Electrolux Z8268 Användarmanual

Electrolux Z8268 Användarmanual
1180066-24.indd 1
4/21/08 9:12:30 AM
4-16
Česky
18-30
32-44
Svenska
5-17
19-31
33-46
Tack för att du har valt en Electrolux Twinclean-dammsugare. Den här bruksanvisningen gäller för alla Twincleanmodeller. Det innebär att vissa tillbehör eller funktioner
eventuellt inte ingår i just din modell. Se till att alltid
använda originaltillbehör från Electrolux för att få bästa
möjliga resultat. De har utformats särskilt med avseende
på din dammsugare.
Dansk
Suomi
5-17
19-31
33-46
Norsk
5-17
19-31
33-46
2
1180066-24.indd 2
4/21/08 9:12:30 AM
46-58
60-72
47-59
47-59
61-73
47-59
1180066-24.indd 3
4/21/08 9:12:30 AM
1
3
2
6
5
7
8
9
10
13
4
1180066-24.indd 4
11
14a
12
14b
•
•
•
•
•
•
4/21/08 9:12:32 AM
Svenska
Dansk
Norsk
Tillbehör (modellberoende)
För säkerhets skull
1* Max In teleskoprör/teleskoprör med elledare
2* Teleskoprör
3* Max In slanghandtag
4* Max In slanghandtag med fjärrkontroll
5* Slanghandtag och slang
6* Max In golvmunstycke
7* Max In motormunstycke
8* Max In turbomunstycke
9* Turbomunstycke
10* Munstycke med pedal för matta och hårda golv
11* Dust Magnet golvmunstycke
12* Fogmunstycke
13* Möbelmunstycke
14a* Borstmunstycke
14b*Litet kombinationsmunstycke
15* Hårdgolvsmunstycke
Om sladden skadats måste den bytas ut av tillverkaren,
auktoriserad servicepersonal eller liknande kvalificerad
person för att undvika fara. Använd aldrig dammsugaren om
sladden är skadad. Skador på maskinens sladd omfattas inte av
dammsugarens serviceåtagande.
Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida de
inte har fått handledning eller instruktioner för hur apparaten
används av en person som ansvarar för deras säkerhet.
Barn måste passas så att de inte leker med apparaten.
Dra ut sladden ur eluttaget innan du rengör eller underhåller
enheten.
Lyft eller dra aldrig damsugaren med sladden.
Varning!
Den här enheten innehåller elektriska anslutningar.
• Sug inte upp vatten.
• Sänk inte ned enheten i vatten vid städning.
Slangen ska kontrolleras regelbundet och ska inte användas
om den är skadad.
Använd aldrig dammsugaren:
•
•
•
•
•
•
I våta utrymmen.
I närhet av brandfarliga gaser eller liknande.
När höljet visar tydliga tecken på skada.
På vassa föremål.
Varm eller kall aska, tända cigarettfimpar etc.
På fint damm, till exempel från cement, betong, mjöl,
varm eller kall aska.
Om du använder dammsugaren för något av det
ovanstående kan motorn skadas allvarligt. Sådana skador
omfattas inte av garantin. Använd aldrig dammsugaren
utan filter.
Försiktighetsåtgärder för elsladdar:
Kontrollera regelbundet att sladden är oskadad. Använd
aldrig dammsugaren om sladden är skadad. Skador
på maskinens sladdomfattas inte av dammsugarens
serviceåtagande.
Om sladden skadats måste den bytas ut av tillverkaren,
auktoriserad servicepersonal eller liknande kvalificerad
person för att undvika fara. Dra ut sladden ur eluttaget
innan du rengöreller underhåller enheten.
* Bara på vissa modeller
1180066-24.indd 5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
* Kun visse modeller.
5
4/21/08 9:12:32 AM
16
17
18
19
21
20
6
1180066-24.indd 6
22
4/21/08 9:12:33 AM
Svenska
Dansk
Norsk
Innan du börjar
Inden start
16 Sätt i slangen så att hakarna klickar fast (tryck in
hakarna för att lossa slangen).
17 Montera teleskopröret på slanghandtaget och
golvmunstycket (vissa modeller har en låsknapp som
ska tryckas in innan slang och teleskoprör kan dras
isär). Om du har en dammsugare med fjärrkontroll, se
till att kontaktstiften trycks i ordentligt.
18 Twinclean är utrustad med automatisk sladdvinda
(autoreverse). Dra ut sladden och anslut till
vägguttaget. Ryck lätt i sladden för att lossa spärren.
19* Starta och stäng av dammsugaren med knappen
ovanpå maskinen.
20* Om du har en dammsugare med fjärrkontroll startas
maskinen genom ett lätt tryck på auto eller minknappen. Stäng av dammsugaren genom att trycka
på off.
21* Justera sugeffekten med strömknappen på
dammsugaren eller med sugkontrollen på
slanghandtaget.
22* Minska sugeffekten genom att trycka på
knappen gentle suction på dammsugaren eller
på fjärrkontrollen. Vid reducerad sugeffekt lyser
kontrollampan för gentle suction.
* Bara på vissa modeller
* Kun visse modeller.
1180066-24.indd 7
7
4/21/08 9:12:33 AM
7
12
* Using Max In nozzles
13a
13b
14a
14b
23
25
8
1180066-24.indd 8
24
26
4/21/08 9:12:34 AM
Svenska
Dansk
Norsk
För bästa städresultat
Hårda golv och mattor:
* Max In golvmunstycket, Max In turbomunstycket och
Max In motormunstycket (7) anpassar sig automatiskt till
det underlag som dammsugs.
* Golvmunstycket med pedal ska regleras manuellt
beroende pâ underlaget som ska dammsugas. Position 1
för mattor (23) och position 2 för hårda golv (24).
* För Dust Magnet golvmunstycket ska ”Normal” ställas in
på mattor (25) och ”Brush” för hårda golv (26)
Springor, hörn m.m.:
Använd fogmunstycket (12).
Möbler:
* Använd möbelmunstycket (13a).
* Använd det lilla kombinationsmunstycket (13b).
Vid behov minska sugeffekten.
Ramar, bokhyllor m.m,:
* Använd borstmunstycket (14a).
* Använd det lilla kombinationsmunstycket (14b).
*Användning av Max In munstycke
Max In munstycke, Max In turbo och och Max In
motormunstycke är idealiska för både hårda golv och
mattor. Max In motormunstycke får sin ström via rör och
slang, och ingen extra anslutning krävs. En blå lampa på
munstycket indikerar att borstvalsen snurrar. Om något
fastnar i borstvalsen så att den stannar slocknar lampan.
Obs! Använd inte Max In turbo och eller Max In
motormunstycke på djurskinn eller mattor med långa fransar
eller luddhöjd över 15 mm. För att undvika skador på mattan,
låt inte munstycket stå stilla medan borsten rullar. Kör inte
över elkablar och stäng av dammsugaren omedelbart efter
användning.
* Bara på vissa modeller
1180066-24.indd 9
* Kun visse modeller.
9
4/21/08 9:12:35 AM
27
28
29
31
33
34
32
36
35
10
1180066-24.indd 10
4/21/08 9:12:35 AM
Svenska
Dansk
Norsk
Parkeringsläge
27 När du gör paus i dammsugningen kan röret parkeras
på dammsugarens baksida.
28 Vid förvaring kan dammsugaren ställas på högkant
och röret parkeras vid dammsugarens undersida.
Hur man använder teleskopröret
29 Förläng eller förkorta teleskopröret genom att skjuta
låsknappen i riktning mot munstycket och samtidigt
justera teleskoprörets längd. En låsknapp finns i varje
ände av teleskopröret. Vissa modeller har bara en
låsknapp.
Tömning av dammbehållaren
Twincleans dammbehållare behöver tömmas när
den är fylld med damm upp till Max-indikeringen.
Dammbehållaren får inte överfyllas!
30 Tryck in spärren på dammsugarens baksida.
31 Lyft dammbehållaren.
32 Töm dammbehållaren genom att först trycka pâ
spärren pâ undersidan av dammbehållaren. Töm
sedan dammet i en papperskorg. Sätt tillbaka
dammbehållaren och pressa ner den bakre delen av
behållaren tills den snäpper fast.
Rengöring av dammfilter
Twinclean har ett dammfilter som då och då behöver
rengöras för att dammsugaren ska bibehålla en hög
sugeffekt. När det är dags
för rengöring blinkar filterlampan på dammsugaren.
Rengöringen sker direkt i dammsugaren.
33 Stäng av dammsugaren när filterlampan blinkar.
34 Öppna luckan genom att lyfta spärrhaken.
35 Lyft upp filterhållaren och vrid den ett halvt varv,
så filtren byter plats med varandra och sätt åter ner
filtren i dammsugaren.
36 Vrid det vänstra filtret ett varv i pilens riktning.
Filterlampan börjar blinka och dammsugarmotorn
startar och medan du vrider rengörs filtret.
När du vridit ett helt varv stängs dammsugaren av och
filterlampan slutar blinka. Du kan nu stänga locket.
Ungefär en gång per år, eller när filterlampan börjar blinka
oftare, behöver filtren tvättas.
A Lyft ur filtren enligt ovan.
B Lossa ett filter i taget genom att trycka ner den
markerade spärren och vrida loss filtret från
filterhållaren (37).
C Skölj filtren i ljummet vatten och låt dem torka.
D Skruva tillbaka filtren i filterhållaren.
Filtren kan efter viss användning bli gråa. Detta är normalt
och pâverkar inte dammsugarens sugeffekt.
Dammtussar kan bildas på filtren utan att detta påverkar
sugeffekten. De kan tas bort genom att skölja filtren i
ljummet vatten ehglit ovan.
* Bara på vissa modeller
* Kun visse modeller.
1180066-24.indd 11
11
4/21/08 9:12:36 AM
38
39
40
41
42
43
12
1180066-24.indd 12
4/21/08 9:12:37 AM
Svenska
Dansk
Norsk
Rengöring av utblåsfilter
Twincleans utblåsfilter finns i två varianter.
• Standardfilter. Behöver rengöras var 5-7 år.
• HEPA-filter (tjockare med veckat fibermaterial). Behöver
rengöras var 2-3 år.
Det är ingen skillnad i hur filtren ska rengöras eller
monteras.
38 Lossa dammbehållaren genom att trycka in spärren
på dammsugarens baksida och lyfta behållaren.
39 Lyft de två snäpplåsen i maskinens bakkant och
öppna filterluckan.
40 Lyft ur filtret
41 Skölj insidan (smutsiga sidan) under ljummet
kranvatten. Knacka på filterramen för att avlägsna
vattnet. Upprepa processen fyra gånger.
Obs! Använd inte rengöringsmedel och undvik att vidröra
filterytan.
Låt filtret torka. Lägg tillbaka filtret på sin plats, stäng
filterluckan och sätt tillbaka dammbehållaren.
Rengöring av slang och munstycke
Dammsugaren stannar automatiskt om det blir stopp i
munstycke, rör eller slang eller om filter eller filterhållare
är igensatta. Dra ur stickproppen och låt dammsugaren
svalna i 20-30 minuter. Avlägsna det som eventuellt
hindrar funktionen, och/eller byt ut smutsigt filter. Starta
därefter dammsugaren igen.
42 Rör och slang rensar du enklast försiktigt med hjälp av
rensband eller liknande.
43 Slangen kan ibland även rensas genom att du
”masserar” den. Var dock försiktig om det finns risk
för att t ex glas eller nålar kan ha fastnat. Obs! Skador
uppkomna vid rengöring täcks ej av dammsugarens
garanti.
* Bara på vissa modeller
1180066-24.indd 13
* Kun visse modeller.
13
4/21/08 9:12:37 AM
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
14
1180066-24.indd 14
4/21/08 9:12:39 AM
Svenska
Dansk
Norsk
Om något fastnar i dammsugaren
Om något främmande objekt fastnar inne i dammsugaren:
44 Stäng av dammsugaren och öppna luckan på
dammsugarens framsida genom att lyfta spärrhaken.
45 Lyft ur filterhållaren och filtren.
46 Lyft luckan mellan filterbrunnarna och ta bort
eventuella föremål som fastnat. Titta också i botten på
filterbrunnarna efter främmande objekt.
47 Sätt tillbaka luckan under hakarna och stäng
den genom att trycka den nedåt. Sätt tillbaka
filterbehållaren och stäng dammsugarens lucka.
Rengöring av Max In munstycke och matt/
golvmunstycke
48 Max In munstycke och matt/golvmunstycket bör
rengöras ofta för att sugeffekten inte ska försämras.
Enklast gör du det med hjälp av slanghandtaget.
Rengöring av Max In motormunstycke
(Endast vissa modeller)
Dra alltid ur dammsugarens kontakt ur vägguttaget innan
rengöring.
49 För att ta bort höljet för borstvalsen, skjut de yttre
låsen utåt, samt det mittersta åt vänster, därmed
frigörs också hjulen för rengöring.
50 Lyft ur borstvalsen och rengör den. Avlägsna
eventuella trådar som fastnat genom att klippa av
dem med en sax. Återmontera i omvänd ordning. Stödhjulen dras försiktigt rakt ut. Rengör vid behov
och återmontera i omvänd ordning.
Rengöring av turbomunstycke
(Endast vissa modeller)
51 Ta bort munstycket från dammsugaren och avlägsna
trådar som fastnat genom att klippa av dem med
en sax. Använd slanghandtaget för att rengöra
munstycket.
Rengöring av dammbehållaren
* Kun visse modeller.
Dammbehållaren kan rengöras noggrant i samband med
tömning.
52 Lossa dammbehållaren.
53 Töm ut dammet.
54/55Ta ut “konen” pâ sidan genom att dra den uppåt och
sedan utåt.
Dammbehållaren och „konen” kan nu torkas eller sköljas av.
Om du använder vatten, se till att kassetten torkat innan
den åter monteras. Sätt tillbaka locket genom att trycka
det rakt in. Sätt tillbaka dammbehållaren.
* Bara på vissa modeller
1180066-24.indd 15
15
4/21/08 9:12:40 AM
16
1180066-24.indd 16
4/21/08 9:12:40 AM
Svenska
Dansk
Norsk
Felsökning
Dammsugaren startar inte
• Kontrollera att sladden är ansluten till eluttaget.
• Kontrollera att stickpropp och sladd är oskadade.
• Kontrollera husets elsäkringar.
Dammsugaren stannar
Støvsugeren stanser
• Kontrollera om Twinclean är full. Töm den i så fall och
rengör både Twinclean och filtret innan du sätter
tillbaka dem i dammsugaren.
• Har det uppstått stopp i munstycke, rör eller slang?
• Är dammsugarens filter igensatta?
Vatten har kommit in i dammsugaren
Motorn måste bytas ut på ett Electrolux servicecenter.
Motorskador som orsakats av vatteninträngning täcks inte
av dammsugarens serviceåtagande.
Electrolux ansvarar inte för skador som uppstått i samband
med olämplig användning eller vårdslös hantering av
enheten. Produkten är utformad med tanke på miljön. Alla
plastdetaljer är märkta för återvinning. Mer information
finns på vår webbsida: www.electrolux.com
17
1180066-24.indd 17
4/21/08 9:12:40 AM
1
3
2
6
5
7
8
9
10
13
18
1180066-24.indd 18
11
14a
12
14b
•
•
•
•
•
4/21/08 9:12:41 AM
•
•
•
•
•
* Len určité modely
1180066-24.indd 19
•
•
•
•
•
19
4/21/08 9:12:41 AM
16
17
18
19
21
20
20
1180066-24.indd 20
22
4/21/08 9:12:42 AM
Pred spustením
* Len určité modely
1180066-24.indd 21
21
4/21/08 9:12:42 AM
7
12
13b
14a
14b
23
25
22
1180066-24.indd 22
24
26
4/21/08 9:12:43 AM
* Len určité modely
1180066-24.indd 23
* Disponibil numai pentru unele modele.
23
4/21/08 9:12:43 AM
27
28
29
31
33
34
32
36
35
24
1180066-24.indd 24
4/21/08 9:12:44 AM
* Len určité modely
1180066-24.indd 25
25
4/21/08 9:12:44 AM
38
39
40
41
42
43
26
1180066-24.indd 26
4/21/08 9:12:45 AM
Čistenie hadice a hubice
Очистка шланга и насадок
* Len určité modely
* Disponibil numai pentru unele modele.
1180066-24.indd 27
27
4/21/08 9:12:45 AM
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
28
1180066-24.indd 28
4/21/08 9:12:46 AM
* Len určité modely
1180066-24.indd 29
* Disponibil numai pentru unele modele.
Чистка турбонасадки
29
4/21/08 9:12:47 AM
30
1180066-24.indd 30
4/21/08 9:12:47 AM
31
1180066-24.indd 31
4/21/08 9:12:47 AM
1
3
2
6
5
7
8
9
•
•
•
•
•
10
13
32
1180066-24.indd 32
11
14a
12
14b
4/21/08 9:12:48 AM
Suomi
1*
•
•
•
•
•
•
1180066-24.indd 33
33
4/21/08 9:12:48 AM
16
17
18
19
21
20
34
1180066-24.indd 34
22
4/21/08 9:12:49 AM
Suomi
1180066-24.indd 35
35
4/21/08 9:12:49 AM
7
12
13a
13b
14a
14b
23
25
36
1180066-24.indd 36
24
26
4/21/08 9:12:50 AM
Suomi
1180066-24.indd 37
37
4/21/08 9:12:50 AM
27
28
29
31
33
34
32
36
35
38
1180066-24.indd 38
4/21/08 9:12:51 AM
Suomi
Park pozisyonu
1180066-24.indd 39
39
4/21/08 9:12:51 AM
38
39
40
41
42
43
40
1180066-24.indd 40
4/21/08 9:12:52 AM
Suomi
1180066-24.indd 41
41
4/21/08 9:12:52 AM
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
42
1180066-24.indd 42
4/21/08 9:12:53 AM
Suomi
1180066-24.indd 43
43
4/21/08 9:12:53 AM
44
1180066-24.indd 44
4/21/08 9:12:53 AM
Suomi
45
1180066-24.indd 45
4/21/08 9:12:53 AM
1
3
2
6
5
7
8
9
10
13
46
1180066-24.indd 46
11
14a
12
14b
15
•
•
•
•
•
4/21/08 9:12:54 AM
Oprez:
1*
•
•
•
•
•
1180066-24.indd 47
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
47
4/21/08 9:12:54 AM
16
17
18
19
21
20
48
1180066-24.indd 48
22
4/21/08 9:12:55 AM
1180066-24.indd 49
49
4/21/08 9:12:55 AM
7
12
13a
13b
14a
14b
23
25
50
1180066-24.indd 50
24
26
4/21/08 9:12:56 AM
1180066-24.indd 51
51
4/21/08 9:12:56 AM
27
28
29
31
33
34
32
36
35
52
1180066-24.indd 52
37
4/21/08 9:12:57 AM
1180066-24.indd 53
53
4/21/08 9:12:58 AM
38
39
40
41
42
43
54
1180066-24.indd 54
4/21/08 9:12:58 AM
Pustite filtar da se osuši.
1180066-24.indd 55
55
4/21/08 9:12:59 AM
44
45
46
48
49
51
52
53
54
55
56
1180066-24.indd 56
4/21/08 9:12:59 AM
1180066-24.indd 57
* ovisno od modela
57
4/21/08 9:13:00 AM
Прахосмукачката спира
58
1180066-24.indd 58
4/21/08 9:13:00 AM
59
1180066-24.indd 59
4/21/08 9:13:00 AM
1
3
2
6
5
7
8
9
10
13
60
1180066-24.indd 60
11
14a
12
14b
15
•
•
•
•
•
4/21/08 9:13:01 AM
•
•
•
•
•
1180066-24.indd 61
1*
•
•
•
•
•
61
4/21/08 9:13:01 AM
16
17
18
19
21
20
62
1180066-24.indd 62
22
4/21/08 9:13:02 AM
1180066-24.indd 63
63
4/21/08 9:13:02 AM
7
12
13a
13b
14a
14b
23
25
64
1180066-24.indd 64
24
26
4/21/08 9:13:02 AM
1180066-24.indd 65
65
4/21/08 9:13:03 AM
27
28
29
31
33
34
32
36
35
66
1180066-24.indd 66
37
* zależne do modelu
4/21/08 9:13:04 AM
1180066-24.indd 67
67
4/21/08 9:13:04 AM
38
39
40
41
42
43
68
1180066-24.indd 68
4/21/08 9:13:04 AM
1180066-24.indd 69
69
4/21/08 9:13:05 AM
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
70
1180066-24.indd 70
4/21/08 9:13:06 AM
1180066-24.indd 71
71
4/21/08 9:13:06 AM
72
1180066-24.indd 72
4/21/08 9:13:06 AM
73
1180066-24.indd 73
4/21/08 9:13:06 AM
Česky
Svenska
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas
in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du
köpte varan.
Dansk
Suomi
Norsk
74
1180066-24.indd 74
4/21/08 9:13:07 AM
75
1180066-24.indd 75
4/21/08 9:13:08 AM
1180066-24
4/21/08 9:13:13 AM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement