Fellowes L125-A4 Datablad

Fellowes L125-A4 Datablad
RE
AD
Y
PO
WE
R
A6
A4
A5
A6
4R
A4
A6
4R
A4
RU
GR
DE
TR
IT
CZ
NL
SK
HU
SE
Läs dessa anvisningar innan du använder
apparaten.
PT
DK
BG
FI
RO
N0
HR
PL
SI
GB
FR
ES
40-42
4-6
3
TÜRKÇE
43-45
7-9
ČESKY
46-48
10-12
49-51
13-15
MAGYAR
52-54
ITALIANO
16-18
PORTUGUÊS
55-57
NEDERLANDS
19-21
58-60
22-24
61-63
DANSK
25-27
HRVATSKI
64-66
SUOMI
28-30
67-69
NORSK
31-33
POLSKI
34-36
37-39
B
F
RE
AD
Y
PO
WER
A6
A4
A5
A6
4R
A4
A6
4R
A4
D
A
1
4
3
READY
POWER
m
c
50
READY
A4
A5
POWER
A6
A5
A4
READY
A6
POWER
A6
A6
ER
A4
A4
A5
A6
POW
A5
A5
A5
A4
A4
5
6
READY
READY
7
8
A4
A5
POWER
POWER
READY
A6
A4
A5
A6
4R
A4
A6
4R
READY
READY
POWER
POWER
A6
A6
A5
9
READY
A6
A4
A5
A6
4R
A4
A6
4R
A4
3
A5
A4
A4
A4
GB
LAMINATOR CONTROLS
A
B
C
D
E
F
220-240V AC, 50/60Hz,
1.5A
300 Watts
66mm x 356mm x 158mm
1,3 Kg
0.02” / 0.4mm
FEATURES & TIPS
•
•
•
•
•
•
SETTING UP THE LAMINATOR
3.
8.
9.
HOW TO LAMINATE
Solution
Jamming
Damaged rollers or adhesive on rollers
FR
•
•
•
•
•
•
PRÉPARATION DE LA PLASTIFIEUSE
POUR PLASTIFIER
8.
9.
ES
CONTROLES DE LA PLASTIFICADORA
A
B
C
)
D
E
F
Ranura de entrada de bolsa / documento
Salida de bolsa / documento
Luz LED de encendido
4 minutos
aprox. 30 cm/min
(velocidad fija)
2
Luz (verde)
Sí
Sí
10
•
•
•
•
•
•
CONFIGURACIÓN DE LA PLASTIFICADORA
3.
8.
9.
11
Posible causa
La bolsa tiene ondas o burbujas
DE
BEDIENELEMENTE
A
B
C
D
E
F
220-240 V AC, 50/60 Hz,
1,5 A
300 Watt
66mm x 356mm x 158mm
1,3 kg
0,4mm
•
•
•
•
•
•
3.
9.
FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG
Problem
Folienstärke eventuell falsch.
ITALIANO
IT
COMANDI DELLA PLASTIFICATRICE
A
B
C
D
E
F
Sì
16
Auto
Shut
Off
•
•
•
•
•
•
COME PLASTIFICARE
8.
9.
17
18
NEDERLANDS
NL
BEDIENINGSKNOPPEN LAMINEERMACHINE
A
B
C
D
E
F
Technische gegevens
Spanning / Frequentie /
Stroomsterkte (amp.)
220-240 VAC, 50/60 Hz,
1,5 A
Elektrisch vermogen
300 watt
Afmetingen (HxBxD)
66mm x 356mm x 158mm
Netto gewicht
1,3 kg
Maximale documentdikte
(lamineercapaciteit)
0,02” / 0,4 mm
19
KENMERKEN & TIPS
•
•
•
•
•
•
INSTELLEN VAN LAMINEERMACHINE
3.
HOE TE LAMINEREN
9.
20
PROBLEEMOPLOSSING
Probleem
Hoes sluit het item niet volledig af
Item is te dik om te lamineren
Maximale documentdikte is ,40mm
Hoesdikte is onjuist
Vastloop
Druk op de ontgrendeling en trek de hoes er
handmatig uit
SV
På/av-knapp
Klarlampa (grön)
Frigöringsspak (
)
D
E
F
Ingångslucka för ficka/dokument
Utmatningsfack för ficka/dokument
Strömlampa (röd)
SPECIFIKATIONER
Kapacitet
Format
Inmatningsbredd
Tjocklek ficka (min.)
Tjocklek ficka (max.)
Uppvärmningstid (beräknad)
Lamineringshastighet
(+/- 5 %)
Antal valsar
Klarindikering
Frigöringsspak
Automatisk avstängning
9,5"/241 mm
A4 = 241 mm
75 mikron (per sida)
125 mikron (per sida)
4 minuter
Ca 30 cm/min.
(fast hastighet)
2
Lampa (grön)
Ja
Ja
Tekniska data
Spänning/Frekvens/
Ström (A)
Strömförbrukning
Mått (H x B x D)
Nettovikt
Max. dokumenttjocklek
(lamineringskapacitet)
220−240 V AC, 50/60 Hz
1,5 A
300 W
66mm x 356mm x 158mm
1,3 kg
0,02 tum/0,4 mm
VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR – SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS
− Maskinen är endast avsedd för inomhusbruk. Anslut maskinen till ett lättillgängligt uttag.
– För att förhindra elektrisk stöt ska du inte använda utrustningen nära vatten eller spilla vatten på utrustningen,
elkabeln eller vägguttaget.
DU SKA se till att maskinen står på ett plant underlag.
DU SKA INTE låta elkabeln komma i kontakt med heta
ytor.
DU SKA testlaminera papper och ställa in maskinen
DU SKA INTE låta elkabeln hänga från skåp eller hyllor.
innan slutlig laminering.
DU SKA avlägsna häftklamrar och andra metallföremål DU SKA INTE använda utrustningen om elkabeln är
innan lamineringen.
skadad.
DU SKA hålla maskinen på behörigt avstånd från värme DU SKA INTE försöka att öppna eller på annat sätt
och vatten.
reparera maskinen.
DU SKA INTE överskrida maskinens angivna kapacitet.
DU SKA stänga av maskinen efter varje användningstillfälle.
DU SKA INTE låta barn använda maskinen utan tillsyn
DU SKA koppla ur maskinen när den inte ska användas av en vuxen.
under en längre tid.
DU SKA INTE laminera vassa föremål eller
DU SKA använda fickor som är avsedda för användning metallföremål (t.ex. häftklamrar och gem).
med de relevanta inställningarna.
DU SKA INTE laminera värmekänsliga dokument (t.ex.
DU SKA hålla husdjur borta under användningen.
biljetter, ultraljud osv.) med varma inställningar.
DU SKA INTE laminera med självhäftande fickor vid
varma inställningar.
DU SKA INTE laminera en tom ficka.
22
Frigöringsfunktion
Aktivera frigöringsspaken på maskinens
baksida om du vill ta bort eller justera en ficka
under laminering. Fickan kan bara tas bort
från ingångsluckan när spaken har aktiverats.
Automatisk avstängning
Efter 30 minuter försätts maskinen automatiskt i autoavstängningsläge. Strömlampan
blinkar rött i fem minuter och släcks sedan.
Klarlampan släcks. Tryck på På/av-knappen
om du vill fortsätta att använda maskinen.
Maskinen återställs.
•
•
•
•
•
•
För bästa resultat bör Fellowes®-märkesfickor användas: 80–125 mikron.
Maskinen behöver inte någon carrier för att laminera.
Det är en carrier-fri maskin.
Lägg alltid det föremål som ska lamineras i en ficka av
rätt storlek.
Provlaminera alltid med en liknande storlek och tjocklek
innan den slutliga processen.
Förbered fickan och föremålen för laminering. Placera
föremålet mitt i fickan så att det vidrör den första
förseglade kanten. Kontrollera att fickan inte är för stor
för föremålet.
Om det behövs ska överloppsmaterial kring föremålet
putsas bort efter laminering och nedkylning.
1. Kontrollera att maskinen står på ett plant underlag. 3.
2. Kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme
Anslut maskinen till ett lättillgängligt vägguttag.
(minst 50 cm) bakom maskinen så att dokumenten
kan passera fritt igenom.
4. Slå på strömmen (på maskinens sida).
8.
5. Den röda strömlampan tänds. Maskinen värms upp.
6. När maskinen är klar att användas lyser den gröna 9.
klarlampan.
7. Placera dokumentet i den öppna fickan. Se till att
dokumentet är centrerat mot den förseglade änden.
Använd lämplig fickstorlek för dokumentet.
Se till att fickan förs in i maskinen med den
förseglade änden först. Håll fickan rakt och i mitten
av öppningen, inte på snedden. Använd inmatningsmarkörerna som vägledning.
Den laminerade fickan kan vara varm och mjuk när
den kommer ut ur maskinen. För att förhindra att
fickan fastnar ska du avlägsna den direkt. Låt fickan
svalna på en plan yta. Var försiktig när du arbetar
med varma fickor.
BEHÖVER DU HJÄLP?
Låt våra experter hjälpa dig att finna en lösning.
Kundtjänst ...
Ring alltid Fellowes innan du kontaktar din återförsäljare. Se emballagets baksida för kontaktuppgifter.
Registrera maskinen på www.fellowes.com/register så får du uppdateringar och ytterligare information.
23
Möjlig orsak
Lösning
Strömlampan (röd) lyser inte
Maskinen är inte påslagen
Starta maskinen (på maskinens sida och via
uttaget)
Klarlampan (grön) lyser inte trots att
det har gått en lång stund
Strömlampan blinkar rött och klarlampan (grön) är släckt
Klarlampan (grön) och strömlampan
(röd) har släckts
Flytta maskinen till ett svalare och torrare ställe
Fickan förseglar inte föremålet helt
Maskinen står på ett varmt eller fuktigt
ställe
Lamineringsmaskinen har växlat till det
automatiska avstängningsläget
Lamineringsmaskinen är i det automatiska avstängningsläget
Föremålet kan vara för tjockt för att
laminera
Fickan är vågig eller bubblig
Fickans tjocklek kan vara fel inställd
Lamineringsmaskinen hanterar fickor på
75–125 mikron
Fickan försvann i maskinen
Fickan sitter fast
Fickan användes med den ”öppna
änden” först
Fickan var inte centrerad vid inmatningen
Fickan var inte rak vid inmatningen
En tom ficka användes
Aktivera frigöringsspaken och dra ut föremålet
för hand
Skadade valsar eller lim på valsarna
Kör rengöringsark genom maskinen för att testa
och göra rent valsarna
Blockering
Fickan är skadad efter lamineringen
Tryck på På/av-knappen. Maskinen återställs
av sig själv
Tryck på På/av-knappen. Maskinen återställs
av sig själv
Maximal dokumenttjocklek är ,40mm
FÖRVARING OCH RENGÖRING
Stäng av maskinen och dra ut elkabeln. Låt maskinen svalna. Maskinens utsida kan rengöras med en fuktig trasa. Använd inte
lösningsmedel eller brandfarliga material för att putsa maskinen. Rengöringsark kan köpas och användas med maskinen. Kör arken
igenom maskinen när maskinen är varm för att avlägsna eventuella rester från valsarna. För optimal prestanda rekommenderas att
rengöringsark används regelbundet i maskinen. (Beställningskod för rengöringsark: #5320604)
PRODUKTREGISTRERING / GLOBAL GARANTI
Tack för att du köpt en Fellowes produkt. Gå in på www.fellowes.com/register för att registrera din produkt och läs om produktnyheter,
få feedback och erbjudanden. Produktinformationen finns på klassificeringsskylten som sitter på bak- eller undersidan av maskinen.
Fellowes garanterar att alla delar på lamineringsmaskinen är felfria vad gäller material och utförande i 1 år från den ursprungliga
kundens inköpsdatum. Om någon del är defekt under garantiperioden erbjuder Fellowes sig att efter eget gottfinnande bekosta en
reparation eller ett byte av den delen. Denna garanti gäller inte i händelse av vanvård, felaktig hantering eller obehörig reparation.
Eventuella implicita garantier, inklusive säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte, begränsas härmed i varaktighet till den vederbörliga garantiperioden som anges ovan. Fellowes ansvarar under inga omständigheter för eventuella följdskador som kan hänföras till
denna produkt. Denna garanti ger dig särskilda juridiska rättigheter. Du kan ha andra juridiska rättigheter, som skiljer sig från denna
garanti. Denna garantis varaktighet och villkor gäller globalt, förutom där andra begränsningar, restriktioner eller villkor kan gälla
enligt lokal lagstiftning. För mer information eller för service under denna garanti, var god kontakta Fellowes eller din försäljare.
W.E.E.E.
Denna produkt är klassificerad som elektrisk och elektronisk utrustning. Kommer det en tid när du måste
slänga denna produkt skall du se till att göra så i överensstämmelse med europadirektivet för avfallshantering
av elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) och i överensstämmelse med lokala föreskrifter relaterade till
detta direktiv.
För mer information om WEEE var god besök www.fellowesinternational.com/WEEE
24
DANSK
DK
)
D
E
F
KAPACITET
Ydeevne
220-240 V AC, 50/60 Hz
1,5 A
300 watt
66mm x 356mm x 158mm
1,3 kg
Effekt
Mål (HxBxD)
Nettovægt
Maks. dokumenttykkelse
(lamineringskapacitet)
0,4 mm
•
•
•
•
•
•
3.
nu.
26
Flyt maskinen til et køligere og tørt sted
Laminatormaskinen er slukket
automatisk
Laminatormaskinen er slukket
automatisk
Genstanden kan være for tyk til at
blive lamineret
Beskadigede ruller eller lim på rullerne
Maksimal dokumenttykkelse er ,40mm
SUOMI
FI
D
E
F
28
•
•
•
•
•
•
LAMINAATTORIN ASENNUS
3.
maan.
29
Tukos
NORSK
N
)
D
E
F
KAPASITET
Kapasitet
9,5" / 241 mm
A4 = 241 mm
75 mikroner (per side)
125 mikroner (per side)
4 minutter
ca. 30 cm/min.
(fast hastighet)
2
Lys (grønt)
Ja
Ja
•
•
•
•
•
•
KLARGJØRE LAMINERINGSMASKINEN
3.
6. Når maskinen er klar, lyser den grønne ”Klar”-
HVORDAN LAMINERE
opp.
lampen kontinuerlig.
9.
FEILRETTING
Problem
Mulig årsak
Laminatoren har gått i modusen
Automatisk avstenging.
Elementet kan være for tykt til å
lamineres
Posetykkelsen kan være feil
Laminatoren godtar poser på 75–125 mikron
33
POLSKI
PL
Tak
34
FUNKCJE I PORADY
•
•
•
•
•
•
3.
HOW TO LAMINATE
35
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Problem
36
RU
D
E
F
37
•
•
•
•
•
•
3.
8.
9.
38
Способ устранения
Нажмите на рычаг освобождения и извлеките
пакет вручную
39
GR
220-240 V AC,
50/60 Hz,
1,5 A
300 Watt
66mm x 356mm x
158mm
1,3 Kg
•
•
•
•
•
•
9.
41
Λύση
42
TÜRKÇE
TR
)
D
E
F
220-240V AC, 50/60Hz,
1,5A
300 Wat
66mm x 356mm x 158mm
1,3 Kg
0.02” / 0.4mm
Evet
•
•
•
•
•
•
LAMİNASYON MAKİNESİNİ AYARLAMA
kontrol edin.
9.
44
Çözüm
Laminasyon makinesi Otomatik Kapatma
moduna girmiştir
ČESKY
CZ
220-240V AC,
300 wattů
66mm x 356mm x
158mm
1,3 kg
46
VLASTNOSTI & TIPY
•
•
•
•
•
•
NASTAVENÍ LAMINÁTORU
3.
8.
47
48
SK
D
E
F
1,5 A
300 W
66mm x 356mm x
158mm
1,3 kg
•
•
•
•
•
•
NASTAVENIE LAMINÁTORA
POSTUP LAMINOVANIA
9.
50
Riešenie
Zaseknutie
MAGYAR
HU
LAMINÁLÓGÉP VEZÉRLŐI
A
B
C
D
E
F
220-240 V AC,
50/60 Hz, 1,5 A
300 Watt
66mm x 356mm x
158mm
1,3 kg
52
•
•
•
•
•
•
HOGYAN LAMINÁLJUNK
8.
9.
53
Max. dokumentumvastagság: ,40 mm
54
PORTUGUÊS
P
)
D
E
F
CAPACIDADES
Desempenho
•
•
•
•
•
•
1.
3.
4. Ligue o aparelho (interruptor situado na parte lateral do 8.
2.
9.
DETECÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Problema
O laminador encontra-se no modo de
encerramento automático
Encravamento
W.E.E.E.
Este equipamento está classificado como Equipamento Eléctrico e Electrónico. Caso seja necessário eliminar este
equipamento, certifique-se de que procede em conformidade com a Directiva Europeia relativa a Equipamento Eléctrico e
Electrónico (REEE) e de acordo com a legislação local relativa a esta directiva.
Para mais informações sobre a Directiva REEE, visite www.fellowesinternational.com/WEEE
57
BG
БУТОНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЛАМИНАТОРА
A
B
C
D
E
F
9.5” / 241 mm
A4 = 241 mm
75 микрона
(на страна)
125 микрона
(на страна)
4 минути
прибл. 30 cm/min
(фиксирана
220-240 V AC,
50/60 Hz, 1.5 A
300 вата
66mm x 356mm x
158mm
Нетно тегло
1,3 Kg
Максимална дебелина на документа
(капацитет на ламиниране)
0.02” / 0,4mm
58
•
•
•
•
•
•
НАСТРОЙВАНЕ НА ЛАМИНАТОРА
3.
2. Проверете дали има достатъчно пространство зад машината
(мин. 50 см), за да могат документите да преминават
свободно.
9.
59
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Проблем
RO
D
E
F
Da
Da
•
•
•
•
•
•
9.
62
63
HRVATSKI
HR
KONTROLE PLASTIFIKATORA
Sklopka uključeno/isključeno
LED-žaruljica pripravnosti (zelena)
)
Otpusna poluga (
A
B
C
D
E
F
64
•
•
•
•
•
•
3.
8.
9.
LED-žaruljica napajanja treperi crveno,
a LED-žaruljica pripravnosti (zelena) je
isključena
Folija nije potpuno zatvorila artikl
66
SI
D
E
F
ZMOGLJIVOST
Zmogljivost
•
•
•
•
•
•
3.
68
Napravo prestavite na hladnejše in bolj suho mesto
Lučka stanja pripravljenosti (zelena) in LED
za napajanje (rdeča) sta ugasnili
Maksimalna debelina dokumenta je lahko ,40 mm
69
+1-800-33-11-77
+1-800-665-4339
00-800-1810-1810
+001-800-514-9057
+1-800-955-0959
+61-3-8336-9700
+31-(0)-13-458-0580
+1-905-475-6320
+ 49-(0)-511-545-489-0
+34-91-748-05-01
+33-(0)-1-78-64-91-00
+39-071-730041
Japan
Korea
Malaysia
Polska
Russia
Singapore
United Kingdom
+81-(0)-3-5496-2401
+82-2-3462-2884
+60-(0)-35122-1231
+48-(22)-2052110
+7-495-280-7180
+65-6221-3811
+44-(0)-1302-836800
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement