Amprobe TH-1 Användarmanual

Amprobe TH-1 Användarmanual
Users Manual
• Mode d’emploi
• Bedienungshandbuch
• Manuale d’Uso
• Manual de uso
• Användarhandbok
TH-1
2
3
4
Symbols
�
�
�
�
5
6
7
TH-1
Au Canada
Amprobe Test Tools
Mississauga, Ontario L4Z 1X9
Tél. : 905-890-7600
8
9
10
Symboles
�
�
�
�
11
12
13
TH-1
In Kanada:
Amprobe Test Tools
Mississauga, ON L4Z 1X9
Tel.: 905-890-7600
14
15
16
Symbole
�
�
�
�
17
18
TH1_Rev002
© 2012 Amprobe Test Tools.
Tutti i diritti riservati.
19
TH-1
Canada
Amprobe Test Tools
Mississauga, ON L4Z 1X9
Tel: 905-890-7600
20
21
22
Simboli
�
Consultare il manuale
�
�
�
23
24
25
TH-1
26
27
28
Símbolos
�
�
�
�
29
30
Probmätare för relativ
luftfuktighet / temperatur
Användarhandbok
TH1_Rev002
© 2008 Amprobe Test Tools.
Med ensamrätt.
31
Svenska
TH-1
Begränsad garanti och ansvarsbegränsning
Denna Amprobe-produkt garanteras vara fri från felaktigheter i
material och utförande i ett år från inköpsdatum om detta inte
avviker från lokal lagstiftning. Denna garanti innefattar inte säkringar
och engångsbatterier, och inte heller skador som uppkommer som
en följd av olyckshändelser, försummelse, felaktig användning,
ändring, nedsmutsning eller onormala förhållanden eller onormal
hantering. Återförsäljare har inte rätt att lämna några ytterligare
garantier å Amprobes vägnar. Om du behöver service under
garantiperioden ska produkten, tillsammans med inköpsbevis, skickas
in till ett auktoriserat Amprobe Test Tools Service Center eller till en
återförsäljare eller distributör för Amprobe. Avsnittet Reparation
innehåller uppgifter om detta. DENNA GARANTI UTGÖR DIN ENDA
GOTTGÖRELSE. ALLA ANDRA GARANTIER – VARE SIG DESSA ÄR
UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE – INKLUSIVE
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE LÄMPLIGHETEN FÖR
ETT VISST SYFTE ELLER SÄLJBARHET, DEMENTERAS HÄRMED.
TILLVERKAREN ÄR EJ ANSVARIG FÖR NÅGRA SÄRSKILDA SKADOR,
INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR
ELLER FÖRLUSTER, SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV NÅGON ORSAK
ELLER TEORI. Vissa stater eller länder tillåter inte undantag eller
begränsningar av underförstådda garantier eller tillfälliga skador eller
följdskador, så denna ansvarsbegränsning gäller eventuellt inte dig.
Reparation
Alla mätverktyg som returneras för garantireparation eller reparation
utanför garantin eller för kalibrering ska åtföljas av följande: ditt
namn, företagets namn, adress, telefonnummer och inköpsbevis.
Inkludera dessutom en kort beskrivning av problemet eller den
begärda servicen och skicka också in mätsladdarna tillsammans
med mätaren. Betalning för reparation eller utbytesdelar som ej
faller under garantin ska ske med check, postanvisning, kreditkort
med utgångsdatum eller en inköpsorder med betalningsmottagare
Amprobe® Test Tools.
Reparationer och utbyten under garanti – Alla länder
Läs garantiuttalandet och kontrollera batteriet innan du begär
reparation. Defekta mätverktyg kan under garantiperioden returneras
till din Amprobe® Test Tools-distributör för utbyte mot samma eller
liknande produkt. Avsnittet “Where to Buy” på www.amprobe.com
innehåller en lista över distributörer i närheten av dig. Om du befinner
dig i USA eller Kanada och din enhet täcks av garanti kan du få den
reparerad eller utbytt genom att skicka in den till ett Amprobe® Test
Tools Service Center (se nästa sida för adresser).
Reparationer och utbyten ej under garanti – USA och Kanada
Enheter som kräver reparation, men som ej täcks av garanti i USA och
Kanada, ska skickas till ett Amprobe® Test Tools Service Center. Ring till
Amprobe® Test Tools eller kontakta inköpsstället för att få uppgifter
om aktuella kostnader för reparation och utbyte.
I USA Amprobe Test Tools Everett, WA 98203 Tel: 877-AMPROBE (267-7623) I Kanada
Amprobe Test Tools
Mississauga, ON L4Z 1X9
Tel: 905-890-7600
Reparationer och utbyten ej under garanti – Europa
Enheter i Europa, som ej täcks av garanti, kan bytas ut av din
Amprobe® Test Tools-distributör för en nominell kostnad. Avsnittet
“Where to Buy” på www.amprobe.com innehåller en lista över
distributörer i närheten av dig.
Adress för korrespondens i Europa*
Amprobe® Test Tools Europe
Beha-Amprobe GmbH
In den Engematten 14
79286 Glottertal, Tyskland
Tel: +49 (0) 7684 8009 - 0
www.amprobe.eu
*(Endast korrespondens – inga reparationer eller utbyten är
tillgängliga från denna adress. Kunder i Europa ska kontakta
respektive distributör.)
32
➊Två teckenfönster av LCD-typ
➋Prob med vridbart skyddshölje
➌På/av
➍Håll data
➎MIN/MAX
➏Återställ
➐Läge
➑Knapp för °C / °F
33
TH-1
Probmätare för relativ luftfuktighet /
temperatur
Symboler................................................................................................... 35
Inledning................................................................................................... 35
Uppackning och inspektion............................................................... 35
Användning.............................................................................................. 35
Automatisk avstängning.................................................................... 35
Byte av Batteri.......................................................................................... 36
Felsökning................................................................................................. 36
Specifikationer......................................................................................... 36
34
Symboler
�
Se handboken
�
Uppfyller kraven
i relevanta
australiensiska normer.
�
Överensstämmer
med EU-direktiven
�
Avyttra inte denna
produkt tillsammans
med osorterade,
vanliga sopor.
� Varning och försiktighetsanvisningar
Låt inte proben komma i kontakt med någon vätska. Detta kan
förorsaka permanenta skador.
Inledning
Tack för att du köpte probmätaren TH-1 för temperatur. Den här
mätaren har ett vridbart skyddshölje som skyddar sensorn när den inte
används.
Ett praktiskt instrument för mätning av temperaturer mellan -20 °C och
60 °C (4 ° till 140 °F), relativ luftfuktighet upp till 99 % och daggpunkt
(DP) eller våttemperatur (WB) för temperatur och luftfuktighet.
Uppackning och inspektion
1 x Probmätare TH-1 för temperatur
1 x batteri CR2032
1 x handbok Användning
1. Innan du använder mätaren ska du vrida skyddshöljet medurs eller
moturs för att frilägga sensorn.
2. Tryck på den gula strömknappen (ON/OFF) för att slå PÅ eller
stänga AV strömmen. Hela teckenfönstret visas under en sekund.
(Se Figur 1) Mätaren börjar mäta temperatur och luftfuktighet och
båda mätvärdena visas samtidigt. (Se Figur 2)
3. Tryck på HOLD (Håll) tills “HLD” visas för att frysa mätvärdet i
teckenfönstret. Tryck åter på HOLD för att annullera funktionen
HOLD och fortsätta mätningen. (Se Figur 3)
4. Tryck på MIN/MAX för att visa det minsta mätvärdet för den
faktiska mätningen (temperatur och relativ luftfuktighet). Tryck
åter på MIN/MAX för att visa det högsta mätvärdet. Tryck åter på
MIN/MAX för att återgå till mätning i realtid. (Se Figur 4)
5. Tryck på knappen °C / °F för att växla mellan grader Celsius och
grader Fahrenheit.
6. Tryck på MODE (Läge) för att växla mellan avläsning av “AIR”, “DP”
och “WB”.
7. Tryck på och håll ned RESET för att ta bort de aktuella
avläsningarna för MIN och MAX från minnet.
Automatisk avstängning
Mätaren stängs av automatiskt efter 20 minuter. Du kan åsidosätta
funktionen för automatisk avstängning genom att samtidigt trycka
på knapparna ON/OFF och HOLD. “n” visas i teckenfönstret. När “n”
visas ska du släppa knappen ON/OFF. Mätaren fortsätter nu att vara
aktiverad för användning under längre tidsperioder. (Se Figur 5)
35
Byte Av Batteri
1. Stäng av mätaren. Använd ett mynt för att öppna batteriluckan.
2. Lägg i batteriet (CR2032) så att sidan med “+” är vänd uppåt.
3. Sätt tillbaka locket.
Felsökning
STRÖMMEN PÅ MEN INGET VISAS I TECKENFÖNSTRET
• Se till att du trycker på knappen “ON/ OFF” i minst 100 mS.
• Kontrollera batteriet och byt ut det vid behov.
TECKENFÖNSTRET BLIR TOMT
• Kontrollera batteriets laddningsnivå innan teckenfönstret blir tomt.
Om indikatorn för låg batteriladdning visas ska du byta ut batteriet.
• Slå på mätaren genom att trycka på knapparna “ON/OFF+HOLD”
för att inaktivera funktionen för automatisk avstängning.
E02-Utanför gränsen för lägsta värde.
E03-Utanför gränsen för högsta värde.
E04-Kontrollera felmeddelande för ursprungliga data.
E11-Kalibrering krävs. Sensorn för luftfuktighet kan inte kalibreras av
användaren på grund av att speciella procedurer krävs. Kontakta ett
behörigt center för service.
E33-Returnera mätaren för reparation.
Specifikationer
Storlek: 17,5 cm x 4,2 cm x 1,6 cm (6,89 tum x 1,65 tum x 0,63 tum)
Batteri: 150 timmar
Strömförbrukning: < 2.0mA
Sensor: Elektronisk kapacitanssensor av polymerfilm
Range:
Relativ luftfuktighet: 0 till 100%
Temperatur: -20 till 50°C (-4 till 122°F)
DP/WB: -20 till 59,9°C / ±5 till 59,9°C (-4 till 139,8°F / 23 till 139,8°F)
Noggrannhet:
Relativ luftfuktighet: ±4% från 10 till 95% relativ luftfuktighet och
+5 % för annat intervall för relativ luftfuktighet @ 25°C / 77°F
Temperaturkoefficient: 0,1 x (specificerad noggrannhet) / °C ( < 25 °C
or > 25 °C)
Temperatur: ±0,6°C / ±1°F
Upplösning: 0,1%, 0,1 °C / 0,1 °F
Mätaren uppfyller följande normer:
EN 50081-1/1992 : EN 55022
EN 50082-1/1997 : EN 55024
(EN 61000-4-2/-3/-8, ENV 50204)
36
FIG-1
FIG-2
FIG-3
37
Press MIN/MAX
Again
Press MIN/MAX
Again
FIG-4
FIG-5
38
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Swedish were displayed