عربية - Wehkamp
Nederlands
English
Français
Deutsch
Español
Italiano
Svenska
5
9
13
17
22
26
31
35
39
43
47
51
59
4
5
14
6
15
9
2
10
7
8
11
3
12
1
13 (2x)
13
A1
2
5
16
5
16
4
14
14
5
2
1
17
17
17
18
3
17
19
18
4
A2
B
20
11
10
10
C1
C2
3
21
15
4
4
E
D
F
4
5
6
7
8
9
EN
EN
10
11
EN
12
13
FR
Conseils d’usage (fig. A - D)
FR
14
15
FR
FR
16
17
DE
DE
18
19
DE
DE
20
DE
21
ES
22
23
ES
ES
24
25
ES
IT
26
27
IT
IT
28
29
IT
IT
30
Gratulerar!
• Montera hållaren för ångmunstycket (5) på
teleskopstången (6).
• Dra fast ångslangen (2) i ångslang­anslut­ningen
(3).
• Haka fast ångmunstycket (4) i hållaren för
ångmunstycket (5).
Du har valt en produkt från Princess. Vårt mål
är att kunna erbjuda kvalitetsprodukter med
en smakfull design till ett överkomligt pris.
Vi hoppas att du kommer att få glädje av denna
produkt i många år.
Montering av klädhängaren (fig. B)
• Håll klädhängaren (14) som visas och för in
den i hållaren för ångmunstycket (5). Tryck
fast kroken (16) i hållaren för ångmunstycket
(5).
• Dra armarna (17) utåt tills stängerna (18)
är i linje med varandra.
• Tryck det fasta röret (19) på stången (18)
tills det snäpper fast.
Din 332834 Princess klädångare har designats
för ångning av kläder och tyg för utslätning av
veck och skrynklor. Apparaten är bara avsedd
för inomhusbruk. Apparaten är endast lämpad
för hushållsbruk.
1.På/av-brytare / På/av-indikator
2.Ångslang
3.Ångslanganslutning
4.Ångmunstycke
5.Hållare för ångmunstycke
6.Teleskopstång
7.Stånganslutning
8.Låsknapp (teleskopstång)
9.Klämmor (teleskopstång)
10.Vattenbehållare
11.Öppning för påfyllning av vatten
12.Öppning för uttömning av vatten
13.Hjul
14.Klädhängare
15.Tygborste
Användning
Första användningen
• Rengöra apparaten. Se avsnittet
”Rengöring och underhåll”.
Montering (fig. A)
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Före montering, slå av apparaten och dra
ut nätkontakten från vägguttaget.
- Kontrollera att teleskopstången är helt
utdragen för att få ett fritt ångflöde.
• Ta bort vattenbehållaren (10) från
apparaten.
• Ta bort locket (20).
• Fyll vattenbehållaren (10) med erforderlig
mängd vatten genom öppningen för
påfyllning av vatten (11).
• Sätt på locket (20).
• Placera vattenbehållaren (10) i apparaten.
• Placera vattenbehållaren (10) i apparaten.
• Placera teleskopstången (6) i
stånganslutningen (7). Vrid låsknappen (8)
medurs för att låsa teleskopstången (6).
• Släpp upp klämmorna (9). Ställ in teleskop­
stången (6) till maximal höjd. Lås klämmorna
(9).
31
SV
Påfyllning av vattenbehållaren (fig. C)
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Innan du börjar fylla vattenbehållaren,
slå av apparaten och dra ut nätkontakten
från vägguttaget.
Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande
detaljer:
- Använd inte apparaten utan vatten i vatten­
behållaren.
- Vi rekommenderar att vattenbehållaren fylls
på med en blandning av 50% kranvatten och
50% destillerat vatten, speciellt på platser med
hårt vatten. Detta för att förhindra bildning
av kalkbeläggningar.
- Fyll endast på vattenbehållaren med kallt
vatten.
- Använd inte kolsyrat vatten eller andra
vätskor till att fylla vattenbehållaren.
Tips för användning (fig. A - D)
Tillbehör (fig. A & E)
• Placera apparaten på ett plant, stabilt och
värmetåligt underlag.
• Ta bort vattenbehållaren (10) från apparaten.
Fyll på vattenbehållaren (10) med den önskade
mängden vatten. Placera vattenbehållaren
(10) i apparaten.
• Haka fast ångmunstycket (4) i hållaren för
ångmunstycket (5).
• Anslut nätkontakten till vägguttaget.
• För att slå på apparaten, vrid på/av-brytaren
(1) medurs. På/av-indikatorn (1) tänds.
Apparaten börjar värmas upp.
Tygborste (fig. E)
Tygborsten (15) amvänds till att öppna tygets
väv för bättre ånggenomträngning.
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Före montering av tillbehöret, slå av apparaten,
dra ut nätkontakten från vägguttaget och
vänta tills apparaten har svalnat.
SV
• Fäst tygborsten (15) på ångmunstycket (4)
genom att rikta in nedre delen av tygborsten
mot botten på ångmunstycket. Tryck
försiktigt fast övre delen av tygborsten (15) på
ångmunstycket (4) tills det snäpper på plats.
• Borsta försiktigt det område som ska ångas
med kornen eller ludden från tyget.
• Flytta ångmunstycket (4) i vertikal riktning,
med början högst upp på klädesplagget
och sedan successivt nedåt.
• Ta bort tygborsten (15) från ångmuns­tycket
(4) genom att trycka på fliken (21) och dra
tygborsten (15) framåt.
Obs: Låt ångmunstycket (4) hänga kvar på hållaren
till ångmunstycket (5) under uppvärmnings­
processen.
• Vänta i ca 45 sekunder tills ångmunstycket
(4) börjar släppa ut ånga. Apparaten är
klar att användas.
• Ta bort ångmunstycket (4) från hållaren för
ångmunstycket (5) med ångöppningarna
riktade bort från dig.
• Häng klädesplagget på klädhängaren (14).
• Håll ångmunstycket (4) med ångöppningarna
riktade bort från dig.
• Vidrör klädesplagget lätt med ångmunstycket
(4). Flytta ångmunstycket (4) i vertikal riktning,
med början högst upp på klädesplagget
och sedan successivt nedåt (fig. D).
Rengöring och underhåll
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Före rengöring eller underhåll, dra ut nät­
kontakten från vägguttaget och vänta tills
apparaten har svalnat.
- Sänk inte ned apparaten i vatten eller någon
annan vätska.
Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande
detaljer:
- Använd inte aggressiva eller slipande
rengörings­medel vid rengöring av apparaten.
- Använd inte vassa föremål vid rengöring av
apparaten.
Obs: Apparaten kan ge i från sig ett gurglande
ljud vid användning, vilket är en normal följd
av kondensering. Om du hör ett gurglande ljud,
håll då ångslangen (2) i upprätt läge så att den
överflödiga fukten rinner tillbaka till vatten­
behållaren.
• Om nödvändigt, fyll på med vatten i vatten­
behållaren (10).
• När processen är klar, ta bort klädesplagget
från klädhängaren (14) och häng ångmun­s­
tycket (4) på hållaren för ångmunstycket (5).
• För att slå av apparaten, vrid på/av-brytaren
(1) moturs. På/av-indikatorn (1) släcks.
Ångmunstycket (4) slutar släppa ut ånga.
• Dra ut nätkontakten från vägguttaget.
• Låt apparaten svalna helt.
• Kontrollera apparaten regelbundet med
avseende på eventuella skador.
• Kontrollera vattenbehållaren regelbundet
med avseende på eventuella läckage.
• Rengör apparaten efter varje användning:
- Håll ångslangen i ett vertikalt läge så att
det kondenserade vattnet kan flyta tillbaka
till vattenbehållaren.
32
- Ta bort ångslangen.
- Töm vattenbehållaren genom att tappa ut
vattnet genom öppningen för uttömning
av vatten till ett avlopp.
- Montera ångslangen.
- Ta bort kalkbeläggningar och andra
föroreningar från ångmunstycket med
en fuktad trasa och ett rengöringsmedel
utan slipmedel.
- Rengör höljet med en mjuk, fuktig trasa.
• Förvara apparaten så som visas (fig. F) på
en torr och frostfri plats, utom räckhåll för
barn.
• Låt apparaten svalna helt.
• Töm vattenbehållaren (10) genom att tappa
ut avkalkningsmedlet genom öppningen
för uttömning av vatten (12) till ett avlopp.
• Skölj apparaten noggrant med rent vatten.
• Torka apparaten ordentligt med en ren,
torr trasa.
Säkerhetsanvisningar
Avkalkning av apparaten (fig. A)
Apparaten måste avkalkas regelbundet.
|Om apparaten måste avkalkas, använd då ett
lämpligt avkalkningsmedel. Lämpligt avkalknings­
medel finns tillgängligt på vår serviceverkstad.
Obs: Princess påtar sig inget ansvar för skador
orsakade av avkalkningsmedel. Skador orsakade
av bristande avkalkning av apparaten täcks inte
av garantin.
Innan du börjar, ber vi dig att mycket noga
beakta följande detaljer:
- Före avkalkning av apparaten, dra ut nät­
kontakten från vägguttaget och vänta tills
apparaten har svalnat.
- Sänk inte ned apparaten i vatten eller någon
annan vätska.
Innan du börjar, ber vi dig att beakta följande
detaljer:
- Var försiktig vid avkalkning av apparaten för
att förhindra skador på möbler och kläder.
- Använd inte citronsyra till avkalkning av
apparaten.
• Fyll vattenbehållaren (10) med ett lämpligt
avkalkningsmedel.
• Anslut nätkontakten till vägguttaget.
• För att slå på apparaten, vrid på/av-brytaren
(1) medurs. På/av-indikatorn (1) tänds.
Apparaten börjar värmas upp.
• Låt apparaten gå i 10 minuter utan att ånga
kläder.
• För att slå av apparaten, vrid på/av-brytaren
(1) moturs. På/av-indikatorn (1) släcks.
• Dra ut nätkontakten från vägguttaget.
33
SV
Allmän säkerhet
• Läs noggrant igenom handboken före
användning. Behåll handboken för framtida
behov.
• Använd bara apparaten och tillbehören för de
avsedda ändamålen. Använd inte apparaten
och tillbehören för andra syften än de som
beskrivs i handboken.
• Använd inte apparaten om någon del eller
tillbehör är skadat eller defekt. Om någon
del eller tillbehör är skadat eller defekt, måste
den bytas av tillverkaren eller behörig
serviceverkstad.
• Barn bör övervakas för att säkerställa att
de inte leker med apparaten.
• Om barn eller personer med fysiska,
sensoriska, mentala eller motoriska problem
eller personer som saknar erfarenhet och
kunskap använder apparaten kan det
innebära risker. Personer som ansvarar för
deras säkerhet bör ge uttryckliga anvisningar
eller övervaka användningen av apparaten.
• Använd inte apparaten nära badkar, duschar,
bassänger eller andra kärl som innehåller
vatten.
• Sänk inte ned apparaten i vatten eller någon
annan vätska. Om apparaten hamnar i vatten
eller någon annan vätska får inte apparaten
tas bort med händerna. Dra omedelbart ut
nätkontakten från vägguttaget. Om apparaten
hamnar under vatten eller någon annan
vätska får den inte användas igen.
• Denna apparat är avsedd att endast användas
för hushållsbruk och liknande tillämpningar
som personalkök i affärer, kontor och andra
arbetsmiljöer; bondgårdar; av kunder på
hotell, motell och andra miljöer av bostadstyp;
miljöer av typen ”rum och frukost”.
El-säkerhet
• Häng alltid upp apparaten med hjälp av
ångmunstycket. Häng inte upp apparaten
med hjälp av ångslangen.
• Rikta inte ångmunstycket mot dig själv eller
andra personer när det används.
• Ånga inte klädesplagg medan du eller någon
annan har dem på sig.
• Var försiktig med het ånga så att du undviker
brännskador.
• Apparatens åtkomliga ytor kan bli mycket
heta vid användning. Vidrör inte de åtkomliga
ytorna. Vidrör endast handtagen när de
åtkomliga ytorna är heta.
• Vidrör inte ångmunstycket. Ångmunstycket
blir mycket hett när det används.
• Se till att dina händer är torra innan du rör
vid apparaten.
• Flytta inte apparaten genom att dra
i ångslangen. Flytta alltid apparaten genom
att hålla i teleskopstången.
• Slå av apparaten och låt den svalna innan
den lämnas obevakad och före byte, rengöring
eller inspektion av någon del av apparaten.
SV
• Före användning, kontrollera alltid att
spänningen i det använda nätuttaget
överensstämmer med den som anges på
märkplåten.
• Apparaten är inte avsedd att användas
med hjälp av en yttre timer eller separat
fjärrstyrningssystem.
• Anslut apparaten till ett jordat vägguttag.
Om nödvändigt, använd en jordad
förlängningskabel med lämplig diameter
(minst 3 x 1 mm2).
• För ytterligare skydd, installera en jordfels­
brytare (RCD) med en nominell felström som
inte överskrider 30 mA.
• Kontrollera att vatten inte kan komma in
i kontaktstiften på nätkabeln eller
förlängnings­kabeln.
• Nysta alltid upp nätkabeln och förlängnings­
kabeln helt.
• Kontrollera att nätkabeln inte hänger över
en bordskant och att den inte kan fastna
av misstag eller trampas på.
• Håll nätkabeln borta från hetta, olja och
skarpa kanter.
• Använd inte apparaten om nätkabeln eller
nätkontakten är skadad eller defekt.
Om nätkabeln eller nätkontakten är skadad
eller defekt, måste den bytas av tillverkaren
eller behörig serviceverkstad.
• Dra aldrig i nätkabeln när du ska lossa
nätkontakten från nätuttaget.
• Lossa nätkontakten från nätuttaget när
apparaten inte används, före montering
eller demontering och före rengöring och
underhåll.
Friskrivning
Specifikationer kan bli föremål för ändringar
utan föregående meddelande.
Säkerhetsanvisningar för
klädångare
• Använd inte apparaten utomhus.
• Bär inte apparaten medan den används.
Apparaten är bara avsedd för stationär
användning.
• Flytta bara ångmunstycket i vertikal riktning,
med början högst upp på klädesplagget
och sedan successivt nedåt. Flytta inte
ångmunstycket i horisontell riktning.
Flytta inte ångmunstycket bakåt.
34
Tillykke!
35
DA
DA
36
37
DA
Elektrisk sikkerhed
DA
38
Gratulerer!
39
NO
NO
40
41
NO
NO
42
43
FI
44
45
FI
FI
46
47
PT
PT
48
49
PT
Segurança eléctrica
PT
50
Χρήση
51
EL
EL
52
53
EL
EL
54
EL
55
‫‪56‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪AR‬‬
‫‪57‬‬
‫‪58‬‬
‫‪AR‬‬
‫تهانينا!‬
‫‪AR‬‬
‫‪59‬‬
08/11
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising

Languages

Only pages of the document in Swedish were displayed