Panasonic ES8243 Bruksanvisningar

Panasonic ES8243 Bruksanvisningar
English
86
8 Norsk
92
98
14 Svenska
Italiano
20 Suomi
104
110
32 Česky
74
Dansk
80
1
2009/02/16
11:18:08
2
2009/02/16
11:18:09















English

Ch
ar
ge
3
2009/02/16
11:18:09
English
During use
m n used
Sh
av
e
90˚
SOFT
LOCK
4
2009/02/16
11:18:10
5
2009/02/16
11:18:10
English
(A)
(B)
2 3
6
2009/02/16
11:18:11
English
7
2009/02/16
11:18:11
8
2009/02/16
11:18:11
Au
fla
du
ng












Ladevorgang




ES8243_EU.indb
9
2009/02/16
11:18:12
R
as
ur
90˚
SOFT
LOCK
10
2009/02/16
11:18:12
Re
ini
gun
g
11
2009/02/16
11:18:13
2 3
(A)
(B)
12
2009/02/16
11:18:13
13
2009/02/16
11:18:14
14
2009/02/16
11:18:14















men
t
15
2009/02/16
11:18:14
MARCHE/ARRET.
SOFT
LOCK
16
2009/02/16
11:18:15
Nettoyage
17
2009/02/16
11:18:16
2 3
(A)
(B)
18
2009/02/16
11:18:16
19
2009/02/16
11:18:16
20
ES8243_EU.indb
20
2009/02/16
11:18:17
















Ricarica
Italiano
21
2009/02/16
11:18:17
Ra
sa
tu
ra
90˚
eseguire la rasatura.
SOFT
LOCK
22
2009/02/16
11:18:18
ia
Pu
l iz
Pulizia
23
2009/02/16
11:18:18
Italiano
2 3
(A)
(B)
24
2009/02/16
11:18:19
25
2009/02/16
11:18:19
26
2009/02/16
11:18:19
















9Apparaataansluiting
Tondeuse
Tondeusegreep
Adapter (RE7-40)
Netsnoer
Apparaatstekker
Zachte hoes
Reinigingsborsteltje
Olie
27
2009/02/16
11:18:20
n
90˚
Tijdens het gebruik
m n used
Na gebruik
min used
SOFT
LOCK
28
2009/02/16
11:18:21
ge n
Re
ini
29
2009/02/16
11:18:21
2 3
(A)
(B)
30
2009/02/16
11:18:22
31
2009/02/16
11:18:22
32
2009/02/16
11:18:22



Ca
rg
a













Carga
33
2009/02/16
11:18:23
Af
eit
a
do
90˚
aféitese.
SOFT
LOCK
34
2009/02/16
11:18:24
Li
mp
iez
a
Limpieza
35
ES8243_EU.indb
35
2009/02/16
11:18:24
2 3
Limpieza con la escobilla
(A)
(B)
36
2009/02/16
11:18:25
37
ES8243_EU.indb
37
2009/02/16
11:18:25
Dansk
38
ES8243_EU.indb
38
2009/02/16
11:18:25
Op
lad
nin
g















Opladning
• Indikatorerne på LCD-panelet lyser,
og opladningen starter.
• Opladningen er gennemført, når
indikatorerne på LCD-panelet blinker.
(Maks. 1 time senere)
Dansk
Beskyttelsesdæksel
Systemets ydre kappe
3Indre blade
4Frigørelsesknapper for
systemets ydre kappe
5Fingerstøtte
6Drejefunktionsvælger
7OFF/ON-kontakt
8LCD-panel
39
2009/02/16
11:18:26
Indikatorerne
blinker en gang i
sekundet.
Ba
rb
eri
ng
Dansk
90˚
SOFT
LOCK
40
2009/02/16
11:18:26
Dansk
ng
ør
Re
41
2009/02/16
11:18:27
(A)
(B)
2 3
Dansk
42
2009/02/16
11:18:28
Dansk
43
2009/02/16
11:18:28
44
2009/02/16
11:18:28
Car
rega















Carregamento
45
2009/02/16
11:18:29
Após completar o
carregamento
90˚
SOFT
LOCK
46
ES8243_EU.indb
46
2009/02/16
11:18:29
r
Li
m
pa
Limpar
47
2009/02/16
11:18:30
(A)
(B)
2 3
48
2009/02/16
11:18:31
49
2009/02/16
11:18:31
Norsk
50
2009/02/16
11:18:31
















Lading
Norsk
51
2009/02/16
11:18:31
Ba
rb
eri
ng
10 minutter etter at
ladingen er ferdig
90˚
Ind katorene
gløder.
Under bruk
m n used
SOFT
LOCK
52
2009/02/16
11:18:32
Norsk
r
Re
ng
jø
53
ES8243_EU.indb
53
2009/02/16
11:18:33
(A)
(B)
Norsk

54
ES8243_EU.indb
54
2009/02/16
11:18:33
55
2009/02/16
11:18:34
Viktigt
 Före användningen
Denna Wet/Dry rakapparat kan användas för våt eller torr
rakning, dvs med eller utan raklödder. Den är vattentät och kan
alltså användas i duschen och rengöras i vatten. Här nedan
visas symbolen för Wet shaver (våtrakapparat). Symbolen
innebär att den handhållna delen kan användas i badet eller
duschen.
Svenska
Pröva våtrakning med raklödder under minst tre veckor. Du
kommer snart att märka skillnaden. Det kommer att ta lite tid
tills du vänjer dig vid din Wet/Dry rakapparat, eftersom huden
och skägget behöver c:a en månad för att anpassa sig till den
nya rakningsmetoden.
 Använda rakapparaten
Obs! Ytterbladsenheten är mycket tunn och kan skadas om du
inte använder den på rätt sätt. Kontrollera att bladet inte är
skadat innan du använder rakapparaten. Om bladet e.dyl. är
skadat ska du inte använda apparaten eftersom du annars
riskerar att skada huden.
 Ladda rakapparaten
Använd inte någon nätkabel eller AC-adapter förutom de som är
konstruerade för denna modell. Sätt i adaptern med torra
händer i ett vanligt nätuttag fritt från fukt. Rakapparaten kan bli
varm när den används eller laddas. Detta är inte ett tecken på
fel. Använd inte rakapparaten på ställen där den utsätts för
direkt solljus eller andra värmekällor. När du vill koppla loss
adaptern från nättutaget ska du fatta adaptern och dra ut den.
Om du rycker i nätkabeln kan den skadas. Om detta skulle
inträffa kontaktar du ett auktoriserat serviceställe.
Lämplig temperatur i omgivningen för laddning är 15-35 °C.
Om ind katorerna på LCD-panelen inte lyser, ska du vänta en
kort stund till de lyser.
 Rengöra rakapparaten
Varning - För att förhindra elektriska stötar ska du koppla loss
nätkabeln från rakapparaten före rengöring.
Låta båda innerbladen sitta i. Om endast ett av innerbladen är
isatt kan apparaten skadas. Använd aldrig saltvatten eller varmt
vatten för att rengöra rakapparaten. Dränk inte rakapparaten i
vatten under långa perioder. Torka av den med en trasa fuktad
med tvålvatten. Tvätta aldrig med thinner, bensin eller sprit.
 Förvaring av rakapparaten
När du tänker förvara rakapparaten ska du koppla loss
nätkabeln. Böj inte nätkabeln och linda den inte runt
rakapparaten. Denna apparat får inte användas av personer
(inklusive barn) med reducerade fysiska, sensoriska eller
psykiska färdigheter, eller utan erfarenhet och kunskap, utan
övervakning eller instruktioner om användningen av apparaten
av en person som är ansvarig för deras säkerhet. Barn ska
övervakas för att försäkra att de inte leker med apparaten.
Förvara dessa anvisningar på ett säkert ställe.
TEKNISKA DATA
Driftspänning: 100-240 V växelström, 50-60 Hz
(automatisk spänningskonvertering)
Motorspänning:3,6 V likström
Laddningstid: 1 timme
Denna produkt är endast avsedd för användning i hemmet.
Luftburet akustiskt buller:
I rakningsläge: 64 (dB (A) re 1 pW)
I trimmerläge: 66 (dB (A) re 1 pW)
56
2009/02/16
11:18:34


La
dd
nin
g
Beskrivning av delarna














Laddning
i apparatens kontakt i
1 Sätt
rakapparaten.
i adaptern i ett
2 Sätt
nätuttag.
• Ind katorerna på LCD-panelen lyser
och laddningen startar.
• Laddningen är färdig när indikatorerna
på LCD-panelen blinkar.
(Max. 1 timme senare)

9Apparatens uttag
Trimmer
Trimmerhandtag
Adapter (RE7‑40)
Nätkabel
Apparatens kontakt
Mjuk väska
Rengöringsborste
O ja
Svenska
Skyddshuv
Ytterbladsenhet
3Innerblad
4Spärrknappar för
ytterbladsenhet
5Fingerstöd
6Svängningsvä jare
7Från/till-omkopplare
8LCD-panel
57
ES8243_EU.indb
57
2009/02/16
11:18:34
LCD-panelen visar den återstående batterikapaciteten från 0% till
100% med steg på 10%.
Under pågående
laddning
När laddningen är
klar
Ra
kn
in
g
Använda rakapparaten
10 minuter efter att
laddningen slutförts
90˚
Indikatorerna
blinkar en gång
varje sekund.
Indikatorerna
lyser.
Vid användning
m n used
Brukstiden visas.
• Tiden som visas återgår till
[0’00”] efter 10 minuter.
Ind katorerna blinkar
en gång varannan
sekund.
på Från/tillrakapparaten enligt
1 Tryck
2 Håll
omkopplaren.
bilden ovan och raka
dig.
Brukstiden och den
återstående
batterikapaciteten visas
växelvis efter att
rakapparaten stängts av.
När batterikapaciteten är låg
Svenska
• Efter att “10%” visas kan du raka dig 1 till 2
gånger.
(Detta kan variera beroende på hur du
använder apparaten.)
“10%” visas och
blinkar.
• En hel uppladdning räcker till c:a 14 rakningar på 3 minuter.
• Börja raka dig genom att trycka förs ktigt mot ans ktet. Sträck
huden med den fria handen och för rakapparaten fram och
til baka i skäggväxtens r ktning. När huden vänjer sig vid
rakapparaten kan du börja trycka hårdare. Rakningen blir dock
inte effektivare om du trycker onödigt hårt.
 Svängningsväljare
Används för att vä ja “SOFT” (mjuk) eller “LOCK”
(lås).
Du kan ändra svängningsrörelsen oavsett om
rakapparaten är påslagen eller avstängd.
SOFT
LOCK
 Använda trimmern
Skjut upp trimmerhandtaget. Håll
trimmern i en rät vinkel mot huden
och för den nedåt för att trimma
polisongerna.
58
2009/02/16
11:18:35
Vi rekommenderar att du rengör
rakapparaten med den
självrengörande laddaren eller
med “sonic” vibrationsrengöring
när
visas på LCD-panelen.
1.Koppla ur nätkabeln från
rakapparaten.
2.Applicera lite tvål och vatten
på ytterbladsenheten.
3.Håll Från/till-omkopplaren
intryckt i mer än 2 sekunder
för att aktivera turboläget för
“sonic”-v brationsrengöring.
•
visas på LCD-panelen.
• Efter ca 20 sekunder stängs
den av automatiskt. Annars
kan du stänga av den genom
att trycka på Från/tillomkopplaren.
4.Avlägsna ytterbladsenheten
och håll Från/till-omkopplaren
intryckt i mer än 2 sekunder
för att aktivera turboläget för
“sonic”-v brationsrengöring
och rengör den i rinnande
vatten.
5.Torka av eventuella
vattendroppar med en torr
trasa.
6.Avlägsna ytterbladsenheten
och låt den torka helt.
Varning angående turboläget
• Rakning i turboläget kan skada din hud. Stäng av rakapparaten
och sätt sedan på den igen, för att avbryta turboläget.
• Placera inte dina fingrar på Från/till-omkopplaren medan du
använder rakapparaten. Detta kan stänga av rakapparaten
eller aktivera turboläget. Placera dina fingrar på fingerstödet
när du använder rakapparaten.
Smörjning
För att upprätthålla bekvämligheten vid rakning under en lång
tid, rekommenderar vi att du använder oljan som medföljde
rakapparaten.
1.Stäng av rakapparaten.
2.Placera en droppe olja på varje ytterblad.
3.Höj trimmern och placera en droppe o ja.
4.Sätt på rakapparaten och låt den vara igång i fem sekunder.
5.Stäng av rakapparaten och torka av eventuell kvarbliven o ja
från ytterbladen med ett mjukt tygstycke.
Svenska
R
en
gö
r
Rengöring
59
2009/02/16
11:18:35
Byta ytterbladsenheten och innerbladen
Rengöring med borsten
visas på LCD-panelen en gång per år. (Detta kan variera
beroende på hur du använder apparaten.) Vi rekommenderar att
du kontrollerar ytterbladsenheten och de inre bladen när den visas.
• Håll Från/till-omkopplaren intryckt i mer än 30 sekunder för att ta
bort .
ytterbladsenhet
en gång per år
en gång vartannat år
1.Tryck på knapparna och lyft
uppåt enligt bilden.
2 3
(A)
(B)
1.Rengör innerbladen med den
korta borsten genom att röra
den i riktning (A).
Rengör ytterbladsenheten,
rakapparatens kropp och
trimmern med den långa
borsten.
• Rör inte den korta borsten i
r ktning (B) eftersom detta
skadar innerbladen och
försämrar deras skärpa.
• Använd inte den korta
borsten för att rengöra
ytterbladen.
2.Ta bort ett innerblad i taget,
som bilden visar.
• Vidrör inte innerbladens
kanter (metalldelar) eftersom
du då kan skada handen.
3.Sätt i ett innerblad i taget tills
de klickar på plats enligt
bilden.
4.Sätt i ytterbladsenheten
genom att trycka den nedåt
tills ett klick jud hörs.
Svenska
60
ES8243_EU.indb
60
2009/02/16
11:18:36
Ta ur det inbyggda laddbara batteriet
Ta ur det inbyggda laddbara batteriet innan du kastar
rakapparaten. Se till att batteriet avyttras på en för ändamålet
avsedd plats, om sådan finns. Ta inte isär och byt inte batteriet för
att använda rakapparaten på nytt. Detta kan orsaka en brand
eller en elektrisk stöt. Låt ett auktoriserat serviceställe byta det.
• Koppla loss nätkabeln från

rakapparaten när du ska ta ur

batteriet.

• Genomför steg 1 till 7, lyft
batteriet och avlägsna det.




Svenska
Miljöskydd och återvinningsbara material
Denna rakapparat har ett litiumjonbatteri.
Var noga med att avyttra batteriet på en för ändamålet avsedd
plats, om sådan finns i landet där du bor.
Information om kassering för användare av elektrisk
& elektronisk utrustning (privata konsumenter)
Om denna symbol finns på produkterna och/eller
medföljande dokumentation, betyder det att
förbrukade elektriska och elektroniska produkter
inte ska blandas med vanliga hushållssopor.
För korrekt hantering, inhämtning och återvinning,
ska dessa produkter lämnas på återvinnings­centraler,
där de tas emot utan kostnad. I vissa länder kan du
som ett alternativ lämna in dina produkter hos
återförsäljaren, när du köper en motsvarande, ny produkt.
Om denna produkt avyttras korrekt sparas värdefulla resurser och
eventuellt negativa effekter på den mänskliga hälsan och miljön
förhindras, vilket kan bli fallet vid felaktig avyttring. Kontakta din
lokala myndighet för mer information om var din närmsta
återvinningsstation finns.
Böter kan tillämpas vid felaktig avyttring av dessa sopor, i enlighet
med lagstiftningen i landet.
För företagsanvändare inom den Europeiska gemenskapen
Om ni vill kassera elektrisk eller elektronisk utrustning, vänligen
kontakta er återförsäljare eller leverantör för mer information.
Information om kassering i övriga länder utanför den
Europeiska gemenskapen
Denna symbol gäller bara inom den Europeiska gemenskapen.
Om du vill kassera denna produkt ska du kontakta de lokala
myndigheterna eller din återförsäljare, och fråga om korrekt
avyttringsmetod.
61
2009/02/16
11:18:36
62
ES8243_EU.indb
62
2009/02/16
11:18:36
















Suomi
La
tau
s
63
2009/02/16
11:18:37
Pa
rr
Suomi
an
aj o
90˚
SOFT
LOCK
64
2009/02/16
11:18:38
Suomi
Pu
hd
as
65
2009/02/16
11:18:38
(A)
(B)
66
2009/02/16
11:18:39
Suomi
67
2009/02/16
11:18:39
Ważne
68
2009/02/16
11:18:39
Ła
do
w
an
ie
















69
ES8243_EU.indb
69
2009/02/16
11:18:40
Informacje o panelu LCD
90˚
SOFT
LOCK
70
2009/02/16
11:18:40
71
2009/02/16
11:18:41
2 3
(A)
(B)
72
2009/02/16
11:18:41
73
2009/02/16
11:18:42
74
2009/02/16
11:18:42
Na
bíj
en
í
















Česky
75
2009/02/16
11:18:43
H
ol
en
í
Zobrazí se čas provozu.
• Po 10 minutách se zobrazený
čas vrátí na [0’00”].
SOFT
LOCK
76
2009/02/16
11:18:43
Česky
77
2009/02/16
11:18:44
(A)
(B)
78
2009/02/16
11:18:45
Česky
79
2009/02/16
11:18:45
80
2009/02/16
11:18:45
Na
b
íja
n ie
















81
2009/02/16
11:18:45
Po dokončení
nabíjania
Počas nabíjania
ol
H
en
ie
90˚
Indikátory blikajú raz
za sekundu.
SOFT
LOCK
82
2009/02/16
11:18:46
ste
ni
e
Či
83
2009/02/16
11:18:47
Čistenie s kefkou
(A)
(B)
84
2009/02/16
11:18:47
85
2009/02/16
11:18:48
86
2009/02/16
11:18:48



Tö
lté
s













87
2009/02/16
11:18:48
Bor
otvá
lkoz
ás
90˚
SOFT
LOCK
88
2009/02/16
11:18:49
89
2009/02/16
11:18:49
(A)
(B)
90
2009/02/16
11:18:50
91
ES8243_EU.indb
91
2009/02/16
11:18:50
92
ES8243_EU.indb
92
2009/02/16
11:18:51














ras.


93
2009/02/16
11:18:51
ara
Ap
t de
ras
Despre panoul LCD
90˚
SOFT
LOCK
94
2009/02/16
11:18:52
95
2009/02/16
11:18:52
2 3
(A)
(B)
96
2009/02/16
11:18:53
97
2009/02/16
11:18:53
98
2009/02/16
11:18:54
За
ря
д
ка















99
ES8243_EU.indb
99
2009/02/16
11:18:54
Бр
ит
ва
90˚
SOFT
LOCK
100
2009/02/16
11:18:55
ст
ка
Чи
Чистка
101
2009/02/16
11:18:55
2 3
(A)
(B)
102
2009/02/16
11:18:56




103
2009/02/16
11:18:56
104
2009/02/16
11:18:57
Şa
rj e
tm
e















Şarj etme
105
2009/02/16
11:18:57
m n used
Tır
a
şo
lm
a
90˚
SOFT
LOCK
106
2009/02/16
11:18:58
e
izl
Te
m
107
2009/02/16
11:18:58
2 3
(A)
(B)
108
2009/02/16
11:18:59
109
2009/02/16
11:18:59
110
110
2009/02/16
11:19:00
Зар
я
я
Будова електробритви
















111
2009/02/16
11:19:00
Індикатори
блимають один раз
щосекунди.
Використання електробритви
90˚
SOFT
LOCK
112
112
2009/02/16
11:19:01
113
ES8243_EU.indb
113
2009/02/16
нн
я
ще
Чи
11:19:01
(A)
(B)
2 3


114
ES8243_EU.indb
114
2009/02/16
11:19:02
115
2009/02/16
11:19:03
F. No.2 EN, GE, FR, IT, DU, SP, DA, PT, NW, SW, FI, PL, CZ, SK, HU, RO, RU, TK, UA (欧州)
116
2009/02/16
11:19:03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement