vrid vertikalpositionens ställskruv (53)
in eller ut tills vinkelhaken visar att skivan står i 90° mot bordet.
• Om visaren (54) inte anger noll på fasskalan (55), lossar du skruven (56)
som håller fast visaren och flyttar denna efter behov.
Kontroll och justering av fasvinkeln (fig. I3 & J)
• Lossa lutningsknappen (11) och för såghuvudet åt vänster. Detta är
läget för 45° fasvinkel.
• Inställningen går till så här:
• Vrid ställskruven (57) in eller ut tills visaren (54) står på 45°.
Sågning av en skåra (fig. K)
Sågspåret (58) hjälper dig fastställa var skivan löper.
• Starta maskinen och vänta tills skivan når full hastighet.
• Skjut bordet helt genom kapskivan för att såga en skåra i hjulet (59).
• Stäng av maskinen.
Om skåran är sliten kan du göra en ny.
• Lossa spärrskruven (60).
• Vrid hjulet (59) tills en orörd yta syns.
• Dra åt spärrskruven (60).
• Skär en ny skåra enligt beskrivningen ovan.
Kontroll och justering av skalan (fig. L)
• För bordet under skivan.
• Kontrollera skalan (61) på anslaget med ett måttband (62) vars
nollpunkt är placerad mot kapskivan.
• Om justering krävs lossar du skruvarna (63) som håller skalan (62) på
plats, ställ sedan skalan på rätt avstånd och dra åt skruvarna igen.
Spärra skjutbordet (fig. M)
Bordet kan spärras i följande lägen:
– Främre läge (kapskivan fritt åtkomlig) (64).
– Läge för blindsnitt (kapskivan ovanför bordets mitt) (65).
– Utmatningsläge (kapskivan vid anslaget) (66).
• För bordet (4) till önskat läge.
• Spärra bordet genom att vrida stiftet (22) och skjuta in det i hålet i
skenan.
Inställning av vattendysorna (fig. A & N)
Vattendysorna (7) kan ställas in för erfordrat flöde av kylvatten.
• Ställ in dysan genom att föra handtaget (67) till önskat läge.
– Maximal kapacitet (dysorna helt indragna) (68).
– Minimal översprutning (dysorna i linje med kapskivan) (69).
– Avstängt läge för att undvika översprutning mellan sågsnitt och för
byte av kapskivan (70).
Reglering av vattenflödet (fig. O)
Med strypklämman (71) på vattenledningen kan du reglera flödet av
kylvatten till kapskivan.
• Tryck in klämman för reducerat flöde.
• Släpp klämman för ökat flöde.
Bruksanvisning
•
•
•
•
Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och tillhörande bestämmelser.
Kontrollera att maskinen är stadigt uppställd.
Se till att arbetsstycket har tillräckligt stöd.
Låt aldrig kapskivan komma i kontakt med arbetsstycket innan
maskinen startas.
• Låt motorn uppnå full hastighet innan du börjar såga.
• Arbetsstycket ska endast tryckas lätt mot maskinen. Tvinga
aldrig sågen.
• Håll händerna undan från kapskivans bana. Placera aldrig
händerna inom den markerade ytan som visas i fig. P.
Innan Du börjar:
• Montera en lämpad kapskiva.
• Se till att alla låsknappar och klämhandtag är åtdragna.
• Fyll vattenfatet med en tillräcklig mängd vatten så att vattenpumpen är
helt under vatten.
Till- och från-koppling (fig. Q)
• Starta maskinen genom att ställa strömbrytaren (1) i läge I.
• Stäng av maskinen genom att ställa strömbrytaren (1) i läge 0.
Fast monterad i nätsladden sitter restströmsanordningen (RCD) med
nollspänningsutlösaren och motorns överbelastningsskydd med manuell
återställning. Gör så här om strömmen stängs av:
• Kontrollera att strömbrytaren (1) står i avstängt läge.
• Tryck på restströmsanordningens återställningsknapp.
Låsning av strömbrytaren
• För att undvika otillåtet bruk av maskinen kan strömbrytaren låsas med
ett hänglås.
101
Grundläggande sågning
Allmän hantering
– Utför några enkla projekt i provbitar tills du börjar få ”känsla” för
maskinen.
– Utför rörelsen alltid blint (med avstängd såg) så att du kan kontrollera
skivans spårförning innan du sågar en skåra som måste vara prydlig.
Kapning (fig. R)
• Ställ fasvinkeln på 0°.
• Sänk armen tills skivan står i sitt understa läge.
• Lägg arbetsstycket plant på bordet och mot anslaget, med framsidan
upp. Rikta markeringen på arbetsstycket mot markeringen i sågspåret.
• Håll båda händerna undan från kapskivans bana.
• Starta maskinen och låt kapskivan uppnå full hastighet. Vänta tills
kapskivan är helt täckt med vatten.
• Mata långsamt in arbetsstycket genom kapskivan och håll det stadigt
tryckt mot anslaget. Forcera inte. Skivan ska löpa med konstant
hastighet.
• Stäng efter avslutat snitt av maskinen, låt kapskivan stanna och
avlägsna arbetsstycket.
Fasad kapning (fig. S)
Fasvinklar kan ställas in på 22,5° och 45°.
• Lossa lutningsknappen (11) och ställ in önskad fasvinkel.
• Dra åt fasklämman stadigt.
• Följ samma procedur som för ”vertikal rak kapning”.
Diagonalt snitt (fig. T1 & T2)
Med kantledaren (5) kan du skära i 45° vinkel.
• Placera kantledaren med monteringsbygeln (72) över anslaget.
• Fäll ledaranslaget (73) i läge för önskad tillämpning.
– Fäll anslaget åt höger för att skära av små bitar från större plattor.
– Fäll anslaget åt vänster för alla andra ändamål.
• Ställ in parallellanslaget på önskat avstånd.
• Dra åt knappen (74) så att ledaren sitter stadigt på plats.
• Följ samma procedur som för ”vertikal rak kapning”.
Blindsnitt (fig. U)
Ett blindsnitt används för att avlägsna mitten av en platta, t.ex. för eluttag,
avlopp etc.
• Markera ytan som ska avlägsnas på båda sidor av plattan.
• Montera en kapskiva av lämpad storlek.
• Ställ in skärdjupet så att kapskivan endast sågar halvvägs genom
arbetsstycket.
• Lägg arbetsstycket plant på bordet och mot anslaget, med framsidan
upp. Rikta markeringen på arbetsstycket mot markeringen i sågspåret.
• Starta maskinen och låt kapskivan uppnå full hastighet. Vänta tills
kapskivan är helt täckt med vatten.
• Flytta bordet tills markeringen på arbetsstycket befinner sig under
skivan.
• Sänk armen så att kapskivan matas ned i arbetsstycket. Såga inte förbi
markeringen. Så snart markeringen har skurits, spärrar du armen i sitt
högsta läge.
• Gör likadant med de andra markeringarna.
• Vänd arbetsstycket upp och ned. Upprepa ovanstående handlingar så
att dessa snitt möter de första.
• Stäng efter avslutat snitt av maskinen, låt kapskivan stanna och
avlägsna arbetsstycket.
102
Spårsnitt (fig. V)
Ett spårsnitt gör du t.ex. i en platta för att rymma gömda ledningar.
• Ställ in skärdjupet efter behov.
• Lägg arbetsstycket plant på bordet och mot anslaget, med baksidan
upp. Rikta markeringen på arbetsstycket mot markeringen i sågspåret.
• Följ samma procedur som för ”vertikal rak kapning”.
• Upprepa proceduren för ett bredare spår.
Extra tillbehör
Stativ (fig. W)
Stativet D240001 är avsett för installation av kakelsågen som fristående maskin.
Tillgängligt sortiment kapskivor
Typ av skiva
DT3733
DT3734
Dimensioner (diameter x spindelhål) Ändamål
250 x 25,4 mm
Keramikplattor
250 x 25,4 mm
Porslin/stenplattor
Kontakta Din återförsäljare för vidare information om lämpliga tillbehör.
Transport (fig. X1 & X2)
De löstagbara delarna kan förvaras i vattenfatet för enkel transport.
• Töm vattenfatet. Se “Underhåll”.
• Avlägsna kantledaren och sidobordet.
• Spärra skjutbordet på plats.
• Avlägsna vattensamlarna.
• Lyft ut maskinen ur vattenfatet enligt bilden.
• Lägg vattensamlarna i fatet i läge som bilden visar.
• Vänd vattenfatet upp och ned.
• Placera kantledaren och sidobordet i vattenfatet i läge som bilden visar.
Se alltid till att du har hjälp när maskinen ska flyttas. Den är för
tung för att flyttas av en person.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så lite underhåll som
möjligt, kunna användas länge. Varaktig och tillfredsställande användning
erhålles endast genom noggrann skötsel och regelbunden rengöring.
Tömning av vattenfatet (fig. Y)
Vattenfatet måste alltid tömmas efter bruk.
• Placera vattenpumpen på hyllan (75).
• Sätt en lämplig behållare under avloppet (29).
• Tag ut stoppen.
• Ge vätskan gott om tid att rinna ut helt.
• Sätt tillbaka stoppen när vätskan har tömts ut.
• Tänk på miljön när du kastar vätskan.
Justering av bordets rullmotstånd (fig. Z)
Gör så här för att upphäva spelrummet mellan bordet och skenorna:
• Lossa skenornas höjdskruvar (76).
• Ställ in skenornas höjdjustering (77) tills bordet löper smidigt.
• Dra åt skenornas höjdskruvar.
Rengöring
Håll ventilationsöppningen ren och rengör regelbundet elverktyget med en
mjuk trasa.
Följande rengöringsverksamheter måste utföras dagligen.
• Håll vattenpumpen i en hink med rent vatten och pumpa vattnet genom
slangsystemet.
• Torka skenorna och stödarmen med en putssvamp eller trasa.
• Spola vattenfatet och skjutbordet med rent vatten. Torka bort allt
kvarblivet material med en putssvamp.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Miljöskydd
Särskild insamling. Denna produkt får inte kastas bland vanliga
hushållssopor.
Om du någon gång i framtiden behöver ersätta din DEWALT-produkt med
en ny, eller inte längre behöver den, ska du inte kasta den i
hushållssoporna. Denna produkt skall lämnas till särskild insamling.
Efter insamling av använda produkter och förpackningsmaterial
kan materialen återvinnas och användas på nytt. Användning
av återvunna material skonar miljön och minskar förbrukningen
av råvaror.
Enligt lokal lagstiftning kan det förekomma särskilda insamlingar av uttjänt
elutrustning från hushåll, antingen vid kommunala miljöstationer eller hos
detaljhandlaren när du köper en ny produkt.
DEWALT erbjuder en insamlings- och återvinningstjänst för DEWALTprodukter när de en gång har tjänat ut. För att du skall kunna utnyttja den,
ber vi dig att återlämna produkten till en auktoriserad reparations- och
servicerepresentant som samlar in produkterna för vår räkning.
GARANTI
• 30 DAGARS NÖJD-KUND-GARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med din DEWALT-maskinens prestanda
behöver du endast returnera den inom 30 dagar, komplett som vid
köpet, till ditt inköpsställe eller en DEWALT auktoriserad serviceverkstad
för fullständig återbetalning eller utbyte. Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS FRI FÖREBYGGANDE SERVICE •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum kräver
underhåll eller service, utförs detta kostnadsfritt av en auktoriserad
serviceverkstad. Fri förebyggande service omfattar arbets- och
reservdelskostnader för elektriska verktyg. Kostnad för tillbehör ingår ej.
Inköpsdatum måste påvisas.
• ETT ÅRS GARANTI •
Om din DEWALT-produkt inom 12 månader efter inköpsdatum visar
defekter på grund av brister i material eller vid produktionen, garanterar
vi att kostnadsfritt ersätta alla defekta delar eller, på vårt eget initiativ,
att gratis ersätta produkten på villkor att:
• Produkten inte har missbrukats.
• Eventuella reparationer har utförts av auktoriserad verkstad/personal.
• Inköpsdatum kan påvisas.
Denna garanti erbjuds som extra fördel och är separat från köparens
föreskrivna rättigheter.
För adressen till närmaste DEWALT auktoriserade serviceverkstad, se
aktuell katalog för vidare information eller kontakta DEWALT. Som
alternativ finns en lista på auktoriserade DEWALT serviceverkstad och
kompletta detaljer om vår after-sales service tillgängliga på Internet:
www.2helpU.com.
Importör i Sverige: Black & Decker AB
Adressen till närmaste auktoriserade verkstad får du genom kontakt med
den lokala DEWALT- företrädare, vars adress du återfinner i manualen. En
lista på auktoriserade verkstäder samt servicevillkor och kontakter finns
även tillgängligt på Internet på: www.2helpU.com.
DEWALT service
Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den till en auktoriserad
serviceverkstad. Se aktuell prislista/katalog för vidare information elle
kontakta DEWALT.
På grund av forskning och utveckling kan ovanstående specifikationer
ändras vilket inte meddelas separat.
103
TÜRKÇE
V
W
min -1
mm
mm
mm
min -1
°
mm
mm
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
kg
51
10 A
104
dB(A)
89
L WA (akustik güç)
dB(A)
102
m/s 2
1,78*
dB(A)
2,8
dB(A)
2,8
TÜRKÇE
14
15
16
17
18
19
20
105
TÜRKÇE
106
Daima kulak korumasn kullann.
TÜRKÇE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
107
TÜRKÇE
108
TÜRKÇE
109
TÜRKÇE
110
TÜRKÇE
111
∂§§∏¡π∫∞
¶ƒπ√¡π °π∞ ¶§ ∞∫π¢π∞ D24000
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT. ∏ Ôχ¯ÚÔÓË
ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜
Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
V
W
min-1
mm
mm
mm
min-1
Æ
mm
mm
D24000
230
1.600
4.200
250
25,4
1,5
¢ı‡˜, ¯ˆÚ›˜ ÂÛÔ¯¤˜
(Û˘Ó¯¤˜ ¯Â›ÏÔ˜)
5.000
22,5/45
610
95
cm
cm
64,5 x 64,5 x 1,2
30,5 x 30,5 x 9,0
kg
kg
cm
kg
kg
13
20
86,4 x 68,6
32
51
10 A
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ‹ ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘ ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Ûˆ˜.
112
∏ DEWALT ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· ۯ‰ȿÛÙËηÓ
Û‡Ìʈӷ ÌÂ: 98/37/E√∫, 89/336/E√∫, 73/23/E√∫, 86/188/E√∫,
EN 61029-1, EN 12418, EN ISO 11201, EN 55014, EN 55014-2,
EN 61000-3-2 & EN 61000-3-3.
˚È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙË DEWALT ÛÙËÓ
·Ú·Î¿Ùˆ ‰È‡ı˘ÓÛË ‹ ·Ó·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘.
D24000
LpA (˯ËÙÈ΋ ›ÂÛË)
dB(A)
LWA (·ÎÔ˘ÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË)
dB(A)
102
™Ù·ıÌÈṲ̂ÓÔ˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘
m/s2
1,78*
89
KpA (·‚‚·ÈfiÙËÙ· ˯ËÙÈ΋˜ ›ÂÛ˘)
dB(A)
2,8
KWA (·‚‚·ÈfiÙËÙ· ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘)
dB(A)
2,8
∞‚‚·ÈfiÙËÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ EN 12096: 0,9 m/s2
™˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË.
D24000
∂§§∏¡π∫∞
113
∂§§∏¡π∫∞
¢È·‚¿ÛÙ ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠‰›ÛÎÔ˘˜ ÎÔ‹˜ Ì ÂÛÔ¯¤˜.
¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË! ∞ȯÌËÚ¤˜ ¿ÎÚ˜.
¢È·ÎfiÙ˘ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ‹ ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘: ı¤ÛË I
(ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË) Î·È 0 (·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË).
∂§§∏¡π∫∞
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ¢È¿Ù·ÍË Ï·ÈÛ›Ô˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·
1 ¢È¿Ù·ÍË Ï·ÈÛ›Ô˘ ÛÙ‹ÚÈ͢
1 §ÂοÓË ÓÂÚÔ‡
1 ∞ÓÙÏ›· ÓÂÚÔ‡
1 ¢›ÛÎÔ˜ ÎÔ‹˜
1 ¶¿ÁÎÔ˜ ÔÏ›ÛıËÛ˘
1 ¶ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘
1 √‰ËÁfi˜ ÁˆÓÈÒÓ
1 ¶›Ûˆ Û˘ÏϤÎÙ˘ ÓÂÚÔ‡
1 ™˘ÏϤÎÙ˘ ÓÂÚÔ‡ ¿ÁÎÔ˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘
4 µ›‰Â˜ Allen
1 ∫ÏÂȉ› Allen
1 ∫˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
115
∂§§∏¡π∫∞
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ ›Ûˆ ·ÏÈÓ‰ÚÔ Ì¤Û· ÛÙË ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ Ú¿Á·.
• ∫˘Ï‹ÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ì¤Û· ÛÙË Ú¿Á·, ·ÊÔ‡ ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ù·
¤‰Ú·Ó· (25) ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙȘ Ú¿Á˜ ·ÏÈÛ˘ (26).
• √Ù·Ó ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ,
Á›ÚÂÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (27).
• ∫ÏÂȉÒÛÙ ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ›ÚÔ (22) ηÈ
Ȥ˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ Ô‹ (28) ÛÙË Ú¿Á·.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ̤۷ ÛÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ (ÂÈÎ. B4)
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ (13) Â¿Óˆ Û ÌÈ· Û¯ÂÙÈο ÔÌ·Ï‹
Î·È Â›Â‰Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
• µ¿ÏÙ ÙËÓ Ù¿· (29) ̤۷ ÛÙËÓ Ô‹ ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘.
• ™ËÎÒÛÙÂ Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙ· ÛËÌ›· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ fiˆ˜
˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È.
• ÷ÌËÏÒÛÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ̤۷ ÛÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ fiˆ˜
˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È.
ªÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· Ù˘ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ (ÂÈÎ. C)
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ (6) ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ‰ÂÍÈ¿
ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘ (4).
• E˘ı˘ÁÚ·ÌÌ›ÛÙ ÙÔ˘˜ ›ÚÔ˘˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ (30) Â¿Óˆ ÛÙËÓ
ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ì ÙȘ Ô¤˜ (31) ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÔÏ›ÛıËÛ˘.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙËÓ ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÔÏ›ÛıËÛ˘.
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (32).
EÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÓÙÏ›·˜ ÓÂÚÔ‡ (ÂÈÎ. D1 & D2)
• ¶ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙ ÙÔ ÛˆÏ‹Ó· (33) ¿Óˆ ÛÙÔÓ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ (34).
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ÏÂοÓË ÓÂÚÔ‡ (35) ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›· Ù˘
ÏÂοÓ˘ ÓÂÚÔ‡ (13).
• ¶ÂÚ¿ÛÙ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ÓÂÚÔ‡ Â¿Óˆ
·fi ÙÔÓ ˘ı̤ӷ Ù˘ ÏÂοÓ˘ ÓÂÚÔ‡ ÒÛÙ ӷ ÌË ÛÊËÓÒÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ
¿ÁÎÔ ÔÏ›ÛıËÛ˘.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÂÎÙÒÓ ÓÂÚÔ‡ (ÂÈÎ. E1 & E2)
¶›Ûˆ Û˘ÏϤÎÙ˘ ÓÂÚÔ‡
√ ›Ûˆ Û˘ÏϤÎÙ˘ ÓÂÚÔ‡ (15) Û˘ÏϤÁÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË ÓÂÚÔ‡ ηٿ
ÙËÓ ÎÔ‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ Û˘ÏϤÎÙË ÓÂÚÔ‡ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘
ÏÂοÓ˘ ÓÂÚÔ‡.
• ™‡ÚÂÙ ÙÔ˘˜ ‚Ú·¯›ÔÓ˜ (36) οو ·fi Ù· ¯Â›ÏË (37) Ù˘ ÏÂοÓ˘
ÓÂÚÔ‡ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÔÈ ÂÛÔ¯¤˜ (38) ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ›Ûˆ ·fi ÙȘ
ÂÁÎÔ¤˜.
• °Â›ÚÂÙ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏϤÎÙË ÓÂÚÔ‡ ÂÏ·ÊÚ¿ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ô
Û˘ÏϤÎÙ˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË.
™˘ÏϤÎÙ˘ ÓÂÚÔ‡ ¿ÁÎÔ˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘
√ Û˘ÏϤÎÙ˘ ÓÂÚÔ‡ ¿ÁÎÔ˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘ (14) ÎÈÓÂ›Ù·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¿ÁÎÔ
Î·È Û˘ÏϤÁÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË ÓÂÚÔ‡ ·fi ÌÂÁ¿Ï· ϷΛ‰È· ηÈ
‰È·ÁÒÓȘ ÎÔ¤˜.
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙÔ Û˘ÏϤÎÙË ÓÂÚÔ‡ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙÔ ‰ÂÍÈfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘
¿ÁÎÔ˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘.
• ™‡ÚÂÙ ÙÔ˘˜ ‚Ú·¯›ÔÓ˜ (39) οو ·fi Ù· ¯Â›ÏË (40) ÙÔ˘ ¿ÁÎÔ˘
ÔÏ›ÛıËÛ˘ ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÔÈ ÂÛÔ¯¤˜ (41) ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ›Ûˆ ·fi ÙȘ
ÂÁÎÔ¤˜.
• °Â›ÚÂÙ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏϤÎÙË ÓÂÚÔ‡ ÂÏ·ÊÚ¿ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ô
Û˘ÏϤÎÙ˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË.
∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. F1 & F2)
∏ ̤ÁÈÛÙË ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ ÎÔ‹˜ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ
ÚÔÛ·ÚÌfiÛÂÙÂ Â›Ó·È 254 mm.
• ªÂ ÙÔ ·Ú¯fiÌÂÓÔ ÎÏÂȉ› Allen (42), ¯·Ï·ÚÒÛÙ ÙË ‚›‰· (43) ÛÙ·
Ï¿ÁÈ· ÙÔ˘ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ηχÌÌ·ÙÔ˜. ªËÓ ·Ê·ÈÚ›Ù ÙË ‚›‰·.
• ∆Ú·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÙÔ Ï·ÛÙȯ¤ÓÈÔ Ï·˚Ófi ÙÂÚ‡ÁÈÔ (44) ηÈ
ÛËÎÒÛÙ ÙÔÓ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (9) ÚÔ˜ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜.
116
∂§§∏¡π∫∞
117
∂§§∏¡π∫∞
¢È·ÁÒÓÈ· ÎÔ‹ (ÂÈÎ. T1 & T2)
√ Ô‰ËÁfi˜ ÁˆÓÈÒÓ (5) ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÎÔ‹ Û ÁˆÓ›Â˜ 45Æ.
• ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÁˆÓÈÒÓ Ì ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ (72)
Â¿Óˆ ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi (73) ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ı¤ÛË ÁÈ· ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹:
– °˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÁÈ· ÎÔ‹ ÌÈÎÚÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ·fi
ÌÂÁ¿Ï· ϷΛ‰È·.
– °˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÁÈ· ¿ÏÏË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ô‰ËÁfi ÛÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ·fiÛÙ·ÛË.
• ™Ê›ÍÙ ÙË Ï·‚‹ (74) ÁÈ· Ó· ÛÙÂÚÂÒÛÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÛÙË ÛˆÛÙ‹
ı¤ÛË.
• EÓÂÚÁ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÂÁοÚÛÈ·
ÙÔÌ‹.
118
DT3733
DT3734
¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ
(‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ x ‰È·Ì¤ÙÚËÌ·)
250 x 25,4 mm
250 x 25,4 mm
∂§§∏¡π∫∞
119
∂§§∏¡π∫∞
E°°À∏™∏
• 30 ∏ªEƒø¡ E°°À∏™∏ π∫∞¡√¶√π∏∆π∫∏™ ∞¶√¢√™∏™ •
E¿Ó ‰ÂÓ Â›ÛÙ Ï‹Úˆ˜ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘
ÂÚÁ·Ï›Ԣ Û·˜ DEWALT, ·ÏÒ˜ ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ,
Ï‹Ú˜ fiˆ˜ ÙÔ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ, ·fi ÙÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
DEWALT, ÁÈ· Ï‹ÚË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
• E¡√™ E∆√À™ ™Àªµ√§∞π√ °π∞ ¶§∏ƒE™ ™Eƒµπ™ •
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‹ ۤڂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û·˜ DEWALT,
ÂÓÙfi˜ 12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ·˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÂ
ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ›
·fi‰ÂÈÍË ·ÁÔÚ¿˜.
∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË/service ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·Û›· Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ÁÈ· Ù·
ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· DEWALT.
• E¡√™ E∆√À™ ¶§∏ƒ∏™ E°°À∏™∏ •
E¿Ó ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Û·˜ Ù˘ DEWALT ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÓˆÌ·Ï›·
ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË Û ÂÏ¿Ùو̷ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÂÓÙfi˜
12 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÁÁ˘ÒÌ·ÛÙ ÙË ‰ˆÚ¿Ó
·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎÒÓ ÌÂÚÒÓ, ‹ ηٿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË
Ì·˜, ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ˘fi ÙËÓ
ÚÔ‚fiıÂÛË fiÙÈ:
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Î‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜.
• ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂȯÂÈÚËı› ÂÈÛ΢‹ ·fi ÌË ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ.
• £· ÚÔÛÎÔÌÈÛÙ› ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ·ÁÔÚ¿˜.
°È· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·
Service, ·Ú·Î·Ï›Ûı ӷ ÙËÏÂʈӋÛÂÙ ÛÙÔ ÏËÛȤÛÙÂÚÔ
∫·Ù¿ÛÙËÌ· Service Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì·˜ (‚Ϥ ·Ú·Î¿Ùˆ).
EÓ·ÏÏ·ÎÙÈο, ÌÈ· Ï›ÛÙ· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙËÌ¤ÓˆÓ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·ÙˆÓ Service
DEWALT Î·È ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· aftersales Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÛÙÔ Internet ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË
www.2helpU.com.
120
121
122
123
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
DEWALT
Mechelen Campus, Schaliënhoevedreef 20E
B-2800 Mechelen
Danmark
EÏÏ¿˜
Black & Decker (EÏÏ¿˜) ∞.E.
™ÙÚ¿‚ˆÓÔ˜ 7 & µÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ 159
°Ï˘Ê¿‰· 16674, ∞ı‹Ó·
TËÏ:
º·Í:
210 8981616
210 8983285
934 797 400
934 797 439
Norge
Suomi
DEWALT
Keilasatama 3
02150 Espoo
DEWALT
Kägelhamnen 3
02150 Esbo
Sverige
DEWALT, c/o Regus
Fabriksgatan 7
412 50 Göteborg
Tel:
Faks:
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
632768-00
124
214 66 75 00
214 66 75 75
0212 361 60 20
0212 361 60 19
07/05
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Swedish were displayed