Philips | 6915587PH | Specifications | Philips 6915587PH Användarmanual

Philips 6915587PH Användarmanual
155mm
A
2
12s
60s
3mm
120s
155mm
1
2
1
380mm
click
380mm
12
120
B
1
1
2
2
click
click
MAX 2
12s
60s
120s
click
3m
2,25m
IP20
2,25m
IP20
3m
B
A
B
A
SUOMI
Italiano
Norsk
Svenska
Kassering av din gamla produkt
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och
komponenter som kan både återvinnas och återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på
produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska
direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste
återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ
de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga
hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt
sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö
och hälsa.
B
MXO 000 069
Last update: Feb ‘10
01
02
03
04
F
F
07
08
2,25m
2,25m
IP20
3m
05
06
F
09
10
IP X1
11
12
IP X4
IPX3
...m
13
IP X5
14
IP X7
15
16
IP 5X
IP X8
17
18
19
20
21
22
23
24
IP 6X
±8mm
25
26
27
28
TYPE
t ......°C
29
>2cm
5cm
…
30
31
33
34
35
36
Ø...
37
38
41
42
39
43
MIN 00 SEC
MAX 00 MIN
46
000°
MAX 4°
49
50
44
00m
MAX
6m
45
40
00m
00m
47
48
51
52
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
• Tillverkaren rekommenderar en riktig användning av belysningsarmaturer! Följ därför alltid dessa instruktioner för att
försäkra Er om en korrekt och säker installation och funktion av armaturen. Spara dessa instruktioner.
• Bryt alltid strömmen innan Ni påbörjar installation, underhåll eller reparation.
• Vid minsta tvekan, rådfråga en auktoriserad elektriker, eller kontakta Er återförsäljare. Försäkra Er om att alltid installera
enligt rådande regler. Vissa regler säger att armaturer skall installeras av en auktoriserad elektriker.
• Dra alltid åt alla skruvar ordentligt i alla kopplingsplintar, detta gäller särskilt för lågvolt (12V).
• Observera särskilt färgerna på ledningarna innan installation: blå (N), brun eller svart (L) och vid skyddsklass I,
gul/grön (jord).
• Underhåll inomhusarmaturer med torr dammtrasa, använd inte slipmedel eller lösningsmedel. Undvik vätska på de elektriska
delarna.
• Montera vägglampor utom räckhåll för barn
• Om armaturen monteras på en metallyta måste denna yta vara jordad enligt föreskrift.
• Ta alltid hänsyn till de tekniska specifikationerna för armaturen. Kontrollera alltid de figurer som finns på etiketten i
armaturen och jämför dem med de figurer som visas i del A i Era säkerhetsinstruktioner.
OBS: Nedanför finner Ni förklaringarna till alla figurer med hänvisning till de figurer som finns på framsidan av dessa
säkerhetsinstruktioner:
01- Denna armatur är endast för inomhusbruk
02- Armaturen är inte lämplig att monteras i badrum (inte inom de specificerade zonerna).
03- Armaturen kan monteras på normalt brännbar yta. Inbyggnadsspots får absolut inte täckas över med isolering eller liknande.
04- Denna produkt är inte lämplig för direkt montage mot brandfarliga ytor.
05- Armaturen kan täckas med isolerande material.
06- Armaturen är endast lämplig för montering i tak.
07- Armaturen är endast lämplig för montering på vägg.
08- Armaturen är lämplig för montering på vägg eller i tak.
09- Observera alltid minsta avståndet mellan armaturen och det objekt som skall belysas (visas i figuren).
10- IP X1: Armaturen är skyddad mot droppande vatten.
11- IP X3: Denna armatur kan utsättas för regn, men skall vara placerad på ett större avstånd än 0,5m vinkelrätt, från vågrätt eller lutande plan.
12- IP X4: Denna armatur är stänktät, den kan utsättas för stänkande vatten som kommer från alla vinklar (360°).
13- IP X5: Armaturen är skyddad mot strilande vatten.
14- IPX7: Armaturen kan installeras i marken
15- IP X8: Ger skydd vid användning i vatten till angivet djup.
16- IP 5X: Armaturen är dammskyddad.
17- IP 6X: Armaturen är dammtät.
18- Ersätt omedelbart skadat eller krossat skyddsglas och använd endast av tillverkaren godkända delar.
19- Skyddsklass I: armaturen har en anslutning till jord. Jordledninen (gul/grön) skall anslutas till klämman märkt med .
20- Skyddsklass II: armaturen är dubbel isolerad och skall inte jordas.
21- Skyddsklass III: armaturen är endast lämplig för lågvolt (12V)
22- Skala av kabeln enligt diagrammet.
23- Jordledningen måste alltid vara längre än de strömförande kablarna.
24- De medföljande värmeskyddande slangarna skall träs över ledningsdelarna.
25- Använd värmebeständig kabel för att ansluta armaturen till nätet.
26- Armaturen är endast lämplig för fast anslutning.
27- X-anslutning: Vid skada på ledningen, måste den ersättas med en ledning av samma typ.
12
Y-anslutning: Vid skada på ledningen, kan den bara ersättas av tillverkaren, återförsäljaren eller av en expert, för att undvika risker.
Z-anslutning: Ledningen kan inte ersättas.
28- MAX. …W: använd endast ljuskällor som passar till armaturen och inom det maximala Watt talet som anges.
29- Armaturen är endast lämplig för reflektorlampa (s).
30- Armaturen är endast lämplig för ljuskälla PLCE.
31- Armaturen är inte lämplig för ljuskälla PLCE.
32- Endast en normallampa med en diameter på 60mm kan användas. En lampa med en diameter på 45 mm kan inte användas till denna
armatur.
33- Använd endast en globlampa med samma diameter som anges. Använd aldrig en vanlig normallampa.
34- Denna produkt är endast avsedd för kronljus.
35- Använd aldrig en "cool-beam" lampa till denna armatur.
36- Armaturen är utrustad med lampa som har inbyggt skydd, därför behövs inte extra säkerhetsglas.
37- Halogenrör skall inte beröras med bara händerna.
38- Armaturen är utrustat med en säkring. Om armaturen inte fungerar efter att ljuskällan bytts, måste säkringen också bytas. Om den elektriska
installationen blir berörd under arbetet, måste detta göras av en behörig elektriker.
39- Armaturen kan användas tillsammans med en dimmer. Rådfråga en elektriker för att välja en korrekt typ av dimmer (speciellt viktigt vid 12V
armaturer).
40- Armaturen arbetar med en säkerhetstransformator. Ersätt trasig transformator endast med en som har samma tekniska
specifikationer. Rådfråga en elektriker eller Er återförsäljare.
41- Armaturer för tuffa förhållanden.
42- Armatur med möjlighet till tid och ljusinställning. Minimum och maximum visas i ikonen i del A.
43- Armaturen kan placeras på en max höjd av 6 meter.
44- För att få ett maximalt arbetsområde, måste armaturen placeras på den höjd som visas i ikonen. Maximum och minimum avstånd för
detektorn visas också i ikonen i del A.
45- Det aktiva arbetsområdet som detektorn täcker är inom de gradtal som visas i ikonen.
46- Armaturen skall monteras horisontellt. För bättre livslängd skall inte ljuskällan luta mer än 4 grader.
47- Försäkra Er om att Ni inte borrar genom elektriska ledningar eller annat hinder i vägg eller tak vid installationen.
48- Om armaturen monteras direkt på dosa, skall denna först täckas med ett lock.
49- Elektriska ledningar får aldrig klämmas eller vridas mellan armaturen och underlaget.
50- Till denna armatur är det lämpligt att använda En reflektorkapsel.
51- Denna armatur innehåller komponenter som kan bli varma.
52- Denna produkt är inte lämplig för barn under 14 år.
Denna belysningsarmatur - liksom alla övriga produkter från vårt sortiment - är designad, producerad och testad enligt strängaste europeiska
säkerhetsstandard (EN 60.598 /). I händelse av tillverkningsfel eller materialskada, ger tillverkaren 2 års garanti på inomhusarmaturer och upp
till 2 år (om inte annat anges på förpackningen) på utomhusarmaturer. Sönderslagna glas, batterier och ljuskällor omfattas inte av garanti. Skador
som uppkommit på armaturen pga av användning i extrema miljöer ( sjökust, industriella områden eller vid frekvent kontakt med gödsel) täcks
inte av garantin. Garantitiden räknas från inköpsdatum och gäller endast vid uppvisande av kvitto. Garantin gäller heller inte om armaturen inte
är installerad enligt instruktionerna, reparerad eller på annat sätt modifierad. Tillverkaren påtar sig inget ansvar för skador orsakade av felaktig
användning eller installation av armaturen.
Vi förbehåller oss rätten att ändra i design och tekniska specifikationer.
TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET - OSA B
SUOMI
• Valmistaja antaa ohjeet valaisimien asennukseen! Pyydämme noudattamaan näitä ohjeita varmistamaan oikea ja turvallinen asennus sekä
valaisimen toiminta. Säilytä nämä ohjeet vastaisuuden varalle.
• Kytke virta aina pois päältä ennen asennusta, huoltoa tai korjausta.
• Jos epäröit, ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan tai kysy neuvoa jälleenmyyjältäsi. Varmista, että asennat valaisimen oikeaan jännitteeseen.
• Kiristä ruuvit huolellisesti, erikoisesti liitokset matalajännitejohdotukseen (12V).
• Ota huomioon johtojen oikea väri ennen asennusta: sininen (N), ruskea tai musta (L) ja jos suojausluokka I, keltainen/vihreä (maajohdin).
• Puhdista sisävalaisimet kuivalla liinalla, vältä käyttämästä hankausaineita tai liuottimia. Vältä kosteutta kaikissa sähköisissä osissa.
• Asenna lastenvalaisimet lasten ulottumattomiin.
• Asennettaessa valaisinta metalliselle alustalle, on alustan oltava maadoitettu.
• Ota aina huomioon valaisimen tekniset ominaisuudet. Vertaa valaisimeen merkittyjä symboleja merkkeihin, jotka on merkitty turvaohjeiden
osaan A.
HUOMAA: Ohessa löydät kaikki selitykset numerojärjestyksessä symboleihin, jotka ovat näissä turvaohjeissa.
01- Valaisin tulee asentaa sisätiloihin.
02- Valaisin ei ole sopiva asennettavaksi kylpyhuoneisiin (ei ainakaan kuvassa olevalle alueelle).
03- Valaisin sopii asennettavaksi normaalisti syttyvälle pinnoille.
Upotettuja valaisimia ei tule missään olosuhteissa peittää eristeellä tai vastaavalla aineella.
04- Valaisin voidaan asentaa vain palamattomalle alustalle.
05- Valaisin voidaan eristää.
06- Valaisin sopii ainoastaan kattoon asennettavaksi.
07- Valaisin voidaan asentaa seinään.
08- Valaisin voidaan asentaa seinään tai kattoon.
09- Vähimmäisetäisyys valaistavasta kohteesta.
10- IPX1: Valaisin on tippuvan veden pitävä.
11- IPX3: Valaisin kestää sadepisaroita (pisarat jotka putoavat enintään 60° kulmassa vertikaalisesti).
12- IPX4: Valaisin on roiskeveden kestävä: kestää veden roiskumisen mistä tahansa suunnasta (360°).
13- IPX5: Valaisin on suihkuavan veden pitävä.
14- Valaisin voidaan asentaa maahan.
15- IPX8: On upotuksen kestävä annettuun syvyyteen asti.
16- IP5X: Valaisin on pölysuojattu.
17- IP6X: Valaisin on pölytiivis.
18- Vaihda välittömästi rikkoutunut suojalasi ja käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä osia.
19- Suojausluokka I: Valaisin on maadoitettu. Maajohto (keltainen/vihreä) yhdistetään liittimeen, joka on merkitty : llä.
20- Suojausluokka II: Valaisin on kaksoiseristetty eikä sovi maadoitettavaksi.
21- Suojausluokka III: Valaisin sopii ainoastaan matalajännitteeseen (esim. 12V).
22- Kuori johto kuvan esittämällä tavalla.
23- Maadoitusjohdon tulee aina olla pidempi kuin virtajohtojen.
24- Valaisimen mukana olevaa kuumuudenkestävää johdinsuojaa on käytettävä suojaamattomien johtimien osuudella.
25- Käytä kuumuutta kestävää sähköjohtoa kun johdotat valaisimen verkkoon.
26- Valaisin sopii ainoastaan kytkettäväksi päävirtaan.
27- X-liitos: jos johto vaurioituu tulee se korvata samantyyppisellä johdolla.
13
POLSKI
M A G YA R
14
15
RADÍ AKO SPRÁVNE POUŽÍVAT’ SVIETIDLÁ - ČASŤ B
16
S L O V E N ČI NA
17
18
19
BE01
20
21
TÜRKÇE
22
23
34- Selles tootes võib kasutada ainult küünlakujulisi elektripirne.
35- Ärge kasutage "cold beam"-elektripirne selles valgustis.
36- Valgustis sobib kasutada ainult turva- või madalrõhupirne. Täiendav turvaklaas ei ole vajalik.
37- Halogeenpirne ei tohi puudutada paljaste kätega.
38- Valgusti on varustatud kaitsmega. Kui valgusti ei hakka tööle peale elektripirni vahetust, peab vahetama kaitsme. Kui selle tegevuse käigus
on võimalik kontakt sisemise juhtmestikuga, peab vahetuse sooritama kogenud elektrik.
39- Valgustit võib kasutada koos reostaadiga, väljaarvatud juhtudel kui kastutate säästupirni (PLCE). Küsige nõu kvalifitseeritud elektrikult
sobivat tüüpi reostaadi leidmiseks (eriti tähtis madalpingel (12V) töötavate valgustite puhul).
40- Valgusti töötab turvamuundajaga. Asendage purunenud muundaja ainult samade tehniliste näitajatega muundajaga. Konsulteerige
kvalifitseeritud elektrikuga või võtke ühendust valgusti müüjaga.
41- Valgusti rasketes tingimustes kasutamiseks (nt. ehitustel).
42- Valgusti on varustatud ajasti ja valgus-sensoriga. Miinimum and maksimum on näidatud ikoonil osas A.
43- Valgustit saab paigaldada maksimaalselt 6 meetri kõrgusele.
44- Tagamaks valgusti optimaalset tööd, paigaldage see ikoonil näidatud kõrgusele. Sensori maksimaalne ja minimaalne töökaugus on samuti
näidatud ikoonil osas A.
45- Sensori normaalne tööala jääb ikoonil näidatud piiridesse.
46- Valgusti peab olema paigaldatud horisontaalselt. Pikema kasutusea saavutamiseks ei tohi pirni nurk olla suurem kui 4°.
47- Paigaldamise käigus jälgige, et te ei puuriks läbi juhtme(te) ega seinas või laes oleva(te) takistus(t)e!
48- Kui valgusti paigaldatakse harukarbi peale seinas või laes, on kohustuslik katta karp kaanega (näiteks on see nõutud Hollandis).
49- Elektrijuhtmeid, mis jäävad valgusti ja paigalduspinna vahele, ei tohi kunagi kokku suruda ega väänata!
50- Valgustis sobib kasutada vaid peegel-esiosaga pirne.
51- Valgusti sisaldab osi, mis võivad kuumeneda.
52- See toode ei sobi kasutamiseks alla 14-aastastele lastele.
Valgustid – nagu ka kõik teised tooted sortimendis – on väljatöötatud, toodetud ja testitud vastavalt rangeimale Euroopa turvalisuse standardile
(EN 60.598 /
). Tootja annab tootmis- ja/või materjalivigadele garantii kuni 2 aastaks sisevalgustite puhul ja kuni 2 aastaks (kui toote
pakendil ei ole märgitud teisiti) välivalgustite puhul. Katkisele klaasile, patareidele ja elektripirnidele garantii ei laiene. Garantii ei laiene toodetele,
mida kasutatakse äärmuslikes tingimustes (mererannik, tööstuspiirkond, sage kokkupuude happeliste ainetega jne.). Garantiiperiood algab ostu
sooritamise hetkest ja kehtib ainult ostutšeki ettenäitamisel. Garantii ei kehti, kui valgusti paigaldusel ei ole järgitud juhiseid või kui valgustit on
parandatud või muudetud. Tootja ei ole vastutav kahjude eest, mis tekkisid valgusti vääral kasutamisel või paigaldamisel.
Tootja jätab endale õiguse muuta toodete disaini ja tehnilisi näitajaid.
Οδηγίες Ασφαλείας – Β’ Μέρος
EΛΛHNIKA
• Ο κατασκευαστής συνιστά την ορθή χρήση του εξοπλισμού φωτισμού! Γι’ αυτό ακολουθείτε πάντα τις παρούσες οδηγίες
προκειμένου να σιγουρευτείτε για την ορθή και ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού. Φυλάξτε τις οδηγίες για
μελλοντική αναφορά.
• Σβήνετε πάντα το ρεύμα πριν αρχίσετε την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή την επισκευή.
• Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο ή με τον πωλητή σας. Σιγουρευτείτε ότι συνδέετε πάντα
τα φωτιστικά σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. Ορισμένοι κανονισμοί ορίζουν ότι ο εξοπλισμός φωτισμού θα πρέπει να
εγκαθίσταται από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο (EG Part P για το Ηνωμένο Βασίλειο).
• Βιδώνετε πάντα σφικτά τις τελευταίες βίδες, ιδιαίτερα το εξάρτημα για καλωδίωση χαμηλής τάσης (12V) (κατά περίπτωση)
• Τηρείτε το σωστό χρώμα καλωδίου πριν την εγκατάσταση: μπλε (Ν), καφέ (L) και στην περίπτωση της κατηγορίας προστασίας Ι,
κίτρινο/ πράσινο (γείωση).
• Καθαρίζετε τον εσωτερικό φωτισμό με στεγνό πανί, μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά. Αποφεύγετε τη χρήση υγρών σε όλα τα
ηλεκτρικά μέρη.
• Παρακαλώ εγκαθιστάτε τα επιτοίχια φωτιστικά σε σημείο που δεν μπορούν να τα φτάσουν παιδιά.
• Αν το φωτιστικό βρίσκεται στερεωμένο σε μεταλλική επιφάνεια, η επιφάνεια αυτή θα πρέπει να συνδεθεί με προστατευτική γείωση ή
με τον αγωγό ισοδυναμικής σύνδεσης της εγκατάστασης.
• Λαμβάνετε πάντα υπόψη όλες τις τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού. Συγκρίνετε το εικονίδιο στην ετικέτα ταυτοποίησης του
φωτιστικού με τα εικονίδια στο Α’ Μέρος των Οδηγιών Ασφαλείας.
24
25
26
27
28
29
30
31
INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA - PARTE B
32
33
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising