IKA® RV 05 basic

IKA® RV 05 basic
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
31 716 00
Seite 1
IKA® RV 05 basic
RV05b 012005
DE
2
EN
9
FR
16
INDICACIONES
ES
24
NL
26
NORMI
IT
28
SV
30
DA
32
NO
34
TURVALLISUUSOHJEET
FI
36
EL
38
INSTRUÇÕES
PT
40
INSTRUCTIONS
IKA®
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
2
2
2
4
4
5
5
6
6
7
7
8
23
2
Seite 2
RV05b 012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 3
3
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 4
4
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 5
RV05b 012005
5
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
6
Seite 6
RV05b 012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 7
°
m
A
mm
kg
4,5
RV05b 012005
VAC
VAC
Hz
W
W
1/min
1/min
%
°C
%
7
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 8
8
1
2
3
5
8
11
12
13
14
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
52
53
54
55
56
57
58
61
62
64
65
66
70
71
72
5001
5002
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 9
9
9
9
11
11
12
12
13
13
14
14
15
23
9
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
10
Seite 10
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 11
11
23.02.2005
13:47 Uhr
Stand:
12
Seite 12
Recommended start-up sequence
RV05b 012005
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 13
To remove use:
RV05b 012005
13
13:47 Uhr
Seite 14
RV 05.6 CN
RV 06.1
RV 06.2
RV 06.4
RV 06.5
RV 06.6
RV 06.7
RV 06.11
RV 06.13
RV 06.15
14
23.02.2005
VAC
VAC
Hz
W
W
rpm
rpm
%
°C
%
A
mm
kg
4,5
°
m
RV05b 012005
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 15
47
48
49
52
53
54
55
56
57
58
61
62
64
65
66
70
71
72
5001
5002
15
23.02.2005
13:47 Uhr
16
16
16
18
18
19
19
20
20
21
21
22
23
16
Seite 16
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 17
17
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 18
18
RV05b 012005
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 19
Assemblage
RV05b 012005
19
23.02.2005
13:47 Uhr
20
Seite 20
RV05b 012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 21
VAC
VAC
Hz
W
W
220 - 240 + 10%
100 - 115 + 10%
50/60
133
65
1/min
1/min
21
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 22
22
1
2
3
5
8
11
12
13
14
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
52
53
54
55
56
57
58
61
62
64
65
66
70
71
72
5001
5002
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 23
Ersatzteilbild/ Spare parts diagram / Tableau des pièces de rechange RV 05 basic
11
1
2
3
5
20 21 22 23 24
25
26
27
28
29
30
8
58
37
38
39 40
12
41 13
31
42 43
36
44
64
62
YE/GN
BU
L BN N
46
47
57
48
56
49
54
55
RV05b 012005
53 52
2
2a
45
61
35
66
1
1a
34
33 32
Motor
Glimmlampe
glow lamp
Kondensator
capacitor
23
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
24
Seite 24
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 25
25
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
26
Seite 26
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 27
27
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
28
Seite 28
RV05b 012005
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 29
29
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
För att apparaten ska kunna köras utan problem och risker krävs
att varje användare har läst driftsanvisningen och följer de däri
angivna säkerhetsanvisningarna. Förvara denna driftsanvisning
omsorgsfullt och på ett sådant sätt att den är tillgänglig för alla.
(t.ex. sprickor) på glasdelarna. Skadade glasdelar får inte användas,
eftersom de kan spricka under drift. Montering av glas måste ske
spänningsfritt. Vid försöksuppställningar av glas måste man räkna
med att bristningar kan uppstå redan på grund av felaktig montering, genom yttre mekanisk påverkan eller till följd av lokala temperaturtoppar. Evakuerade glaskärl får inte upphettas ensidigt;
förångningskolven måste rotera under upphettningsfasen.
Arbeten med denna apparat – speciellt under vakuum, med brännbara vätskor, explosionsfarliga eller hälsofarliga ämnen – får endast
utföras av utbildad personal, som är bekant med apparaten och har
befogenhet att utföra arbete inom detta område.
Anpassa mängd och slag av destillationsgods till destillationsapparatens storlek. Kylaren måste ha tillräcklig effekt. Genomflödet av
kylmedel skall kontrolleras vid kylarens utlopp (se avsnittet
Idrifttagande i bruksanvisningen).
Följ tillämpliga säkerhetsanvisningar och - direktiv samt arbetsskydds - och olycksfallsförebyggande föreskrifter vid laboratorieanvändning. Att observera vid arbete under vakuum!
Vid arbete med apparaten skall personlig skyddsutrustning bäras
motsvarande riskklassen för mediet.
Arbeten med RV 05 basic får endast genomföras under övervakad
drift.
Säkerhetsanvisningar
Vid användning av medier som t.ex. giftiga vätskor, gaser, dimmor,
ångor och damm, eller i förekommande fall biologiska resp. mikrobiologiska ämnen, kan användaren skadas vid kontakt med eller
inandning av mediet.
Observera anvisningarna för respektive riskklass beträffande hantering av lösningsmedel och toxiska resp. biologiska ämnen.
Se till att destillationsvätskor hanteras på fackmässigt sätt.
Vid arbete med explosionsfarliga ämnen och blandningar innehållande sådana ämnen måste gällande föreskrifter beaktas.
Användning med övertryck är inte tillåten!
Vid arbete under normalt tryck måste glasuppställningen alltid vara
ventilerad (t.ex. öppen utgång till kylare) för att förhindra tryckuppbyggnad genom lättflyktiga gaser eller en oidentifierad tryckuppbyggnad. Tänk på att gas, ånga eller aerosoler i farliga koncentrationer kan läcka ut genom den öppna utgången till kylaren.
Kontrollera att inga risker föreligger. Lämpliga åtgärder är t.ex.
efterkopplade kylfällor, gastvättflaskor eller en effektiv utsugning.
Apparaten får endast användas med ett åt alla sidor slutet avlopp
eller motsvarande säkerhetsanordning.
Apparaten är dimensionerad för vakuumdrift upp till 10 mbar. Vid
vakuumdestillering måste ej kondenserad ånga kondenseras ut
eller på riskfritt sätt bortskaffas. Vid vakuumdestillering skall apparaturen evakueras innan upphettning påbörjas (se avsnittet
Idrifttagande). Apparaturen får inte ventileras förrän den svalnat.
Om det finns risk för att destillationsämnet löses upp i närvaro av
syre får endast ädelgas användas för expansion.
Se till att apparaten står på ett jämnt, stabilt och halksäkert underlag. Räta ut fötterna enligt bruksanvisningen för apparaten (se avsnittet Montering). Kontrollera före användning att utliggaren monterats på stativet i enlighet med monteringsanvisningarna för RV
05 basic. Beroende på apparatens uppställning kan stabiliteten
äventyras. Kontrollera att den står säkert före varje användning.
Kontrollera noga före varje användning om det finns skador
Undvik peroxidbildning!
I vätskor som tenderar att bilda organiska peroxider måste eventuell förekomst av peroxider kontrolleras före destillering och
avdrivning. Peroxiderna måste avlägsnas. Det finns ett flertal organiska föreningar som tenderar att bilda peroxider, t.ex. dekalin,
dietyleter, dioxan och tetrahydrofuran, vidare omättade kolväten
som tetralin, dien och kumol liksom aldehyder och ketoner.
Apparaten får inte användas i explosiv atmosfär eller under vatten.
30
Seite 30
RV05b 012005
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 31
OBSERVERA! I destillations- och avdunstningsåterstoder
från dessa vätskor och lösningar kan organiska peroxider
anrikas och sönderdelas explosionsartat. Vätskor som tenderar att
bilda organiska peroxider skall förvaras skyddat för ljus, och speciellt för UV-strålning.
apparatens inre kan vara fortsatt spänningsförande en längre tid
efter det att nätsladden skiljts från nätet.
OBSERVERA! Undvik fördröjd kokning!
Upphettning av förångningskolven i värmebad får inte ske
utan att rotationsmotorn är inkopplad! Om under en kemisk reaktion eller en destillation plötslig skumning eller gasbildning uppträder, vilket tyder på en begynnande sönderdelning av innehållet i
kolven, skall upphettningen genast avbrytas och förångningskolven tas upp ur värmebadet med hjälp av stativet. Riskområdet
skall utrymmas och omgivningen varnas!
OBSERVERA! Roterande delar är en riskkälla!
Använd aldrig apparaten med roterande förångningskolv på
höjt stativ. Härvid skall stativet alltid vara nedsänkt. Se till att
kroppsdelar, hår, klädesplagg eller smycken inte kan fastna i roterande delar.
Det kan inte uteslutas att elektrostatiska processer uppstår mellan
medium och drivenhet, vilket kan medföra risker.
Var uppmärksam på obalanser i den fyllda destillationskolven när
varvtalet ställs in. Obalanser kan medföra okontrollerade resonansförhållanden i apparaten resp. uppställningen. Därvid kan glasapparatur skadas eller förstöras. Ställ in drivenhetens varvtal så, att
inget medium slungas ut av den roterande förångningskolven i värmebadet.
Förbränningsrisk! Motor och glasdelar kan bli heta under
drift och en längre tid därefter. Personlig skyddsutrustning
skall bäras!
Vid strömavbrott eller motorstopp under drift måste förångningskolven genast tas bort från värmekällan genom att stativet höjs.
Apparaten får endast öppnas av auktoriserad personal. Detta
gäller även vid reparationer. Innan apparaten öppnas måste
nätsladden dras ur väggutaget. Spänningsförande delar i
RV05b 012005
31
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
32
Kontrollér, at apparatet står jævnt og stabilt på et skridsikkert
underlag. Placér fødderne i forhold til apparatet i overensstemmelse med vejledningen (se kapitlet ”Montering”). Kontrollér før
Seite 32
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 33
33
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
34
Seite 34
RV05b 012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 35
35
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
36
Seite 36
RV05b 012005
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 37
RV05b 012005
37
23.02.2005
13:47 Uhr
38
Seite 38
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 39
39
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
40
Seite 40
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 41
RV05b 012005
41
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 42
Note
42
RV05b 012005
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 43
Note
RV05b 012005
43
3171600_RV05basic_012005
23.02.2005
13:47 Uhr
Seite 44
Asia - Australia
IKA® Works (Asia) Sdn Bhd
Lot 2 Jalan Indah 1/2
Taman Industri Rawang Indah
48000 Rawang
Selangor, Malaysia
TEL. +60 3 6093-3322
FAX +60 3 6093-3940
E-mail: [email protected]
I K A ® Japan Y.K.
LABORATORY TECHNOLOGY
ANALYZING TECHNOLOGY
PROCESSING EQUIPMENT
Japan
China
IKA® Japan Y.K.
293-1 Kobayashi-cho
Yamato Koriyama Shi
639-1026 Japan
TEL. +81 74358-4611
FAX +81 74358-4612
E-mail: [email protected]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Swedish were displayed