Bifinett KH 1120 Användarmanual

Bifinett KH 1120 Användarmanual
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 1
KH1120
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 2
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 3
D
Seite:
4
Strona:
8
Sivu:
12
S
Användar- och Säkerhetsanvisning
Sidan:
16
Strana: 20
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 4
4
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 5
5
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 6
a
b
6
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 7
7
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 8
8
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 9
9
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 10
a
b
10
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 11
11
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 12
12
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 13
13
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 14
a
b
14
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 15
15
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 16
Smörgåsgrill KH 1120
... med din nya
Bifinett smörgåsgrill!
Smörgåsgrillen använder du för att hemma
tillaga varma fyllda smörgåsar.
Tekniska data
Utgåva: September 2003
Mått (b x h x d) . . . . . . . . . . 23 x 10 x 23 cm
Vikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 kg
Tillåten spänning . . . . . . . . . . . 230 V / 50 Hz
Nätkabelns längd . . . . . . . . . . . . . . . 100 cm
Effekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 W
För din
egen säkerhet
• Läs noga igenom denna bruksanvisning
innan du första gången använder din
smörgåsgrill.
• Förvara bruksanvisningen på ett lämpligt
ställe i närheten av apparaten. Om du
överlämnar apparaten till någon annan
person ska bruksanvisningen följa med.
• Använd endast smörgåsgrillen för
avsett ändamål och i överensstämmelse med denna bruksanvisning.
Undvik elolycksfall genom att
iaktta följande
• Smörgåsgrillen får endast användas i
torra utrymmen inomhus. Se till att vatten
inte stänker på apparaten – även när den
är frånkopplad.
• Använd endast apparaten om nätspänningen överensstämmer med
apparatens spänning (230 V och 50 Hz).
• Anslut inte apparaten till ett grenuttag till
vilket samtidigt andra elektriska apparater
är anslutna eftersom det kan leda till överbelastning av strömkretsen.
• Stäng alltid av apparaten efter att du
använt den. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
• Se till att vatten inte kommer in i
apparaten när du gör ren den. Rengör inte
apparaten under rinnande vatten. Sänk
aldrig ner apparaten i vatten.
• Se till att nätkabeln inte skadas och att
den inte kommer i kläm samt inte är i
närheten av varma föremål. Låt inte nätkabeln hänga löst ner från bord eller
arbetsbänk.
• Öppna aldrig apparatens hölje.
• Använd aldrig apparaten om nätkabeln
eller stickkontakten är skadad eller om
det kommit in vatten i apparaten. Om så
är fallet ska apparaten repareras.
• Reparationer får endast utföras av
serviceverkstad som är auktoriserade av
tillverkaren eller av annan verkstad som
har erforderliga kunskaper (se Reparation
och service).
16
26.09.2003
11:44 Uhr
Undvik risker för brand och
olycksfall genom att
• Placera smörgåsgrillen på ett jämnt,
strävt och värmebeständigt underlag och
inte på eller bredvid andra apparater som
kan avge mycket värme (t.ex. brödrost,
spis).
• Använd inte apparaten i närheten av lätt
antändliga föremål som t.ex. under
gardiner eller bredvid hushållsrullar.
• Även när du följer anvisningarna blir vissa
apparatdelar mycket varma (t.ex. det övre
och undre höljet). Se till att du inte vidrör
dessa ytor förrän du har stängt av
apparaten och den har svalnat helt.
• När smörgåsgrillen är i drift kan du utan
risk öppna och stänga den med det
värmeisolerade handtaget.
Seite 17
Innan första användning
1. Ta ut smörgåsgrillen ur förpackningen. Ta
bort allt extra förpackningsmaterial t.ex.
folie och kabelband.
2. Läs denna bruksanvisning noggrant.
3. Placera apparaten enligt
säkerhetsanvisningarna.
Första gången smörgåsgrillen värms
upp kan det bildas gaser. Dessa gaser
är inte skadliga för hälsan men de kan
påverka smaken på dina smörgåsar
negativt.
Vi rekommenderar därför att du innan
du första gången ska laga smörgåsar:
Värmer upp smörgåsgrillen en gång i
flera minuter utan att det finns mat i
den.
• Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när
den används. Se till att barn och svaga
personer inte ensamma använder
apparaten.
• Låt apparaten svalna helt, efter att du
stängt av den, innan du rengör och ställer
undan den.
Undvika skador på apparaten
• Använd endast en plast- eller träspade
eller annat lämpligt ickemetalliskt föremål
för att ta upp dina smörgåsar. På så sätt
förstörs inte smörgåsgrillens ”släpp lätt”
yta.
• Använd därför vid rengöring – av samma
skäl – inte starka rengöringsmedel och
spetsiga föremål.
17
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 18
Grilla smörgåsar
Vi rekommenderar att du förbereder
ingredienserna till smörgåsarnainnan
du slår på apparaten.
Vidare rekommenderar vi att
duanvänder rostbröd till
smörgåsarna.Förutom vanligt rostbröd
kan du provaatt använda fullkornsrostbröd.
a
6. Öppna locket så långt det går och lägg
in de förberedda ingredienserna i rätt
ordning:
• Stryk lite smör eller annat fett på ena
sidan av en brödskiva.
• Lägg brödskivan med den infettade
sidan nedåt på den undre grillytan.
• Lägg nu de andra ingredienserna på
brödet.
• Stryk nu fett eller dylikt på en andra
brödskiva och lägg den ovanpå. Nu
ska den infettade sidan vara vänd
uppåt mot den övre grillytan.
b
Se till att fyllningen är jämt fördelad.
7. Stäng locket försiktigt tills du hör att
låset på handtaget stänger.
c
1. Öppna smörgåsgrillens lock. Dra låset
på handtaget (c) framåt och fäll upp
locket så långt det går. Ta bort eventuellt
damm från grillytan med en torr trasa.
2. Fetta in grillytan med lite matolja eller
smör.
3. Stäng smörgåsgrillens lock. Apparaten
är stängd när det hörs att låset på handtaget (c) har gått i ingrepp.
4. Sätt stickkontakten i ett eluttag och slå
på apparaten.
Smörgåsgrillen värms nu upp direkt. Den
röda lampan ”POWER" (a) på locket är
tänd.
5. Vänta ca 4 minuter tills den gröna
lampan "READY" (b) är tänd. Den visar
att uppvärmningen är klar. Apparaten har
nu uppnått drifttemperaturen.
18
Din smörgås grillas nu.
Under tillagningen kan det hända att den
gröna lampan ”READY” (b) tidvis är
släckt eftersom den inbyggda termostaten kontinuerligt reglerar temperaturen.
8. Öppna smörgåsgrillen efter ca 2-3
minuter. Kontrollera att din smörgås har
fått den rätta bruna färgen.
Beroende på ingrediensernas mängd
och typ och din egen smak varierar
tillagningstiden för dina smörgåsar.
Prova olika tillagningstider.
9. Ta ut dina smörgåsar med en träspade
eller ett annat lämpligt ickemetalliskt
föremål.
26.09.2003
11:44 Uhr
10. Om du ska laga fler smörgåsar stäng
locket och upprepa stegen 5 till 9.
11. Stäng av smörgåsgrillen genom att dra
ut stickkontakten från eluttaget. Båda
lamporna slocknar.
12. Öppna locket så mycket det går. Se upp
för heta delar på apparaten! Låt
apparaten svalna helt och rengör därefter
grillytorna t.ex. med en fuktig trasa.
Rengöring & skötsel
Dra ut stickkontakten och
vänta tills apparaten svalnat
helt innan du rengör den.
Rengör aldrig apparaten
under rinnande vatten och
doppa inte heller ner den i
vatten.
Använda inga starka rengöringsmedel eller spetsiga
föremål.
För att inte förstöra smörgåsgrillens ”släpp
lätt” yta ska du för rengöring uteslutande
använda en trasa som du fuktat med varmt
vaten. Eftertorka med en torr trasa.
För utvändig rengöring av apparaten räcker
det också med en fuktig trasa. Se till att alla
delar på smörgåsgrillen är helt torra innan
du använder den igen.
Seite 19
Förvaring
Smörgåsgrillen kan förvaras liggande eller
stående.
Smörgåsgrillen har en inbyggd sladdvinda
på höljets undersida. När apparaten inte
används kan du linda upp nätsladden här.
På så sätt undviker du att sladden kommer i
kläm eller blir smutsig eller att den utgör en
risk genom att hänga ned.
Garanti,
reparation & service
Vi lämnar tre års garanti på smörgåsgrillen
från försäljningsdagen i enlighet med våra
försäljningsvillkor under förutsättning att
användning och skötsel har skett på ett
korrekt sätt.
För att smörgåsgrilen ska kunna användas
under lång tid ska du följa anvisningarna
under Rengöring & skötsel.
Om din smörgåsgrill mot förmodan inte
fungerar korrekt ska den repareras av en
serviceverkstad som är auktoriserad av tillverkaren eller annan verkstad som har
erforderliga kunskaper. Kontakta vår kundservice. Adressen finner du på det bifogade
garantibladet.
Avfallshantering
Avfallshantera smörgåsgrillen på ett
miljömässigt och korrekt sätt. Följ gällande
lokala anvisningar och föreskrifter.
Undvik att lekande barn kommer till
skada genom att göra apparaten
obrukbar innan den avfallshanteras.
Ta bort stickkontakten.
19
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 20
20
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 21
21
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 22
a
b
c
22
26.09.2003
11:44 Uhr
Seite 23
23
26.09.2003
11:44 Uhr
www.kompernass.com
IDNr. E4034-250903
Seite 24
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Swedish were displayed