Jamo S406BEU Datablad

Jamo S406BEU Datablad
S 40
S 406 / S 408
S 402 / S 403
2
S 402 / S 403
2 M / 6 ft
3
S 406 / S 408
4
S 402
S 403
3
SC 4600
2
1
5
-
6
+
7
Large
8
S 40CEN / S 40CEN.2
Small
Large
Type ....................................................................S 408
S 402 / S 403
9
Type ....................................................................S 403
Type ........................................................... S 40 SUB
www.jamo.com
10
English
Dansk
Garantiens omfang
11
Garantieumfang
12
Svenska
Garantievoorwaarden
Garantins omfattning
Garantiperioden gäller från det datum då produkten är
inköpt. Garantin gäller enligt följande tidsperioder.
• 2 år för elektronik ( strömförsörjning, slutsteg etc )
• 7 år för andra delar ( kabinett, element etc )
Vid garantiförfrågan, kontakta din återförsäljare.
Om du behöver service under garantiperioden, skall du
bifoga originalkvittot.
Fel som täcks av garantin:
Med undantag av nedanstående fel, täcker garantin alla
produktions- och materialfel på produkten.
Fel som inte täcks av garantin:
• Fel som uppstått på grund av olyckor, oaktsamhet,
normalt slitage, felaktig skötsel, spänningsvariationer,
överbelastning, åsknedslag och andra force major
händelser.
• Fel som uppstått genom okorrekt installering eller
handhavande.
• Fel som uppstått genom modifierings/
reparationsförsök utförda av en icke auktoriserad
serviceverkstad.
• Fel som uppstått genom användning av icke
originaldelar.
• Fel på produkter med ändrade eller försvunna serienummer.
• Andra fel som uppstår genom omständigheter
utanför tillverkarens kontroll.
Transportkostnader för service omfattas ej av garantin.
Leverantören är endast skyldig att reparera eller byta ut
defekta delar eller produkter och är inte ansvarig för
indirekta förluster eller skador i samband användningen
av produkten. Ett byte får inte överskrida värdet av produkten som omfattas av garantin.
I den mån bifogade villkor, inklusive begränsning av
skadeersättning, inte överensstämmer med gällande
bestämmelser i det land som kunden vistas, har de
sistnämnda företräde.
13
Italiano
Garanzia
14
Suomi
15
16
17
18
7
7
19
20
21
22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Swedish were displayed