Avent SCF255/12, SCF255/57, SCF255/56, Electric Bottle and Baby Food Warmer, SCF255/22, SCF255/58, SCF255/32, SCF255/54 Bruksanvisningar

Avent SCF255/12, SCF255/57, SCF255/56, Electric Bottle and Baby Food Warmer, SCF255/22, SCF255/58, SCF255/32, SCF255/54 Bruksanvisningar
GB
FR
DE
NL
NO
SE
PT
RU
PL
TR
AR
GR
SC
3
1
2
3
Contents
a)
b)
c)
d)
5
1
2
3
Contenu
a)
b)
c)
d)
6
FR
SOIT
7
1
2
3
a)
b)
c)
d)
8
DE
Entkalken
9
Water temperatuur in de verwarmer
1
2
3
Gebruiksaanwijzing
Onderhoud van uw fles- en
babyvoedingverwarmer
Ontkalken
Waarschuwing
Voedingslepeltje
11
1
2
3
12
ES
13
IT
1
2
3
IT
Garanzia
Philips AVENT è qui per aiutarti
IT: Chiama il numero verde 800 790502
CH: 056 266 5656
Scrivi a: AVENT Ltd, Suffolk, CO10 7QS, England
www.philips.com/AVENT
15
1
2
3
16
17
1
2
3
NO
Avkalkning
Advarsel
Skje
Garanti
19
SE Philips AVENT Express flask- och barnmatsvärmare
Ägna några minuter åt att läsa igenom hela
bruksanvisningen innan du börjar använda din
Express flask- och barnmatsvärmare. Spara
bruksanvisningen. Du kan behöva den igen.
Med Express flask- och barnmatsvärmare kan du
snabbt och säkert värma både AVENT Airflex
nappflaskor och barnmatsburkar. Express flask- och
barnmatsvärmare bör inte användas för att hålla
mat eller dryck varm, eftersom det kan förstöra
vitaminerna.
Hur fort maten värms upp beror på storleken på
flaskan eller kärlet och på starttemperaturen på
maten (rumstemperatur 20°C eller kylskåpskallt
5°C). I diagram 2 ges en indikation på ungefärliga
uppvärmningstider. Kontrollera alltid temperaturen
innan du ger maten till ditt barn.
Följande siffror anger en ungefärlig temperatur för
hur varmt vattnet* runt kärlet kan bli. Det är inte
någon anvisning för upphettning av mat eller dryck!
Inställning
Ungefärlig vattentemperatur*
runt kärlet
1
2
3
Innehåll
a)
b)
c)
d)
Korg
Värmebehållare
Värmevred
Barnmatskärl och matningssked
Bruksanvisning
Airflex nappflaskor
1) Se till att korgen sitter inuti värmaren.
2) Placera den ihopskruvade, fyllda flaskan i
värmaren.
3) Om du använder en Airflex nappflaska som
rymmer 125 ml fyller du värmaren med vatten
så att det precis når över mjölken i flaskan.
4) Om du använder en större Airflex nappflaska
(260 ml eller 330 ml) fyller du värmaren med
vatten tills det når 15 mm från värmarens
överkant.
5) Låt aldrig vattnet nå över flaskhalsen eller rinna
över kanten på värmaren.
6) Sätt i kontakten och slå på strömbrytaren. Vrid
vredet till 3:an.
7) Lampan tänds när värmaren är igång.
20
SE
8) Under upphettningen slocknar och tänds
lampan igen för att indikera att vattnet värms
till den maxtemperatur som anges av den valda
inställningen.
9) Känn alltid på maten och ta bort den så fort den
har blivit tillräckligt varm.
10) Skaka flaskan lätt och kontrollera att mjölken
inte är för varm genom att droppa lite på
undersidan av din handled innan du börjar
mata barnet.
11) Var noga med att mjölken inte blir för varm.
OBS! Se tidsangivelser på bild 2.
OBS! Korgen kan tas bort om du värmer en AVENT
Magic mugg eller nappflaskor av annat fabrikat.
ANTINGEN:
Blanda en påse (10 g) citronsyra med 2 dl vatten.
Se till att korgen sitter på plats och häll i lösningen
i värmaren. Värm upp på 3:an i 10 minuter. Stäng
sedan av genom att dra ur stickkontakten ur
vägguttaget och låt stå i 30 minuter. Häll bort
lösningen och skölj ur värmaren med kranvatten.
Citronsyra kan du köpa på de flesta apotek och
genom Philips AVENT kundtjänst.
ELLER:
Blanda 1/2 dl vitvinsvinäger med 1 dl kallt vatten
och häll ner i värmaren (med korgen i). Låt stå tills
eventuella kalkavlagringar har lösts upp. Töm ur
och skölj noga.
Barnmatsburkar
1) Se till att korgen sitter inuti värmaren.
2) Ta bort locket och placera burken i värmaren.
3) Fyll värmaren med vatten upp till 15 mm under
burkens överkant.
4) Sätt i stickkontakten och slå på strömbrytaren.
Vrid vredet till 3:an.
5) Fortsätt enligt 7-9 ovan.
6) Värmaren fungerar på samma sätt som med
nappflaskor. Var försiktig när du tar ut burken
så att du inte bränner dig på den eller det heta
vattnet.
7) Det kan vara lättare att ta ur mindre burkar
om du fäster en skruvring från en AVENT
Airflex nappflaska under burken innan du
fyller på med vatten.
8) Rör om i maten med en sked och kontrollera
på dig själv att den inte är för varm.
9) Värm inte upp maten för mycket.
OBS! Se tidsangivelser på bild 2.
Varning!
Skötselråd för värmaren
Dra ur stickkontakten och låt värmaren svalna
innan du rengör den. Ta ur korgen och torka inoch utvändigt med en lätt fuktad trasa. ANVÄND
INTE RENGÖRINGSMEDEL MED SLIPMEDEL.
Använd gärna förkokt eller filtrerat vatten
i värmaren för att motverka kalkavlagringar.
Avkalkning
Kalka av din Express flask- och barnmatsvärmare
var fjärde vecka så att den fortsätter att fungera
korrekt.
Express flask- och barnmatsvärmare har en jordad
stickkontakt som inte får ändras. Nätsladden FÅR
INTE bytas. Om sladden skadas bör apparaten
kasseras.
Den sladd som medföljer får inte användas till
någon annan apparat och ingen annan sladd får
användas till Express flask- och barnmatsvärmare.
Den här produkten är tillverkad i enlighet med
kraven för radiostörningar och EU-direktivet
89/336/EEC.
• När värmaren används innehåller den hett vatten.
• Placera alltid kärlet i värmaren innan du fyller på
med vatten.
• Kontrollera att det finns vatten i värmaren innan
du sätter på den.
• Om maten får stå kvar i värmaren fortsätter
temperaturen att stiga, eftersom termostaten
slår till och från så länge apparaten är ansluten
till eluttaget.
• Känn alltid på maten och ta bort den genast när
den har blivit tillräckligt varm.
• Dra alltid ur kontakten efter användning för att
stänga av flaskvärmaren.
• SÄNK ALDRIG NER APPARATEN I VATTEN.
• Apparaten bör hanteras av ansvarsfulla vuxna.
Håll utom räckhåll för barn.
• Apparaten får inte användas av personer (vare
sig vuxna eller barn) med fysiska eller psykiska
begränsningar, eller med bristande erfarenhet
eller kunskap. En person med ansvar för deras
säkerhet måste i så fall övervaka eller instruera
i användandet.
• Barn bör hållas under uppsikt för att undvika lek
med denna utrustning.
Sked
• För barn över 6 månader.
• Lätt kupad sked som utformats för små munnar och
ömma tandkött.
• Långt skaft – lätt att hålla, använda och diska.
• Framtagen för enklare matning och minskat spill.
Varningsföreskrifter för ditt barns säkerhet och hälsa.
Rengör skeden innan du använder den första gången.
Kan diskas i maskin. Sterilisera i en ångsterilisator från
Philips AVENT eller koka i fem minuter. Kontrollera
produkten noggrant varje gång du ska använda den.
Kasta den om den börjar se sliten eller skadad ut. Låt
inte skeden ligga i solen när den inte används. Utsätt
den inte heller för värme eller steriliseringsvätskor
längre än vad som rekommenderas. Den kan ta skada.
Låt alltid en vuxen vara närvarande när skeden
används. Kontrollera alltid att maten inte är för varm
innan barnet matas.
Garanti
Philips AVENT åtar sig att inom en
tolvmånadersperiod från inköpsdatumet ersätta
Express flask- och barnmatsvärmare utan extra
kostnad, om den skulle visa sig fungera
bristfälligt. Returnera i så fall produkten
tillsammans med kvitto till den återförsäljare som
sålde den. För att garantin ska gälla måste
följande observeras:
• Express flask- och barnmatsvärmare måste
användas enligt instruktionerna i denna
bruksanvisning och anslutas till ett lämpligt
eluttag.
• Felet får inte bero på olyckshändelse,
felanvändning, smuts, vårdslöshet eller vanligt
slitage.
Detta påverkar inte dina lagenliga rättigheter.
Philips AVENT hjälper dig
Skriv till: AVENT Ltd, Suffolk, CO10 7QS, England
SE: 08-725 14 05.
www.philips.com/AVENT
21
1
2
3
DK
Enten:
Afkalkning
Advarsel!
Ske
Garanti
Philips AVENT er til for at hjælpe
Skriv til: Jens Thorn A/S, Skellet 1, 4174 Jystrup
DK: 57 52 81 03
www.philips.com/AVENT
23
1
2
3
24
RU
Очистка от накипи
Внимание!
a)
b)
c)
d)
1
2
3
8)
•
•
•
•
•
•
29
AR
30
30
AR
31
31
GR £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ Express ªÈÌÂÚfiÓ Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜ Ù˘ Philips AVENT
¶·Ú·Î·Ïԇ̠·ÊÈÂÚÒÛÙ 5 ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ
ÚÔÛÂÎÙÈο ÔÏfiÎÏËÚÔ ·˘Ùfi ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ÚÈÓ
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· Express ªÈÌÂÚfiÓ
Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È Ê˘Ï¿ÍÙÂ
ÙÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.
√ £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ Express ªÈÌÂÚfiÓ Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜
Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ıÂÚÌ·›ÓÂÙ fiÏ· Ù· ªÈÌÂÚfi Airflex Ù˘
AVENT ·ÏÏ¿ Î·È ‚·˙¿ÎÈ· ‹ ÌÂÙ·ÏÏÈο ‰Ô¯Â›· Ì ‚ÚÂÊÈ΋
ÙÚÔÊ‹, Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ·. √ £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ Express
ªÈÌÂÚfiÓ Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ·
‰È·Ù‹ÚËÛË ˘ÁÚÒÓ ‹ ÙÚÔÊ‹˜ ˙ÂÛÙÒÓ ÂÂȉ‹ ÔÈ ‚Èٷ̛Ә
ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ¯·ıÔ‡Ó.
∏ Ù·¯‡ÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ ıÂÚÌ·›ÓÂÈ
ÙÔ Á¿Ï· ‹ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘
ÌÈÌÂÚfi ‹ ÙÔ˘ ‰Ô¯Â›Ô˘ ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯È΋
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ‹ ÙÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ (.¯. ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ 20° C ‹ ·fi ÙÔ „˘ÁÂ›Ô ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· 5° C). √ ›Ó·Î·˜ 2 Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÌÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË
ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ¶¿ÓÙ· Ó·
ÂϤÁ¯ÂÙ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ ÚÈÓ Ù·˝ÛÂÙ ÙÔ
̈Úfi Û·˜.
√È ·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘
ÓÂÚÔ‡* ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ
ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·
Ô‰ËÁfi ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÁÈ· ˘ÁÚ¿ ‹ ÙÚÔÊ‹!
ƒ‡ıÌÈÛË
1
2
3
£ÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡* ηٿ
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ›
Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ
ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô
35 – 45 °C
45 – 75 °C
75 – 85 °C
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
·)
‚)
Á)
‰)
√‰ËÁ›Â˜ ÃÚ‹Û˘
°È· ªÈÌÂÚfi Airflex
1) µÂ‚·Èˆı›Ù ˆ˜ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ
ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
2) ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔ Î·È ÁÂÌ¿ÙÔ
ÌÈÌÂÚfi ÛÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
3) °È· ÌÈÌÂÚfi Airflex ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 125ml/4oz,
ÁÂÌ›ÛÙ ÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· Ì ÓÂÚfi ̤¯ÚÈ Ï›ÁÔ ¿Óˆ
·fi ÙË ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÛÙÔ ÌÈÌÂÚfi.
4) °È· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÌÈÌÂÚfi Airflex (¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜
260ml/9oz), ÁÂÌ›ÛÙ ÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· ̤¯ÚÈ 15mm
οو ·fi ÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘.
5) ¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÙÔ ÓÂÚfi Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ‡„Ô˜
ÙÔ˘ Ï·ÈÌÔ‡ ÙÔ˘ ÌÈÌÂÚfi Ô‡Ù ӷ ¯˘ı› ¤Íˆ ·fi
ÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
32
6) µ¿ÏÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÛÙËÓ Ú›˙· Î·È ·ÓÔ›ÍÙ ÙËÓ
·ÚÔ¯‹. °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙÔ 3.
7) £· ·Ó¿„ÂÈ ¤Ó· ʈٿÎÈ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ô
ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›.
8) ŸÛË ÒÚ· ıÂÚÌ·›ÓÂÙ·È, ÙÔ ÊˆÙ¿ÎÈ ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÂÈ
ÁÈ· Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÓÂÚfi Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÌÈÌÂÚfi
˙ÂÛÙ·›ÓÂÙ·È ÛÙË Ì¤ÁÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘.
9) ¶¿ÓÙ· Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ Î·È fiÙ·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ
ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ó· ‚Á¿ÏÂÙ ÙÔ
ÌÈÌÂÚfi ·Ì¤Ûˆ˜.
10) ∫Ô˘Ó‹ÛÙ ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÙÔ ÌÈÌÂÚfi Î·È ÂϤÁÍÙ ÙË
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ „Âο˙ÔÓÙ·˜ Ï›ÁÔ ÛÙÔÓ
ηÚfi Û·˜ ÚÈÓ Ù·˝ÛÂÙ ÙÔ ÌˆÚfi Û·˜.
11) ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÌËÓ ˘ÂÚıÂÚÌ¿ÓÂÙ ÙÔ Á¿Ï·.
¶ƒ√™√Ã∏: AÓ·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ô˘
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 2.
¶ƒ√™√Ã∏: ªÔÚ›Ù ӷ ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÙ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ fiÙ·Ó
ıÂÚÌ·›ÓÂÙ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Magic Ù˘ AVENT ‹ ¿ÏϘ
Ì¿ÚΘ ÌÈÌÂÚfi.
°È· ‚·˙¿ÎÈ· ‹ ÌÂÙ·ÏÏÈο ‰Ô¯Â›· ‚ÚÂÊÈ΋˜ ÙÚÔÊ‹˜
1) µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ
ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
2) ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙÔ Î·¿ÎÈ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ‚·˙¿ÎÈ ‹
ÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ‰Ô¯Â›Ô ÛÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
3) °ÂÌ›ÛÙ ÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· Ì ÓÂÚfi ̤¯ÚÈ Ù· 15 mm
οو ·fi ÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚¿˙Ô˘ ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡
‰Ô¯Â›Ô˘.
4) µ¿ÏÙ ÙË Û˘Û΢‹ ÛÙËÓ Ú›˙· Î·È ·ÓÔ›ÍÙ ÙËÓ
·ÚÔ¯‹. °˘Ú›ÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË ÛÙÔ 3.
5) ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ٷ ‚‹Ì·Ù· 7 ¤ˆ˜ 9 Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
·Ú·¿Óˆ.
6) √ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ
fiˆ˜ Ì ٷ ÌÈÌÂÚfi. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ fiÙ·Ó ‚Á¿˙ÂÙ ÙÔ
‚·˙¿ÎÈ ‹ ÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ‰Ô¯Â›Ô, ÂÂȉ‹ ÌÔÚ› ›ÙÂ
·˘Ù¿ ›Ù ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ Ù· ÂÚÈÎÏ›ÂÈ, Ó·
Â›Ó·È Î·˘Ù¿.
7) °È· ÌÈÎÚ¿ ‚·˙¿ÎÈ·/ÌÂÙ·ÏÏÈο ‰Ô¯Â›· ηÏfi ı· ‹Ù·Ó
Ó· ‚¿˙·Ù ¤Ó· ‚ȉˆÙfi ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ ·fi ¤Ó· ªÈÌÂÚfi
Airflex Ù˘ AVENT οو ·fi ·˘Ù¿, ÚÈÓ
ÚÔÛı¤ÛÂÙ ÓÂÚfi ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ›ÙÂ
Ó· Ù· ‚Á¿ÏÂÙ ÈÔ Â‡ÎÔÏ·.
8) ∞ӷη٤„Ù ÙÔ Ê·ÁËÙfi Î·È ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙÔ ÂÛ›˜ ÔÈ
›‰ÈÔÈ Ì ¤Ó· ÎÔ˘Ù¿ÏÈ ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ
Â›Ó·È Ôχ ˙ÂÛÙfi ÁÈ· ÙÔ ÌˆÚfi Û·˜.
9) ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÌËÓ ˘ÂÚıÂÚÌ¿ÓÂÙ ÙËÓ ÙÚÔÊ‹.
¶ƒ√™√Ã∏: AÓ·ÙÚ¤ÍÙ ÛÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È
ÛÙÔÓ ¶›Ó·Î· 2.
GR
∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·fi ¿Ï·Ù·
£· Ú¤ÂÈ Ó· ηı·Ú›˙ÂÙ ÙÔ £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· Express
ªÈÌÂÚfiÓ Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜ οı ٤ÛÛÂÚȘ
‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÙ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ
Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο.
∂π∆∂:
∞Ó·Ì›ÍÙ ¤Ó· Û·ÎÔ˘Ï¿ÎÈ ÎÈÙÚÈÎfi Ô͇ (10g) Ì 200ml
ÓÂÚfi. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË
ÙÔ˘ Î·È ¯‡ÛÙ ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ÛÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·.
£ÂÚÌ¿ÓÂÙ¤ ÙÔÓ ÁÈ· 10 ÏÂÙ¿ ÛÙÔ 3. ∞ÊÔ‡ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó 10
ÏÂÙ¿, Û‚‹ÛÙ ÙÔÓ ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ú›˙· ÙÔ˘ ηÈ
·Ê‹ÛÙ ÙÔÓ ÁÈ· 30 ÏÂÙ¿. ∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙÔ ‰È¿Ï˘Ì· ηÈ
Í‚Á¿ÏÙ ÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· Ì ÓÂÚfi ‚Ú‡Û˘. ∆Ô ÎÈÙÚÈÎfi
Ô͇ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ·fi ÙËÓ
∂͢ËÚ¤ÙËÛË ¶ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ Philips AVENT Î·È ·fi
οÔÈ· Ê·Ú̷Λ·.
∂π∆∂
∞Ó·Ì›ÍÙ 50ml Ï¢Îfi ͇‰È Ì 100ml ÎÚ‡Ô ÓÂÚfi ηÈ
¯‡ÛÙ ÙÔ ÛÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙ‹Ú· (Ì ÙÔ Î·Ï¿ıÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È
̤۷). ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ Ì¤¯ÚÈ Ó· ‰È·Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ¿Ï·Ù·.
∞‰ÂÈ¿ÛÙ ÙË Û˘Û΢‹ Î·È Í‚Á¿ÏÙ ηϿ.
‹ Ì ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÌÂÈÚ›·˜ ‹ ÁÓÒÛ˘, ÂÎÙfi˜ ηÈ
Â¿Ó ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ηıÔ‰‹ÁËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ¯Ú‹ÛË
Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ÙËÓ ÂÈÙ‹ÚËÛË
οÔÈÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜.
• • £· Ú¤ÂÈ Ó· ÂȂϤÂÙ ٷ ·È‰È¿ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ
·›˙Ô˘Ó Ì ·˘Ù‹Ó ÙË Û˘Û΢‹.
∂ÁÁ‡ËÛË
∏ Philips AVENT Û·˜ ÂÁÁ˘¿Ù·È fiÙÈ Â¿Ó Ô £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜
Express ªÈÌÂÚfiÓ Î·È µÚÂÊÈ΋˜ ∆ÚÔÊ‹˜ ηٷÛÙ›
ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi˜ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰Ò‰Âη ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ
ËÌÂÚÔÌËÓ›· ·ÁÔÚ¿˜, ı· ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜
¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· ·˘Ù‹Ó ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ™·˜
·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·fi
fiÔ˘ ÙÔÓ ·ÁÔÚ¿Û·ÙÂ. ¡· Ê˘Ï¿Ù ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË
·ÁÔÚ¿˜, fiÔ˘ ı· Ê·›ÓÂÙ·È ·fi Ô‡ ÙÔÓ ·ÁÔÚ¿Û·Ù ηÈ
fiÙÂ. °È· Ó· Â›Ó·È ¤Á΢ÚË Ë ÂÁÁ‡ËÛË:
• O £ÂÚÌ·ÓÙ‹Ú·˜ Express ªÈÌÂÚfiÓ Î·È ∆ÚÔÊ‹˜ ı·
Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Î·È Ó· ›ӷÈ
Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ˜ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜.
• ∏ ·Í›ˆÛË ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·
·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, η΋˜ ¯Ú‹Û˘, ¤ÏÏÂȄ˘
ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ·Ì¤ÏÂÈ·˜ ‹ ÊıÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.
∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Û·˜
33
SC
34
SC
35
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Swedish were displayed