Istruzioni di montaggio - Westfalia

Istruzioni di montaggio - Westfalia
D
CZ
DK
E
F
FIN
GB
GR
H
I
N
NL
Trekhaak Montage- en gebruikshandleiding
PL
RUS
S
Сцепка Инструкция по монтажу и эксплуатации
Dragkrok Monterings- och bruksanvisning
D-VALUE
D 9,2 kN
MAX. VERT. LOAD
S
80 kg
CHARGE
PN
313 396 691 101 - 005
D
CZ
DK
E
F
FIN
GB
GR
H
I
N
NL
PL
RUS
S
55R - 01 XXXX
TYPE XXX XXX
CLASS A 50-X
D-VALUE
XX kN
D
MAX. VERT. LOAD
XX kg
S
CHARGE
PN
313 396 691 101 - 005
3
D
CZ
DK
E
F
313 396 691 101 - 005
4
4
FIN
GB
GR
H
I
313 396 691 101 - 005
5
N
NL
PL
RUS
S
Nationella riktlinjer beträffande monteringen skall beaktas.
All form av ändring respektive ombyggnad på dragkroken är förbjuden. Förändringar resulterar i att typgodkännandet upphör att
gälla.
Eventuell isolermassa resp. undergolvets skydd, i området för dragkroksfästets anliggningsytor, ska avlägsnas.
Dragkroken används för dragning av släpvagnar och för användning av lastbärare. Annan typ av användning är förbjuden.
På fordon med parkeringshjälp kan felfunktioner uppträda efter att dragkroken monterats, då komponenter (dragkula,
kopplingskula) kan ligga inom sensorernas räckvidd. I detta fall ska räckvidden anpassas eller parkeringshjälpen inaktiveras. Vid
användning av dragkrokar med avtagbara resp. infällbara dragkulor, är det osannolikt att felfunktioner inträffar när dragkulan tas
ur driftposition.
Dragkroken är en säkerhetskomponent och bör endast monteras av kvalificerade tekniker. Vid felaktig montering föreligger risk
för allvarliga olyckor! Den tyska texten i denna anvisning är bindande.
Ändringar förbehålls.
313 396 691 101 - 005
6
6
x
23kg
x+23kg
313 396 691 101 - 005
7
313 396 691 101 - 005
8
8
313 396 691 101 - 005
9
313 396 691 101 - 005
10
10
“a“
“a“
313 396 691 101 - 005
11
Mercedes Benz CLA Shooting Brake
313 396 691 101 - 005
12
12
S
Der Freiraum nach Anhang 7, Abbildung 25a und 25b der
Richtlinie ECE-R 55 ist zu gewährleisten.
Volný prostor ve smyslu Přílohy 7, obr. 25a a 25b směrnice
ECE-R 55 musí být zaručen.
Det skal sikres, at der er spillerum i overensstemmelse med bilag
7, fig. 25a og 25b i henhold til direktiv ECE-R 55.
Hay que garantizar el espacio libre conforme al anexo 7, fig. 25a
y 25b de la directiva ECE-R 55.
La zone de dégagement, selon l'annexe 7, figure 25a et 25b de la
directive ECE-R 55, doit être assurée.
Välyksen tulee täyttää ohjeen ECE-R 55 liitteen 7 kuvissa 25a ja
25b ilmoitetut vaatimukset.
Make sure to provide clearance according to appendix 7, figures
25a and 25b of the ECE-R 55 regulations.
Πρέπει να εξασφαλίζεται ο ελεύθερος χώρος σύμφωνα με το
παράρτημα 7, σχήμα 25a και 25b της κοινοτικής οδηγίας
ECE-R 55.
Biztosítani kell az ECE-R 55 irányelv szerinti, 7. számú függelék,
25a. és 25b ábrákban jelölt szabad teret.
Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato 7, figure
25a e 25b della normativa europea ECE-R 55.
Det må sørges for fritt rom i samsvar med tillegg 7, figur 25a og
25b i direktiv ECE-R 55.
De vrije ruimte volgens supplement 7, afbeelding 25a en 25b van
richtlijn ECE-R 55 moet gewaarborgd zijn.
Należy zapewnić wolną przestrzeń zgodnie z załącznikiem 7, rys.
25a i 25b, dyrektywy ECE-R 55.
Оставлять свободное пространство согласно Приложению 7,
рис. 25a и 25b Директивы ECE-R 55.
Spelrummet enligt bilaga 7, bild 25a och 25b i riktlinje ECE-R 55,
måste garanteras.
D
CZ
DK
E
F
FIN
GB
GR
H
I
N
NL
PL
RUS
S
* при допустимом общем весе автомобиля
* vid fordonets tillåtna totalvikt
313 396 691 101 - 005
13
14
14
313 396 691 101 - 005
e
………………………………………………………..
timbro e firma
………………………..……………..lì…………..………………
sul veicolo…………………………………………………………………..
dove:
D = (T x C) / (T + C) x 0,00981 = …kN
Dispositivo di traino tipo: 313 396
Per autoveicolo:
Mercedes Benz A-Klasse, Mercede Benz B-Klasse, Mercedes Benz CLA,
Mercedes Benz CLA Shooting Brake 2015
Tipo funzionale:
117, 117????, 117?????, 117??????, 117???????
156, 156????, 156?????, 156??????, 156???????
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement