Makita HR3210FCT Användarmanual

Makita HR3210FCT Användarmanual
INSTRUCTION MANUAL
S
Borrhammare
BRUKSANVISNING
N
Borhammer
BRUKSANVISNING
FIN
Poravasara
KÄYTTÖOHJE
LV
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
LT
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
EE
KASUTUSJUHEND
GB
RUS
1
1
1
1
008537
1
1
2
008549
3
008538
1
2
1
1
2
2
3
2
3
3
4
008608
5
008552
6
008540
1
2
1
3
2
1
2
7
008600
3
8
008539
9
008541
1
1
2
1
2
10
008542
11
003150
1
1
12
1
2
008543
2
2
3
13
008544
14
008545
2
15
008546
1
1
16
001300
17
008547
18
002449
1
1
3
2
2
19
008548
20
008551
21
008552
1
2
1
1
1
22
008553
23
008601
24
008607
27
008604
2
1
25
1
008602
26
008603
1
28
008605
29
008606
3
ENGLISH
SPECIFICATIONS
Model
Concrete
HR3200C
HR3210C
Tungsten-carbide tipped bit
32 mm
Core bit
90 mm
Capacities
Steel
13 mm
Wood
32 mm
315 - 630
1,650 - 3,300
398 mm
Net weight
4.4 kg
424 mm
4.8 kg
HR3210FCT
5.0 kg
/II
ENG215-1
ENF002-1
sum)
ENG303-1
For Model HR3200C
ENG102-1
For Model HR3210C
ENG102-1
ENG215-1
sum)
GEB007-2
ENG303-1
For Model HR3210FCT
ENG102-1
sum)
ENG303-1
000230
supplier safety data.
•
•
FUNCTIONAL DESCRIPTION
•
•
Revolutions per
minute
5
4
3
2
1
630
590
480
370
315
3,300
3,100
2,500
1,900
1,650
•
008550
•
6
Torque limiter
•
Depth gauge
ASSEMBLY
•
Dust cup
Side grip
Dust cup 5
Dust cup 9
Fig.10
Bit diameter
6 mm - 14.5 mm
12 mm - 16 mm
006406
•
Fig.13
7
•
Chipping/Scaling/Demolition
MAINTENANCE
•
Drilling in wood or metal
•
•
•
Lubrication
•
Fig.27
•
8
•
9
SVENSKA
Förklaring till översiktsbilderna
8-2. Funktionsväljare
8-3. Låsknapp
9-1. Indikatorlampa ström PÅ (grön)
9-2. Indikatorlampa service (röd)
10-1. Sidohandtag
11-1. Borrskaft
11-2. Smörjfett för borr
12-1. Bits
12-2. Chuckskydd
13-1. Bits
13-2. Chuckskydd
14-1. Funktionsväljare
14-2. Låsknapp
14-3. Pil
15-1. Djupmätare
15-2. Låsskruv
1-1. Avtryckare
2-1. Lampa
3-1. Justeringsratt
4-1. Snabbchuck för SDS-plus
4-2. Fästhölje
4-3. Chuckskydd
5-1. Spindel
5-2. Snabbchuck
5-3. Fästhölje
6-1. Låsknapp
6-2. Pil
6-3. Funktionsväljare
7-1. Låsknapp
7-2. Funktionsväljare
7-3. Pil
8-1. Pil
16-1. Dammuppsamlare
18-1. Gummituta
20-1. Chuckadapter
20-2. Borrchuck utan nyckel
21-1. Spindel
21-2. Snabbchuck
21-3. Fästhölje
22-1. Hylsa
22-2. Ring
23-1. Skruvar
24-1. Kontakt
25-1. Vevhuslock
25-2. Skruvar
26-1. Skruvar
29-1. Kontakt
SPECIFIKATIONER
Modell
HR3200C
HR3210C
Bits med topp av tungstenskarbid
Cement
Borrkrona
Kapacitet
HR3210FCT
32 mm
90 mm
Stål
13 mm
Trä
32 mm
315 - 630
Slag per minut
1 650 - 3 300
Längd
398 mm
Vikt
4,4 kg
Säkerhetsklass
424 mm
4,8 kg
5,0 kg
/II
• På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande.
• Obs! Specifikationerna kan variera mellan olika länder.
ENE044-1
ENG215-1
Intended use
Verktyget är avsett för slagborrning i tegel, betong och
sten, men även för bearbetningsarbeten.
Vibration
Total vibration (tre-axlars vektorsumma bestämd enligt
EN60745-2-6:
Arbetsläge: mejslingsfunktion
Vibrationsemission (ah,CHeq): 12.5 m/s2
Mättolerans (K): 1.5 m/s2
ENF002-1
Strömförsörjning
Maskinen får endast anslutas till nät med spänning som
anges på typplåten och med enfasig växelström. Den är
dubbelisolerad i enlighet med europeisk standard och
får därför också anslutas till ojordade vägguttag.
ENG303-1
Arbetsläge: hammare som slagborrar i betong, 16
mm diameter och 100 mm djup
Vibrationsemission (ah,HD) : 18 m/s2
Mättolerans (K) : 1.5 m/s2
ENG302-1
För modell HR3200C
Arbetsläge: borrning i metall
Vibrationsemission (ah,D) : 2,5 m/s2 eller mindre
ENG102-1
Gäller endast Europa
Buller
Typiska A-vägda bullernivåer är
EN60745-2-6:
Ljudtrycksnivå (LpA) : 89 dB(A)
Ljudeffektnivå (LWA) : 100 dB(A)
Avvikelse (K): 3 dB(A)
Använd hörselskydd
mätta
enligt
För modell HR3210C
ENG102-1
Gäller endast Europa
Buller
Typiska A-vägda bullernivåer
EN60745-2-6:
10
är
mätta
enligt
Direktör
Ansvarig tillverkare:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN
Auktoriserad representant i Europa:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ENGLAND
Ljudtrycksnivå (LpA) : 89 dB(A)
Ljudeffektnivå (LWA) : 100 dB(A)
Avvikelse (K): 3 dB(A)
Använd hörselskydd
ENG215-1
Vibration
Total vibration (tre-axlars vektorsumma bestämd enligt
EN60745-2-6:
Arbetsläge: mejslingsfunktion
Vibrationsemission (ah,CHeq): 7.5 m/s2
Mättolerans (K): 1.5 m/s2
GEB007-2
Specifika säkerhetsanvisningar
ENG303-1
GLÖM INTE att strikt följa säkerhetsanvisningarna
för denna borrhammare efter att du blivit van att
använda den (genom regelbunden användning).
Ovarsam eller felaktig användning kan leda till
allvarliga personskador.
1.
Använd hörselskydd. Kraftigt buller kan orsaka
hörselskador.
2.
Använd hjälphandtagen som följer med
maskinen. Om du förlorar kontrollen över
maskinen kan det leda till personskador.
3.
Elektriska maskiner ska hållas i de isolerade
handtagen när arbete utförs där skärverktyget
kan komma i kontakt med en dold elkabel eller
maskinens egen sladd. De synliga metalldelarna
på maskinen blir strömförande om maskinen
kommer I kontakt med en strömförande ledning
och användaren kan få en elstöt.
4.
Använd en hård hjälm (skyddshjälm),
skyddsglasögon
och/eller
ansiktsskydd.
Vanliga glasögon och solglasögon är INTE
skyddsglasögon. Du bör också bära ett
dammskydd och tjockt fodrade handskar.
5.
Se till att borret sitter säkert innan maskinen
används.
6.
Under normal användning vibrerar maskinen.
Skruvarna kan lätt lossna, vilket kan orsaka
maskinhaveri eller en olycka. Kontrollera att
skruvarna är åtdragna innan maskinen
används.
7.
I kall väderlek eller när verktyget inte använts
under en längre tid, bör du värma upp
verktyget genom att använda det utan
belastning. På detta sätt tinar insmörjningen
upp. Utan uppvärmning blir det svårt att
använda hammaren.
8.
Se till att du hela tiden har ett säkert fotfäste.
Se till att ingen står under dig när maskinen
används på hög höjd.
9.
Håll maskinen stadigt med båda händerna.
10. Håll händerna borta från rörliga delar.
11. Lämna inte maskinen igång. Använd endast
maskinen när du håller den i händerna.
12. Rikta inte maskinen mot någon när den
används. Borret kan flyga ut och skada någon
allvarligt.
13. Rör inte vid borret eller närliggande delar efter
användning, eftersom de kan vara extremt
Arbetsläge: hammare som slagborrar i betong, 16
mm diameter och 100 mm djup
Vibrationsemission (ah,HD) : 10 m/s2
Mättolerans (K) : 1.5 m/s2
ENG302-1
Arbetsläge: borrning i metall
Vibrationsemission (ah,D) : 2,5 m/s2 eller mindre
För modell HR3210FCT
ENG102-1
Gäller endast Europa
Buller
Typiska A-vägda bullernivåer är
EN60745-2-6:
Ljudtrycksnivå (LpA) : 88 dB(A)
Ljudeffektnivå (LWA) : 99 dB(A)
Avvikelse (K): 3 dB(A)
Använd hörselskydd
mätta
enligt
ENG215-1
Vibration
Total vibration (tre-axlars vektorsumma bestämd enligt
EN60745-2-6:
Arbetsläge: mejslingsfunktion
Vibrationsemission (ah,CHeq): 8 m/s2
Mättolerans (K): 1.5 m/s2
ENG303-1
Arbetsläge: hammare som slagborrar i betong, 16
mm diameter och 100 mm djup
Vibrationsemission (ah,HD) : 10 m/s2
Mättolerans (K) : 1.5 m/s2
ENG302-1
Arbetsläge: borrning i metall
Vibrationsemission (ah,D) : 2,5 m/s2 eller mindre
ENH101-8
EG-DEKLARATION OM
ÖVERENSSTÄMMELSE
Modell; HR3200C,HR3210C,HR3210FCT
Vi försäkrar under eget ansvar att denna produkt följer
de standarder som anges i följande standardiserade
dokument:
EN60745, EN55014, EN61000 i enlighet med direktiven
2004/108/EC, 98/37/EC.
CE2007
000230
Tomoyasu Kato
11
14.
varma och orsaka brännskador.
Vissa material kan innehålla giftiga kemikalier.
Se till att du inte andas in damm eller får det på
huden. Följ anvisningarna i leverantörens
materialsäkerhetsblad.
•
SPARA DESSA ANVISNINGAR.
•
VARNING!
OVARSAM hantering eller användning som inte
följer
säkerhetsanvisningarna
i
denna
bruksanvisning kan leda till allvarliga personskador.
Byte av snabbchuck för SDS-Plus
För modell HR3210FCT
Snabbchucken för SDS-Plus kan lätt bytas ut mot
snabbchucken för borr.
Demontering av snabbchuck för SDS-Plus
Fig.4
FUNKTIONSBESKRIVNING
•
FÖRSIKTIGT!
Om maskinen används oavbrutet i låg hastighet
under en lång period, blir motorn överbelastad och
maskinen fungerar dåligt.
Ratten för hastighetsinställning kan endast vridas
till 5 och tillbaka till 1. Tvinga den inte förbi 5 eller 1
eftersom hastighetsinställningen då kan sättas ur
funktion.
FÖRSIKTIGT!
Se alltid till att maskinen är avstängd och
nätsladden urdragen innan du justerar eller
funktionskontrollerar maskinen.
FÖRSIKTIGT!
Ta alltid bort borret innan snabbchucken för
SDS-Plus avlägsnas.
Håll fästkåpan med tummen och långfingret, och dra den
sedan i pilens (1) riktning. Med fästkåpan i detta
lägeåHållHh, håller du chuckskyddet med pekfingret.
Medan chuckskyddet hålls på detta sätt, dras
snabbchucken för SDS-Plus ut i pilens (2) riktningen
med ett drag.
Fastsättning av snabbchuck för borr
Fig.5
Ta tag i fästkåpan och placera snabbchucken för borr på
maskinens spindel.
Kontrollera att snabbchucken för borr sitter fast
ordentligt genom att försöka dra ut den flera gånger.
•
Avtryckarens funktion
Fig.1
FÖRSIKTIGT!
Innan du ansluter maskinen till elnätet ska du
kontrollera att avtryckaren fungerar och återgår till
läget "OFF" när du släpper den.
Tryck in avtryckaren för att starta maskinen. Släpp
avtryckaren för att stoppa maskinen.
•
Tända lamporna
För modell HR3210FCT
Fig.2
Välja arbetsläge
FÖRSIKTIGT!
•
Titta inte in i ljuset eller direkt i ljuskällan.
Tryck in avtryckaren för att tända lampan. Släpp
avtryckaren för att släcka den.
Slagborrning
Fig.6
Tryck in låsknappen och vrid funktionsreglaget så att
pekaren pekar mot symbolen för borrning i betong,
murbruk osv. Använd ett borr med hårdmetallspets.
Endast borrning
Fig.7
Tryck in låsknappen och vrid funktionsreglaget så att
pekaren pekar mot symbolen för borrning i trä-, metall
eller plastmaterial. Använd en spiralborr eller ett träborr.
Endast slag
Fig.8
Tryck in låsknappen och rotera funktionsreglaget så att
pekaren pekar mot symbolen , för huggmejslings-,
spånmejslings- eller demoleringsarbete. Använd en
spetsmejsel, kallmejsel, gradmejsel etc.
OBS!
•
Använd en torr trasa för att torka bort smuts från
lampglaset. Var försiktig så att inte lampglaset
repas eftersom ljuset då kan bli svagare.
Hastighetsändring
Fig.3
Varvtal och antal slag per minut kan justeras genom att
vrida inställningsratten. Ratten är markerad med 1
(lägsta hastighet) till 5 (full hastighet).
Se nedanstående tabellen för sambandet mellan
sifferinställning på inställningsratten och varvtal/slag per
minut.
Siffra på justeringsratt
Var per minut
Slag per minut
•
5
4
3
2
1
630
590
480
370
315
3 300
3 100
2 500
1 900
1 650
•
008550
12
FÖRSIKTIGT!
Justera inte funktionsreglaget medan maskinen
körs under belastning. Eftersom den då kan
skadas.
Se till att funktionsreglaget alltid står helt placerat i
något av de tre funktionslägena, för att undvika en
alltför snabb förslitning av funktionsmekanismen.
Momentbegränsare
Mejselvinkel (vid huggmejsling, gradmejsling
eller demolering)
Momentbegränsaren aktiveras när ett visst vridmoment
uppnås. Motorn kopplas bort från borrskaftet. När detta
inträffar, slutar borret att rotera.
•
Fig.14
Borret kan fästas i 24 olika vinklar. Tryck in låsknappen,
när du ska ändra borrets vinkel, och vrid
funktionsreglaget så att pekaren pekar mot symbolen .
Ändra sedan borret till önskad vinkel.
Tryck in låsknappen och rotera funktionsreglaget så att
pekaren pekar mot symbolen . Kontrollera sedan att
mejseln sitter säkert fast genom att vrida den något.
FÖRSIKTIGT!
Stäng
genast
av
verktyget
när
momentbegränsaren aktiveras. Detta förhindrar
onödigt slitage på maskinen.
Indikatorlampa
Djupmätare
Fig.9
Den gröna indikatorlampan för ström tänds när
maskinen ansluts till elnätet. Om indikatorlampan inte
tänds, kan det vara fel på nätsladden eller så kan
kontrollen vara trasig. Om indikatorlampan lyser men
maskinen inte startar även om maskinen har slagits på,
kan kolborstarna vara utslitna eller så kan kontrollen,
motorn eller ON/OFF-knappen vara trasig.
Den röda indikatorlampan för sevice tänds när
kolborstarna nästan är utslitna, för att indikera att
maskinen behöver servas. Efter cirka 8 timmars
användning kommer motorn automatiskt att slå av.
Fig.15
Djupmätaren är ett bekvämt hjälpmedel för att borra flera
hål med samma djup. Lossa på klämskruven och justera
djupmätare till önskat djup. Fäst klämskruven ordentligt
efter justeringen.
OBS!
•
Djupmätaren kan inte användas i läget där den slår
emot växelhuset/motorhuset.
Dammuppsamlare
Fig.16
Använd dammuppsamlaren för att förhindra att damm
faller över maskinen och dig själv när du borrar över
huvudet. Sätt fast dammuppsamlaren, såsom visas i
figuren. Följande borrstorlekar kan användas med
dammuppsamlaren.
MONTERING
•
FÖRSIKTIGT!
Se alltid till att maskinen är avstängd och
nätsladden urdragen innan maskinen repareras.
Sidohandtag
Dammuppsamlare 5
Dammuppsamlare 9
Fig.10
006406
FÖRSIKTIGT!
Använd alltid sidohandtaget av säkerhetsskäl vid
borrning i betong, murbruk etc.
Sidhandtaget går att svänga åt båda hållen vilket gör det
möjligt att hantera maskinen oavsett läge. Lossa
sidhandtaget genom att vrida det moturs, sväng det till
önskat läge och dra sedan åt genom att vrida det
medurs.
•
ANVÄNDNING
Slagborrning
Fig.17
Ställ in funktionsreglaget till symbolen .
Placera borret där hålet ska vara och tryck sedan in
avtryckaren. Tryck inte hårt med maskinen. Lätt tryck
ger bäst resultat. Håll maskinen i läge och hindra den
från att glida iväg från hålet.
Tryck inte mer på maskinen även om hålet sätts igen av
borrspån och andra partiklar. Kör istället maskinen på
tomgång och ta sedan ur borret ur hålet bit för bit.
Genom att upprepa detta flera gånger rensas hålet och
normal borrning kan återupptas.
Montering eller demontering av bits
Fig.11
Rengör borrskaftet och applicera smörjfett innan borret
sätts i.
Sätt in borret i maskinen, vrid och skjut in det tills det
fastnar.
Fig.12
Om borret inte kan tryckas in, tar du bort det. Dra ned
chuckskyddet ett par gånger. Sätt sedan i borret igen,
vrid och skjut in det tills det fastnar.
Kontrollera alltid efter montering att borret sitter säkert
på plats, genom att försöka dra ut det.
Ta ut borret genom att trycka ner chuckskyddet hela
vägen och tryck ut borret.
•
Fig.13
13
FÖRSIKTIGT!
När borret börjar bryta igenom betong, eller om
borret slå emot armeringsjärn ingjutet i betong kan
maskinen kasta eller agera farligt. Upprätthåll god
balans, stå säker med fötterna och håll maskinen i
ett stadigt grepp med båda händerna för att
undvika farliga situationer.
Gummituta (tillbehör)
Fig.18
Efter borrning av hålet används gummitutan för att blåsa
rent hålet.
•
Huggmejsling/gradmejsling/demolering
UNDERHÅLL
Fig.19
Ställ in funktionsreglaget till symbolen .
Håll maskinen stadigt med båda händerna. Starta
maskinen och håll fast den så att den inte studsar
omkring okontrollerat. Det är inte mer effektivt att trycka
extremt hårt på maskinen.
•
Borrning i trä eller metall
•
•
•
FÖRSIKTIGT!
Denna service skall endast utföras av ett
auktoriserat Makita servicecenter.
Denna maskin kräver ingen daglig smörjning eftersom
den har ett smörjsystem. Smörj maskinen varje gång
kolborstarna byts ut.
Låt maskinen vara igång flera minuter för att värma upp
det. Stäng först av maskinen och dra ur nätkabeln.
•
Fig.23
Lossa de fyra skruvarna och ta bort handtaget.
Observera att skruvarna på toppen är annorlunda än de
andra skruvarna.
Fig.24
Ta bort kontakten genom att dra ut den.
Fig.25
Lossa de två skruvarna på skyddet för vevhuslocket och
ta sedan bort skyddet.
Fig.26
Rikta in funktionsreglaget så att det pekar mot
symbolen , lossa på de fem skruvarna och ta sedan
bort vevhuslocket.
FÖRSIKTIGT!
Använd aldrig "slagborrning" när snabbchucken för
borr är monterad på verktyget. Snabbchucken för
borr kan då skadas.
Borrningen går inte fortare för att du trycker
hårdare på maskinen. Detta extra tryck skadar
bara toppen på ditt borr, sänker maskinens
prestanda och förkortar maskinens livslängd.
Det utvecklas ett kraftigt vridande moment på
maskinen/borret vid hålgenomslaget. Håll ett
stadigt tag i maskinen och var försiktig när borret
börjar tränga igenom arbetsstycket.
Fäst alltid små arbetsstycken i ett städ eller
liknande infästningsenhet.
Fig.27
•
FÖRSIKTIGT!
Ta endast bort vevhuslocket efter det att
funktionsreglaget har riktats in mot symbolen .
Försök aldrig ta bort det genom att forcera, utan
rikta först in funktionsreglaget på symbolen
.
Underlåtande att göra så tillåter inte återmontering.
Fig.28
Låt maskinen ligga på bordet med borrspetsen pekande
uppåt. På detta sätt samlas den gamla smörjoljan inuti
vevhuset.
Torka bort den gamla smörjoljan invändigt och ersätt
med ny smörjolja (30 g). Använd endast genuin
smörjolja för hammare från Makita (valfritt tillbehör).
Påfyllning med mer än angiven mängd smörjolja (cirka
30 g) kan orsaka felaktig slagfunktion eller fel på
maskinen. Fyll endast på angiven mängd smörjolja.
Borrning med diamantkrona
Ställ alltid funktionsreglaget till läget
funktionen "endast borrning", när
diamantkrona skall genomföras.
FÖRSIKTIGT!
Se alltid till att maskinen är avstängd och
nätkabeln urdragen innan inspektion eller
underhåll utförs.
Smörjning
Fig.20
Fig.21
Fig.22
För modell HR3200C, HR3210C
Använd den separata borrchucktillsatsen. För montering,
se "Montering eller demontering av borr" på föregående
sida.
Ställ funktionsreglaget så att pekaren pekar mot
symbolen .
För modell HR3210FCT
Använd snabbchucken för borr som standardutrustning.
För montering, se "utbyte av snabbchuck till SDS-Plus"
på föregående sida.
Håll i ringen och vrid hylsan moturs för att öppna
chucken. Skjut in borret i chucken så långt det går. Håll
fast ringen ordentligt och vrid hylsan medurs för att dra
åt chucken. När du ska ta bort borret håller du i ringen
och vrider hylsan moturs.
Ställ in funktionsreglaget mot symbolen
.
Du kan borra upp till 13 mm diameter i metall och upp till
32 mm diameter i trä.
•
FÖRSIKTIGT!
Om borrning med diamantkrona genomförs i
funktionsläget "slagborrning", kan borret med
diamantkrona skadas.
för att använda
borrning med
14
FÖRSIKTIGT!
Var försigtig så att kontakten och ledningarna inte
skadas, speciellt när den gamla smörjoljan torkas
ur.
Följ nedmonteringsproceduren i omvänd ordning för att
montera verktyget på nytt.
•
•
FÖRSIKTIGT!
Dra inte åt vevhuslocket för hårt. Den är gjord av
harts och kan förstöras.
Fig.29
Anslut kontakten ordentligt och återmontera sedan
handtaget.
FÖRSIKTIGT!
Var försiktig så att inte kontakten och ledningarna
skadas, speciellt när handtaget monteras.
För att upprätthålla produktens SÄKERHET och
TILLFÖRLITLIGHET bör reparationer, kontroll och
utbyte av kolborstar samt allt annat underhålls- och
justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita
servicecenter och med reservdelar från Makita.
•
TILLBEHÖR
FÖRSIKTIGT!
Dessa tillbehör och tillsatser rekommenderas för
användning tillsammans med den Makita-maskin
som denna bruksanvisning avser. Om andra
tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk
för personskador. Använd endast tillbehören eller
tillsatserna för de syften de är avsedda för.
Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver
ytterligare information om dessa tillbehör.
•
SDS-Plus borr med hårdmetallspets
•
Spetsmejsel
•
Borrkrona
•
Kallmejsel
•
Borr med diamantkrona
•
Smörjolja till hammare
•
Gradmejsel
•
Spårmejsel
•
Borrchucksats
•
Borrchuck S13
•
Chuckadapter
•
Chucknyckel S13
•
Smörjfett för borr
•
Sidohandtag
•
Djupmätare
•
Gummituta
•
Dammuppsamlare
•
Skyddsglasögon
•
Förvaringsväska av plast
•
15
NORSK
TEKNISKE DATA
Modell
Betong
HR3200C
HR3210C
Bits med wolframkarbidspiss
Kjernebor
Kapasitet
HR3210FCT
32 mm
90 mm
Stål
13 mm
Tre
32 mm
315 - 630
1 650 - 3 300
398 mm
Nettovekt
4,4 kg
424 mm
4,8 kg
5,0 kg
/II
ENG215-1
ENF002-1
ENG303-1
For modell HR3200C
ENG102-1
For modell HR3210C
ENG102-1
Gjelder bare land i Europa
Støy
Typisk A-vektet lydtrykknivå er bestemt i henhold til
EN60745-2-6:
16
ENG215-1
GEB007-2
ENG303-1
For modell HR3210FCT
ENG102-1
EUs SAMSVARS-ERKLÆRING
Modell; HR3200C,HR3210C,HR3210FCT
Vi tar det hele og fulle ansvar for at dette produktet
samsvarer med følgende standarder:
EN60745, NEK EN 55014 og NEK EN 61000 i
overensstemmelse med Rådsdirektivene 2004/108/EF
og 98/37/EF.
CE2007
000230
Tomoyasu Kato
Direktør
17
14.
3 300
3 100
2 500
1 900
1 650
008550
TA VARE PÅ DISSE
INSTRUKSENE.
•
•
630
590
480
370
315
•
18
•
•
Fig.13
•
Dybdemåler
Fig.15
Dybdemåleren er praktisk ved boring av flere hull med
samme dybde. Løsne klemskruen og juster
dybdemåleren til ønsket dybde. Etter justering må
klemskruen strammes godt.
MERK:
•
Dybdemåleren kan ikke brukes i en stilling hvor
måleren treffer girhuset.
MONTERING
•
Støttehåndtak
Fig.10
006406
•
•
•
•
bruke
VEDLIKEHOLD
•
•
-symbolet,
Fig.27
•
•
•
20
TILBEHØR
•
21
SUOMI
TEKNISET TIEDOT
Malli
Betoni
HR3200C
HR3210C
Teho
HR3210FCT
32 mm
Timanttiporanterä
90 mm
Teräs
13 mm
Puu
32 mm
315 - 630
1 650 - 3 300
398 mm
4,4 kg
424 mm
4,8 kg
5,0 kg
/II
ja
kiven
ENG215-1
ENF002-1
ENG303-1
ENG302-1
22
Malli HR3210C
ENG102-1
ovat
000230
ENG215-1
GEB007-2
ENG303-1
Malli HR3210FCT
ENG102-1
ovat
ENG215-1
23
10.
11.
12.
13.
14.
3 300
3 100
2 500
1 900
1 650
008550
•
•
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.
VAROITUS:
TOIMINTAKUVAUS
•
630
590
480
370
315
•
24
•
•
•
Kuva13
KOKOONPANO
•
•
006406
25
•
•
HUOLTO
•
•
•
•
•
26
•
27
LATVIEŠU
Betons
HR3200C
HR3210C
32 mm
90 mm
HR3210FCT
13 mm
32 mm
-1
315 - 630
1 650 - 3 300
398 mm
Neto svars
4,4 kg
424 mm
4,8 kg
5,0 kg
/II
ENG215-1
ENF002-1
ENG303-1
Modelim HR3200C
ENG102-1
Modelim HR3210C
ENG102-1
000230
ENG215-1
GEB007-2
ENG303-1
Modelim HR3210FCT
ENG102-1
13.
14.
630
590
480
370
315
008550
SAGLABĀJIET ŠOS
NORĀDĪJUMUS.
•
•
FUNKCIJU APRAKSTS
•
•
30
•
•
to
Att.13
MONTĀŽA
•
•
31
EKSPLUATĀCIJA
•
•
•
•
•
•
APKOPE
•
PIEDERUMI
Att.27
•
•
33
LIETUVIŲ KALBA
HR3200C
HR3210C
HR3210FCT
32 mm
90 mm
Plienas
13 mm
Medis
32 mm
315 - 630
1 650 - 3 300
398 mm
Neto svoris
4,4 kg
424 mm
4,8 kg
5,0 kg
/II
ENG215-1
ENF002-1
ENG303-1
Modeliui HR3200C
ENG102-1
ENG302-1
34
Modeliui HR3210C
CE2007
ENG102-1
000230
Tomoyasu Kato
Direktorius
Atsakingasis gamintojas:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN (JAPONIJA)
Įgaliotasis atstovas Europoje:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ENGLAND (ANGLIJA)
ENG215-1
GEB007-2
ENG303-1
Modeliui HR3210FCT
ENG102-1
13.
14.
3 300
3 100
2 500
1 900
1 650
008550
SAUGOKITE ŠIAS
INSTRUKCIJAS.
•
•
VEIKIMO APRAŠYMAS
•
630
590
480
370
315
36
•
•
Pav.13
•
Indikatoriaus lemputė
SURINKIMAS
•
Pav.10
006406
Grąžto skersmuo
6 mm - 14,5 mm
12 mm - 16 mm
NAUDOJIMAS
Galėsite gręžti iki 13 mm skersmens skyles metale ir iki
32 mm skersmens skyles medyje.
•
•
•
•
•
•
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
•
•
38
PRIEDAI
Pav.27
•
•
39
EESTI
HR3200C
HR3210C
HR3210FCT
32 mm
90 mm
Metall
13 mm
Puit
32 mm
315 - 630
1 650 - 3 300
398 mm
4,4 kg
424 mm
4,8 kg
5,0 kg
/II
ENG215-1
ENF002-1
ENG303-1
16
mm
ENG302-1
Mudelile HR3200C
ENG102-1
40
Mudelile HR3210C
ENG102-1
000230
ENG215-1
GEB007-2
ENG303-1
16
mm
ENG302-1
Mudelile HR3210FCT
ENG102-1
ENG215-1
16
mm
ENG302-1
11.
12.
13.
14.
630
590
480
370
315
3 300
3 100
2 500
1 900
1 650
008550
•
FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS
•
5
4
3
2
1
•
•
•
•
•
Joon.13
KOKKUPANEK
•
Tolmutops nr 5
Tolmutops nr 9
•
006406
•
•
•
•
•
HOOLDUS
•
44
TARVIKUD
Joon.27
•
•
45
HR3200C
HR3210C
Долото с наконечником из
сплава карбида вольфрама
32 мм
90 мм
Сталь
HR3210FCT
13 мм
32 мм
Число оборотов без нагрузки (мин.-1)
315 - 630
1 650 - 3 300
398 мм
Вес нетто
4,4 кг
424 мм
4,8 кг
5,0 кг
/II
ENG102-1
ENF002-1
ENG215-1
ENG303-1
ENG302-1
ENG302-1
ENH101-8
000230
Томоясу Като
Директор
Ответственный производитель:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN (ЯПОНИЯ)
Уполномоченный представитель в Европе:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15
8JD, ENGLAND (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
ENG215-1
GEB007-2
ENG302-1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
ОПИСАНИЕ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
•
СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ
ИНСТРУКЦИИ.
48
630
590
480
370
315
008550
•
•
•
•
•
49
МОНТАЖ
•
•
006406
•
50
Расщепление/Скобление/Разрушение
•
•
•
•
•
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
•
51
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
•
•
52
53
54
55
Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan
884769-987
56
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Swedish were displayed