Canon PIXMA TS3140, PIXMA TS3151, PIXMA TS3150 Användarmanual

Canon PIXMA TS3140, PIXMA TS3151, PIXMA TS3150 Användarmanual
Getting Started
Démarrage
Inbetriebnahme
Aan de Slag-gids
Guida Rapida
Para Começar
Guía de inicio
Ξεκινώντας
Uppstartsguide
Komme i gang
Før du begynder
Aloitusopas
Read Safety and Important Information
(addendum) first.
Lire Sécurité et informations importantes
(addendum) en premier.
Lesen Sie Sicherheitsinformationen
und wichtige Hinweise (Anhang) zuerst.
Lees eerst Veiligheidsinformatie
en belangrijke informatie (addendum).
Leggere preventivamente le Informazioni
importanti e sulla sicurezza (appendice).
Leia Informações Importantes e Sobre
Segurança (adendo) primeiro.
Lea primero Información de seguridad
e información importante (apéndice).
Διαβάστε πρώτα τις Πληροφορίες για την ασφάλεια
και σημαντικές πληροφορίες (συμπλήρωμα).
Läs Information om säkerhet och annan
viktig information (bilaga) först.
Les Sikkerhetsinformasjon og viktig
informasjon (tillegg) først.
Læs Sikkerhedsoplysninger og vigtige
oplysninger (tillæg) først.
Lue Turvallisuus ja tärkeitä tietoja
(lisähuomautus) ensin.
1
2
How to Hold Printer
Manipulation de l'imprimante
Halten des Druckers
De printer vasthouden
Come sospendere la stampante
Como segurar a impressora
Cómo sujetar la impresora
Πώς να κρατάτε τον εκτυπωτή
Hur du håller skrivaren
Hvordan holde skriveren
Sådan holder du printeren
Tulostimen pitäminen
Installing the Printer.................................................................................. page 1
Installation de l'imprimante....................................................................... page 1
Installation des Druckers.......................................................................... Seite 1
De printer installeren............................................................................. pagina 1
Installazione della stampante................................................................ pagina 1
Instalando a impressora........................................................................ página 1
Instalación de la impresora................................................................... página 1
Εγκατάσταση του εκτυπωτή...................................................................σελίδα 1
Installera skrivaren.....................................................................................sida 1
Installere skriveren.....................................................................................side 1
Installation af printeren...............................................................................side 1
Tulostimen asennus...................................................................................sivu 1
Connecting with Computer and Smartphone/Tablet................................. page 4
Connexion avec un ordinateur et un smartphone ou une tablette............ page 4
Herstellen einer Verbindung mit einem Computer und Smartphone/Tablet.....Seite 4
Verbinden met een computer en smartphone/tablet............................. pagina 4
Connessione con computer e smartphone/tablet.................................. pagina 4
Conectando a um computador e smartphone/tablet............................. página 4
Conexión con el ordenador y con el teléfono inteligente o la tableta.... página 4
Σύνδεση με υπολογιστή και Smartphone/Tablet.....................................σελίδα 4
Ansluta med dator och smarttelefon/surfplatta...........................................sida 4
Koble til datamaskin og smarttelefon/nettbrett...........................................side 4
Tilslutning med computer og smartphone/tablet.........................................side 4
Yhdistäminen tietokoneeseen ja älypuhelimeen/tablet-tietokoneeseen.....sivu 4
Explanatory Movies
Vidéos explicatives
Anleitungsvideos
Films met uitleg
Filmati esplicativi
Filmes explicativos
Películas explicativas
Επεξηγηματικές ταινίες
Förklarande filmer
Forklarende filmer
Forklarende film
Havainnollistavat videot
□ FINE cartridge
4
5
1
2
6
3
1
1
2
3
a
4
b
2
2
3
5
6
a
b
4
5
4. Loading Paper
1
3
1
Windows
Mac OS
1
2
1
2
4
2
5
iOS
Android
1
2
Flashing
YES
.)
6
7
Loading Photo Paper
1
4
2
5
3
6
a
b
8
4
Refermez le capot.
5
1
2
6
3
1
3
3. Installation
de la cartouche FINE
1
Ouvrez le capot.
2
4
b
2
6
2
3
5
a
Refermez le capot.
b
4
5
1
3
1
2
1
2
Mac OS
1
Windows
4
ou
■■ Si vous utilisez Windows 10 ou Windows 8.1 :
2
5
iOS
Android
1
2
OUI
.)
6
7
1
2
3
4
5
6
a
b
8
□ Netzkabel
4
5
2
1
6
3
1
3
1
2
4
b
2
6
2
3
a
b
4
5
5
1
3
1
Windows
1
usw.)
Seite 6
1
oder
2
Mac OS
2
4
2
fort.
5
iOS
Android
1
2
JA
fort.)
6
bLassen Sie die Taste los, wenn das folgende
Symbol zu blinken beginnt.
7
1
2
3
4
5
6
a
b
8
□ FINE-cartridge
4
Sluit de klep.
5
Sluit het netsnoer aan.
2
Sluit nog geen kabels aan, behalve het netsnoer.
6
3
Druk op de knop AAN (ON).
NEDERLANDS
1
1
3
1
2
4
b
Niet aanraken.
2
6
2
Schuif de papiergeleider naar links.
3
a
Sluit de klep.
b
4
Trek de papieruitvoerlade uit.
5
1
NEDERLANDS
5
Open de papiersteun.
3
1
1
Mac OS
2
Windows
dVoer de modelnaam van uw printer in en klik op OK.
eKlik op Installatie.
6-A
6-A. Alleen printer gebruiken
1
2
De installatie is nu voltooid.
4
Ga naar stap op de volgende pagina
om verder te gaan.
■■ Wanneer u Windows 10 of Windows 8.1 gebruikt:
NEDERLANDS
Ga naar stap
2
om verder te gaan.
5
iOS
Android
1
2
JA
aTik op de geïnstalleerde toepassing.
).
De verbinding met de smartphone
is nu voltooid. U kunt afdrukken vanaf
uw smartphone.
Als u foto's wilt afdrukken, plaatst u fotopapier.
Ga verder met "Fotopapier plaatsen" op pagina 8.
6
aTik op de geïnstalleerde toepassing.
bTik op de geïnstalleerde toepassing.
De verbinding met de smartphone is nu voltooid. U kunt afdrukken vanaf uw smartphone.
Als u foto's wilt afdrukken, plaatst u fotopapier. Ga verder met "Fotopapier plaatsen" op pagina 8.
7
1
4
2
Schuif de papiergeleider naar links.
5
3
6
a
b
8
4
5
1
2
3
Premere il pulsante ON.
ITALIANO
6
1
3
1
2
4
b
Non toccare.
2
5
6
2
3
a
b
4
5
1
ITALIANO
3
1
Windows
Mac OS
1
2
pagina 6
1
2
4
2
ITALIANO
per continuare.
5
iOS
6-C. Connessione a smartphone
Android
1
2
SÌ
.)
6
ITALIANO
7
1
4
2
5
3
6
a
b
8
4
5
1
2
6
PORTUGUÊS
3
1
1
Abra a tampa.
2
3
4
b
2
5
6
2
3
a
b
4
5
PORTUGUÊS
1
3
1
Windows
Mac OS
1
bDigite a URL a seguir e acesse o site da Canon.
2
1
2
4
Siga para a etapa
para continuar.
2
para continuar.
PORTUGUÊS
Siga para a etapa
5
iOS
1
2
SIM
aToque no software aplicativo instalado.
.)
6
aToque no software aplicativo instalado.
PORTUGUÊS
7
1
2
3
4
5
6
a
b
8
□ Cartucho FINE
4
5
1
2
6
3
1
1
2
3
4
b
2
2
3
5
6
a
b
4
5
1
3
1
Mac OS
1
2
Windows
1
2
4
o
cSi aparece la siguiente pantalla, haga clic
en Ejecutar Msetup4.exe (Run Msetup4.exe).
Vaya al paso
2
5
iOS
Android
1
2
Sí
No (Continúe a
.)
6
7
1
2
3
4
5
6
a
b
8
4
5
1
2
6
3
1
3
1
2
4
b
2
6
2
3
5
a
b
4
5
1
3
1
Windows
1
2
1
Mac OS
2
4
2
5
iOS
1
2
ΝΑΙ
.)
6
7
1
2
3
4
5
6
a
b
8
1. Kontrollera medföljande delar
□ Strömkabel
4
Stäng luckan.
5
Anslut strömkabeln.
□ Information om säkerhet
och annan viktig information
□ Installations-CD för
Windows PC
□ Uppstartsguide (denna handbok)
2. Ta bort
förpackningsmaterial/
slå på skrivaren
2
Ta bort förpackningsmaterialet (till exempel orange
tejp) från skrivarens utsida.
1
Öppna luckan.
Anslut inga andra kablar än strömkabeln ännu.
6
3
Tryck på knappen PÅ (ON).
Ta bort den orange tejpen och skyddsmaterialet
och släng dem.
Om E > 0 > 9 syns på skärmen trycker du på
knappen PÅ (ON) för att stänga av skrivaren och
börjar sedan om från steg 2.
1
3. Installera FINE-kassetten
1
Öppna luckan.
2
a Ta ut FINE-kassetten i färg ur förpackningen.
b Ta bort skyddstejpen.
3
Luta FINE-kassetten i färg något och för in den
i hållaren för FINE-kassett till vänster.
a
Låt den inte stöta
i omgivande delar.
4
b
Vidrör inte denna.
Det kan finnas bläck på skyddstejpen så var försiktig.
2
Tryck FINE-kassetten inåt och uppåt tills
den klickar på plats.
5
2
Skjut pappersledaren åt vänster.
3
a Lägg i vanligt LTR- eller A4-papper mot höger
kant med utskriftssidan vänd uppåt.
b Skjut på pappersledaren för att justera
den efter pappersbuntens sida.
a
Stäng luckan.
b
SVENSKA
6
Upprepa steg 2 till 4 för att installera även
den svarta FINE-kassetten på höger sida.
Om E > 0 > 4 syns på skärmen går du tillbaka till
steg 3 och kontrollerar att FINE-kassetterna i färg
och svart har installerats korrekt.
4
Dra ut utmatningsfacket.
5
Öppna utmatningsfackets förlängningsdel.
1
Öppna pappersstödet.
3
5. Välj om du ska eller inte ska
ansluta till en dator eller
smarttelefon
I följande beskrivning beskrivs smarttelefoner
och surfplattor kollektivt som smarttelefon.
1
Kontrollera att skärmen visas som nedan.
Windows
6-B. A
nsluta till
dator
Mac OS
Du behöver ställa in en anslutning för varje dator. Fortsätt
med installationen från steg 1 för varje dator.
1
Starta inställningsfilen för antingen metod
metod .
Blinkar
Hämta från internet
aÖppna en webbläsare (
2
Fortsätt till ett steg utifrån hur du använder
skrivaren.
För att använda
skrivaren genom
att ansluta till
en dator eller smarttelefon
Endast för smarttelefoner
För att använda
skrivaren utan att
ansluta till en dator
eller smarttelefon
sida 6
bMata in följande webbadress och gå till Canons
webbplats.
cVälj Konfigurera.
dMata in modellnamnet för din skrivare och klicka
på OK.
Du kan välja ett modellnamn från listan.
eKlicka på Konfiguration.
6-A
6-A. Använd endast skrivare
1
osv.) på din dator.
Tryck på knappen Stopp (Stop) på skrivaren.
Förfarandena för Windows och Mac OS visas
nedan. Om du använder en dator med ett annat
operativsystem än Windows eller Mac OS, till
exempel Chrome OS, ska du göra inställningarna
enligt instruktionerna på skärmen.
fKlicka på Hämta och hämta konfigurationsfilen.
gStarta den hämtade filen.
2
Kontrollera att skärmen visas som nedan.
Installationen är nu klar.
4
Fortsätt till steg
att fortsätta.
på nästa sida för
eller
Använda installations-CD:n (endast Windows)
aSätt i installations-CD:n i datorn.
■■ Om du använder Windows 10 eller Windows 8.1:
cOm följande skärm visas klickar du på Kör
Msetup4.exe (Run Msetup4.exe).
När detta meddelande inte visas (eller har stängts)
1. Klicka på Utforskaren (File Explorer) i aktivitetsfältet.
eller
2. Klicka på Den här datorn (This PC) på den vänstra
sidan av det öppnade fönstret.
3. Dubbelklicka på
CD-ROM-ikonen på den högra
sidan av fönstret.
Om innehållet på CD-ROM-skivan visas dubbelklickar
du på Msetup4.exe.
4. Fortsätt till steg d.
dOm dialogrutan User Account Control visas
klickar du på Ja (Yes).
bNär följande meddelande visas på den högra sidan
av datorskärmen klickar du på det.
■■ Om du använder Windows 7:
b När skärmen Spela upp automatiskt
(AutoPlay) visas klickar du på Kör Msetup4.exe
(Run Msetup4.exe).
När skärmen Spela upp automatiskt (AutoPlay)
inte visas
1. Klicka på Dator (Computer) från startmenyn.
2. Dubbelklicka på
CD-ROM-ikonen på den högra
sidan av det öppnade fönstret.
Om innehållet på CD-ROM-skivan visas dubbelklickar
du på Msetup4.exe.
cO
m dialogrutan User Account Control visas klickar
du på Fortsätt (Continue).
Fortsätt till steg
2
för att fortsätta.
Klicka på Starta inställningar (Start Setup).
Om följande skärm visas klickar
du på Avsluta (Exit).
Följ instruktionerna på
skärmen för att fortsätta
med installationen.
Anslutningen med datorn är nu klar. Du kan skriva ut från datorn.
5
iOS
6-C. Ansluta till smarttelefon
Android
Du behöver ställa in en anslutning för varje smarttelefon. Fortsätt med installationen från steg 1 för varje smarttelefon.
Förberedelse
• Slå på Wi-Fi på smarttelefonen.
• Om du har en trådlös router ansluter du smarttelefonen till den trådlösa router du vill ansluta till skrivaren.
* Information om användning hittar du i smarttelefonens och den trådlösa routerns handböcker, eller så kan du kontakta tillverkaren.
1
Installera applikationens programvara Canon PRINT Inkjet/SELPHY på smarttelefonen.
: Sök efter "Canon PRINT" i App Store.
: Sök efter "Canon PRINT" i Google Play.
Du kan också gå in på Canon-webbplatsen genom att skanna QR-koden.
* Du kanske inte kan ansluta smarttelefonen till Internet trådlöst medan skrivaren är direktansluten till smarttelefonen.
I så fall kan du debiteras beroende på det abonnemang du har med tjänsteleverantören.
* Upp till 5 enheter kan anslutas direkt till skrivaren via en trådlös LAN-anslutning.
2
Kontrollera displayen på skrivaren.
Skärmen stängs av om enheten inte används på ungefär 10 minuter. Tryck på en av knapparna
på manöverpanelen (förutom PÅ (ON)-knappen) för att visa skärmen.
■■ Om följande skärm visas:
Kontrollera ikonen längst upp till vänster och fortsätt
sedan till
eller
.
■■ Om följande skärm visas:
Fortsätt till
.
Blinkar
Följande ikon visas.
(Skrivaren är ansluten till ett nätverk.)
JA
aTryck på den installerade applikationens programvara.
bFölj instruktionerna på skärmen för att registrera
skrivaren.
Nej (Fortsätt till
.)
Om
visas kan inte skrivaren kommunicera via en
trådlös LAN-anslutning. Om du vill ha mer information ska
du gå till "http://ij.start.canon" för att läsa Vanliga frågor.
cKontrollera att följande skärm visas.
Anslutningen med smarttelefonen
är nu klar. Du kan skriva ut från
smarttelefonen.
Lägg i fotopapper om du vill skriva ut foton. Fortsätt till
"Fylla på fotopapper" på sidan 8.
6
Förfarandena nedan varierar beroende på om du använder iOS eller Android. Välj operativsystem och fortsätt
till förfarandet.
aTryck på Inställningar (Settings) på hemskärmen
på din smarttelefon och tryck på Canon_ij_XXXX
i Wi-Fi-inställningarna.
aTryck på den installerade applikationens programvara.
bFölj instruktionerna på skärmen för att registrera
skrivaren.
bTryck på den installerade applikationens programvara.
Om ett meddelande med texten "Skrivaren är inte
registrerad. Vill du utföra skrivarinställningar?
(Printer is not registered. Perform printer
setup?)" inte visas, se "Förberedelse för skrivare"
nedan för att använda skrivaren och vänta sedan
en stund tills meddelandet visas.
Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta
med installationen.
Lämplig anslutningsmetod väljs beroende på miljön.
cFölj instruktionerna på skärmen för att registrera
skrivaren.
cKontrollera att följande skärm visas.
Om Canon_ij_XXXX inte visas i listan, se
"Förberedelse för skrivare" nedan för att använda
skrivaren och upprepa sedan steg a.
Följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta
med installationen.
Om du väljer Välj ansl.sätt autom.
(rekommenderat) (Auto Select Conn. Method
(recommended)) på skärmen för val av
anslutningsmetod väljs lämplig anslutningsmetod
automatiskt beroende på miljön.
dKontrollera att följande skärm visas.
Anslutningen med smarttelefonen är nu klar. Du kan skriva ut från smarttelefonen.
Lägg i fotopapper om du vill skriva ut foton. Fortsätt till "Fylla på fotopapper" på sidan 8.
Förberedelse för skrivare
aHåll in knappen Direkt (Direct) på skrivaren.
bSläpp knappen när följande ikon börjar blinka
på skärmen.
cÅtergå till proceduren för smarttelefonen.
7
1
Öppna pappersstödet.
4
Tryck på knappen Papper (Paper), välj en
pappersstorlek och tryck sedan på knappen OK.
2
Skjut pappersledaren åt vänster.
5
Dra ut utmatningsfacket.
3
a Lägg i fotopapper mot höger kant
med utskriftssidan vänd uppåt.
b Skjut på pappersledaren för att justera den
efter pappersbuntens sida.
6
Öppna utmatningsfackets förlängningsdel.
a
b
Utskriftsresultatet är inte tillfredsställande
Om utskriftsresultatet inte blir som förväntat, t.ex. om raka linjer är ojämna eller om färger är flammiga,
kan du genomföra en Justering av skrivhuvud (Print Head Alignment).
Om du vill ha mer information kan du klicka på
är svag eller ojämn > Justera Skrivhuvud.
Underhåll på Onlinehandbok och läsa Om utskriften
Se baksidan för information om att öppna Onlinehandbok.
■ Linjer är feljusterade
8
■ Ojämna färger eller färger med streck
4
5
□ Komme i gang (denne manualen)
2
6
3
NORSK(BOKMÅL)
1
1
1
2
3
4
b
2
6
2
3
a
b
4
5
1
NORSK(BOKMÅL)
5
3
1
Windows
6-B. Koble til
datamaskin
Bekreft at skjermbildet vises som nedenfor.
Mac OS
1
eller
2
1
gKjør den nedlastede filen.
2
Bekreft at skjermbildet vises som nedenfor.
4
■■ Når du bruker Windows 10 eller Windows 8.1:
NORSK(BOKMÅL)
2
5
iOS
Android
1
2
JA
.)
6
NORSK(BOKMÅL)
7
1
4
2
5
3
6
a
b
8
4
5
Tilslut netledningen.
1
2
3
DANSK
6
1
3. Installation af FINE-patron
1
2
3
4
b
2
5
6
2
Skub papirstyret til venstre.
3
a
b
4
5
DANSK
1
3
1
Windows
Mac OS
1
eller
osv.) på din computer.
2
side 6
cVælg Konfiguration.
6-A. Brug kun printer
1
2
4
2
DANSK
c Hvis dialogboksen Kontrol af brugerkonti
(User Account Control) vises, skal du klikke
på Fortsæt (Continue).
5
iOS
6-C. Tilslutning til smartphone
Android
1
2
JA
aTryk på den installerede applikationssoftware.
).
6
aTryk på den installerede applikationssoftware.
DANSK
7
1
4
2
Skub papirstyret til venstre.
5
3
6
a
b
8
4
Sulje kansi.
5
1
2
6
SUOMI
3
1
1
2
3
4
b
2
5
6
2
3
a
Sulje kansi.
b
4
5
SUOMI
1
3
1
Windows
Mac OS
1
2
eValitse Asennus.
6-A
1
gSuorita ladattu tiedosto.
2
4
2
SUOMI
5
iOS
Android
1
2
KYLLÄ
.)
6
SUOMI
7
1
4
2
5
3
6
a
b
8
RMC (Regulatory Model Code): K10462
RMC (Regulatory Model Code): K10463
Access Online Manual
Accès au Manuel en ligne
Zugriff auf das Online-Handbuch Online handleiding openen
Accedere al Manuale online
Acesse o Manual On-line
Acceso al Manual en línea
Αποκτήστε πρόσβαση στο Εγχειρίδιο Online
Läs Onlinehandbok
Gå til Nettbasert manual
Åbn Online vejledning
Online-käyttöopas-oppaan käyttö
From Web site
Über eine Website
Dal sito Web
Desde el sitio web
Från webbplatsen
Fra websted
À partir du site Web
Van de website
A partir do site
Από τη διαδικτυακή τοποθεσία
Fra nettsiden
Verkkosivustosta
From desktop shortcut
À partir du raccourci du bureau
Über eine Desktopverknüpfung
Via een snelkoppeling op het bureaublad
Dallo shortcut sul desktop
A partir do atalho da área de trabalho
Desde el acceso directo del escritorio
Από τη συντόμευση της επιφάνειας εργασίας
Från genväg på skrivbordet
Fra snarvei på skrivebordet
Fra skrivebordsgenvej
Työpöydän pikavalinnasta
QT6-2076-V01
XXXXXXXX
Windows 10
PRINTED IN XXXXXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Swedish were displayed