Indesit FIM 53 K.A IX S Användarguide

Add to my manuals
36 Pages

advertisement

Indesit FIM 53 K.A IX S Användarguide | Manualzz
FIM 53 K.A IX S
Svenska
Bruksanvisning
UGN
Innehållsförteckning
Bruksanvisning,1
Varning,3
Service,4
Beskrivning av maskinen,5
Beskrivning av maskinen,6
Installation,21
Start och användning,23
Programmes,23
Den programmmatore elektroniska matlagning,25
Säkerhetsföreskrifter och råd,26
Underhåll och skötsel,27
CUPTOR
Sumar
Uyarı
2
Varning
OBSERVERA! Denna utrustning och dess delar blir
mycket varma under användning.
Var noga med att inte vidröra värmeelementen.
Håll barn under 8 år under uppsikt så att de inte leker
med utrustningen.
Denna utrustning kan användas av barn över 8 år
och personer med psykiska, sensoriska eller fysiska
handikapp, eller som saknar erfarenhet och lämpliga
kunskaper, under förutsättning att detta sker under
uppsikt av en person som ansvarar för deras säkerhet
eller att de har fått nödvändiga anvisningar angående
dess användning och är medvetna om farorna i
samband med användningen. Barn får inte leka med
utrustningen. Rengörings- och underhållsmomenten
får inte utföras av barn utan en vuxens tillsyn.
Använd inte slipande rengöringsmedel eller vassa
metallskrapor för att rengöra ugnens glaslucka
eftersom de kan repa ytan, vilket kan leda till att
glaset spricker.
Använd aldrig ångtvättar eller högtryckstvättar för att
göra rent utrustningen.
OBSERVERA! Kontrollera att utrustningen är
avstängd innan lampan byts ut, för att undvika
elstötar.
! När gallret sätts in ska du kontrollera att stoppet är
vänt uppåt och på den bakre delen av fördjupningen.
3
Teknik Servis
-
Service
! Anlita aldrig obehöriga tekniker.
Uppge:
• Typ av fel.
• Maskinmodell (Mod.).
• Serienummer (S/N)
Den sistnämnda informationen anges på märkplåten som sitter på
utrustningen.
4
Beskrivning av maskinen
Översiktsvy
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LÄGE 1
LÄGE 2
LÄGE 3
LÄGE 4
LÄGE 5
GLIDSKENOR för falsar
PLÅTFALS
GALLERFALS
Kontrollpanel
Vedere de ansamblu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
6
8
5
7
3
1
4
2
5
Beskrivning av maskinen
Kontrol Paneli
Kontrollpanel
1
2
3
4
1
2
3
4
PROGRAMVRED
ELEKTRONISK PROGRAMMERARE
TERMOSTATVRED
Kontrollampa för TERMOSTAT
Panoul de control
1
2
3
4
1
2
3
4
1
6
2
Selector PROGRAME
Programator ELECTRONIC
Selector TERMOSTAT
Indicator TERMOSTAT
3
4
560
567 mm.
mm
.
N
.
N
mm
.
mm
560
mm
.
45 m
m.
L
25
545
.
Besleme kablosu montajı
.
m.
5 mm.
mm
. min
mm
45 m
595 mm.
595
575-585 mm.
23 mm.
547
7
TR
TR
Hacim*
lt. 58
Hacim**
lt. 60
ENERGY
LABEL
ve ECODESIGN
8
9
TR
TR
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
-
3/4
15
220
-
Izgara
1
1
1
1
1
1
1
n.° 4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
Graten
10
Izgara tavuk
Ahtapot
•• ••
Saati ayarlama
11
TR
TR
İmha
TR
13
45
mm
.
N
.
N
mm
.
mm
560
mm
.
45 m
m.
L
25
545
.
.
.
mm
560
567 mm.
mm
. min
mm
5 mm.
595
575-585 mm.
23 mm.
547
595 mm.
PL
L
14
TABLICZKA ZNAMIONOWA
PL
l 58
l 60
15
PL
16
Grill
Zapiekanki
Waga
(kg)
Zalecana
temperatura
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
2i4
3
2
2i4
2
2
2i4
2i4
2
2i4
3
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
-
3/4
15
220
-
1
1
1
1
1
1
1
1
szt. 4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
17
PL
PL
•• ••
oraz
PL
PL
20
Installation
! Det är viktigt att förvara denna bruksanvisning så att den alltid finns till
hands. Vid försäljning, överlåtelse eller flytt ska du försäkra dig om att
bruksanvisningen följer med apparaten för att informera den nya ägaren om
apparatens funktion och respektive säkerhetsföreskrifter.
Centrering och fastsättning
För att fästa utrustningen vid möbeln: Öppna ugnsluckan och skruva fast de
4 träskruvarna i de 4 hålen på ramen.
! Läs noggrant anvisningarna: Det finns viktig information angående
installation, användning och säkerhet.
Placering
! Emballagematerial ska inte användas som leksaker för barn och ska
undanröjas enligt gällande normer för sopsortering (Se Säkerhetsföreskrifter
och råd).
! Installationen ska ske enligt dessa anvisningar och av behörig personal. En
felaktig installation kan orsaka skador på personer, djur eller föremål.
! Alla delar som garanterar ugnens säkerhet ska sättas fast så att de inte kan
tas bort utan hjälp av verktyg.
Inbyggnad
För att garantera en god funktion av utrustningen är det nödvändigt att skåpet,
där den ska byggas in, har lämpliga egenskaper.
• Panelerna runt ugnen ska vara tillverkade av ett värmetåligt material.
• Vid möbler av fanerat trä ska limmet tåla temperaturer på 100 °C.
• Vid inbyggnad av ugnen, både vid inbyggnad under bänk (se figuren) och
vid placering på höjden, ska möbeln ha följande dimensioner:
Elektrisk anslutning
! Ugnar som är försedda med en trepolig nätkabel är förberedda för att fungera
med växelström med nätspänning och -frekvens som anges på märkskylten
som sitter på utrustningen (se nedan).
.
. min
mm
m.
45 m
560
mm
.
5 mm.
567 mm.
595 mm.
1. Öppna kopplingsplinten genom
att trycka på lockets sidotungor med
hjälp av en skruvmejsel: Dra och
öppna locket (se figur).
575-585 mm.
23 mm.
547
Montering av elkabeln
25
545
.
N
.
mm
N
mm
.
mm
! Det ska inte vara möjligt att de elektriska delarna kommer i kontakt med
möbeln när apparaten har installerats. Energiförbrukningen som anges på
märkskylten har mätts upp med denna typ av installation.
Ventilation
För att garantera en god ventilation är det nödvändigt att ta bort den bakre
väggen i utrymmet. Det rekommenderas att installera ugnen så att den vilar
på två trälister eller på ett jämnt plan som har en öppning på minst 45 x 560
mm (se figurerna).
560
mm
.
45 m
m.
L
595
2. Gör så här för att ansluta nätkabeln:
Lossa skruven på kabelhållaren och
de tre skruvarna på kontakterna
och fäst sedan eltrådarna
L-Nunder skruvhuvudena. Respektera
färgerna blå (N) brun (L) gul-grön
(se figuren).
3. Fäst nätkabeln i den särskilda
kabelhållaren.
4. Stäng locket på kopplingsplinten.
L
Anslutning av nätkabeln till elnätet
Montera en standardiserad stickkontakt på kabeln avsedd för den effekt som
anges på märkskylten (se här intill).
Om den ska anslutas direkt till elnätet måste en flerpolsbrytare installeras
mellan utrustningen och elnätet som har en öppning på minst 3 mm mellan
kontakterna och som är anpassad till effekten och överensstämmer med
gällande normer (jordkabeln får inte avbrytas från brytaren). Elkabeln ska
placeras så att den inte i någon punkt överstiger rumstemperaturen med 50 °C.
! Installatören är ansvarig för att utrustningen ansluts på ett korrekt sätt och
att säkerhetsföreskrifterna respekteras.
21
SE
SE
Innan du utför anslutningen ska du försäkra dig om att:
• Uttaget är jordat och i enlighet med gällande standard.
• Uttaget tål maskinens maxeffekt, som anges på märkskylten (se nedan).
• Matningsspänningen ligger inom värdena som anges på märkskylten (se
nedan).
• Vägguttaget är kompatibelt med apparatens stickkontakt. I annat fall
ska uttaget eller stickkontakten bytas ut. Använd inte skarvsladdar och
grenuttag.
MÄRKSKYLT
Mått*
Bredd cm 43,5
Höjd cm 32,4
Djup cm 40,6
Volym*
lt. 58
Mått**
Bredd cm 45,5
Höjd cm 32,4
Djup cm 40,6
Volym**
lt. 60
Elektriska
anslutningar
Spänning 220-240V~ 50/60Hz max.
effektförbrukning 2250 W
(se märkskylt)
! När apparaten är installerad ska elkabeln och vägguttaget vara lättåtkomliga.
! Kabeln ska inte böjas eller klämmas.
! Kabeln ska kontrolleras regelbundet och får endast bytas ut av auktoriserade
tekniker (se Kundservice).
EU-direktiv nr. 65/2014 integrerande
direktiv 2010/30/EU. EU-bestämmelse
nr. 66/2014 integrerande
direktiv 2009/125/EC.
EN 60350-1 bestämmelse,
EN 50564 bestämmelse
! Företaget avsäger sig allt ansvar om dessa föreskrifter inte respekteras.
ENERGIMÄRKT
och EKODESIGN
Energiförbrukning fri konvektion
- uppvärmningsfunktion:
Traditionell.
Energiförbruknings - förklaring
Klass forcerad konvektion
- uppvärmningsfunktion:
Samtidig tillagning.
Denna apparat överensstämmer
med följande EU-direktiv:
- 2006/95/CE utfärdat den 06-12-12
(Lågspänning) och efterföljande
modifieringar.
- 2004/108/CE utfärdat den 15/12/04
(Elektromagnetisk kompatibilitet) och
efterföljande modifieringar.
- 93/68/CEE utfärdat den 93-07-22
och efterföljande modifieringar.
- 2012/19/UE och efterföljande
modifieringar.
1275/2008 standby/off mode.
* Endast för modeller med gjutna falsar.
** Endast för modeller med trådfalsar.
22
Start och användning
VARNING! Ugnen är försedd med
ett gallerstoppsystem som gör att
gallren kan dras ut utan att de lossnar
från ugnen (1).
För att ta bort gallren helt är det bara
att lyfta upp dem framtill och dra ut
dem, se figuren (2).
! När du använder ugnen första gången råder vi dig till att låta den vara igång
minst en timme med termostaten på max. läge och stängd lucka. Stäng sedan
av ugnen, öppna ugnsluckan och vädra lokalen. Den lukt som uppstår vid
förångningen kommer från ämnen som har använts för att skydda ugnen.
Sätta på ugnen
1. Välj önskat tillagningsprogram genom att vrida på PROGRAMVREDET.
2. Vrid på TERMOSTATVREDET för att välja temperatur. En lista
över rekommenderade tillagningar och respektive temperaturer finns i
Tillagningstabellen (se Program).
3. Tänd kontrollampa TERMOSTAT indikerar uppvärmningsfasen upp till
inställd temperatur.
4. Under tillagningen går det alltid att göra följande ändringar:
- Ändra programmet genom att vrida på PROGRAMVREDET.
- Ändra temperaturen genom att vrida på TERMOSTATVREDET.
- Avbryt tillagningen genom att vrida PROGRAMVREDET till läge 0.
! Ställ aldrig föremål på ugnsbotten eftersom det kan orsaka skador på
emaljen.
! Placera alltid dina kokkärl på gallret som följer med utrustningen.
Kylfläkt
För att sänka den utvändiga temperaturen är vissa modeller utrustade med en
kylfläkt. Kylfläkten skapar en luftstråle som kommer ut mellan manöverpanelen
och ugnsluckan.
! Efter tillagningen förblir fläkten tillkopplad tills ugnen är tillräckligt sval.
Ugnsbelysning
Ugnsbelysningen tänds genom att vrida PROGRAMVREDET till läge
. Förblir tänd när ett tillagningsprogram väljs.
Programmes
Tillagningsprogram
! För alla program går det att ställa in en temperatur på mellan 60 °C och
MAX, förutom:
• GRILL (det rekommenderas att endast MAX temperatur ställs in).
• GRATINERA (det rekommenderas att inte överstiga en temperatur på 200
°C).
Programmet SAMTIDIG TILLAGNING
Alla värmeelementet aktiveras (det övre och det nedre) och fläkten sätts
i funktion. Eftersom värmen är konstant i hela ugnen bryner och steker
varmluften maten jämnt. Det går att använda upp till max. två falsar samtidigt.
Programmet ÖVRE UGN
Det övre värmeelementet sätts på. Denna funktion kan användas för
förbättringar vid tillagningen.
Programmet GRILL
Det övre värmeelementet sätts på.Grillens höga och direkta temperatur gör att
matens yta omedelbart bryns och förhindrar att köttsaften rinner ut, vilket gör
att innanmätet blir mörare. Grillning lämpar sig särskilt för de rätter som kräver
hög yttemperatur: Stekar av nöt eller kalv, entrecote, filé, hamburgare o.s.v.
Några användningsexempel återges i avsnittet Praktiska råd vid tillagningen.
Vid tillagning ska ugnsluckan vara stängd.
Programmet GRATINERA
Det övre värmeelementet sätts på och fläkten startar. Denna funktion
förenar den termiska strålningen i en enda riktning med den forcerade
varmluftsventilationen inuti ugnen. Detta förhindrar att ytorna bränns genom
att värmen ökar och tränger bättre in i maten. Vid tillagning ska ugnsluckan
vara stängd.
Praktiska tillagningsråd
! Använd inte falsarna 1 och 5 vid varmluftstillagningar: Dessa lägen träffas
direkt av varmluften vilket kan göra att ömtåliga rätter bränns.
! För tillagningar GRILL och GRATINERA ska ugnspannan placeras på den
1:a falsen för att samla upp sky och/fetter, i synnerhet om de används med
grillspett.
SAMTIDIG TILLAGNING
• Använd falsarna 2 och 4 och placera den mat som kräver högre värme
på den 2:a falsen.
• Sätt ugnspannan på den nedersta falsen och gallret på den översta.
GRILL
• Sätt in gallret på fals 3 eller 4 och placera maten i mitten av gallret.
• Det rekommenderas att max. energinivå ställs in. Det är normalt att det
övre värmeelementet inte alltid är tillslaget: Funktionen kontrolleras av en
termostat.
PIZZA
• Använd programmet SAMTIDIG TILLAGNING för att grädda pizza på rätt
sätt.
• Använd en form av lätt aluminium som ska placeras på det medlevererade
gallret.
Om du använder ugnspannan förlängs gräddningstiderna och det är svårt
att erhålla en spröd pizza.
• Om du gräddar pizzor med mycket fyllning råder vi dig att lägga på
mozzarellaosten efter halva gräddningstiden.
Programmet TRADITIONELL UGN
Det nedre och övre värmeelementet aktiveras. Med denna traditionella
tillagning är det bättre att använda endast en fals: Värmen fördelas dåligt om
man använder sig av flera falsar.
23
SE
SE
Tillagningstabell
Program
Traditionell
ugn
Samtidig
tillagning
Övre ugn
Grill
Gratinera
24
Livsmedel
Anka
Kalv- eller oxstek
Fläskstek
Mördegskakor
Söta pajer
Pizza (på 2 falsar)
Lasagne
Lamm
Grillad kyckling + potatis
Makrill
Plumcake
Petit choux (på 2 falsar)
Kakor (på 2 falsar)
Sockerkaka (på 1 fals)
Sockerkaka (på 2 falsar)
Salta pajer
Tillagningsförbättringar
Sjötunga och bläckfisk
Fiskspett
Torskfilé
Grillade grönsaker
Kalvkotletter
Kotletter
Hamburgare
Makrill
Rostat bröd
Grillad kyckling
Bläckfisk
Vikt
(kg)
Tillagnings-läge
på fals
Föruppvärmning
(minuter)
1
1
1
1
1
1
1
1+1
1
1
0,5
0,5
0,5
1
1,5
1
1
1
1
1
1
1
1
4 st.
1,5
1,5
3
3
3
3
3
2 och 4
3
2
2 och 4
2
2
2 och 4
2 och 4
2
2 och 4
3
3/4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
2
2
15
15
15
15
15
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
15
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Rekommenderad
temperatur
200
200
200
180
180
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
220
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
200
200
Tillagningstid
(minuter)
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
55-60
30-35
Den programmmatore elektroniska
matlagning
•• ••
Inställning av klockan
! Det går att ställa in både när ugnen är avstängd och när den är påsatt, men
tillagningens sluttid kan inte ställas in.
Efter nätanslutningen eller efter ett strömavbrott blinkar symbolen
fyra siffrorna blinkar på DISPLAYEN.
och de
1. Tryck flera gånger på knappen
tills symbolen
och de fyra siffrorna
blinkar på DISPLAYEN.
2. Ställ in tiden med knapparna “ ” och “ ”. Om knapparna hålls nedtryckta
ändras siffrorna snabbare för att underlätta inställningen.
3. Vänta i 10 sek. eller tryck ännu en gång på knappen
för att bekräfta
inställningen.
Programmering av tillagningens slut
! Programmeringen av tillagningens slut kan endast göras efter att en
tillagningstid har ställts in.
1. Följ proceduren från 1 till 3 som beskriver inställningen av tidslängden.
tills symbolen
och de fyra siffrorna blinkar på
2. Tryck på knappen
DISPLAYEN.
3. Ställ in sluttiden för tillagningen med knapparna “ ” och ” ”. Om knapparna
hålls nedtryckta ändras siffrorna snabbare för att underlätta inställningen.
4. Vänta i 10 sek. eller tryck ännu en gång på knappen
för att bekräfta
inställnigen.
5. När tiden har förflutit visas texten END på displayen, ugnen avslutar
tillagningen och en ljudsignal hörs. Tryck på någon av knapparna för att
stänga av den.
och
indikerar att en programmering har utförts.
De tända symbolerna
På DISPLAYEN visas alternativt tillagningens slut och längd.
• Exempel: Klockan är 9:00 och en tidslängd på 1 timme programmeras.
Sluttiden programmeras till 12:30. Programmet startar automatiskt klockan
11:30.
Ta bort en programmering
Ta bort en programmering på följande sätt:
• Tryck på knappen
tills symbolen för inställningen som ska tas bort och
siffrorna på displayen blinkar. Tryck på knappen “ ” tills siffrorna 00:00
blinkar på displayen.
• Håll knapparna “ ” och ” ” nedtryckta samtidigt. På så sätt tas alla
programmeringar bort och timern raderas.
Ställa in timern
! Denna funktion avbryter inte tillagningen (oavsett ugnens inställningar) utan
aktiverar endast ljudsignalen när de inställda minuterna har förflutit.
1. Tryck flera gånger på knappen
tills symbolen
och de tre siffrorna
blinkar på DISPLAYEN.
2. Ställ in önskad tid med knapparna “ ” och “ ”. Om knapparna hålls
nedtryckta ändras siffrorna snabbare för att underlätta inställningen.
3. Vänta i 10 sek. eller tryck ännu en gång på knappen
för att bekräfta
inställningen.
Nedräkningen visas och när tiden har förflutit aktiveras ljudsignalen.
Programmering av tillagning
! Programmeringen kan endast göras efter att ett tillagningsprogram har valts.
Programmering av tillagningstid
1. Tryck flera gånger på knappen
tills symbolen
och de tre siffrorna
blinkar på DISPLAYEN.
2. Ställ in önskad tidslängd med knapparna “ ” och “ ”. Om knapparna hålls
nedtryckta ändras siffrorna snabbare för att underlätta inställningen.
3. Vänta i 10 sek. eller tryck ännu en gång på knappen
för att bekräfta
inställnigen.
4. När tiden har förflutit visas texten END på displayen, ugnen avslutar
tillagningen och en ljudsignal hörs. Tryck på någon av knapparna för att
stänga av den.
• Exempel: Klockan är 9:00 och en tillagningstid ställs in på 1 timme och 15
minuter programmeras. Programmet avbryts automatiskt klockan 10:15.
25
SE
SE
Säkerhetsföreskrifter och råd
! Apparaten är framtagen och konstruerad i enlighet med internationella
säkerhetsföreskrifter. Dessa säkerhetsföreskrifter bifogas av säkerhetsskäl
och ska läsas noggrant.
Säkerhet i allmänhet
• Apparaten är avsedd för en ej yrkesmässig användning i hemmet.
• Maskinen får inte installeras utomhus (ej heller om utrymmet är skyddat)
eftersom det är mycket farligt att låta den utsättas för väder och vind.
• För att flytta utrustningen ska du alltid använda dig av de därtill avsedda
handtagen som sitter på ugnens sidor.
• Rör inte utrustningen med bara fötter eller fuktiga händer och fötter.
• Utrustningen ska användas för att tillaga livsmedel, av endast vuxna
personer och i enlighet med anvisningarna i denna bruksanvisning.
All annan användning (t.ex. uppvärmning av omgivning) betraktas
som otillbörlig och följaktligen farlig. Il costruttore non può essere
considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi
impropri, erronei ed irragionevoli.
• Under användningen av utrustningen blir vissa värmeelement och vissa
delar av ugnen mycket varma. Se till att inte vidröra dem och håll barn på
säkert avstånd.
• Undvik att nätkabeln för andra hushållsmaskiner kommer i kontakt med
varma delar på ugnen.
• Täpp inte till ventilationsöppningarna eller värmeutsläppen.
• Ta alltid tag i mitten på ugnsluckans handtag: Handtaget kan vara varmt
på sidorna.
• Använd alltid ugnsvantar för att sätta in eller ta ur kokkärl ur ugnen.
• Lägg aldrig aluminiumfolie på ugnens botten.
• Ställ inte in brännbart material i ugnen: Om utrustningen startas oavsiktligt
kan det antändas.
• Kontrollera alltid att vreden är i läge “●”/“○” när apparaten inte används.
• Ta inte ut stickkontakten ur vägguttaget genom att dra i elkabeln. Ta istället
tag i stickkontakten.
• Utför inte rengörings- eller underhållsingrepp utan att först dra ut
stickkontakten ur vägguttaget.
• I händelse av fel ska du aldrig utföra ingrepp på inre mekanismer för att
utföra reparationer. Kontakta serviceverkstaden (Se Service).
• Ställ inte tunga föremål på öppen ugnslucka.
• Utrustningen ska inte användas av barn eller personer med psykiska eller
fysiska handikapp, oerfarna personer eller personer som inte känner till
produkten. Undantag kan göras om utrustningen används under översikt
av en person som ansvarar för dessa personers säkerhet eller om
erforderliga anvisningar har getts angående utrustningens funktion och
användning i förväg.
• Undvik att barn leker med utrustningen.
Kassering
• Kassering av emballagematerial: Respektera gällande lokala föreskrifter,
på så sätt kan emballaget återanvändas.
• EU-direktivet 2012/19/UE om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska
eller elektroniska produkter (RAEE) förutser att hushållsmaskinerna inte
ska slängas med de vanliga hushållssoporna. De kasserade apparaterna
måste samlas upp separat för att optimera återvinningen av materialet som
ingår i apparaten och förhindra potentiella skador på hälsan och miljön.
Den överkryssade papperskorgen som sitter på alla produkter påminner
om att produkten ska sopsorteras.
För ytterligare information angående korrekt kassering av hushållsmaskiner
kan du vända dig till din lokala sopstation eller återförsäljare.
26
Spara energi och värna om miljön
• När helst det är möjligt, undvikt att förvärma ugnen och försök att fylla
den. Öppna ugnsluckan så lite som möjligt eftersom värme försvinner
varje gång den öppnas. För att spara på energin kan du stänga av ugnen
5 till 10 minuter innan slutet för din planerade matlagning och använda
eftervärmen.
• Automatiska program baserar spå standardlivsmedel.
• Håll packningarna rena och städade för att förhindra luckan ifrån att dra
enegeri.
• Om du har ett tidsindexerat elektriceitetsavtal kommer alternativet "förskjut
tillagning" göra det enklare att spara spara pengar genom att utföra
tillagningen under billigare tider.
! Denna produkt uppfyller kraven i det senaste EU-direktivet om begränsning
av strömförbrukningen i standbyläge.
Underhåll och skötsel
Koppla från strömmen
Innan något ingrepp utförs ska apparaten frånkopplas från elnätet.
Kontrollera tätningslisterna
Kontrollera regelbundet skicket på tätningslisten runt ugnsluckan. Om
tätningslisten är skadad ska du kontakta närmaste servicecenter (se Service).
Det rekommenderas att inte använda ugnen förrän reparationen har utförts.
Byte av lampan
Rengör apparaten
• De yttre emaljerade delarna, delarna av rostfritt stål och tätningslisterna
av gummi kan rengöras med en svamp som fuktas med ljummet vatten
och mild tvål. Om det är svårt att ta bort fläckarna ska specifika produkter
användas. Vi råder dig att skölja rikligt och torka efter rengöringen.
Använd inte skurpulver eller frätande ämnen.
• Insidan av ugnen ska göras ren (helst efter varje gång som ugnen har
använts) medan den fortfarande är ljummen. Använd varmt vatten och
rengöringsmedel. Skölj därefter och torka av med en mjuk trasa. Undvik
slipande rengöringsmedel.
• Tillbehören kan rengöras precis som normalt diskgods (även i diskmaskin),
med undantag för glidskenorna.
Gör på följande sätt för att byta ut
ugnsbelysningen:
1. Ta bort glaslocket med hjälp av en
skruvmejsel.
2. Skruva loss lampan och byt ut
den mot en lampa med samma
egenskaper: effekt 15 W, sockel
E 14.
! Använd aldrig ångtvättar eller högtryckstvättar för att göra rent utrustningen.
Montera tillbaka glaslocket. Var uppmärksam på att placera tätningslisten
korrekt (se figuren).
Rengöring av luckan
! Använd inte ugnslampan för att lysa upp omgivningen.
Rengör glaset på ugnsluckan med produkter och svampar som inte är slipande
och torka av med en mjuk trasa. Använd inte grova slipande material eller
vassa metallskrapor som kan repa ytan och göra att glaset spricker.
För en noggrann rengöring kan ugnsluckan tas bort:
1. Öppna ugnsluckan fullständigt (se figuren);
2. Höj upp och vrid på hakarna som sitter på
de två gångjärnen (se figuren);
3. Ta tag i de två yttre sidorna på luckan.
Stäng luckan långsamt, men inte fullständigt.
Dra sedan luckan mot dig så att den dras ur
sitt läge (se figuren).
Montera tillbaka luckan genom att utföra den ovannämnda proceduren i
omvänd ordning.
27
SE
Amplasare
.
. min
mm
m.
45 m
560
mm
.
5 mm.
567 mm.
575-585 mm.
23 mm.
547
595 mm.
mm
25
.
545
.
mm
N
m.
m
N
595
560
mm
.
45 m
m.
L
RO
28
PLĂCUŢA DE CARACTERISTICI
RO
Volum*
litri 59
Dimensiuni**
Volum**
litri 62
29
RO
Programe
Programe de coacere
30
RO
Greutate
(Kg)
1
1
1
1
3
3
3
3
3
15
15
15
15
15
200
200
200
180
180
65-75
70-75
70-80
15-20
30-35
1
1
1
1+1
1
1
0.5
0.5
0.5
1
1.5
15
10
10
15
10
10
10
10
10
10
15
230
180
180
200
180
170
190
180
170
170
200
15-20
30-35
40-45
60-70
30-35
40-50
20-25
10-15
15-20
20-25
25-30
-
3/4
15
220
-
1
1
1
1
1
1
1
1
nr. 4
4
4
4
3/4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
Max
8-10
6-8
10
10-15
15-20
15-20
7-10
15-20
2-3
1.5
1.5
2
2
5
5
200
200
55-60
30-35
Grill
Gratin
31
RO
Programator de coacere electronic
DISPL
•• ••
Pictograma
CEAS
Pictograma
CONTOR MINUTE
32
RO
RO
34
RO
35
195122446.00
05/2014 - XEROX FABRIANO
RO
Indesit Company S.p.A.
Viale Aristide Merloni,47
60044 Fabriano (AN)
www.indesit.com
36

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Electric Blue, Metallic
  • Convection cooking Grill
  • Built-in display LED Control type: Buttons, Rotary
  • Energy efficiency class: A

Related manuals

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Swedish were displayed