AEG AG3005 Användarmanual

AEG AG3005 Användarmanual
DE
EN
GR
FR
IT
ES
PT
NL
SE
DK
FI
NO
Bedienungsanleitung
User manual
Εγχειρίδιο
Mode d’emploi
Istruzioni per l’uso
Manual de instrucciones
Manual de Instruções
Gebruikershandleiding
Bruksanvisning
Brugervejledning
Kayttoohje
Bruksanvisning
3
English ......................................................................... 4
Suomi............................................................................ 4
Dansk ........................................................................... 4
Italiano......................................................................... 4
Norsk............................................................................. 4
Svenska........................................................................ 4
Tack för att du har valt en AEG ERGORAPIDO™
dammsugare. ERGORAPIDO™ är en sladdlös dammsugare
som är avsedd för att ta bort lättare, torr hushållssmuts
inomhus. Bästa resultat får du med originaltillbehör och
reservdelar från AEG. De har utvecklats särskilt för din
dammsugare.
Buona pulizia con AEG ERGORAPIDO™ !
14
40
45
48
57
16
40
45
48
58
5
INNAN DU BÖRJAR
• Kontrollera att förpackningen innehåller alla delar som
beskrivs i den här ERGORAPIDO™-instruktionsboken.
• Läs noga igenom instruktionsboken.
• Var uppmärksam på kapitlet med
säkerhetsföreskrifterna.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Allmänna försiktighetsåtgärder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Packa upp och ladda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Rengöra filtren och dammbehållaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Rengöra den roterande borsten, hjulen och slangen . . . . 48
Information till konsumenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Njut av din AEG ERGORAPIDO™!
18
40
45
48
58
6
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
7
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
8
eng
de
•
•
•
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
•
9
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
10
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
11
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
12
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
13
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
14
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
Allmänna försiktighetsåtgärder
Denna produkt kan användas av barn över 8 år
och personer med reducerad fysisk, sensorisk eller
mental förmåga eller som saknar erfarenhet och
kunskap, om de får tillsyn eller instruktioner om
hur man använder produkten på ett säkert sätt och
förstår riskerna.
• ERGORAPIDO™ får endast användas av vuxna och
endast för normal dammsugning i hushållsmiljö.
• Dammsugaren måste förvaras på en torr plats.
• Servicearbete och reparationer måste utföras av
en av AEG auktoriserad serviceverkstad.
• Koppla ur ERGORAPIDO™ från laddaren före
rengöring eller underhåll av din ERGORAPIDO™.
• Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte
leker med produkten.
• För att undvika kvävningsrisk får
förpackningsmaterial, som t.ex. plastpåsar, inte
förvaras så att barn kan komma åt dem.
• Alla dammsugare är konstruerade för en viss
spänning. Kontrollera att matningsspänningen
är samma som anges på typskylten på
laddningsadaptern.
• Använd bara originalladdningsadaptern som
utformats för ERGORAPIDO™.
15
Använd inte dammsugaren:
• I våtutrymmen.
• Nära brandfarliga gaser, etc.
• När höljet visar tecken på skador.
• På vassa föremål eller vätskor.
• På varm eller kall aska, tända cigarettfimpar, etc.
• På fint damm, från t.ex. gips, betong, mjöl, varm
eller kall aska.
• Låt inte dammsugaren stå i direkt solljus.
• Undvik att exponera dammsugaren för stark hetta.
• Battericellerna inuti får inte demonteras, kortslutas
eller placeras mot en metallyta.
• Använd aldrig dammsugaren utan dess filter.
• Ta inte i den roterande borsten när dammsugaren
är påslagen och borsten roterar.
eng
de
fra
ita
Om dammsugaren används under ovanstående
omständigheter kan produkten få allvarliga skador
eller du kan skadas allvarligt. Sådana skador eller
personskador omfattas inte av garantin eller AEG.
Denna garanti täcker inte minskad batterikapacitet
på grund av batteriets ålder eller användning,
eftersom batteriets livslängd beror på hur mycket
och hur det används.
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
16
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
17
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
18
1.
19.
2.
20.
23.
18.
4.
24.
3.
14.
25.
7.
6.
17.
5.
8.
11.
16.
10.
12.
15.
21.
9.
13.
22.
eng
de
fra
ita
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
20
eng
de
fra
ita
BESKRIVNING AV ERGORAPIDO™
1. På/av-knapp
2. Upp/ned-knapp för effektreglering
3. På/av-knapp, handenhet
4. Handtag
5. Dammsugarens huvudenhet
6. Låsskruv
7. Spärrknapp, handenhet
8. Laddningsstation, väggenhet
9. Laddningsstation, golvenhet
10. Adapter
11. Finfilter (innerfilter)
12. Förfilter (ytterfilter)
13. Spärrknapp, dammbehållare
14. Batteridisplay, litium-version*
15. Dammbehållare
16. Borste*
17. Fogmunstycke*
18. Spärrknapp för roterande borste*
19. Lucka för roterande borste*
20. Roterande borste
21. BRUSHROLLCLEAN™ TECHNOLOGY-knapp*
22. Frontlampor på munstycket*
23. Laddningsindikator, NiMH-version*
24. Gummerad baksida för att underlätta parkering mot
t.ex. ett bord
25. Alternativ placering för fogmunstycke och borste
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
*Kun visse modeller
arb
* Endast på vissa modeller
21
gre
bul
cro
cze
est
slk
hun
latv
lith
pol
rom
gre
tur
22
de
fra
ita
por
ned
dan
nor
sve
Packa upp och montera
1. Sätt på handtaget genom att försiktigt föra in det i
dammsugaren.
2. Fäst handtaget genom att dra åt den medföljande skruven.
Använd en skruvmejsel eller ett mynt.
Laddningsstation 1. Sätt i adaptern i vägguttaget och placera laddningsstationen på en stabil
och horisontell yta på avstånd från värmekällor, direkt solljus eller våta ställen. Det finns ett
ihåligt utrymme i botten av laddningsstationen där kabel som inte används kan lindas.
eng
esp
fin
gre
arb
23
eng
de
ita
esp
por
ned
dan
På ERGORAPIDO™ Lithium Plus indikerer antallet LED-lys ladenivået. 3 LED = fulladet. Hvis ERGORAPIDO™ er helt
utladet, tar det ca: 16t for 12V og 12V BRC 14t for 14,4V; 4t for 18V. For bedre batteriytelse bør du alltid ha ERGORAPIDO™
på lading når den ikke brukes.
nor
Ladda ERGORAPIDO™
Laddningsindikatorn lyser med en orange lampa när ERGORAPIDO™ placeras i laddningsstationen. När ERGORAPIDO™
är fulladdad blinkar laddningsindikatorn sakta varje minut.
På ERGORAPIDO™ Litium Plus anger antalet lysdioder laddningsnivån. 3 lysdioder = fulladdad. Om ERGORAPIDO™ är
helt urladdad måste det laddas cirka: 16 tim för 12V och 12V BRC 14 timför 14,4V; 4 tim för 18V. Batteriet håller längre
om du alltid sätter ERGORAPIDO™ på laddning när du inte använder den.
sve
fin
fra
gre
arb
24
A
B
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
Dammsuga med ERGORAPIDO™ Innan du dammsuger ska du
kontrollera att det inte sitter några vassa föremål på munstyckets hjul
och den roterande borsten för att undvika att repa känsliga golv och för
att det ska bli helt rent.
Väggenheten kan också monteras på en vägg.
Separera den från golvenheten. Kontrollera alltid att
väggen tål ERGORAPIDO™-dammsugarens vikt.
Sätt på och stäng av ERGORAPIDO™ genom att trycka på ON/OFF-knappen A. ERGORAPIDO™ har 2
effektlägen som regleras med knapp B 1. ERGORAPIDO™ startar på det högre effektläget.
2. Om du vill ha tystare rengöring och längre användningstid trycker du en gång till på knapp B för att
aktivera “Tyst läge”.
eng
de
fin
gre
arb
25
1
2
3
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
Dammsuga möbler, bilsäten, etc. 1. Fogmunstycket och den lilla borsten förvaras i laddningsstationen men kan
också placeras på handtaget. 2. Använd fogmunstycket vid rengöring av vinklar och vrår som är svåra att komma
åt. Fäst borsten på fogmunstycket när du ska damma. 3. Tryck på startknappen för att sätta på och stänga av
handenheten
ERGORAPIDO™ 12V med BRC, 14,4V- och 18V-modeller är utrustade med BRUSHROLLCLEAN™-teknik – en funktion
som hjälper till att hålla den roterande borsten fri från hår och fibrer. Vi rekommenderar att du använder den här
funktionen en gång i veckan. För bästa resultat, använd BRUSHROLLCLEAN™ -funktionen när ERGORAPIDO™ är
fulladdad.
sve
fin
gre
arb
26
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
a)
*
b)
*
c)
27
A
de
fra
ita
esp
Esvaziar o recipiente do pó
a) Abra o recipiente do pó premindo o botão do
recipiente do pó (A).
por
ned
Bemærk, at funktionen BRUSHROLLCLEAN™ muligvis ikke kan
fjerne tykkere tråde, ledningsstykker eller fibre, som er viklet
ind i børsterullen.
dan
nor
Observera att BRUSHROLLCLEAN™-funktionen kanske inte klarar
av att ta bort grova trådar, snören eller tjocka mattfibrer som
fastnat i den roterande borsten.
Töm dammbehållaren.
a) Öppna dammbehållaren genom att trycka på
dammbehållarknappen (A).
b) Ta ut filtren genom att trycka på spärrknapparna*.
Ta ut filtren genom att dra i flikarna*.
* Endast på vissa modeller
c) Töm dammbehållaren i soptunnan.
Diska aldrig dammbehållaren eller filtren i diskmaskin.
fin
gre
eng
sve
arb
28
*
*
B
de
fra
ita
Separare i filtri.
esp
por
ned
dan
Adskil de to filtre.
nor
sve
Dra filterrengöringsstaven (B) till dess slutposition och släpp den för att ta
bort damm från innerfiltret. Upprepa 5 gånger.
Endast på vissa modeller
Rengöra filtren. (Rekommenderas var femte tömning).
Ta ut båda filtren genom att trycka på spärrknapparna*. Ta ut filtren genom
att dra i flikarna*.
* Endast på vissa modeller
Separera båda filtren.
eng
fin
gre
arb
29
12
9
3
6
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
Skölj filterdelarna noggrant under ljummet vatten utan att använda
diskmedel.
(stoppa dem aldrig i diskmaskinen eller i tvättmaskinen)
Skaka för att ta bort överblivet vatten och låt torka i minst 12 timmar.
Se till att filterdelarna är helt torra innan du sätter tillbaka dem i
dammsugaren.
VIKTIGT - FILTERRENGÖRING!
Filtren måste rengöras regelbundet för att säkerställa hög
rengöringsprestanda
sve
fin
gre
arb
30
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
Rengøring af slangen og luftkanalen
Løsn slangen fra den øverste tilslutning bag mundstykket. Fjern eventuelle genstande, som kan blokere
luftgennemstrømningen i slangen eller i luftkanalen til støvkoppen og sæt slangen på igen.
nor
sve
Rengöra slangen och luftkanalen
Lossa slangen bakom munstycket från dess övre anslutning. Ta bort allt som kan blockera luftflödet i slangen eller
luftkanalen till dammkoppen och sätt tillbaka slangen.
Rengöra hjulen
Om hjulen behöver rengöras eller fastnar tar du bort dem försiktigt med en flatskruvmejsel.
eng
fin
gre
arb
What to do?
OK
OK
No problem - ERGORAPIDO™ is being charged
OK
What to do?
Red light - blinking
eng
de
fra
esp
Kontrolllampen – Normalbetrieb
18V-Version (Li-Ion-Akku):
3 LEDs = Akkukapazität ist noch gut > 75 %
OK
2 LEDs = Akkukapazität ist noch gut > 25 %
OK
OK
Akku ist leer
LED blinkt rot
sve
fin
gre
por
ned
dan
nor
Modèle 18 V (batterie au lithium-ion) :
OK
OK
Terminez le nettoyage + chargez
l'ERGORAPIDO™
eng
OK
fra
ita
de
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
OK
OK
OK
Ricaricare ERGORAPIDO™.
OK
OK
Termine de limpiar + cargue ERGORAPIDO™
OK
Problema
Luz roja intermitente
de
fra
Luz ROJA - fija + ERGORAPIDO™ se para
eng
ita
OK
OK
OK
Luz laranja a piscar + produto pára
Luz vermelha - a piscar
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
34
Indicatielampjes - normale werking
18V versie (li-ion batterij) :
OK
OK
Oranje lampje bij plaatsing in het laadstation
OK
Oranje lampje knippert + product stopt
Rood lampje - knippert
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
OK
1 – 3 Orange lys under drift
OK
OK
Orange lys blinker én gang i minuttet i
ladestanderen.
Advarselslamper (kun lithium-ion batteri)
Hvad er problemet?
Orange lys blinker + produkt standser
Oplad ERGORAPIDO™.
RØD lampe – konstant og ERGORAPIDO™
standser
Hva betyr det?
Fremgangsmåte?
Utgaven med 18 V (Li-Ion-batteri) :
OK
OK
Ingen problemer – ERGORAPIDO™ lades
OK
Orange lys blinker en gang i minuttet i
ladestativet .
Fremgangsmåte?
Rødt lys som blinker
eng
de
fra
ita
esp
Indikatorlampor – normal drift
Vad ska jag göra?
18V (litium-jonbatteri):
3 lampor = batteriet är fortfarande välladdat > 75 % återstår
RÄTT
2 lampor = batteriet är fortfarande välladdat > 25 % återstår
RÄTT
1 lampa = ERGORAPIDO™ stannar inom några minuter.
Avsluta dammsugandet + ladda
ERGORAPIDO™
Orange lampa när dammsugaren sätts i
laddningsstället
Inga problem - ERGORAPIDO™ laddas fortfarande
RÄTT
ned
Orange lampa blinkar varje minut i
laddningsstället.
Inga problem –ERGORAPIDO™ är fulladdad.
Vi rekommenderar att du sätter
ERGORAPIDO™ i laddningsstället när du
använt den.
dan
Varningslampor (endast på dammsugare med
litium-jonbatteri)
Vad är problemet?
Vad ska jag göra?
nor
Orange lampa blinkar + produkten stannar
Batteriet är slut
Ladda ERGORAPIDO™.
Röd lampa - blinkar
Den roterande borsten har fastnat.
Ta loss den roterande borsten och rengör
den för hand
sve
Röd + orange lampa blinkar +
BRUSHROLLCLEAN™-funktionen fungerar inte
+ frontlamporna är släckta
BRUSHROLLCLEAN™-funktionen har använts för länge.
Placera ERGORAPIDO™ i laddningsstället i
10 minuter för att återställa funktionen.
fin
ERGORAPIDO™ är överhettad
Rengör filtren. Kontrollera att slangen
och munstycket inte är blockerade. Om
detta inte hjälper ber vi dig kontakta en
servicestation.
RÖD lampa – konstant sken + ERGORAPIDO™
stannar
Obs! ERGORAPIDO™ med NiMH-batterier har inte lysdioder vid normal användning. Lysdioderna är tända endast under laddning.
por
gre
arb
36
eng
de
18V -versio (litiumioniakku):
OK
OK
OK
Ongelma?
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
37
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
Maintenance ou réparations
Des accessoires et pièces detachées de rechange sont disponibles chez
votre revendeur, sur le site www.electrolux.fr (pièces détachées), ou
auprès du service après-vente.
En cas de panne, apportez votre ERGORAPIDO™ à un centre service
agréé par Electrolux.
Afin d’éviter tout danger, si le câble d’alimentation ou le chargeur sont
endommagés, ils doivent être remplacés par un technicien qualifié et
agréé Electrolux.
Informations destinées au client
Electrolux décline toute responsabilité en cas de dommages causés
par une mauvaise utilisation de l’appareil ou par des modifications sur
l’appareil.
Cette garantie ne couvre pas la perte d’autonomie de la batterie liée à
son âge et/ou à son utilisation.
Ce produit est conçu dans le respect de l’environnement. Tous les
éléments en plastique sont marqués d’un symbole de recyclage.
Pour plus de détails, consultez notre site Internet : www.electrolux.com
Nous déclarons que cet aspirateur fonctionnant avec une batterie et
conçu pour une utilisation domestique est conforme à la directive de
compatibilité électromagnétique 2004/108/CE, la directive de basse
tension 2006/95/CE et la directive de marquage CE 93/68/CEE. Tous les
tests de conformité ont été effectués par un organisme de test tiers
indépendant.
Manutenzione o riparazioni
Accessori e pezzi di ricambio sono disponibili presso il proprio rivenditore
di fiducia, su www.electrolux.com/shop o presso il Centro di Assistenza
locale.
In caso di guasti o difetti, portare l’aspirapolvere ERGORAPIDO™ presso
un centro di assistenza autorizzato Electrolux.
Se il cavo di alimentazione o il caricabatteria fosse danneggiato, deve
essere sostituito solo da Electrolux o da un agente dell’assistenza o da
una persona qualificata per evitare eventuali pericoli.
Informazioni per l’utente
Electrolux declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da
uso improprio o manomissione dell’apparecchiatura.
La presente garanzia non copre la riduzione del tempo di utilizzo delle
batterie in seguito a usura.
Questo prodotto è stato progettato nel rispetto dell’ambiente. Tutte le
parti in plastica sono contrassegnate per ragioni di riciclaggio.
Per ulteriori dettagli, visitate il nostro sito Web: www. electrolux.com
Si dichiara che questo aspirapolvere alimentato a batteria, progettato per
l’uso domestico, è conforme alla Direttiva CEM 2004/108/CE, alla Direttiva
sulle basse tensioni 2006/95/CE e alla direttiva 93/68/CEE in materia
di marcatura. Tutti i test di conformità sono stati effettuati da un ente
indipendente.
eng
de
fra
ita
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
40
eng
de
fra
ita
esp
por
ned
dan
nor
sve
fin
gre
arb
Service eller reparation
Tillbehör och reservdelar finns tillgängliga hos eller genom din
återförsäljare, på www.electrolux.com/shop eller genom ditt
kundservicecenter.
I händelse av stopp eller fel måste du lämna in din ERGORAPIDO™ på en
av Electrolux auktoriserad serviceverkstad.
Om sladden eller laddaren är skadad måste den bytas ut av Electrolux
eller dennes serviceagent, eller av annan kvalificerad person för att
undvika fara.
Information till konsumenten
Electrolux frånsäger sig allt ansvar för alla skador som uppkommit genom
felaktigt bruk av dammsugaren eller i fall av manipulering av apparaten.
Denna garanti täcker inte minskad batterikapacitet på grund av
batteriets ålder eller användning.
Denna produkt är utformad med miljön i åtanke. Alla plastdelar är
markerade för återvinningssyften.
Mer information finns på vår webbplats: www.electrolux.com
Vi intygar att denna batteridrivna dammsugare, avsedd för
hushållsbruk, uppfyller EMC-direktivet 2004/108/EG, direktivet om
lågspänning 2006/95/EG och direktivet om CE-märkning 93/68/EEG. Alla
överensstämmelsetester har utförts av ett oberoende testinstitut.
41
English
Dansk
Norsk
42
Svenska
Symbolen
på produkten eller emballaget anger
att produkten inte får hanteras som hushållsavfall.
Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom
att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar
du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras
som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
43
2198910-04
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Swedish were displayed