advertisement

Duracraft DF130E Series Användarmanual | Manualzz
GB
CZ
DE
DK
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IT
NL
NO
PL
PT
SE
SI
FAN HEATER
User instructions
OTOPNý VENTILÁTOR
Návod k použití
HEIZLÜFTER
Gebrauchsanweisung
Varmeblæser
Betjeningsvejledning
Termoventilador
Instrucciones de uso
LÄMPÖPUHALLIN
Käyttöohje
Radiateur soufflant
Mode d’emploi
VENTILATORSKA GRIJALICA
Upute za uporabu
HŐSUGÁRZÓ
Használati utasítás
Termoventilatore
Istruzioni per l’uso
VENTILATORKACHEL
Gebruiksaanwijzing
VARMEVIFTE
Bruksanvisning
TERMOWENTYLATOR
Instrukcja obsługi
AQUECEDOR ELÉCTRICO
Manual do utilizador
Värmefläkt
Bruksanvisning
KALORIFER Navodilo za uporabo
DF130E
DF130E
Contents
4
English
Obsah
6
Česky
8
10
DANSK
ÍNDICE
12
14
SUOMI
16
18
20
HRVATSKI 22
24
26
28
NORSK
30
POLSKI
32
Innehållsförteckning
34
36
3
4
5
2
1
6
7
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
ČESKY
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Likvidace
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
TEILE 1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
DANSK
DANSK
DELE
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
10
11
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Orificio de salida de aire
Interruptor de termostato Conmutador de Ajustes
A ( ) apagado
B ( ) aire frío
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Indicador de luz
Asidero de transporte
Orificio de entrada de aire
Cable de alimentación
12
Limpieza
CONDICIÓN DE COMPRA
13
SUOMI
SUOMI
TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
14
15
CONSIGNES IMPORTANTES DE SECURITE
Elimination
1.
2.
3.
4.
5. 6.
7.
16
17
ΜΕΡΗ
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
A
B
C
D
1.
2.
3.
3.
1.
4.
2.
3.
19
HRVATSKI
HRVATSKI
VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Otvor za ispuh zraka
Podešavač termostata
Prekidač Postavki
A ( ) isklj
B ( ) hladan zrak
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Pilotska lampica
Ručka za nošenje
Otvor za ispuh zraka
Strujni kabel
20
21
MAGYAR
MAGYAR
ALKOTÓELEMEK
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
22
23
ITALIANO
ITALIANO
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
24
25
NEDERLANDS
NEDERLANDS
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Oververhittingsbeveiliging voor het verwarmingstoestel
26
KOOPVOORWAARDE
27
NORSK
NORSK
KOMPONENTER
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
28
29
POLSKI
POLSKI
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
30
31
PORTUGUÊS
PORTUGUÊS
IMPORTANTES INSTRUÇÕES de SEGURANÇA
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
32
Limpeza
CONDIÇÃO DE COMPRA
33
KOMPONENTER
Överhettningsskydd till värmeapparaten
Hantering som avfall
1. I nnan du använder apparaten, läs noga igenom alla
instruktionerna och använd den endast i enlighet med dessa.
2. Denna apparat är inte avsedd för användning av personer
(inklusive barn) med reducerade fysiska, sensoriska eller
mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap,
såvida de inte har fått tillsyn eller handledning i hur man
använder apparaten av en säkerhetsansvarig bland personalen. Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med
apparaten.
3. Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk, inte för
utomhus- eller kommersiellt bruk.
4. Använd inte fläkten i närheten av lättantändliga gaser eller
substanser som lösningsmedel, lacker, lim o.s.v. Några av de
inre delarna kan bli varma och slå gnistor.
5. Placera inte apparaten omedelbart under ett eluttag.
6. Håll brännbara material på åtminstone 100 cm avstånd från
värmeapparaten. För att förebygga brännsår, låt inte bar hud
komma i kontakt med varma ytor.
7. Täck inte över apparaten med något, såsom indikeras
av symbolen. Detta kan leda till överhettning, brand eller
elektriska stötar. Se till att ventilerna för luftintag- och utsläpp
inte är tilltäppta.
8. Använd inte denna apparat eller elsladd om de är skadade
eller visar tecken på skada, om den har tippat över eller inte
fungerar ordentligt. Reparationer ska utföras av servicecentra
som godkänts av tillverkaren.
9. Luftutsläppsgallret kan bli väldigt varmt under drift - var vänlig
rör inte vid det med bara händer.
10. Rör aldrig vid apparaten med våta händer.
11. Säkerställ att apparaten inte är åtkomlig från dusch eller
badkar.
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
1. V ärmeapparaten är utrustad med ett överhettnings­skydd, som
automatiskt stänger av värmeapparaten när temperaturen i
apparaten överstiger den normala drifttemperaturen. Detta
skydd gäller endast apparaten och påverkar inte regleringen av
rumstemperaturen.
2. Vrid funktionsknappen (3) på ( ) och termostatknappen (2)
på det lägsta läget ( ) och dra ut stickkontakten ur eluttaget.
3. Låt sedan värmeapparaten svalna under minst 20 minuter.
Denna symbol på produkten eller dess förpackning visar
att denna produkt inte får hanteras som vanligt
hushållsavfall, utan ska lämnas på en miljöstation för
återvinning av elektriska eller elektroniska apparater.
Genom ditt bidrag till korrekt avfallshantering skyddar du miljön,
och människors hälsa. Felaktig hantering utgör en miljö- och
hälsorisk.
Hos din kommun, renhållningsverket eller den affär där du köpt
denna produkt, kan du få mera information om återvinningen av
denna produkt.
Dessa föreskrifter gäller endast för EU:s medlemsstater.
Öppning till luftutlopp
Termostatknapp
Inställningsknapp
A ( ) från
B ( ) kalluft
C ( ) 1000 W
D ( ) 2000 W
Väkterska
Bärhandtag
Öppning till luftintag
Elsladd
BRUKSANVISNING
1. V rid nu funktionsknappen (3) till läge ( ).
2. Vrid termostatknappen (2) medurs till högsta läge ( ).
3. När du uppnått önskad rumstemperatur, vrider du
­termostatknappen (2) lite moturs tills det hörs ett klickljud. Nu
frånkopplas värmeapparaten.
4. Vrid nu termostatknappen (2) lite medurs igen.
Värmeapparaten kommer nu automatiskt till- och frånkoppla
­värmedriften, och hålla önskad rumstemperatur.
34
Rengöring
1. I nnan du börjar med rengöringen måste du vrida
termostatknappen (2) till det lägsta läget ( ) och dra ut
stickkontakten ur eluttaget. Låt sedan värmeapparaten svalna
under minst 20 minuter.
2. Rengör öppningarna till luftintag (1) och luftutlopp (6) med
en dammsugare, för att få bort dammet från motorn och
värmeelementet.
3. Rengör värmeapparaten utvändigt med en mjuk och fuktig
lapp.
KÖPVILLKOR
Som köpvillkor övertar köparen ansvaret för att denna KAZ-produkt
används och sköts korrekt i enlighet med bruksanvisningen.
Köparen och användaren måste själva bedöma när och hur länge
denna KAZ-produkt ska användas.
OBSERVERA: OM DET SKULLE UPPSTÅ PROBLEM MED
DENNA KAZ-PRODUKT, VAR GOD BEAKTA ANVISNINGARNA
I GARANTIVILLKOREN. FÖRSÖK INTE ATT ÖPPNA OCH
REPARERA DENNA KAZ-PRODUKT SJÄLV, EFTERSOM DET
LEDER TILL ATT GARANTIN FÖRFALLER OCH KAN MEDFÖRA
PERSON- OCH SAKSKADOR.
Tekniska ändringar förbehålles.
DF130E
220~240V 50Hz
1750~2000W
35
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA
1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
36
37
38
39

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement