Indesit FIMS 20 K.A AX S, FIM 20 K.A (WH) S, FIM 20 K.A (BK) S, FIM 20 K.A IX S Användarguide


Add to my manuals
40 Pages

advertisement

Indesit FIMS 20 K.A AX S, FIM 20 K.A (WH) S, FIM 20 K.A (BK) S, FIM 20 K.A IX S Användarguide | Manualzz
FIM 20 K.A S
FIM 20 K.A IX S
FIM 23 K.A S
FIM 23 K.A IX S
FIMS 20 K.A S
FIMS 20 K.A AX S
Svenska
Bruksanvisning
UGN
Innehållsförteckning
Bruksanvisning,1
Varning,3
Service,5
Beskrivning av maskinen,6
Beskrivning av maskinen,7
Installation,20
Start och användning,22
Programmes,22
Säkerhetsföreskrifter och råd,24
Underhåll och skötsel,24
Қазақша
Зміст
Uyarı
2
Varning
OBSERVERA! Denna utrustning och
dess delar blir mycket varma under
användning.
Va r n o g a m e d a t t i n t e v i d r ö r a
värmeelementen.
Håll barn under 8 år under uppsikt så att
de inte leker med utrustningen.
Denna utrustning kan användas av barn
över 8 år och personer med psykiska,
sensoriska eller fysiska handikapp, eller
som saknar erfarenhet och lämpliga
kunskaper, under förutsättning att detta
sker under uppsikt av en person som
ansvarar för deras säkerhet eller att de
har fått nödvändiga anvisningar angående
dess användning och är medvetna om
farorna i samband med användningen.
Barn får inte leka med utrustningen.
Rengörings- och underhållsmomenten får
inte utföras av barn utan en vuxens tillsyn.
Använd inte slipande rengöringsmedel
eller vassa metallskrapor för att rengöra
ugnens glaslucka eftersom de kan repa
ytan, vilket kan leda till att glaset spricker.
Använd aldrig ångtvättar eller
högtryckstvättar för att göra rent
utrustningen.
OBSERVERA! Kontrollera att utrustningen
är avstängd innan lampan byts ut, för att
undvika elstötar.
! När gallret sätts in ska du kontrollera att
stoppet är vänt uppåt och på den bakre
delen av fördjupningen.
Ескертулер
ЕСКЕРТУ: Құрылғы мен оның қол
жететін бөліктері жұмыс кезінде қызуы
мүмкін.
Қыздыру элементтеріне тимеуге назар
аударыңыз.
8-ге толмаған балаларға үздіксіз
бақылау болмаса, құрылғыдан аулақ
ұстау керек. Бұл құрылғыны қауіпсіз
түрде қолдану бойынша кеңес не
нұсқау берілген және ықтимал қауіпқатерлерді түсінетін жағдайда, оны 8-ге
толған балалар мен дене, сезіну немесе
ой қабілеті төмен немесе тәжірибесі
мен білімі жеткіліксіз адамдар қолдана
алады. Балаларға құрылғымен ойнауға
болмайды. Балаларға бақылаусыз
құрылғыны тазалауға және оған қызмет
көрсетуге болмайды.
Пеш есігінің шынысын тазалау үшін қатты
ысқыш тазалағыштарды немесе өткір
метал ысқыщтарды пайдаланбаңыз,
себебі олар шыныны сызып, оның
шағылуына әкелуі мүмкін.
Құрылғыда ешқашан бу тазартқышты
немесе шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
ЕСКЕРТУ: Тоқ соғу мүмкіндігінің алдын
алу үшін шамды ауыстырмас бұрын
құрылғы өшірілгеніне көз жеткізіңіз
! Тартпаны ішке салған кезде шектегіш
жоғары қарап, қуыстың артқы жағында
тұрғанына көз жеткізіңіз.
4
Teknik Servis
-
Service
! Anlita aldrig obehöriga tekniker.
Uppge:
• Typ av fel.
• Maskinmodell (Mod.).
• Serienummer (S/N)
Den sistnämnda informationen anges på märkplåten som
sitter på utrustningen.
5
Опис приладу
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Beskrivning av maskinen
Översiktsvy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
LÄGE 1
LÄGE 2
LÄGE 3
LÄGE 4
LÄGE 5
GLIDSKENOR för falsar
PLÅTFALS
GALLERFALS
Kontrollpanel
9
6
8
5
7
3
1
4
2
Опис приладу
Kontrol Paneli
1 Реґулятор ПРОГРАМ
2 Реґулятор ТЕРМОСТАТУ
3 Індикатор ТЕРМОСТАТУ
Beskrivning av maskinen
Kontrollpanel
1 PROGRAMVRED
2 TERMOSTATVRED
3 Kontrollampa för TERMOSTAT
1
2
3
7
560
mm
.
45 m
m.
.
23 mm.
5
m.
45 m
mm
.
5 mm.
567 mm.
560
575-585 mm.
. min
m
47 m
595 mm.
mm
25
545
.
.
mm
.
mm
8
N
N
595
L
TR
L
Hacim*
lt. 62
Hacim**
lt. 65
TR
9
TR
Programlar
IZGARA
10
Geleneksel
1
1
1
1
1
1
1
1
0.3
0.5
1.5
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
15
200
200
200
180
180
190
180
180
170
180
170
200
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
35-40
50-60
30-35
40-50
30-35
20-25
30-35
0,5
1
1
0,5
3
3
3
3
15
15
15
15
160
180
180
160
30-40
35-40
50-60
25-30
-
3/4
15
220
-
1
1
1
1
1
1
1
1
no 4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Izgara
TR
11
TR
12
İmha
TR
13
560
mm
.
45 m
m.
m.
45 m
560
mm
.
5 mm.
567 mm.
.
. min
mm
575-585 mm.
23 mm.
547
595 mm.
m.
mm
25
m
545
.
.
mm
14
N
N
595
L
PL
L
TABLICZKA ZNAMIONOWA
l 62
PL
ENERGY
LABEL
15
PL
16
Grill
Waga
(kg)
1
1
1
1
1
1
1
1
0.3
0.5
1.5
0,5
1
1
0,5
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
200
200
200
180
180
190
180
180
170
180
170
200
160
180
180
160
-
3/4
15
220
-
1
4
5
Max
8-10
1
1
1
1
1
1
1
n.° 4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Zalecana
temperatura
PL
17
PL
PL
19
Installation
! Det är viktigt att förvara denna bruksanvisning så att den
alltid finns till hands. Vid försäljning, överlåtelse eller flytt
ska du försäkra dig om att bruksanvisningen följer med
apparaten för att informera den nya ägaren om apparatens
funktion och respektive säkerhetsföreskrifter.
! Läs noggrant anvisningarna: Det finns viktig information
angående installation, användning och säkerhet.
Placering
! Emballagematerial ska inte användas som leksaker
för barn och ska undanröjas enligt gällande normer för
sopsortering (Se Säkerhetsföreskrifter och råd).
560
mm
.
45 m
m.
Centrering och fastsättning
För att fästa utrustningen vid möbeln: Öppna ugnsluckan
och skruva fast de 4 träskruvarna i de 4 hålen på ramen.
! Installationen ska ske enligt dessa anvisningar och av
behörig personal. En felaktig installation kan orsaka skador
på personer, djur eller föremål.
Inbyggnad
För att garantera en god funktion av utrustningen är det
nödvändigt att skåpet, där den ska byggas in, har lämpliga
egenskaper.
• Panelerna runt ugnen ska vara tillverkade av ett
värmetåligt material.
• Vid möbler av fanerat trä ska limmet tåla temperaturer
på 100 °C.
• Vid inbyggnad av ugnen, både vid inbyggnad under bänk
(se figuren) och vid placering på höjden, ska möbeln ha
följande dimensioner:
Elektrisk anslutning
! Ugnar som är försedda med en trepolig nätkabel är
förberedda för att fungera med växelström med nätspänning
och -frekvens som anges på märkskylten som sitter på
utrustningen (se nedan).
Montering av elkabeln
1. Öppna kopplingsplinten
genom att trycka på lockets
sidotungor med hjälp av en
skruvmejsel: Dra och öppna
locket (se figur).
.
. min
mm
m.
45 m
560
mm
.
5 mm.
567 mm.
! Alla delar som garanterar ugnens säkerhet ska sättas fast
så att de inte kan tas bort utan hjälp av verktyg.
575-585 mm.
23 mm.
547
595 mm.
mm
25
.
545
.
mm
.
mm
! Det ska inte vara möjligt att de elektriska delarna kommer
i kontakt med möbeln när apparaten har installerats.
Energiförbrukningen som anges på märkskylten har mätts
upp med denna typ av installation.
Ventilation
För att garantera en god ventilation är det nödvändigt att
ta bort den bakre väggen i utrymmet. Det rekommenderas
att installera ugnen så att den vilar på två trälister eller på
ett jämnt plan som har en öppning på minst 45 x 560 mm
(se figurerna).
20
N
N
595
L
SE
L
2. Gör så här för att
ansluta nätkabeln: Lossa
skruven på kabelhållaren
och de tre skruvarna på
kontakterna L-Noch
fäst sedan eltrådarna under
skruvhuvudena. Respektera
färgerna blå (N) brun (L) gulgrön
(se figuren).
3. Fäst nätkabeln i den
särskilda kabelhållaren.
4. Stäng locket på
kopplingsplinten.
Anslutning av nätkabeln till elnätet
Montera en standardiserad stickkontakt på kabeln avsedd
för den effekt som anges på märkskylten (se här intill).
Om den ska anslutas direkt till elnätet måste en flerpolsbrytare
installeras mellan utrustningen och elnätet som har en
öppning på minst 3 mm mellan kontakterna och som är
anpassad till effekten och överensstämmer med gällande
normer (jordkabeln får inte avbrytas från brytaren). Elkabeln
ska placeras så att den inte i någon punkt överstiger
rumstemperaturen med 50 °C.
! Installatören är ansvarig för att utrustningen ansluts på
ett korrekt sätt och att säkerhetsföreskrifterna respekteras.
Innan du utför anslutningen ska du försäkra dig om att:
• Uttaget är jordat och i enlighet med gällande standard.
• Uttaget tål maskinens maxeffekt, som anges på
märkskylten (se nedan).
• Matningsspänningen ligger inom värdena som anges på
märkskylten (se nedan).
• Vägguttaget är kompatibelt med apparatens stickkontakt.
I annat fall ska uttaget eller stickkontakten bytas ut.
Använd inte skarvsladdar och grenuttag.
! När apparaten är installerad ska elkabeln och vägguttaget
vara lättåtkomliga.
! Kabeln ska inte böjas eller klämmas.
! Kabeln ska kontrolleras regelbundet och får endast bytas
ut av auktoriserade tekniker (se Kundservice).
! Företaget avsäger sig allt ansvar om dessa föreskrifter
inte respekteras.
MÄRKSKYLT
SE
Mått*
Bredd cm 43,5
Höjd cm 32,4
Djup cm 43,5
Volym*
lt. 62
Mått**
Bredd cm 45,5
Höjd cm 32,4
Djup cm 43,5
Volym**
lt. 65
Elektriska
anslutningar
Spänning 220-240V~ 50/60Hz max.
effektförbrukning 2250W (se märkskylt).
EU-Direktiv 2002/40
på de elektriska ugnarnas etikett.
Standard EN 50304
ENERGIMÄRKNING Energiförbrukning fri konvektion
- uppvärmningsfunktion:
Traditionell.
Denna apparat överensstämmer
med följande EU-direktiv:
- 2006/95/CEE utfärdat den 06-12-12
(Lågspänning) och efterföljande
modifieringar.
- 2004/108/CEE utfärdat den 15/12/04
(Elektromagnetisk kompatibilitet) och
efterföljande modifieringar.
- 93/68/CEE utfärdat den 93-07-22
och efterföljande modifieringar.
- 2012/19/EG och efterföljande
modifieringar.
* Endast för modeller med gjutna falsar.
** Endast för modeller med trådfalsar.
21
SE
Start och användning
VARNING! Ugnen är försedd
med ett gallerstoppsystem
som gör att gallren kan dras
ut utan att de lossnar från
ugnen (1).
För att ta bort gallren helt är
det bara att lyfta upp dem
framtill och dra ut dem, se
figuren (2).
! När du använder ugnen första gången råder vi dig till att
låta den vara igång minst en timme med termostaten på
max. läge och stängd lucka. Stäng sedan av ugnen, öppna
ugnsluckan och vädra lokalen. Den lukt som uppstår vid
förångningen kommer från ämnen som har använts för att
skydda ugnen.
Sätta på ugnen
1. Välj önskat tillagningsprogram genom att vrida på
PROGRAMVREDET.
2. Vrid på TERMOSTATVREDET för att välja temperatur.
En lista över rekommenderade tillagningar och respektive
temperaturer finns i Tillagningstabellen (se Program).
3 . T ä n d k o n t r o l l a m p a T E R M O S TAT i n d i k e r a r
uppvärmningsfasen upp till inställd temperatur.
4. Under tillagningen går det alltid att göra följande
ändringar:
- Ändra programmet genom att vrida på PROGRAMVREDET.
- Ändra temperaturen genom att vrida på
TERMOSTATVREDET.
- Avbryt tillagningen genom att vrida PROGRAMVREDET
till läge 0.
! Ställ aldrig föremål på ugnsbotten eftersom det kan orsaka
skador på emaljen.
! Placera alltid dina kokkärl på gallret som följer med
utrustningen.
Kylfläkt
För att sänka den utvändiga temperaturen är vissa modeller
utrustade med en kylfläkt. Kylfläkten skapar en luftstråle
som kommer ut mellan manöverpanelen och ugnsluckan.
! Efter tillagningen förblir fläkten tillkopplad tills ugnen är
tillräckligt sval.
Ugnsbelysning
Ugnsbelysningen tänds genom att vrida PROGRAMVREDET
till läge
22
. Förblir tänd när ett tillagningsprogram väljs.
Programmes
Tillagningsprogram
! För alla program går det att ställa in en temperatur på
mellan 60 °C och MAX, förutom:
• GRILL (det rekommenderas att endast MAX temperatur
ställs in).
Programmet TRADITIONELL UGN
Det nedre och övre värmeelementet aktiveras. Med denna
traditionella tillagning är det bättre att använda endast en fals:
Värmen fördelas dåligt om man använder sig av flera falsar.
Programmet BAKVERKSLÄGE
Det nedre värmeelementet sätts på.
Detta tillagningsläge är idealiskt för gräddning och tillagning
av delikat mat, i synnerhet bakverk som måste jäsa eftersom
värmen underifrån underlättar jäsningsprocessen.
Programmet ÖVRE UGN
Det övre värmeelementet sätts på. Denna funktion kan
användas för förbättringar vid tillagningen.
Programmet GRILL
Det övre värmeelementet sätts på.Grillens höga och
direkta temperatur gör att matens yta omedelbart bryns och
förhindrar att köttsaften rinner ut, vilket gör att innanmätet
blir mörare. Grillning lämpar sig särskilt för de rätter som
kräver hög yttemperatur: Stekar av nöt eller kalv, entrecote,
filé, hamburgare o.s.v. Några användningsexempel återges
i avsnittet Praktiska råd vid tillagningen. Vid tillagning ska
ugnsluckan vara stängd.
Praktiska tillagningsråd
! För tillagningar GRILL ska ugnspannan placeras på den
1:a falsen för att samla upp sky och/fetter, i synnerhet om
de används med grillspett.
GRILL
• Sätt in gallret på fals 3 eller 4 och placera maten i mitten
av gallret.
• Det rekommenderas att max. energinivå ställs in. Det är
normalt att det övre värmeelementet inte alltid är tillslaget:
Funktionen kontrolleras av en termostat.
Ugnens matlagningstabell
Väljarvredets
läge
Konvektion
Bakverksläge
Övre ugn
Grill
Mat som ska
Vikt
tillagas
(kg)
Anka
1
Kalvstek eller nötkött 1
Ugnsbakad fläskstek 1
Småkakor
Tarteletter
1
Lasagne
1
Lamm
1
Makrill
1
Plumcake
1
Petit-chouer
0,3
Sockerkaka
0,5
Pajer
1,5
Tårtbottnar
0,5
Tarteletter
1
Fruktkakor
1
Briocher
0,5
Bryning av mat för
perfekt matlagning
Sjötunga och
1
bläckfisk
Räkgrillspett och
1
torskfilè
1
Grillade grönsaker
1
Kavlstek
1
Kotletter
1
Hamburgare
1
Makrillar
1
Rostad sandwich
4 st.
Tillagningsfals Förvärmningstid
från botten
(minuter)
3
15
3
15
3
15
3
15
3
15
3
10
2
10
2
10
2
10
3
10
3
10
3
15
3
15
3
15
3
15
3
15
3/4
15
Termostatvredets läge
200
200
200
180
180
190
180
180
170
180
170
200
160
180
180
160
220
Tillagningstid
(minuter)
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
35-40
50-60
30-35
40-50
30-35
20-25
30-35
30-40
35-40
50-60
25-30
-
4
5
Max.
8-10
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
OBS! Tillagningstiderna är ungefärliga och kan variera beroende på personlig smak. Vid tillagning med grillen ska
långpannan alltid placeras på den första falsen från botten.
23
SE
SE
Säkerhetsföreskrifter och råd
! Apparaten är framtagen och konstruerad i enlighet
med internationella säkerhetsföreskrifter. Dessa
säkerhetsföreskrifter bifogas av säkerhetsskäl och ska
läsas noggrant.
Säkerhet i allmänhet
• Apparaten är avsedd för en ej yrkesmässig användning
i hemmet.
• Maskinen får inte installeras utomhus (ej heller om
utrymmet är skyddat) eftersom det är mycket farligt att
låta den utsättas för väder och vind.
• För att flytta utrustningen ska du alltid använda dig av de
därtill avsedda handtagen som sitter på ugnens sidor.
• Rör inte utrustningen med bara fötter eller fuktiga händer
och fötter.
• Utrustningen ska användas för att tillaga livsmedel,
av endast vuxna personer och i enlighet med
anvisningarna i denna bruksanvisning. All annan
användning (t.ex. uppvärmning av omgivning)
betraktas som otillbörlig och följaktligen farlig. Il
costruttore non può essere considerato responsabile
per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei
ed irragionevoli.
• Under användningen av utrustningen blir vissa
värmeelement och vissa delar av ugnen mycket varma.
Se till att inte vidröra dem och håll barn på säkert avstånd.
• Undvik att nätkabeln för andra hushållsmaskiner kommer
i kontakt med varma delar på ugnen.
• Täpp inte till ventilationsöppningarna eller värmeutsläppen.
• Ta alltid tag i mitten på ugnsluckans handtag: Handtaget
kan vara varmt på sidorna.
• Använd alltid ugnsvantar för att sätta in eller ta ur kokkärl
ur ugnen.
• Lägg aldrig aluminiumfolie på ugnens botten.
• Ställ inte in brännbart material i ugnen: Om utrustningen
startas oavsiktligt kan det antändas.
• Kontrollera alltid att vreden är i läge “●”/“○” när apparaten
inte används.
• Ta inte ut stickkontakten ur vägguttaget genom att dra i
elkabeln. Ta istället tag i stickkontakten.
• Utför inte rengörings- eller underhållsingrepp utan att
först dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
• I händelse av fel ska du aldrig utföra ingrepp på inre
mekanismer för att utföra reparationer. Kontakta
serviceverkstaden (Se Service).
• Ställ inte tunga föremål på öppen ugnslucka.
• Utrustningen ska inte användas av barn eller personer
med psykiska eller fysiska handikapp, oerfarna personer
eller personer som inte känner till produkten. Undantag
kan göras om utrustningen används under översikt av
en person som ansvarar för dessa personers säkerhet
eller om erforderliga anvisningar har getts angående
utrustningens funktion och användning i förväg.
• Undvik att barn leker med utrustningen.
Kassering
• Kassering av emballagematerial: Respektera gällande
lokala föreskrifter, på så sätt kan emballaget återanvändas.
24
• EU-direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av
eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter
(RAEE) förutser att hushållsmaskinerna inte ska
slängas med de vanliga hushållssoporna. De kasserade
apparaterna måste samlas upp separat för att optimera
återvinningen av materialet som ingår i apparaten och
förhindra potentiella skador på hälsan och miljön. Den
överkryssade papperskorgen som sitter på alla produkter
påminner om att produkten ska sopsorteras.
För ytterligare information angående korrekt kassering
av hushållsmaskiner kan du vända dig till din lokala
sopstation eller återförsäljare.
Spara energi och värna om miljön
• Genom att använda ugnen från sen eftermiddag till
de första morgontimmarna, bidrar du till att minska
elförbrukningsbelastningen för eldistributören. Med
hjälp av funktionerna för programmering, i synnerhet
Senarelagd tillagning (se Program) och Senarelagd
automatisk rengöring (se Underhåll och skötsel), går det
att planera användningen av ugnen i denna riktning.
• Det rekommenderas att tillagningen GRILL alltid sker med
stängd lucka: Detta gör att man förutom bästa resultat,
även erhåller en anmärkningsvärd energibesparing (cirka
10 %).
• Upprätthåll tätningslisterna i gott skick och rena så att de tätar
ordentligt mot luckan och att inget värmeläckage förorsakas.
Underhåll och skötsel
Koppla från strömmen
Innan något ingrepp utförs ska apparaten frånkopplas från
elnätet.
Rengör apparaten
• De yttre emaljerade delarna, delarna av rostfritt stål och
tätningslisterna av gummi kan rengöras med en svamp
som fuktas med ljummet vatten och mild tvål. Om det
är svårt att ta bort fläckarna ska specifika produkter
användas. Vi råder dig att skölja rikligt och torka efter
rengöringen. Använd inte skurpulver eller frätande ämnen.
• Insidan av ugnen ska göras ren (helst efter varje gång
som ugnen har använts) medan den fortfarande är
ljummen. Använd varmt vatten och rengöringsmedel.
Skölj därefter och torka av med en mjuk trasa. Undvik
slipande rengöringsmedel.
• Tillbehören kan rengöras precis som normalt diskgods
(även i diskmaskin), med undantag för glidskenorna.
! Använd aldrig ångtvättar eller högtryckstvättar för att göra
rent utrustningen.
Rengöring av luckan
SE
Rengör glaset på ugnsluckan med produkter och svampar
som inte är slipande och torka av med en mjuk trasa. Använd
inte grova slipande material eller vassa metallskrapor som
kan repa ytan och göra att glaset spricker.
För en noggrann rengöring kan ugnsluckan tas bort:
1. Öppna ugnsluckan fullständigt
(se figuren);
2. Höj upp och vrid på hakarna
som sitter på de två gångjärnen
(se figuren);
3. Ta tag i de två yttre sidorna på
luckan. Stäng luckan långsamt,
men inte fullständigt. Dra sedan
luckan mot dig så att den dras ur
sitt läge (se figuren).
Montera tillbaka luckan genom att utföra den ovannämnda
proceduren i omvänd ordning.
Kontrollera tätningslisterna
Kontrollera regelbundet skicket på tätningslisten runt
ugnsluckan. Om tätningslisten är skadad ska du kontakta
närmaste servicecenter (se Service). Det rekommenderas
att inte använda ugnen förrän reparationen har utförts.
Byte av lampan
Gör på följande sätt för att
byta ut ugnsbelysningen:
1. Ta bort glaslocket med
hjälp av en skruvmejsel.
2. Skruva loss lampan och
byt ut den mot en lampa
med samma egenskaper:
effekt 15 W, sockel E 14.
Montera tillbaka glaslocket. Var uppmärksam på att placera
tätningslisten korrekt (se figuren).
! Använd inte ugnslampan för att lysa upp omgivningen.
25
560
mm
.
45 m
m.
.
in
m. m
m
m.
45 m
mm
.
5 mm.
567 mm.
560
575-585 mm.
23 mm.
547
595 mm.
595
.
m
5m
mm
25
.
54
.
mm
N
N
L
UA
L
ширина 43,5 см
висота 32,4 см
глибина 43,5 см
Об’єм*
62 л
ширина 45,5 см
висота 32,4 см
глибина 43,5 см
Об’єм**
65 л
напруга при 220-240В ~ 50/60Гц
(див. табличку з технічними даними)
максимальна споживана
потужність 2250Вт
UA
27
UA
28
Рекомендована
температура
Вага (
кг)
1
1
1
1
1
1
1
1
0,3
0,5
1,5
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
15
15
15
15
15
10
10
10
10
10
10
15
200
200
200
180
180
190
180
180
170
180
170
200
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
35-40
50-60
30-35
40-50
30-35
20-25
30-35
Обережна
духовка
0,5
1
1
0,5
3
3
3
3
15
15
15
15
160
180
180
160
30-40
35-40
50-60
25-30
-
3/4
15
220
-
1
1
1
1
1
1
1
1
4 шт.
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
Макс.
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
Гриль
29
UA
UA
30
Як очистити прилад
Як очистити дверцята
UA
2.    
    
  ;
31
Орнату
! Жаңа құрылғымен жұмысты бастамастан бұрын осы
пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз. Мұнда
құрылғыны қауіпсіз қолдану, орнату және оны күту
туралы маңызды ақпараттар қамтылған.
! Келешекте анықтама ретінде қарау үшін пайдалану
нұсқаулығын сақтап қойыңыз. Оны құрылғының кез
келген жаңа иесіне беріңіз.
! Орау материалдарын балалардың қолы жетпейтін
жерде сақтаңыз. Тыныс тарылу немесе тұншығып қалу
қаупін туғызуы мүмкін. (Сақтандырулар мен кеңестер
бөлімін қараңыз).
560
mm
.
45 m
m.
! Құрылғыны нұсқауларға сәйкес арнайы біліктілігі бар
маман орнатуға тиіс. Құрылғы дұрыс орнатылмаған
жағдайда, адамдар мен жануарлар өміріне қауіп төндіруі
немесе мүлікті зақымдауы мүмкін.
Құрылғыны орнату
Құрылғының дұрыс жұмыс жасайтынын тексеру үшін
қолайлы шкафты қолданыңыз.
• Пешке жақын қабырғалар ыстыққа төзімді
материалдан жасалған болуы қажет.
• Сыртқы қабығы бар шкафтарды жинағанда 100°C
температураға төзетін желімдер қолданылуы қажет.
• пешті ас үй үстелінің астына (сызбаны қараңыз)
немесе ас үй жиһазының ішіне орнату үшін шкафтың
өлшемдері төмендегідей болуы қажет:
! Құрылғының қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін
барлық бөліктері арнайы құралдардың көмегімен ғана
алынуы тиіс.
.
23 mm.
5
m.
45 m
mm
.
5 mm.
567 mm.
560
575-585 mm.
. min
m
47 m
595 mm.
mm
25
.
545
.
mm
m.
m
! Құрылғы орнатылған кезде кез келген электрлі
заттардан алыс болуы қажет.
Негізгі деректер кестесінде берілген пайдалану
ортасының көрсеткіштері осы орнату түрі үшін
есептелген.
Желдету
Лайықты желдетудің орнатылғанын тексеру үшін
шкафтың артқы қабырғасын алып тастау қажет. Пешті
екі ағаш тақтайға немесе кемінде 45 x 560 мм ашық
тұрған тегіс жерде орналастыру ұсынылады (сызбаны
қараңыз).
32
595
L
KZ
ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
KZ
62 л
65 л
ҚУАТ
БЕЛГІСІ
Табиғи конвекция класы – қыздыру
күйіне арналған қуат тұтыну:
Дағдылы режим
Бұл құрылғы Еуропа экономикалық
қауымдастығының келесі
нұсқауларына сай келеді:
12.12.06 2006/95/EEC
(Төменгі кернеу) жəне түзетулер;
-2004 жылғы 15-желтоқсандағы
2004/108/EEC (электромагниттік
үйлесімділік туралы) жəне одан
кейінгі түзетулер;
-1993 жылдың 22 шілдесіндегі
93/68/EEC жəне одан кейінгі
түзетулер;
- 2012/19/ЕEC жəне одан кейінгі
түзетулер.
-1275/2008 күту/өшу режимі
33
KZ
Қосу және пайдалану
Тағам дайындау режимдері
ЕСКЕРТУ!
Пеш
тартпаларды алып
шығуға арналған және
пештен шығып кетуіне
жол бермейтін шектегіш
жүйемен жабдықталған
(1).
Сызбада көрсетілгендей,
толығымен шығарып алу
үшін тартпаларды алдыңғы шетінен ұстап көтеріп,
тартсаңыз (2) болғаны.
! Төмендегілерден басқа тағам дайындау режимдерінің
барлығына 60°C пен МАКС аралығында кез келген
температура мәні орнатылуы мүмкін
! Құрылғыны алғаш рет пайдаланғанда оны бос күйінде
есігін жауып, ең жоғарғы температурада кемінде жарты
сағаттай қыздырыңыз. Пешті өшіріп, оның есігін ашпастан
бұрын бөлменің жақсы желдетілгенін тексеріңіз. Өндіру
кезінде қолданылған қорғағыш заттардың жанып кетуіне
байланысты жеңіл жағымсыз иіс шығуы мүмкін.
• ГРИЛЬ (кеңес: тек МАКС деңгейін орнатыңыз)
TRADITIONAL OVEN (ДАҒДЫЛЫ ПЕШ) режимі
Үстіңгі және астыңғы қыздыру э лементтері қосылады.
Тағам дайындаудың дағдылы режимін пайдаланғанда тек
бір тағам дайындау тартпасын пайдаланған дұрыс, бірден
көп тартпа қолданылғанда пеш ішіндегі температура
бірдей болмауы мүмкін.
КОНДИТЕР ТАҒАМДАРЫ режимі
Астыңғы қыздыру элементі іске қосылады.
Бұл режим жеңіл тағамдарды, әсіресе көтерілетін
торттарды (себебі астыдан келетін ыстық ашу процессіне
көмектеседі) пісіруге өте ыңғайлы.
ҮСТІҢГІ ПЕШ режимі
Үстіңгі қыздыру элементі іске қосылады. Бұл режимді
тағамды дайындаудың аяғында қызарт у үшін
пайдалануға болады.
GRILL (ГРИЛЬ) режимі
Үстіңгі қыздыру элементі іске қосылады. Грильдің аса
жоғары әрі тіке температурасы ет пен қақталған етті
жұмсақ түрде қалдыру үшін нәрін ішінде ұстай отырып,
олардың бетін қызартуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ,
жоғары бет температурасын қажет ететін тағамдарға
грильді пайдаланған абзал: бифштекс, сиыр еті,
қабырға стейкі, белдеме, гамбургерлер және т.б...
Кейбір мысалдар “Тағам дайындау бойынша кеңес”
параграфында берілген. Осы режимде ас пісіргенде
пештің есігін әрқашанда жабық ұстаңыз.
Салқындату желдеткіші
Пештің сыртқы температурасын салқындату үшін
кейбір модельдер басқару тақтасы мен пеш есігінің
арасына жел айдайтын салқындату желдеткішімен
жабдықталады.
34
Кəміл тағам дайындау үшін тағамды
қызарту
Гриль
Камбала мен каркатица
Кальмар мен асшаян кебабы
Треска белдемесі
Грильде пісірілген көкөністер
Бұзау етінен пісірілген стейк
Котлет
Гамбургер
Скумбрия
Қызартылған нан мен бутерброд
KZ
Салмақ
(кг)
1
1
1
1
1
1
1
1
0.3
0.5
1.5
0,5
1
1
0,5
3
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
200
200
200
180
180
190
180
180
170
180
170
200
160
180
180
160
-
3/4
15
220
-
1
1
1
1
1
1
1
1
№°4
4
4
4
¾
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
! Пісіру уақыттары шамалап берілген жəне оларды жеке қалауға қарай өзгертуге болады.
Грильді пайдаланып тағам дайындаған кезде, тұтқалы таба пештің түбінен санағанда бірінші тартпада орналастырылуы тиіс.
35
KZ
Сақтандырулар мен кеңестер
! Бұл құрылғы халықаралық қауіпсіздік стандарттарына
сай өңделіп шығарылған. Төмендегі ескертулер
қауіпсіздік ережелерін ескерту мақсатында берілген
және оны мұқият оқып шығу қажет.
• Құрылғы үйде қолдануға арналған, оны коммерциялық
немесе өндірістік тұрғыда қолдануға болмайды.
• Жабық жер болса да, құрылғыны сыртта қолданбау
қажет. Құрылғыны қорғаусыз жаңбыр мен боранда
қалдыру аса қауіпті.
• Құрылғыны жылжытқанда немесе орналастырғанда
пештің бүйіріндегі тұтқаларды пайдаланыңыз.
• Құрылғыны жалаң аяқ немесе ылғал не дымқыл
қолмен, аяқпен түртпеңіз.
• Құрылғыны кітапшада берілген нұсқауларға сай, тек
ересек адамдар ғана тағам дайындау мақсатында
пайдалануы тиіс.
• Құрылғыны пайдаланған уақытта қыздыру
элементтерін немесе пеш есігінің белгілі
бөліктерін ұстамаңыз, бұл бөліктер қатты қызады.
Құрылғыны балалар қолы жетпейтін жерге
қойыңыз.
• Басқа электр құрылғыларына арналған
электр кабельдері пештің ыстық бөліктеріне
жақындамайтынын тексеріңіз.
• Желдету және ыстықты салқындатуға арналған ашық
жерлерді ешқашан жаппау керек.
• Пеш есігінің тұтқасын әрқашан ортасынан ұстаңыз:
шеттері ыстық болуы мүмкін.
• Пешке асханалық ыдысты қоярда немесе оны алған
кезде әрдайым пеш қолғаптарын пайдаланыңыз.
• Пеш түбін туралау үшін алюминий фольганы
пайдаланбаңыз.
• Пешке жанғыш заттарды қоймаңыз. Егер байқаусызда
құрылғы қосылса, бұл заттардың жануы мүмкін.
• Құрылғыны қолданбаған кезде түймешіктерінің “●”/“○”
орнында екенін тексеріңіз.
• Құрылғыны өшіргенде айырғышты әрдайым желі
розеткасынан алыңыз, кабельден тартып суырмаңыз.
• Құрылғыны электр желісінен ажыратпастан ешқашан
тазалау немесе күтім көрсету жұмыстарын жасамаңыз.
• Егер құрылғы істен шыққан болса, ешбір жағдайда жөндеу
жұмысын өзіңіз жасамаңыз. Тәжірибесіз адам тарапынан
жасалған жөндеу жұмыстарынан құрылғының істен шығуы
немесе жарамсыз болып қалуы мүмкін. Қызмет көрсету
орталығымен байланысыңыз (“Көмек” бөлімін қараңыз).
• Ашық пештің есігіне ауыр заттарды қоймаңыз.
• Құрылғыны физикалық, сезімталдық және психикалық
қабілеттері төмен адамдар (балалар да кіреді), тәжірибесіз
немесе өнімнен хабары жоқ кез келген адамның қолданбауы
тиіс. Мұндай адамдарға, кем дегенде, қауіпсіздіктерін
қамтамасыз ететін біреулер жетекші болуы керек немесе
құрылғының жұмысына қатысты кіріспе нұсқаулары берілуі
тиіс.
• Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат етпеңіз.
Жою
• Орау материалдарын тастаған кезде: ораманың қайта
пайдаланылуы мүмкін болатындай жергілікті заңды
қадағалаңыз.
• Электр және электроникалық құралдардың қалдықтарына
(WEEE) қатысты 2012/19/EC Еуропа заңнамасына
сәйкес үй құрылғылары қалыпты толық қалалық қалдық
айналымын пайдаланып жойылмауы тиіс. Қоршаған
орта мен халық денсаулығына тиетін зиянның алдын
ала отырып, жарамсыз құрылғылар қайта пайдалану
мен машина ішіндегі материалдарды өңдеу құнын
оңтайландыру мақсатында бөлек жиналуы керек. Барлық
өнімдердегі сызылған қоқыс жәшігі өнім иесінің бөлектелген
қоқыс жинауға қатысты міндетін еске салады. Жарамсыз
үй құрылғыларын дұрыс жоюға қатысты қосымша ақпарат
алу үшін өнім иелері халыққа қызмет көрсету орталығына
немесе олардың жергілікті өкілдеріне хабарласа алады.
• Пешті таңертең ерте немесе түстен кейін кешірек
пайдалану арқылы электр қуатын қамтамасыз етуші
желілік компаниялардың ең жоғары жүктемесін
азайтуға көмектесе аласыз. Пісіру функциясын
бағдарламалау параметрлері – әсіресе, “кейінге
қалдырылған пісіру” режимі (“Пісіру функциялары”
бөлімін қараңыз) және “кейінге қалдырылған
автоматты түрде тазалау” режимі (“Күтім және
пайдалану” бөлімін қараңыз) – пайдаланушының
уақытын тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.
• Жақсы нәтиже алу үшін және энергияны үнемдеу
үшін (шамамен 10%). GRILL (ГРИЛЬ) режимдерін
пайдаланғанда пештің есігін жабық ұстаңыз.
• Есік тығыздағыштарын жиі тексеріңіз, олар есікке тығыз
келетіндей етіп, қалдық болмауы үшін тазалап сүртіп тұрыңыз,
осылайша ыстықтың сыртқа шығуын болдырмайсыз.
Күтім және пайдалану
Құрылғыны өшіру
• Тот баспайтын болат немесе эмальданған сыртқы
бөліктер және резеңке тығыздағыштар салқын
малынып, түссіз сабын жағылған гу бк амен
тазартылады. Қиын дақтарды кетіру үшін арнайы
өнімдерді пайдаланыңыз. Жуып болған соң оны
шайып, мұқият құрғатыңыз. Қатты ұнтақтарды немесе
таттандыратын заттарды пайдаланбаңыз.
• Пештің іші әрбір қолданғаннан кейін жылы кезінде
мұқият тазалануы тиіс. Ыстық су мен тазартқышты
пайдаланыңыз, одан кейін шайып, жұмсақ шүберекпен
құрғатып сүртіңіз. Қырғыш заттарды пайдаланбаңыз.
• Сырғымалы тартпалардан басқа барлық керекжарақтар күнделікті ыдыстар сияқты жуылуы мүмкін,
тіпті оларды ыдыс жуғыш машинаға жууға болады.
! Құрылғыда ешқашан бу тазартқышты немесе
шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
36
KZ
Пеш есігінің әйнегін ысқышпен және қырғыш емес
тазартқыш құралдармен тазалап, жұмсақ шүберекпен
мұқият құрғатыңыз. Қатты қырғыш затты немесе өткір
темір қырғыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар әйнек
бетін тырнап, оның сынуына әкелуі мүмкін.
Мұқият тазалау үшін пештің есігін алып тастауға болады:
1. Пеш есігін толық ашыңыз
(суретті қараңыз);
2 . Е к і і л м е к те о р н а л а с қ а н
тұтқаларды көтеріп, бұрыңыз
(сызбаны қараңыз);
3. Есікті екі жағынан қатты ұстап,
жартылай жабыңыз. Орнынан
көтеріп, өзіңізге қарай тартыңыз
(суретті қараңыз).
Есікті орнына қою үшін осы іс ретін кері орындаңыз.
Тығыздағыштарды тексеру
Пештегі есік тығыздағыштарын жиі тексеріп тұрыңыз.
Егер тығыздағыштар зақымдалған болса, жақын
жердегі Сатудан кейін қызмет көрсету орталығына
хабарласыңыз (“Көмек” бөлімін қараңыз). Тығыздағыштар
ауыстырылғанға дейін пешті пайдаланбауды ұсынамыз.
37
KZ
38
KZ
39
195102263.02
10/2013 - XEROX FABRIANO
KZ
40

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Electric 62 L Stainless steel
  • Convection cooking Grill
  • Control type: Rotary
  • Energy efficiency class: A

Related manuals

advertisement

Languages

Only pages of the document in Swedish were displayed