Yamaha ATS-1050 Bruksanvisning

Yamaha ATS-1050 Bruksanvisning
G
AVEEA71102A
Viktigt: Garantiinformation för kunder i EES-området* och Schweiz
Svenska
För detaljerad information om denna Yamahaprodukt samt garantiservice i hela EES-området*
och Schweiz kan du antingen besöka nedanstående webbaddress (en utskriftsvänlig fil finns
på webbplatsen) eller kontakta Yamahas officiella representant i ditt land. * EES: Europeiska
Ekonomiska Samarbetsområdet
© 2015 Yamaha Corporation
ZS99150
Italiano
Owner’s Manual
Mode d’emploi
Bedienungsanleitung
Bruksanvisning
Manuale di istruzioni
Manual de Instrucciones
Gebruiksaanwijzing
i
En
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Features ................................................................................ 3
NOTE
HINT
En 1
Optical cable (1.5 m [4.9 ft])
Remote control sensor
2 En
Features
A1
Q2
A2
Q3
A3
En 3
*
*
*
B
C
D
/
(volume +/-) keys
E
4 En
4 mm (#8)
20 mm (3/4")
or more
En 5
1
TV
2
3
BD/DVD
OPTICAL OUTPUT
TV
6 En
ANALOG
BD/DVD
Coaxial digital cable
(commercially available)
3.5 mm stereo mini plug cable
(commercially available)
NOTE
NOTE
En 7
1
HINT
★
2
Volume up (+)
★
8 En
Volume up (+)
LEARN key★
BLUETOOTH STANDBY key★
3
4
BASS EXTENSION key
6
7
SURROUND and STEREO keys
5
CLEAR
VOICE
CLEAR
VOICE
Off (disabled)
(–)
(+)
En 9
1
2
3
For subsequent
Bluetooth connection
NOTE
10 En
1
1
2
3
En 11
Settings
1
2
3
5
5-1
Press
5-2
TV’s remote control
4
CLEAR
VOICE
Off
12 En
Result
Bleep/buzzer
Once
Flash
6
6-1
Press
6-2
Result
Bleep/buzzer
Once
Twice
7
7-1
Flash
8
8-1
Press
8-2
Result
Bleep/buzzer
Once
9
Flash
7-2
Result
Once
Twice
Flash
En 13
1
2
3
14 En
1
1
2
Off (enabled), lights up (disabled)
En 15
Power and system
Problem
Cause
Remedy
16 En
TV’s 3D glasses
do not work.
Audio
Problem
Cause
Remedy
Problem
Cause
Remedy
En 17
Cause
Remedy
18 En
Decoder
Input Jacks
Supported protocols
A2DP, SPP
Maximum
communication
distance
Type
Driver
AC 220 - 240 V, 50/60Hz
160Hz to 22kHz
22 W
Impedance
6Ω
0.4 W
Type
—
Driver
0.6 W
Subwoofer 60 W
4kHz to 23kHz
Impedance
4Ω
Type
Driver
55Hz to 160Hz
Impedance
3Ω
Digital (Optical)
1 (TV)
Digital (Coaxial)
1 (BD/DVD)
Analog
(3.5 mm stereo mini)
1 (ANALOG)
Analog
(RCA/monaural)
En 19
i
Fr
ASTUCE
Fr 1
Pile x 2
(AAA, R03, UM4)
2 Fr
6 m maximum
• AIR SURROUND XTREME
Q1
R1
Q2
R2
Q3
• HOME THEATER CONTROLLER
R3
Fr 3
*
*
A Témoins
C Touche
/
(volume +/–)
4 Fr
7 à 9 mm
Fr 5
1
TV
2
3
BD/DVD
OPTICAL OUTPUT
6 Fr
ANALOG
BD/DVD
Fr 7
1
ASTUCE
★
2
★
Diminuer le volume (–)
8 Fr
3
Touche
4
6
Veille Bluetooth (p.11)
5
CLEAR
VOICE
7
Touche MUTE
(–)
(+)
Fr 9
1
2
3
Connexion Bluetooth
suivante
10 Fr
1
1
2
3
Fr 11
1
2
3
5
5-1
5-2
Env. 30 cm
4
CLEAR
VOICE
Éteint
12 Fr
Résultat
Relâchez la
touche
(...)
6
6-1
6-2
7
7-1
8-1
8-2
Résultat
8
9
7-2
Résultat
Fr 13
1
2
3
14 Fr
1
2
1
Fr 15
16 Fr
Anomalies
Remplacez les piles (p.2).
Augmentez le volume (p.8).
Augmentez le volume (p.8).
Fr 17
Bluetooth
18 Fr
Anomalies
Rapprochez l’appareil de la barre de
son.
G/D avant
Type
Excitateur
160 Hz à 22 kHz
6Ω
Type
—
4 kHz à 23 kHz
4Ω
Type
Excitateur
55 Hz à 160 Hz
3Ω
1 (TV)
1 (BD/DVD)
1 (ANALOG)
A2DP, SPP
Codecs pris en
charge
Distance de
communication
maximale
220 - 240 V CA, 50/60 Hz
Consommation
22 W
0,4 W
0,6 W
Fr 19
i
De
HINWEIS
TIPP
De 1
Soundbar
2 De
Maximal 6 m
• AIR SURROUND XTREME
F1
A1
A2
F3
A3
De 3
*
*
*
B
C
D
/
(Lautstärke +/–)-Tasten
E
4 De
7 bis 9 mm
mindestens 20 mm
4 mm (Nr. 8)
10 bis 12 mm
De 5
1
Netzkabel
TV
2
3
BD/DVD
OPTICAL OUTPUT
6 De
HDMI-Kabel (usw.)
ANALOG
BD/DVD
HINWEIS
HINWEIS
De 7
1
Sendet Infrarotsignale.
TIPP
★
2
Lautstärke verringern (–)
8 De
★
Taste LEARN★
Taste BLUETOOTH STANDBY★
3
4
Taste BASS EXTENSION
6
Taste MUTE
7
Taste CLEAR VOICE
DIMMER-Taste
CLEAR
VOICE
CLEAR
VOICE
Taste AUDIO DELAY★
5
(–)
(+)
De 9
1
Blinkt
2
3
HINWEIS
10 De
1
1
Blinkt
2
3
De 11
HINWEIS
1
2
3
5
5-1
5-2
4
Piep-/
Summton
CLEAR
VOICE
Aus
12 De
Blinkt
Loslassen
(...)
6
6-1
6-2
Piep-/
Summton
7
Blinkt
7-1
7-2
8
8-1
8-2
Piep-/
Summton
9
Blinkt
Piep-/
Summton
Blinkt
De 13
1
2
3
14 De
1
1
2
Blinkt (initialisiert)
De 15
16 De
Audio
Problem
Problem
De 17
18 De
Subwoofer
Decoder
Ausgang
A2DP, SPP
Drahtlosausgang
Typ
160 Hz bis 22 kHz
Impedanz
6Ω
Typ
—
22 W
4 kHz bis 23 kHz
0,4 W
Impedanz
4Ω
Typ
0,6 W
Subwoofer 60 W
Impedanz
3Ω
PCM (2-Kanal)
Dolby Digital (bis zu 5.1-Kanal)
1 (TV)
Digital (Koaxial)
1 (BD/DVD)
1 (ANALOG)
Analog
(RCA/monaural)
De 19
FÖRSIKTIGT: LÄS DETTA INNAN DU ANVÄNDER LJUDSYSTEMET.
• Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha
största möjliga nöje av enheten. Förvara
bruksanvisningen nära till hands för framtida
referens.
• Installera detta ljudsystem på en väl ventilerad,
sval, torr och ren plats, skyddad mot direkt
solljus, värmekällor, vibration, damm, fukt och/
eller kyla. För korrekt ventilation, underskrid
inte följande minimiavstand.
Ovansida: 10 cm, Baksida: 10 cm, Sidor: 10 cm
• Placera enheten på behörigt avstånd från andra
elapparater, motorer, transformatorer och annat
som kan orsaka störningar.
• Utsätt inte enheten för hastiga
temperaturväxlingar och placera den inte på ett
ställe där luftfuktigheten är hög (t.ex. nära en
luftfuktare) då fuktbildning i enheten skapar risk
för brand, elstötar, skador på enheten eller
personskador.
• Placera inte enheten på ett ställe där främmande
föremål kan tränga in i den eller där den kan
utsättas för droppar eller vattenstänk. Placera
aldrig det följande ovanpå enheten:
− Övriga apparater då sådana kan orsaka skador
och/eller missfärgning av enhetens hölje.
− Brännbara föremål (t.ex. stearinljus) då sådana
skapar risk för brand, skador på enheten och/
eller personskador.
− Vätskebehållare som kan falla och spilla
vätska över enheten, vilket skapar risk för
elstötar och/eller skador på enheten.
• Täck aldrig över enheten med en tidning, duk,
gardin el.dyl. då detta skapar risk för
överhettning. En alltför hög temperatur inuti
enheten kan leda till brand, skador på enheten
och/eller personskador.
• Anslut inte enheten till ett vägguttag förrän
samtliga övriga anslutningar slutförts.
• Använd aldrig enheten vänd upp och ned. Detta
kan leda till överhettning som orsakar skador.
• Hantera inte tangenter, reglage och kablar
onödigt hårdhänt.
• Fatta tag i själva kontakten när nätkabeln
kopplas bort från vägguttaget; dra aldrig i
kabeln.
• Använd aldrig några kemiska lösningar för
rengöring då dessa kan skada ytbehandlingen.
Använd en ren, torr trasa.
i
Sv
• Använd endast den spänning som står angiven
på enheten. Anslutning till en strömkälla med
högre spänning än den angivna kan orsaka
brand, skador på enheten och/eller personskador.
Yamaha åtar sig inget ansvar för skador
beroende på att enheten används med en
spänning utöver den angivna.
• Koppla bort nätkabeln från vägguttaget för att
undvika skador p.g.a. blixtnedslag om ett
åskväder uppstår.
• Försöka aldrig att utföra egna reparationer.
Kontakta en kvalificerad tekniker från Yamaha
om servicebehov föreligger. Du får inte under
några omständigheter ta av höljet.
• Koppla bort nätkabeln från vägguttaget om
enheten inte ska användas under en längre tid
(t.ex. under semestern).
• Läs avsnittet ”Felsökning” om vanligt
förekommande driftsproblem innan du
förutsätter att enheten är söndrig.
• Innan ljudsystemet flyttas ska du trycka på
för att ställa den i standby och sedan koppla bort
nätkabeln från vägguttaget.
• Kondensation (imma) uppstår, om den
omgivande temperaturen plötsligt ändras.
Koppla i så fall loss nätkabeln från nätuttaget
och låt apparaten vila.
• Installera receivern nära ett nätuttag och där
stickkontakten lätt kan kommas åt.
• En säker placering eller installation är ägarens
ansvar. Yamaha ska inte hållas ansvarigt för
eventuella olyckor som orsakas av felaktig
placering eller installation av högtalare.
• Håll produkten utom räckhåll för barn så att de
inte sväljer smådelar av misstag.
Anmärkning angående fjärrkontroller
och batterier
• Spill inte vatten eller andra vätskor på
fjärrkontrollen.
• Tappa inte fjärrkontrollen.
• Fjärrkontrollen ska inte läggas eller förvaras på
följande platser:
− hög luftfuktighet, som t.ex. nära ett bad
− höga temperaturer, t.ex. nära ett värmeelement
eller en kamin
− extremt låg temperatur
− mycket dammigt
• Utsätt inte enhetens fjärrkontrollsensor för direkt
solljus eller belysning från t.ex. lysrör av
invertertyp.
• Om batterierna blir gamla minskar
fjärrkontrollens räckvidd betydligt. Om detta
inträffar byter du till två nya batterier så snart
som möjligt.
• Använd inte gamla batterier tillsammans med
nya.
• Använd inte olika typer av batterier (t.ex.
alkaliska batterier och manganbatterier)
tillsammans. Läs förpackningen noggrant
eftersom dessa typer av olika batterier kan ha
samma form och färg.
• Förbrukade batterier kan läcka. Om batterierna
har läckt, måste du kasta bort dem omedelbart.
Undvik att komma i kontakt med det läckta
materialet eller låta det komma i kontakt med
kläder och liknande. Rengör batteriutrymmet
noga innan du sätter i nya batterier.
• Ha inte batterier i en ficka eller väska
tillsammans med metallföremål som mynt eller
liknande.
• Kasta inte bort batterier med det vanliga
hushållsavfallet. Kasta bort dem enligt gällande
lokala förordningar.
• Håll batterier borta från barn. Om någon sväljer
ett batteri av misstag måste läkare kontaktas
omgående.
• Om du inte tänker använda fjärrkontrollen under
en längre period bör du ta ut batterierna ur den.
• De medföljande batterierna får inte laddas eller
öppnas.
• Utsätt inte batterierna för kraftig värme från
exempelvis solljus, eld eller liknande.
VARNING
UTSÄTT INTE ENHETEN FÖR REGN
ELLER FUKT DÅ DETTA SKAPAR RISK
FÖR BRAND ELLER ELSTÖTAR.
Så länge den här enheten är ansluten till
vägguttaget, är den inte bortkopplad från
nätströmmen, även om enheten stängs av med
. Enheten är konstruerad för att förbruka en
mycket liten mängd ström i detta tillstånd.
OBSERVERA
Apparaten kopplas inte bort från
växelströmskällan (nätet) så länge som den är
ansluten till vägguttaget, även om själva
apparaten har stängts av.
ADVARSEL
Netspæendingen til dette apparat er IKKE
afbrudt, sålæenge netledningen siddr i en
stikkontakt, som er t endt – også selvom der or
slukket på apparatets afbryder.
VAROITUS
Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei
irroita koko laitetta verkosta.
-knapp (ström)
Slår på strömmen till enheten eller ställer den i
viloläge.
Ha minst 22 cm mellan ljudsystemet och
personer som har pacemaker eller
defibrillatorimplantat inopererade.
Radiovågor kan påverka elektromedicinsk
utrustning.
Använd inte denna enhet nära medicinsk
utrustning eller innanför
sjukvårdsanläggningar.
Namnskylten sitter på enhetens undersida.
Innehåll
Medföljande komponenter.................................................. 2
Funktioner............................................................................. 3
Vanliga frågor ....................................................................... 3
Om den här bruksanvisningen
OBS!
Anger försiktighetsåtgärder som bör iakttas vid användning av produkten samt begränsningar i dess
funktioner.
TIPS
Delarnas namn och funktioner ............................................ 4
Anger extra förklaringar som hjälper dig att använda produkten bättre.
Installation ............................................................................ 5
Anslutningar ......................................................................... 6
Styrning ................................................................................. 8
Lyssna på ljudet från en Bluetooth-enhet......................... 10
Inställningar ........................................................................ 12
Programmera ljudplankan med TV:ns fjärrkontroll
(TV-fjärrkontrollens inlärningsfunktion) ................................................... 12
Använda en extern subwoofer..................................................................... 14
Ställa in den automatiska standbyfunktionen ....................................... 15
Initiera ljudplankan .......................................................................................... 15
Felsökning ........................................................................... 16
Tekniska data ...................................................................... 19
Sv 1
Medföljande komponenter
Förbereda fjärrkontrollen
Dra bort skyddsarket innan användning.
Innan du ansluter enheten måste du kontrollera att du har följande delar.
Ljudplanka
Fjärrkontrollens räckvidd
Håll dig inom räckvidden (se nedan). När ljudplankan monteras på en vägg styrs den via
fjärrkontrollsensorn på den övre panelen (s.5).
Fjärrkontroll
Optisk kabel (1,5 m)
Fjärrkontrollssensor
Monteringsmall
* Används vid montering av ljudplankan på en vägg
Distans x 2
* Används vid montering av
ljudplankan på en vägg
2 Sv
Bruksanvisning
(Denna handbok)
Inom 6 m
Vanliga frågor
Njut av kraftfullt och realistiskt ljud från ljudplankan med inbyggd
subwoofer, och enkel installation och anslutning till TV-apparater och
andra enheter.
Följande avsnitt täcker populära funktioner och vanliga frågor om ljudplankan.
• AIR SURROUND XTREME
F1
Kan jag styra ljudplanen med hjälp av TV:ns fjärrkontroll? Det är
opraktiskt att växla mellan TV:ns och ljudplankans fjärrkontroller.
S1
Ja. Du kan styra ljudplankan med TV:ns fjärrkontroll genom funktionen
”inlärning av TV:ns fjärrkontroll” (s.12).
Njut av 7.1-kanals surroundljud som skapar ett brett och djupt ljudfält, precis som
om högtalarna inte bara står framför utan även till vänster och höger, och bakom
lyssnaren (s.9).
• Basförstärkning
Den här funktionen är bara tillgänglig för IR-fjärrkontrollen (infraröd).
Kontrollera vad din TV har för typ av fjärrkontroll.
F2
Kan jag göra dialogen tydligare?
S2
Ja. Dialogen i filmer, TV-nyheter, sportprogram etc., kan göras tydligare med
hjälp av ”clear voice”-funktionen (s.9).
F3
Kan jag styra ljudplankan med smartphone? Och kan jag slå på/stänga
av ljudplankan med en smartphone?
S3
Ja. Du kan styra ljudplankan med din smartphone genom att installera den
dedikerade fjärrkontrollappen ”HOME THEATER CONTROLLER” (s.11).
När du använder den här funktionen måste du ansluta din smartphone till
ljudplankan med Bluetooth.
Om du använder Bluetooth-vilolägesfunktionen, kommer ljudplankan att slås
på när en Bluetooth-anslutning upprättas mellan din smartphone och
ljudplankan och stängas av när den kopplas ned (s.11).
Njut av ett kraftfullt basljud med Yamahas egna basförstärkningsteknik ”Advanced
Bass Extension Processing” (s.9).
• Bluetooth®-anslutning
Innehåll på en Bluetooth-kompatibel smartphone, surfplatta eller dator kan enkelt
spelas upp (s.10).
Du kan njuta av realistiskt och imponerande ljud så nära originalet som möjligt med
hjälp av Compressed Music Enhancer.
• HOME THEATER CONTROLLER
Du kan styra ljudplankan enkelt genom att installera den dedikerade
fjärrkontrollappen ”HOME THEATER CONTROLLER”.
• Inlärningsfunktion (TV-fjärrkontroll)
Använd fjärrkontrollen till TV:n för att styra ljudplankan (s.12).
• Tydliga röster
Ger klara röster (t.ex. dialog och berättelser) (s.9).
Sv 3
Delarnas namn och funktioner
Ljudplanka (frontpanel/övre panel)
Ljudplanka (bakpanel/undre panel)
*
*
*
*
* Knapparna sitter på den
bakre delen av ljudplankan.
A Indikatorer
Visar status för ljudplankan. Se ”Styrning” (s.8 till 9) för indikatorernas
huvudfunktioner.
B
-knapp (ingång)
Väljer en ingångskälla för uppspelning (s.8).
C
-knapp (ljudavstängning)
Stänger av ljudutmatningen. Tryck på knappen igen för att sätta på ljudet (s.9).
D
/
-knappar (volym +/–)
Justera volymen (s.8).
E
-knapp (ström)
Slår på eller stänger av (standby) ljudplankan (s.9).
TIPS
G Dubbla inbyggda subwooferhögtalare
De inbyggda subwooferhögtalarna sitter på den övre delen av ljudplankan.
H Högtalare
I TV-ingång
För anslutning med en optisk digitalkabel till TV:n (s.6).
J BD/DVD-ingång
För anslutning till en uppspelningsenhet, t.ex. en Blu-ray-spelare (BD) med en
koaxial digital kabel (s.7).
K ANALOG-ingångar
För anslutning av en extern enhet med en 3,5 mm-ministereokabel (s.7).
L SUBWOOFER OUT-utgång
För anslutning av en extern subwoofer med en RCA-monokabel (s.14).
• Ljudplankan kan stängas av automatiskt när den automatiska standbyfunktionen är aktiverad (s.15).
F Sensorer för fjärrkontroll
Tar emot infraröda signaler från ljudplankans fjärrkontroll (s.2).
Fjärrkontrollsensorerna sitter på ljudplankans frontpanel och övre panel (s.5).
4 Sv
M Omkopplare för installationsläge
Ställer in ljudkvaliteten utifrån ljudplankans installationsläge (s.5).
Installation
Ljudplankans riktning och lämplig fjärrkontrollsensor
beror på installationsplatsen.
Installera ljudplankan på ett TV-skåp
eller liknande.
Montering av ljudplankan på en vägg
1 Skjut omkopplaren för installationsläge på den
undre panelen av ljudplankan mot W (för Wall
mount (vägg)).
Ljudkvaliteten anpassas nu till installationsläget.
2 Följ ”Installera på väggen” nedan och installera
ljudplankan så att knapparna är riktade uppåt.
2 Ta bort monteringsmallen från väggen och
installera sedan vanliga skruvar (se bilden nedan)
vid punkterna markerade på väggen.
7 till 9 mm
1 Skjut omkopplaren för installationsläge på den
undre panelen av ljudplankan mot T (för Tabletop
(bord)) (T, som standard).
Ljudkvaliteten anpassas nu till installationsläget.
2 Placera ljudplankan på ett TV-skåp eller liknande,
så att knapparna är riktade mot väggen.
4 mm (#8)
20 mm eller mer
10 till 12 mm
3 Dra bort skyddfilmen från mellanläggen och
montera den vidhäftande ytan på ljudplankan
enligt bilden.
Knappar
Fjärrkontrollsensor
(övre panel)
Mellanlägg
Omkopplare för
installationsläge (under panel)
Omkopplare för
installationsläge
(under panel)
Fjärrkontrollsensor
(frontpanel)
Försiktighetsåtgärder
• Placera inte ljudplankan och en BD-spelare eller en annan enhet
direkt ovanpå varandra. Om du gör det kan den sluta fungera på
grund av vibrationerna.
• Håll inte i högtalardelen (tygdelen) på ljudplankans framsida och
ovansidan när du flyttar den.
• Ljudplankan innehåller högtalare som inte är magnetiskt
avskärmade. Placera inte magnetiskt känsliga föremål
(hårddiskar etc.) nära ljudplankan.
• Beroende på din installationsmiljö kan det vara bättre att koppla
ihop ljudplankan och externa apparater (t.ex. TV:n) innan du
ansluter ljudplankan.
• Placera inte ljudplankan inom 50 mm från TV:n.
Försiktighetsåtgärder
• När du monterar ljudplankan på en vägg ska allt
monteringsarbete utföras av en kvalificerad konsult eller
återförsäljare. Kunden ska aldrig försöka utföra sådant
installationsarbete på egen hand. Felaktig eller undermålig
montering kan göra att ljudplankan lossnar och faller ned vilket
kan leda till personskador.
• Montera inte ljudplankan på en vägg som består av svaga
material som gips eller faner. Det kan leda till att den ramlar ned.
• Säkerställ att du använder kommersiellt tillgängliga skruvar som
klarar installationens vikt (anges i steg 2 till höger). Om du
använder andra fästdon än de skruvar som specificeras, t.ex.
kortare skruvar, spik eller dubbelhäftande tejp, kan ljudplankan
ramla ned.
Installera på väggen
1 Fäst den medföljande monteringsmallen på
väggen och märk ut var skruvarna ska sitta.
4 Häng upp ljudplankan på skruvarna.
Monteringshål på
ljudplankans
undersida
Försiktighetsåtgärder
• Fäst kablarna så att de inte lossnar. Om du av misstag fastnar i
en lös kabel med foten eller handen kan ljudplankan ramla ned.
• Kontrollera att ljudplankan sitter ordentligt när du är klar. Yamaha
ansvarar inte för olyckor orsakade av felaktiga installationer.
Tejp eller häftstift
Monteringsmall (medföljer)
Skruvhål
Sv 5
Anslutningar
Anslut till en TV (eller annan extern enhet).
Ljudplanka (baksida)
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
• Anslut inte strömkabeln från ljudplankan till vägguttaget innan du gjort övriga
anslutningar.
• Tvinga inte i kontakten. Det kan skada kontakten eller uttaget.
Nätkabel
Till ett vägguttag
1
Anslut TV:n och ljudplankan med den optiska
kabeln (medföljer).
TV
BD/DVD
Avlägsna den optiska kabelns kåpa och kontrollera
riktningen på kontakten.
Optisk kabel
2
3
Anslut strömkabeln för ljudplankan till ett
vägguttag.
OPTICAL OUTPUT
TV
Ställ in TV:n enligt följande.
• Ställ in TV:ns volym på lägsta nivån.
• Avaktivera TV:ns inbyggda högtalarljud (om det finns).
TIPS
• Om det inte finns någon inställning för att stänga av ljudet via högtalaren på din TV kan
du prova att stänga av det genom att koppla in hörlurar till hörlursuttaget på TV:n. Se
bruksanvisningarna till TV:n för mer detaljerad information.
• TV- och BD/DVD-ingångarna stöder följande ljudsignaler.
− PCM (2-kanals)
− Dolby Digital (upp till 5.1-kanals)
TIPS
HDMI-kabel (etc.)
Uppspelningsenhet
(t.ex. en BD-spelare)
Digital-TV-mottagare
6 Sv
I följande fall, anslut den koaxiala digitala
ljudutgången på uppspelningsenheten till BD/DVDingången på ljudplankan med en koaxial
digitalkabel (kommersiellt tillgänglig), välj sedan BD/
DVD-knappen på fjärrkontrollen för ingångskälla.
− TV:s saknar optisk utgång.
− TV skickar inte ut ljud (eller ljudnivån är låg) från
den anslutna uppspelningsenheten.
− Ljudet från uppspelningsenheten ansluten till TV:n
hörs inte som surroundljud.
Digital anslutning av en extern enhet
Analog anslutning av en extern enhet (spelkonsol)
Du kan ansluta en extern enhet som har en koaxial digital ljudutgång, t.ex. en DVDspelare till BD/DVD-ingången på ljudplankan.
Du kan ansluta en extern enhet, t.ex. en spelkonsol eller en TV som inte har en digital
ljudutgång till ANALOG-ingången på ljudplankan.
ANALOG
BD/DVD
Koaxial digitalkabel
(kommersiellt tillgänglig)
3,5-mm stereominikabel
(kommersiellt tillgänglig)
Koaxial
digitalljudutgång
(orange)
Uppspelningsenhet
Spelkonsol (etc.)
OBS!
OBS!
• Välj BD/DVD-knappen på fjärrkontrollen för ingångskällan.
• Välj ANALOG-knappen på fjärrkontrollen för ingångskällan.
• Om du kan justera volymen på en extern enhet ansluten till ANALOG-ingången på ljudplankan, justerar du
den till samma volym som den externa enhet ansluten till TV-eller BD/DVD-ingången.
Sv 7
Styrning
1
Ingångsknappar
Indikatorer
Indikatorerna på den övre panelen blinkar eller lyser för
att ange funktions- och inställningsstatus.
★: Knappar som behöver hållas ned i mer än 3 sekunder
LEARN, BLUETOOTH STANDBY, AUDIO DELAY
Fjärrkontrollsignalsändare
Välj en ingångskälla för uppspelning.
TV ....................TV-ljud
BD/DVD ...........Ljud från en enhet ansluten till BD/
DVD-ingången
ANALOG .........Ljud från en enhet ansluten till
ANALOG-ingången
BLUETOOTH
.........................Ljud från en Bluetooth-ansluten
enhet
Indikatorn för den valda ingångskällan tänds.
Överför infraröda signaler.
(Exempel: när TV har valts)
TIPS
I denna bruksanvisning används illustrationer av de nio
indikatorsegmenten som förklaring.
: Släckt
: Tänds
: Blinkar
• För att spela upp ljud från uppspelningsenheten som är
ansluten till TV:n eller titta på video på uppspelningsenheten
ställer du in TV:ns ingångskälla på uppspelningsenheten.
• Mer information om Bluetooth-anslutning finns i ”Lyssna på
ljudet från en Bluetooth-enhet” (s.10).
(Exempel: När
PLII-indikatorn och SURROUND-indikatorn blinkar
och TV-indikatorn tänds)
SUBWOOFER-knappar (+/–)
★
2
Justera volymen på subwooferhögtalaren.
Volym ned (–)
Volym upp (+)
★
VOLUME-knappar (+/–)
Justera volymen på ljudplankan.
Volym ned (–)
8 Sv
Volym upp (+)
LEARN-knapp★
BLUETOOTH STANDBY-knapp★
Ställer in ljudplankan på TV-fjärrkontrollens
inlärningsläge (s.12).
Aktiverar/avaktiverar Bluetooth-viloläget (s.11).
3
4
-knapp (ström)
Slår på eller stänger av (standby) ljudplankan.
Påslagen
BASS EXTENSION-knapp
6
Aktiverar/avaktiverar basförstärknings-funktionen.
När den här funktionen är aktiverad kan du få ett kraftfullt
basljud med Yamahas egna basförstärkningsteknik
”Advanced Bass Extension Processing”.
MUTE-knapp
7
Stänger av ljudutmatningen. Tryck på
knappen igen för att sätta på ljudet.
Indikatorn för den valda ingångskällan tänds (grön)
Bluetooth-viloläge (s.11)
Tänds (aktiverad)
Tänds (röd)
Släckt (avaktiverad)
Blinkar (på mute)
Avkodarlampor
Avstängd
CLEAR VOICE-knapp
DIMMER-knapp
Justerar indikatorernas ljusstyrka. Varje gång du
trycker på knappen växlar indikatorernas status
enligt följande.
Lyser svagt (standardinställning) → Släckt → Lyser starkt
↑
Indikatorer lyser stark just när de tryckts ned och
återgår sedan till den inställda ljusstyrkan efter
några sekunder.
SURROUND- och STEREO-knappar
5
Växla mellan uppspelning med surround- och
stereoljud (2 kanaler). När uppspelning med surroundljud
har valts kan du njuta av verklighetstrogna ljudeffekter
med Yamahas exklusiva AIR SURROUND XTREME.
SURROUND
Tänds (uppspelning med surroundljud)
Släckt (uppspelning med stereoljud)
Aktiverar/avaktiverar clear voice-funktionen.
När den här funktionen har aktiverats kan du njuta
av klart ljud när du tittar på film, TV-dramer,
nyhetsprogram eller sport.
Ljudplankan har stöd för följande ljudsignaler. Du
kontrollerar typen av insignal med hjälp av färgen på
lampan.
Grön (Dolby Digital)
Släckt (PCM)
CLEAR
VOICE
Tänds (aktiverad)
CLEAR
VOICE
Släckt (avaktiverad)
AUDIO DELAY-knapp★
Justerar ljudfördröjningen så att ljud och bild
synkroniseras när videobilder på TV:n verkar
fördröjda i förhållande till ljudet.
Följ instruktionerna nedan för att justera ljudfördröjningen.
1 Håll ned AUDIO DELAY-knappen i mer än
3 sekunder.
Lampan längst till vänster blinkar.
2 Tryck på SUBWOOFER (+/–)-knappen för att
justera ljudfördröjningen.
Att trycka på SUBWOOFER (+)-knappen
fördröjer timingen för ljudutmatningen.
TIPS
• När stereoljud med 2 kanaler spelas i surround tänds
PLII-indikatorn.
Tänds (Dolby Pro Logic II)
• Genom att installera den kostnadsfria appen ”HOME
THEATER CONTROLLER” på en Bluetooth-enhet, t.ex. en
smartphone, kan du välja mellan följande surroundläge: TV
PROGRAM, MOVIE, MUSIC, SPORTS och GAME.
(–)
(+)
3 Avsluta justeringen genom att trycka på
AUDIO DELAY-knappen.
TIPS
• Justeringen avslutas automatiskt om inga funktioner
används på 20 sekunder.
Sv 9
Lyssna på ljudet från en
Bluetooth-enhet
Du kan spela upp trådlöst från Bluetooth-enheter, t.ex. smartphones eller digitala
musikspelare.
Se även användarhandboken för Bluetooth-enheten för mer information.
Para ihop en Bluetooth-enhet med ljudplankan
När du ansluter till en Bluetooth-enheten för första gången måste enheten och
ljudplankan ”paras ihop”. ”Ihopparning” är nödvändigt för varje Bluetooth-enhet du
använder.
När ”ihopparning” med en enhet är klar kommer efterföljande anslutning till enheten inte
att kräva ”ihopparning”.
1
Tryck på BLUETOOTH-knappen på ljudplankans fjärrkontroll för att
välja Bluetooth som ingångskälla.
BLUETOOTH-indikatorn på den övre panelen blinkar.
Blinkar
2
Slå på Bluetooth-funktionen på den enhet som ska paras ihop och
utför sedan ihopparningen.
Åtgärden varierar beroende på enhet. Se bruksanvisningen för enheten.
3
Välj ”ATS-1050 Yamaha” i listan med Bluetooth-enheter på enheten.
Om ett lösenord (PIN-kod) krävs, anger du ”0000”.
Utför följande steg för att använda en Bluetooth-enhet med ljudplankan.
För den första
Bluetooth-anslutningen
För efterföljande
Bluetooth-anslutning
När ihopparningen är klar visas
eller ett meddelande om slutförande.
OBS!
Spela upp ljud från en Bluetooth-enhet
på ljudplankan
10 Sv
• Utför ihopparningen med Bluetooth-enheten och ljudplankan inom 10 meters avstånd.
• Upp till åtta Bluetooth-enheter kan paras ihop med ljudplankan. Om en nionde enhet paras ihop kommer
ihopparningsinformationen för den enhet som har det äldsta anslutningsdatumet att tas bort.
• Om ihopparningsinformationen för en enhet tas bort, måste du para ihop den enheten igen om den ska
användas.
• Om en Bluetooth-enhet redan är ansluten till ljudplankan avslutar du den Bluetooth-anslutningen (s.11)
och utför sedan ihopparning med den nya enheten.
• Se ”Bluetooth” (s.18) i ”Felsökning” om enheterna inte kan paras ihop.
Spela upp ljud från en Bluetooth-enhet på
ljudplankan
Använda Bluetooth-viloläget
1
1
Slå på ljudplankan och tryck på BLUETOOTH-knappen på
ljudplankans fjärrkontroll för att välja Bluetooth som ingångskälla.
Med Bluetooth-standbyläget kan du slå på (eller stänga av) ljudplankan automatiskt,
kopplat till funktionen för Bluetooth-enheten.
BLUETOOTH-indikatorn på den övre panelen blinkar.
När du håller ned BLUETOOTH STANDBY-knappen i 3 sekunder växlar läget
mellan aktiverat och avaktiverat.
BLUETOOTH
STANDBY
Blinkar
2
Slå på enhetens Bluetooth-funktion och anslut sedan.
Blinkar tre gånger (aktiverad), blinkar en gång (avaktiverad)
När Bluetooth-anslutningen görs på rätt sätt tänds BLUETOOTH-indikatorn på
ljudplankan.
När Bluetooth-viloläget är aktiverat och ljudplankan stängs av, tänds
indikatorn med rött sken (Bluetooth-viloläge).
Tänds
3
Spela upp en låt på enheten.
Slå på ljudplankan och håll ned BLUETOOTH STANDBY-knappen på
den medföljande fjärrkontrollen i minst 3 sekunder.
D-
Tänds (röd)
Funktioner tillgängliga på Bluetooth-enheter med Bluetooth-viloläget aktiverat
Samtidigt påslag (när ljudplankan är avstängd)
När Bluetooth-anslutningen görs på enheten slås ljudplankan på och blir redo för uppspelning av ljud från
enheten.
Samtidig avstängning (när ljudplankan är påslagen)
Ljudplankan stängs av när Bluetooth-anslutningen avbryts på en Bluetooth-enhet. (Endast när
BLUETOOTH väljs som ingångskälla.)
OBS!
• Utför Bluetooth-anslutningen med enheten och ljudplankan inom 10 meters avstånd.
• Det kan bli nödvändigt att välja ”ATS-1050 Yamaha” i Bluetooth-enhetslistan igen om ett
anslutningsproblem uppstår. Du kan behöva ändra utgångsinställningen till att mata ut ljud till ljudplankan,
beroende på vilken Bluetooth-enhet du använder.
• Justera volymnivån för Bluetooth-enheten om det behövs.
• Om en Bluetooth-enhet redan är ansluten till ljudplankan avbryter du den Bluetooth-anslutningen och
ansluter sedan till den nya enheten.
Avbryta Bluetooth-anslutning
Bluetooth-anslutningen avbryts i följande fall. När Bluetooth-anslutningen avbryts med
ljudplankan påslagen, går BLUETOOTH-indikatorn över från att lysa till att blinka och
ljudplankan placeras i väntan på anslutning.
• Bluetooth-funktionen stängs av på den kompatibla enheten.
• BLUETOOTH-knappen på ljudplankans fjärrkontroll hålls nedtryckt i mer än
3 sekunder.
• Ljudplankan stängs av.
Använda HOME THEATER CONTROLLER-appen
Genom att installera den kostnadsfria appen ”HOME THEATER CONTROLLER” på en
Bluetooth-enhet, t.ex. en smartphone, kan du enkelt och praktiskt utföra olika funktioner
med Bluetooth-enheten. (Inställningsalternativ: grundläggande användning,
surroundläge, ljudjusteringar)
OBS!
• Om du vill använda appen ansluter du ljudplankan och en Bluetooth-enhet via Bluetooth.
• Om du aktiverar Bluetooth-viloläget på ljudplankan kan du slå på strömmen till ljudplankan med Bluetoothenheten.
Mer information om ”HOME THEATER CONTROLLER” finns i produktinformationen på
vår webbplats.
Sv 11
Inställningar
OBS!
• Steg 5 till 8 kräver bara TV-fjärrkontrollen och knapparna på ljudplankans bakre panel. Ljudplankans
fjärrkontroll behövs inte.
• Om ljudplankan redan innehåller inlärda funktioner tänds följande indikatorer.
Stäng av ljudet: TV
Volym (-): BD/DVD
Volym (+): ANALOG
Ström: BLUETOOTH
Programmera ljudplankan med TV:ns fjärrkontroll
(TV-fjärrkontrollens inlärningsfunktion)
När du har programmerat ljudplankan kan du styra den med TV:ns fjärrkontroll för
funktioner som att slå på/stänga av TV:n och ljudplankan samtidigt eller höja/sänka
volymen och stänga av/slå på ljudplankans ljud.
• Funktionen är endast tillgänglig när TV:ns fjärrkontroll använder sig av infraröda signaler.
• En RF-fjärrkontroll (radiofrekvens) fungerar inte.
• Om du vill använda en kabel-TV- eller satellitmottagares fjärrkontroll för att styra ljudplankan använder
du TV:ns originalfjärrkontroll (IR) till att programmera ljudplankan och styr den sedan med TVmottagarens fjärrkontroll.
• Om TV:ns volym ändras när du ändrar ljudplankans volym ställer du in TV:ns volym på det lägsta värdet
eller stänger av dess högtalare.
1
2
3
5
Lär ljudplankan ”Stäng av ljud”-koden från TV:ns fjärrkontroll.
5-1
Tryck på
(stäng av ljud) på ljudplankans bakre panel.
5-2
Håll ljudavstängningsknappen nedtryckt i mer än 1 sekund två eller tre
gånger, samtidigt som du riktar TV:ns fjärrkontroll mot
fjärrkontrollssensorn.
Den lämpliga fjärrkontrollsensorn beror på installationsläget (s.5).
Stäng av TV:n.
Stäng av ljudplankan.
Ca. 30 cm
Håll ned LEARN-knappen på ljudplankans fjärrkontroll i minst
3 sekunder medan du riktar den mot önskad fjärrkontrollsensor (s.5).
TV:ns fjärrkontroll
Ljudplankan placeras i inlärningsläge och indikatorerna på den övre panelen blinkar
enligt nedan.
LEARN
4
Tryck ned
(mer än 1 sekund)
Kontrollera om rätt fjärrkontrollsensor har aktiverats.
Resultat
Pip/ljud
Inlärt
En gång
Släpp
(mer än 1 sekund)
Tryck ned
(mer än 1 sekund)
Du kan kontrollera vilken fjärrkontrollsensor som har aktiverats via CLEAR VOICEindikatorn.
CLEAR VOICEindikator
CLEAR
VOICE
CLEAR
VOICE
Släckt
Tänds
Aktiverad
fjärrkontrollsensor
Aktiverad fjärrkontrollsensor
är lämplig när ...
På frontpanelen
Ljudplankan installeras på en
TV-bänk eller liknande
På övre panelen
Ljudplankan monteras på en
vägg
Om lämplig fjärrkontrollsensor inte har aktiverats, tryck på LEARN-knappen för att
lämna inlärningsläget och upprepa från steg 3.
12 Sv
Tänds
Det gick inte
att lära
* Börja om från
steg 5-1.
Två gånger
Blinkar
Släpp
(...)
6
Lär ljudplankan ”Volym (–)”-koden från TV:ns fjärrkontroll.
6-1
Tryck på
(volym –) på ljudplankans bakre panel.
6-2
Håll volymknappen (–) nedtryckt i mer än 1 sekund två eller tre gånger,
samtidigt som du riktar TV:ns fjärrkontroll mot fjärrkontrollssensorn.
Resultat
Pip/ljud
Inlärt
En gång
8
Lär ljudplankan ”Ström”-koden från TV:ns fjärrkontroll.
8-1
Tryck på
(ström) på ljudplankans bakre panel.
8-2
Håll strömknappen nedtryckt i mer än 1 sekund två eller tre gånger,
samtidigt som du riktar TV:ns fjärrkontroll mot fjärrkontrollssensorn.
Resultat
Pip/ljud
Inlärt
En gång
Tänds
Tänds
Det gick inte
att lära
* Börja om från
steg 6-1.
7
7-1
Två gånger
Blinkar
Lär ljudplankan ”Volym (+)”-koden från TV:ns fjärrkontroll.
Tryck på
(volym +) på ljudplankans bakre panel.
Det gick inte
att lära
* Börja om från
steg 8-1.
9
Två gånger
Blinkar
Avsluta inlärningsläget genom att trycka på LEARN-knappen på
ljudplankans fjärrkontroll.
Nu är de nödvändiga inställningarna klara. Nu kan du styra ljudplankan med TV:ns
fjärrkontroll.
TIPS
7-2
Håll volym (+)-knappen nedtryckt i mer än 1 sekund två eller tre gånger,
samtidigt som du riktar TV:ns fjärrkontroll mot fjärrkontrollssensorn.
Resultat
Pip/ljud
Inlärt
En gång
• Inlärningsläget avslutas automatiskt om inga funktioner används på 5 minuter.
• Ställ in TV:ns volym på lägsta nivån. När du skruvar upp volymen på ljudplankan med TV:ns
fjärrkontroll kan volymen på TV:n skruvas upp samtidigt. Följ då steg 3 i ”Anslutningar” (s.6) för att
ändra TV-inställningen.
• Du kan trycka på
-knappen (ström) på ljudplankans fjärrkontroll för att slutföra inlärningsläget.
Tänds
Det gick inte
att lära
* Börja om från
steg 7-1.
Två gånger
Blinkar
Sv 13
Rensa alla programmerade funktioner
1
Stäng av ljudplankan och håll ned LEARN-knappen på den
medföljande fjärrkontrollen i minst 3 sekunder (för att aktivera
inlärningsläget).
Använda en extern subwoofer
Ljudplankan har två inbyggda subwooferhögtalare, men du kan även ansluta en extern
subwoofer när du vill förbättra lågbasljudet. Anslut en subwoofer till SUBWOOFER
OUT-utgången på ljudplankan. Ljudet hörs både i de inbyggda subwooferhögtalarna och
den externa subwoofern.
När ljudplankan är i inlärningsläge blinkar lamporna på den bakre panelen enligt
nedan.
LEARN
2
Håll ned
(ingång) på ljudplankans bakre panel i minst
3 sekunder.
Den motsvarande indikatorn för den inlärda funktionen slocknar och indikatorerna
på den övre panelen blinkar enligt nedan.
Anslutningskabel för subwoofer
(kommersiellt tillgänglig)
När raderingen är klar hörs 3 korta pip.
3
Tryck på LEARN-knappen på ljudplankans fjärrkontroll.
Monoingång
OBS!
• Använd en extern subwoofer med inbyggd förstärkare.
14 Sv
Ställa in den automatiska standbyfunktionen
Genom att aktivera den här funktionen kan du undvika att glömma stänga av
ljudplankan efter användning, t.ex. om du somnar medan du tittar på TV.
OBS!
• När den här funktionen är aktiverad och något av följande villkor uppfylls stängs ljudplankan automatiskt
av.
− Inga funktioner används på 8 timmar
− Ingen ljudsignal tas emot och inga åtgärder utförs på 20 minuter när BLUETOOTH är valt som
ingångskälla.
Initiera ljudplankan
Följ instruktionerna nedan för att återställa ljudplankan.
1
2
Stäng av ljudplankan.
Håll -knappen (ström) på ljudplankans bakre panel nedtryckt i
minst 3 sekunder.
Blinkar (återställd)
1
Stäng av ljudplankan och håll ned MUTE-knappen på den
medföljande fjärrkontrollen i minst 3 sekunder för att aktivera/
avaktivera den automatiska standbyfunktionen.
Du kan kontrollera statusen för den automatiska strömvilolägesfunktionen med
indikatorerna på den övre panelen i flera sekunder när ljudplankan precis slagits
på.
Släckt (aktiverad), tänds (avaktiverad)
TIPS
• Den ursprungliga inställningen varierar beroende på land eller region.
− Modeller för Storbritannien och Europa: aktiverad
− Övriga modeller: avaktiverad
Sv 15
Felsökning
Gå igenom tabellen nedan om ljudplankan inte fungerar korrekt. Om det aktuella
problemet inte finns upptaget i tabellen nedan, eller om det inte kan lösas med hjälp av
anvisningarna i felsökningstabellen, stäng av ljudplankan, koppla loss nätkabeln och
kontakta närmaste auktoriserade Yamaha-handlare eller servicecenter.
Kontrollera först följande:
A Att nätkablarna till ljudplankan, TV:n och alla uppspelningsenheter (t.ex. BDspelare m.m.) är ordentligt anslutna till vägguttag.
B Att ljudplankan, TV:n och alla uppspelningsenheter (t.ex. BD-spelare m.m.) är
påslagna.
C Alla kablar sitter ordentligt i uttagen på varje enhet.
Strömförsörjning och system
Problem
Orsak
Åtgärd
Strömmen
stängs plötsligt
av.
Den automatiska
standbyfunktionen fungerade.
När den här funktionen är
aktiverad och något av följande
villkor uppfylls stängs ljudplankan
automatiskt av.
- Inga funktioner används på
8 timmar
- Ingen ljudsignal tas emot och
inga åtgärder utförs på
20 minuter när BLUETOOTH är
valt som ingångskälla.
Slå på ljudplankan igen. För att
förhindra att ljudplankan stängs av
automatiskt ska du avaktivera den
automatiska ljudavstängningsfunktionen (s.15).
Skyddskretsen har aktiverats. (
D-indikatorn på ljudplankans övre
panel blinkar.)
Starta ljudplankan igen när du har
kontrollerat att alla anslutningar sitter
ordentligt. Om strömmen fortfarande
stängs av plötsligt eller inte kan slås
på, ska du koppla bort strömkabeln
från vägguttaget och kontakta
närmaste auktoriserade Yamahaåterförsäljare eller servicecenter.
Bluetooth-anslutningen avslutas
på en Bluetooth-enhet när
Bluetooth-viloläget är aktiverat.
Avaktivera Bluetooth-viloläget (s.11).
Skyddskretsen har aktiverats tre
gånger i följd. (Om du försöker slå
på strömmen i detta tillstånd
blinkar
D-indikatorn på
ljudplankans övre panel.)
I syfte att skydda produkten går det
inte att slå på strömmen. Koppla bort
strömkabeln från vägguttaget och
kontakta närmaste auktoriserade
Yamaha-återförsäljare eller
servicecenter.
Strömmen kan
inte slås på.
16 Sv
Alla indikatorer
slocknar trots att
ljudplankan är
påslagen (det ser
ut som om
ljudplankan är
avstängd).
Indikatorernas ljusstyrka är
avstängd i DIMMERknappinställningen.
Tryck på DIMMER-knappen för att
välja önskad ljusstyrka (s.9).
Ljudplankan
reagerar inte
korrekt.
Den interna mikrodatorn har
hängt sig på grund av en yttre
elektrisk stöt (som ett blixtnedslag
eller kraftig statisk elektricitet)
eller på grund av ett
spänningsfall.
Håll
-knappen (ström) på
ljudplankans bakre panel nedtryckt i
minst 10 sekunder för att starta om
den. (Om problemet kvarstår, dra ut
nätkabeln ur vägguttaget och sätt i den
igen.)
Ljudplankan
styrs av sig själv.
En annan Bluetooth-enhet
används i närheten.
Avbryt Bluetooth-anslutningen för
ljudplankan (s.11).
TV:ns 3Dglasögon
fungerar inte.
Ljudplankan blockerar sändaren
för 3D-glasögon på TV:n.
Kontrollera placeringen av sändaren
för 3D-glasögon på TV:n och justera
ljudplankans placering.
Ljudplankan kan
inte styras med
appen ”HOME
THEATER
CONTROLLER”.
(Appens skärm
växlar inte från
demoläget.)
Bluetooth-enheten som appen
har installerats på är inte ansluten
till ljudplankan.
Anslut Bluetooth-enheten och
ljudplankan via Bluetooth och använd
appen.
Ljud
Fjärrkontroll
Problem
Orsak
Åtgärd
Problem
Orsak
Åtgärd
Inget ljud.
En annan ingångskälla har valts.
Välj en lämplig ingångskälla (s.8).
Ljudplankan kan
inte styras med
fjärrkontrollen.
Ljudplankan har inte tillräcklig
räckvidd.
Använd fjärrkontrollen inom
kontrollens räckvidd (s.2).
Batterierna är svaga.
Byt ut batterierna (s.2).
Fjärrkontrollssensorn på
ljudplankan utsätts för direkt
solljus eller stark belysning.
Justera ljusets vinkel eller placera
ljudplankan på en annan plats.
Det går inte att
styra TV:n med
fjärrkontrollen till
TV:n.
Styrning av TV:n via ljudplankan
(när TV:ns fjärrkontrollssensor har
blockerats).
Ändra installationsläget för ljudplankan
så att TV:ns fjärrkontrollssensor inte
blockeras av ljudplankan och använd
TV:ns fjärrkontroll för att styra TV:n.
Ljudplankan lär sig
inte TV:ns
fjärrkontrollfunktioner.
TV:ns fjärrkontrollknapp hölls inte
nedtryckt tillräckligt länge.
Håll knappen nedtryckt i minst
1 sekund två eller tre gånger (s.12).
TV:ns fjärrkontroll använder inte
infraröda signaler. (Vissa
fjärrkontroller kanske inte
fungerar även om de använder
infraröda signaler.)
TV-fjärrkontrollens inlärningsfunktion
kan inte användas i det här fallet.
Använd ljudplankans fjärrkontroll för
att styra ljudplankan.
Den placering från vilken du
använder TV:ns fjärrkontroll är
inte lämplig.
Använd TV:ns fjärrkontroll från en
lämplig plats (s.12).
Batterierna till TV:ns fjärrkontroll
är svaga.
Byt ut batterierna.
Fjärrkontrollssensorn på
ljudplankan utsätts för direkt
solljus eller stark belysning.
Justera ljusets vinkel eller placera
ljudplankan på en annan plats.
Sändaren för fjärrkontrollens
signal stördes av TV-skärmens
ljus.
Stäng av TV:n och utför
inlärningsfunktionen igen (s.12).
Ljudutgången har aktiverats på
TV:n.
Ändra TV:ns inställning för att
avaktivera ljud via TV:ns högtalare.
Om det inte finns någon inställning för
att avaktivera ljud via högtalaren på
din TV, prova följande.
- Anslut hörlurar till hörlursuttaget på
TV:n.
- Ställ in TV:ns volym på lägsta nivån.
Mute-funktionen har aktiverats.
Avaktivera mute-funktionen (s.9).
Volymen är för låg.
Höj volymen (s.8).
Strömkabeln till ljudplankan är
inte ordentligt ansluten.
Kontrollera att strömkabeln för
ljudplankan är ordentligt ansluten till
vägguttaget (s.6).
Ingångsuttagen på båda
enheterna är anslutna till
varandra.
Anslut ingången på ljudplankan till
utgången på den externa
uppspelningsenheten.
Signaler som ljudplankan inte kan
spelas upp matas in.
Ändra inställningen för digital
ljudutgång på uppspelningsenheten till
PCM eller Dolby Digital.
Subwooferns volym är för låg.
Höj volymen på subwooferhögtalaren
(s.8).
Uppspelningskällan innehåller
inga lågfrekventa signaler.
Spela upp en ljudkälla som innehåller
lågfrekvenssignaler och bekräfta att
ljudet avges från subwoofern.
Volymen sänks
när ljudplankan
sätts på.
Den automatiska
volymjusteringen fungerade. För
att undvika allt för hög volym
ställer ljudplankan ner volymen till
en viss nivå när ljudplankan slås
på.
Höj volymen om det behövs (s.8).
Ingen
surroundeffekt.
Stereouppspelning har valts.
Välj uppspelning med surroundljud
(s.9).
Volymen är för låg.
Höj volymen (s.8).
TV:n eller uppspelningsenheten
är inställd på att endast mata ut
tvåkanalsljud (som PCM).
Ändra inställningen för utmatning av
digitalt ljud på TV:n eller
uppspelningsenheten till Dolby Digital
eller BitStream.
Ljudet spelas upp från TV:ns
inbyggda högtalare.
Ställ in TV:ns volym på lägsta nivån
(s.6).
Lyssningspositionen är för nära
ljudplankan.
Lyssna från en position lite längre bort
från ljudplankan.
Omkopplaren för installationsläge
är inte inställd på rätt sätt.
När du placerar ljudplankan framför en
TV, ställ in omkopplaren i läge ”T”.
När du placerar ljudplankan på en
vägg, ställ in omkopplaren i läge ”W”.
Ljudplankan står för nära annan
digital utrustning eller
högfrekvensenhet.
Flytta de enheterna längre bort från
ljudplankan.
Inget ljud hörs från
subwooferhögtalaren.
Brus hörs.
Ljudet kommer
från TV:n när
ljudplankans
volym har
skruvats upp
med TV:ns
fjärrkontroll.
(när TVfjärrkontrollens
inlärningsfunktion
används)
Sv 17
Strömknappen
på ljudplankan
och TV-knappen
står i motsatt
riktning. (Till
exempel, TV:n
stängs av om
ljudplankan sätts
på.)
(när TVfjärrkontrollens
inlärningsfunktion
används)
Strömmen till TV:n var på när du
utförde inlärningsfunktionen.
Tryck på strömknappen på TV:n och
(ström) på ljudplankans bakre
panel för att sätta på dem och tryck
sedan på strömknappen på TV:ns
fjärrkontroll för att stänga av dem.
Bluetooth
18 Sv
En annan Bluetooth-enhet är
ansluten.
Ljudplankan kan inte upprätta flera
Bluetooth-anslutningar. Avbryt den
aktuella Bluetooth-anslutningen och
utför anslutningen för den önskade
enheten.
Mer än nio enheter är ihopparade
och den äldsta
ihopparningsinformationen tas
bort.
Utför ihopparningen igen. Ljudplankan
kan behålla ihopparningsinformation
för upp till åtta enheter. Efter
ihopparning med den nionde enheten
kommer ihopparningsinformationen för
den enhet som har det äldsta
anslutningsdatumet att tas bort.
Det går inte att
skapa en
Bluetoothanslutning
(BLUETOOTHindikatorn
fortsätter att
blinka snabbt).
Det är ett problem i ljudplankan.
Koppla bort strömkabeln från
vägguttaget och kontakta närmaste
auktoriserade Yamaha-återförsäljare
eller servicecenter.
Inget ljud hörs
eller så avbryts
ljudet under
uppspelningen.
Bluetooth-anslutningen för
ljudplankan med enheten kopplas
från.
Utför Bluetooth-anslutningen igen
(s.10).
Bluetooth har inte valts som
ingångskälla.
Välj Bluetooth som ingångskälla.
Det går inte att
upprätta en
Bluetoothanslutning.
Problem
Orsak
Åtgärd
Det går inte att få
ljudplankan att
para ihop sig
med Bluetoothenheten.
Bluetooth har inte valts som
ingångskälla.
Välj Bluetooth som ingångskälla.
Enheten stöder inte A2DP.
Utför ihopparningsåtgärderna med en
enhet som stöder A2DP.
En Bluetooth-adapter etc. som du
vill para ihop med ljudplankan har
ett annat lösenord än ”0000”.
Använd en Bluetooth-adapter etc. med
lösenordet ”0000”.
Ljudplankan och enheten är för
långt ifrån varandra.
Flytta enheten närmare ljudplankan.
Ljudplankan och enheten är för
långt ifrån varandra.
Flytta enheten närmare ljudplankan.
Det finns en enhet
(mikrovågsugn, trådlöst LAN etc.)
som sänder ut signaler i 2,4 GHzfrekvensbandet i närheten.
Flytta ljudplankan bort från den enhet
som avger radiofrekvenssignaler.
Om Bluetooth-enheten är utrustad
med trådlöst nätverk, stänger du av
den trådlösa nätverksfunktionen och
slår på enbart Bluetooth-funktionen.
Det finns en enhet
(mikrovågsugn, trådlöst LAN etc.)
som sänder ut signaler i 2,4 GHzfrekvensbandet i närheten.
Flytta ljudplankan bort från den enhet
som avger radiofrekvenssignaler.
Om Bluetooth-enheten är utrustad
med trådlöst nätverk, stänger du av
den trådlösa nätverksfunktionen och
slår på enbart Bluetooth-funktionen.
En annan Bluetooth-enhet är
ansluten.
Avbryt den aktuella Bluetoothanslutningen och utför ihopparningen
med den nya enheten.
Enheten är inte inställd på att
skicka Bluetooth-ljudsignaler till
ljudplankan.
Ändra inställningen för ljudutmatning
och anslutningsinställningen på
enheten.
Uppspelning på enheten har inte
utförts.
Utför uppspelning på enheten.
Enhetens volym är inställd på
minimivärdet.
Höj enhetens volymnivå.
Tekniska data
Detalj
Förstärkare
Diskant
Subwoofer
Dekoder
Ingångar
Utgångar
Specifikationer
Maximal uteffekt
Fram V/H 30 W x 2 kanaler
Subwoofer 60 W
Kompatibla
protokoll
A2DP, SPP
Kompatibla kodekar
Trådlös utgång
Bluetooth klass 2
Max.
kommunikationsavstånd
10 m (utan hinder)
Typ
Akustiskt upphängd typ
5,5 cm kon icke-magnetiskt skärmat x 2
Frekvensåtergivning
160 Hz till 22 kHz
Kompatibel metod
för skydd av innehåll
Impedans
6Ω
Strömförsörjning
AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Typ
—
Effektförbrukning
22 W
19 mm balanserad dome magnetiskt skärmat x 2
4 kHz till 23 kHz
Effektförbrukning i
standby-läge
0,4 W
Frekvensåtergivning
Impedans
4Ω
Effektförbrukning i
Bluetoothstandbyläge
0,6 W
Typ
Bastyp
7,5 cm kon icke-magnetiskt skärmat x 2
Frekvensåtergivning
55 Hz till 160 Hz
Impedans
3Ω
Kompatibla
ljudsignaler
(TV, BD/DVD)
PCM (2-kanals)
Dolby Digital (upp till 5.1-kanals)
Digital (optisk)
1 (TV)
Digital (koaxial)
1 (BD/DVD)
Analog
(3,5-mm stereomini)
1 (ANALOG)
Analog
(RCA/mono)
Allmänt
Mått
(B x H x D)
Vikt
890 x 53 x 131 mm (installera ljudplankan framför
en TV eller liknande)
890 x 131 x 59 mm (montera ljudplankan på en
vägg, med distans)
4,0 kg
* Tekniska data kan ändras utan föregående avisering.
Sv 19
i
It
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NOTA
It 1
2 It
R1
D2
R2
D3
R3
It 3
*
*
B
C
D
/
Tasti (volume +/–)
E
4 It
Da 7 a 9 mm
4 mm (n. 8)
Da 10 a 12 mm
It 5
Barra audio (retro)
1
TV
2
3
BD/DVD
OPTICAL OUTPUT
TV
6 It
ANALOG
BD/DVD
NOTA
NOTA
It 7
1
★
2
Volume su (+)
8 It
★
Volume su (+)
Tasto LEARN★
Tasto BLUETOOTH STANDBY★
3
4
Tasto (power)
Accende o spegne (mette in standby) la barra audio.
Acceso
Tasto BASS EXTENSION
6
Tasto MUTE
7
Tasti SURROUND e STEREO
5
CLEAR
VOICE
Verde (Dolby Digital)
Spento (PCM)
(–)
(+)
It 9
1
Dispositivi Bluetooth
2
3
Per la connessione
Bluetooth successiva
NOTA
10 It
1
1
2
3
It 11
NOTA
5
5-1
5-2
1
2
3
4
CLEAR
VOICE
12 It
6
6-1
Premere
6-2
7
8
8-1
Premere
8-2
Risultato
7-1
Premere
7-2
9
It 13
1
2
3
14 It
1
1
2
It 15
Causa
Disattivare la modalità Bluetooth in
standby (pag.11).
16 It
Audio
Telecomando
Causa
Problema
Causa
It 17
Causa
18 It
Sezione
subwoofer
Decoder
Prese
d’ingresso
Tipo
Driver
Da 160 Hz a 22 kHz
6Ω
Tipo
—
Driver
Subwoofer 60 W
Da 4 kHz a 23 kHz
4Ω
Tipo
Driver
Da 55 Hz a 160 Hz
3Ω
1 (TV)
1 (BD/DVD)
1 (ANALOG)
A2DP, SPP
Uscita wireless
SCMS-T
CA 220 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo
22 W
0,4 W
Consumo in
modalità Bluetooth
in standby
0,6 W
Dimensioni
(L x H x P)
Peso
It 19
i
Es
Tecla
Índice
Elementos suministrados..................................................... 2
Acerca de este manual
NOTA
Es 1
Elementos suministrados
Mando a distancia
Pilas x 2
(AAA, R03, UM4)
2 Es
Manual de instrucciones
(este manual)
R1
P2
R2
P3
R3
Es 3
*
Barra de sonido (panel trasero/panel inferior)
*
*
A Indicadores
G Subwoofers integrados duales
C Tecla
/
(volumen +/–)
Ajustan el volumen (p.8).
4 Es
De 7 a 9 mm
4 mm (#8)
De 10 a 12 mm
20 mm como
mínimo
Teclas
Sensor del mando a
distancia (panel superior)
Es 5
A toma de CA
1
2
3
TV
TV
BD/DVD
OPTICAL OUTPUT
6 Es
ANALOG
BD/DVD
NOTA
NOTA
Es 7
1
★
2
Teclas SUBWOOFER (+/–)
Ajuste el volumen del subwoofer.
Bajar volumen (–)
Subir volumen (+)
Bajar volumen (–)
8 Es
★
Subir volumen (+)
3
Tecla
4
6
7
Se ilumina (activado)
Se ilumina (rojo)
Apagada (desactivado)
Apagada
5
Verde (Dolby Digital)
Apagado (PCM)
CLEAR
VOICE
Se ilumina (activado)
CLEAR
VOICE
Apagada (desactivado)
(–)
(+)
Es 9
1
2
3
Parpadea
NOTA
10 Es
1
1
2
Parpadea
Parpadea tres veces (habilitado), parpadea una vez (deshabilitado)
Se ilumina (rojo)
Se ilumina
3
Es 11
Ajustes
NOTA
1
2
3
5
5-1
Pulse
5-2
4
Apagado
Se ilumina
En el panel superior
CLEAR
VOICE
12 Es
Resultado
Pitido/
zumbido
Una vez
Se ilumina
Parpadeo
Soltar
(...)
6
8
6-1
Pulse
8-1
Pulse
6-2
8-2
Resultado
Pitido/
zumbido
Una vez
7
Se ilumina
7-1
Pulse
7-2
Resultado
Pitido/
zumbido
Una vez
9
Se ilumina
Parpadeo
Resultado
Pitido/
zumbido
Una vez
Se ilumina
Parpadeo
Es 13
1
2
3
14 Es
1
2
Parpadea (inicializado)
1
Apagado (habilitado), se ilumina (deshabilitado)
Es 15
Causa
16 Es
Audio
Mando a distancia
Causa
Problema
Causa
No hay sonido.
Sustitúyalas por pilas nuevas.
Suba el volumen del subwoofer (p.8).
Se oye ruido.
Es 17
Bluetooth
18 Es
Problema
Causa
El dispositivo no admite A2DP.
Lleve a cabo el emparejado con un
dispositivo que admita A2DP.
Hay otro dispositivo Bluetooth
conectado.
Hay otro dispositivo Bluetooth
conectado.
Suba el nivel de volumen del
dispositivo.
Toma de
salida
Tipo
Blindaje no magnético con cono de 5,5 cm x 2
De 160 Hz a 22 kHz
6Ω
Tipo
—
De 4 kHz a 23 kHz
4Ω
Tipo
Reflejo de graves
Blindaje no magnético con cono de 7,5 cm x 2
De 55 Hz a 160 Hz
3Ω
1 (TV)
Digital (Coaxial)
1 (BD/DVD)
1 (ANALOG)
Bluetooth
Protocolos
admitidos
A2DP, SPP
Códecs admitidos
Salida inalámbrica
10 m (sin obstáculos)
SCMS-T
220 - 240 V de CA, 50/60 Hz
Consumo
22 W
0,4 W
0,6 W
Es 19
i
Nl
Functies ................................................................................. 3
OPMERKING
TIP
Dit wijst op aanvullende uitleg voor een beter gebruik.
Problemen oplossen........................................................... 16
Technische gegevens ......................................................... 19
Nl 1
De afstandsbediening voorbereiden
Trek vóór gebruik de beschermfolie af.
Soundbar
Werkingsbereik van de afstandsbediening
Afstandsbediening
Afstandsbedieningssensor
2 Nl
Binnen 6 m
Kan ik de soundbar bedienen met de afstandsbediening van de tv? Het
is niet handig om telkens te moeten wisselen tussen de
afstandsbediening van de tv en van de soundbar.
A1
Ja. U kunt de soundbar bedienen met de afstandsbediening van uw tv door
gebruik te maken van de "Leerfunctie afstandsbediening tv" (p.12).
• Bas-extensie
Geniet van krachtige basklanken met de basversterkingstechnologie
"Geavanceerde verwerking van bas-extensie" van Yamaha (p.9).
• Leerfunctie afstandsbediening tv
V2
Kan ik de helderheid van de dialogen verbeteren?
A2
V3
A3
Bedien de soundbar met de afstandsbediening van de tv (p.12).
Nl 3
*
*
*
B
C
D
/
(volume +/–)-toetsen
E
4 Nl
De oriëntatie van de soundbar en de te gebruiken
afstandsbedieningssensor hangen af van de
installatielocatie.
4 mm (#8)
7 tot 9 mm
20 mm of meer
10 tot 12 mm
3 Verwijder het beschermingspapier van de
afstandhouders en bevestig de klevende kant
zoals hieronder weergegeven aan de soundbar.
Toetsen
Afstandsbedieningssensor
(bovenpaneel)
Onderlegring
Keuzeschakelaar
installatiepositie
(onderpaneel)
Afstandsbedieningssensor
(voorpaneel)
Nl 5
Aansluitingen
Aansluiten op een tv (of ander randapparaat).
Soundbar (achterzijde)
1
TV
2
3
BD/DVD
OPTICAL OUTPUT
Tv
TIP
HDMI-kabel (enz.)
6 Nl
ANALOG
BD/DVD
Digitale coaxkabel
(in de handel verkrijgbaar)
3,5 mm stereokabel met ministekker
(in de handel verkrijgbaar)
OPMERKING
OPMERKING
• Druk op de BD/DVD-toets op de afstandsbediening om de ingangsbron te selecteren.
Nl 7
Bewerkingen
1
★: toetsen die langer dan 3 seconden ingedrukt dienen te
worden
LEARN, BLUETOOTH STANDBY, AUDIO DELAY
Signaalzender van afstandsbediening
Verzendt infraroodsignalen.
TIP
★
2
Pas het volume van de subwoofer aan.
Volume lager (–)
Volume hoger (+)
★
Volume lager (–)
8 Nl
Volume hoger (+)
Stelt de soundbar in op de leermodus van de
afstandsbediening van de tv (p.12).
3
4
6
7
Uitgeschakeld
5
Uit (stereoweergave)
CLEAR
VOICE
CLEAR
VOICE
(–)
(+)
Nl 9
1
2
3
Voor volgende
Bluetooth-verbindingen
OPMERKING
10 Nl
De stand-bymodus van Bluetooth gebruiken
1
1
Knippert
2
Wanneer de Bluetooth-stand-bymodus ingeschakeld en de soundbar
D-indicator rood op (Bluetooth-stand-by).
uitgeschakeld is, licht de
Licht op
3
Nl 11
1
2
3
5
5-1
Druk op
5-2
Wijs met de afstandsbediening van de tv naar de afstandsbedieningssensor en
druk twee of drie keer gedurende langer dan 1 seconde op de dempen-toets.
De te gebruiken afstandsbedieningssensor hangt af van de installatiepositie (p.5).
Afstandsbediening van de tv
4
Uit
CLEAR VOICEindicator
CLEAR
VOICE
CLEAR
VOICE
12 Nl
Resultaat
Eén keer
Twee keer
Knipperen
6
6-2
Wijs met de afstandsbediening van de tv naar de afstandsbedieningssensor
en druk twee of drie keer gedurende langer dan 1 seconde op de
volumetoets (–).
Resultaat
Eén keer
Twee keer
7
Licht op
Knipperen
Leer de soundbar de code voor "Volume (+)" van de
afstandsbediening van de tv.
7-1
Druk op
7-2
Wijs met de afstandsbediening van de tv naar de afstandsbedieningssensor
en druk twee of drie keer gedurende langer dan 1 seconde op de
volumetoets (+).
8
8-1
Druk op
8-2
Wijs met de afstandsbediening van de tv naar de afstandsbedieningssensor
en druk twee of drie keer gedurende langer dan 1 seconde op de aan/uittoets.
Resultaat
Eén keer
Twee keer
9
Knipperen
Resultaat
Twee keer
Knipperen
Nl 13
1
2
3
Druk op de LEARN-toets op de afstandsbediening van de soundbar.
Mono-ingang
14 Nl
De soundbar initialiseren
Volg de procedure hieronder om de soundbar te initialiseren.
1
2
1
Nl 15
Stroomvoorziening en systeem
Probleem
Oorzaak
De Bluetooth-verbinding wordt
gestopt op een Bluetoothapparaat wanneer de Bluetoothstand-bymodus is ingeschakeld.
Schakel de Bluetooth-stand-bymodus
uit (p.11).
16 Nl
De soundbar
werkt
onafhankelijk.
Beëindig de Bluetooth-verbinding van
de soundbar (p.11).
Verbind het Bluetooth-apparaat via
Bluetooth met de soundbar en gebruik
de toepassing opnieuw.
Audio
Afstandsbediening
Probleem
Oorzaak
Probleem
Oorzaak
Geen geluid.
Gebruik de afstandsbediening binnen
het werkingsbereik (p.2).
De soundbar kan
niet worden
bediend met de
afstandsbediening.
Het netsnoer van de soundbar is
niet goed aangesloten.
Er worden signalen ingevoerd die
de geluidsbalk niet kan afspelen.
Wijzig de digitale uitvoerinstelling op het
afspeeltoestel naar PCM of Dolby Digital.
De tv kan niet
worden bediend
met de
afstandsbediening
van de tv.
Er klinkt geen
geluid uit de
subwoofer.
De toets op de afstandsbediening
van de tv werd niet lang genoeg
ingedrukt gehouden.
De soundbar leert
geen bewerkingen
van de
afstandsbediening
van de tv.
In dit geval kan de leerfunctie van de
afstandsbediening van de tv niet
worden gebruikt. Gebruik de
afstandsbediening van de soundbar
om de soundbar te bedienen.
De positie waar u de
afstandsbediening van de tv hebt
bediend, is niet correct.
Bedien de afstandsbediening van de tv
op de juiste positie (p.12).
Surroundweergave selecteren (p.9).
Wijzig de instelling voor digitale
audioweergave van de tv of het
weergaveapparaat naar Dolby Digital
of BitStream.
Luister vanaf een positie die verder
van de soundbar verwijderd is.
U hoort ruis.
Er komt geluid uit
de tv wanneer het
volume van de
soundbar wordt
verhoogd via de
afstandsbediening
van de tv.
(wanneer de
leerfunctie van de
afstandsbediening
van de tv wordt
gebruikt)
Nl 17
Oorzaak
Kan de
geluidsbalk niet
koppelen aan het
Bluetoothapparaat.
Bluetooth is niet geselecteerd als
ingangsbron.
18 Nl
Verbreek de huidige Bluetoothverbinding en maak een koppeling met
het nieuwe apparaat.
Selecteer Bluetooth als signaalbron.
Kan geen
Bluetoothverbinding
maken.
Technische gegevens
Item
Versterkergedeelte
Subwoofergedeelte
Decoder
Ingangen
Uitvoeraansluiting
Vooraan L/R 30 W x 2 kan.
Subwoofer 60 W
Bluetooth-versie
Ondersteunde
protocollen
A2DP, SPP
Bluetooth Klasse 2
Maximale afstand
voor communicatie
SCMS-T
Type
Akoestische suspensietype
Driver
5,5 cm conus, type zonder magnetische
afscherming x 2
Frequentierespons
160 Hz tot 22 kHz
Impedantie
6Ω
AC 220-240 V, 50/60 Hz
Type
—
Stroomverbruik
22 W
Driver
Stroomverbruik uit
(stand-by)
0,4 W
4 kHz tot 23 kHz
Energieverbruik bij
Bluetooth-stand-by
0,6 W
Impedantie
4Ω
Type
Met basreflex
Driver
7,5 cm conus, type zonder magnetische
afscherming x 2
55 Hz tot 160 Hz
Impedantie
3Ω
Ondersteund
audiosignaal (TV,
BD/DVD)
PCM (2 kan.)
Dolby Digital (tot 5.1 kan.)
1 (TV)
Digitaal (coaxiaal)
1 (BD/DVD)
Analoog
(3,5 mm stereomini)
1 (ANALOG)
Analoog
(RCA/monauraal)
Nl 19
i
Svenska
Detta system är utrustat med Yamahas virtuella ljudteknik AIR SURROUND XTREME som åstadkommer
högklassigt 7.1-kanals surroundljud med ljudplankan.
Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG och används av Yamaha i enlighet med ett
licensavtal.
Tillverkad på Dolby Laboratories licens. Dolby, Pro Logic, och dubbel D-symbolen är varumärken som tillhör
Dolby Laboratories.
”Blu-ray Disc™”, ”Blu-ray™” och logotyperna är varumärken som tillhör Blu-ray Disc Association.
Bluetooth
• Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation via 2,4 GHz-frekvensbandet, ett band
som kan användas utan licens.
Hantera Bluetooth-kommunikationer
• 2,4 GHz-bandet som används av Bluetooth-kompatibla enheter är ett radioband som
delas av många typer av utrustning. Medan Bluetooth-kompatibla enheter använder
en teknik som minimerar inverkan av andra komponenter som använder samma
radioband, t.ex. inverkan som kan sänka hastigheten eller försämra räckvidden för
kommunikationen och i vissa fall störa ut kommunikationen.
• Hastigheten på signalöverföringen och avståndet på vilket kommunikation är möjlig
varierar beroende på avståndet mellan enheterna, närvaron av hinder,
radiovågsförhållandena och typ av utrustning.
• Yamaha garanterar inte alla trådlösa anslutningar mellan ljudplankan och enheter
kompatibla med Bluetooth-funktionen.
Användarinformation, beträffande insamling och dumpning av gammal utrustning och
använda batterier
De symboler, som finns på produkterna, emballaget och/eller bifogade dokument talar om att de använda elektriska
och elektroniska produkterna, samt batterierna, inte ska blandas med allmänt hushållsavfall. För rätt handhavande,
återställande och återvinning av gamla produkter och gamla batterier, vänligen medtag dessa till lämpliga
insamlingsplatser, i enlighet med din nationella lagstiftning och direktiven 2002/96/EC samt 2006/66/EC.
Genom att slänga dessa produkter och batterier på rätt sätt, kommer du att hjälpa till att rädda värdefulla
resurser och förhindra möjliga negativa effekter på mänsklig hälsa och miljö, vilka i annat fall skulle kunna
uppstå, p.g.a. felaktig sophantering.
För mer information om insamling och återvinning av gamla produkter och batterier, vänligen kontakta din
lokala kommun, ditt sophanteringsföretag eller inköpsstället för dina varor.
[Information om sophantering i andra länder utanför EU]
Dessa symboler gäller endast inom EU. Om du vill slänga dessa föremål, vänligen kontakta dina lokala
myndigheter eller försäljare och fråga efter det korrekta sättet att slänga dem.
Kommentar ang. batterisymbolen (de två nedersta symbolexemplen):
Denna symbol kan komma att användas i kombination med en kemisk symbol. I detta fall överensstämmer den
med de krav, som har ställts genom direktiven för den aktuella kemikalien.
ii
iii
Nederlands
Dit systeem is uitgerust met Yamaha's technologie voor virtueel geluid AIR SURROUND XTREME die het
mogelijk maakt om superieur positioneel, hoogwaardig 7.1-kanaalssurroundgeluid te bereiken met de soundbar.
iv
Ar šo mēs, Yamaha Music Europe GmbH, deklarējam, ka šī iekārta atbilst Direktīvas
1999/5/EK pamatprasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem.
Yamaha Music Europe GmbH deklaruoja, kad šis įrenginys atitinka esminius
reikalavimus ir kitas atitinkamas Direktyvos 1999/5/EB nuostatas.
Hiermit erklärt die Yamaha Music Europe GmbH, dass dieses Gerät den wesentlichen
Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EC
entspricht.
Yamaha Music Europe GmbH intygar härmed att detta system överensstämmer med de
nödvändiga kraven och andra relevanta föreskrifter i direktivet 1999/5/EC.
Yamaha Music Europe GmbH dichiara con il presente che questa unità è conforme ai
requisiti essenziali e alle normative pertinenti della direttiva 1999/5/CE.
Nosotros, Yamaha Music Europe GmbH, declaramos por la presente que esta unidad
cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva
1999/5/CE.
Wij, Yamaha Music Europe GmbH verklaren hierbij dat deze eenheid in compliantie is
met de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van de Richtlijn 1999/5/EG.
Vi, Yamaha Music Europe GmbH, erklærer herved, at denne enhed overholder de
væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Vi, Yamaha Music Europe GmbH, erklærer herved at denne enheten er i samsvar med
de grunnleggende krav og øvrige relevante forskrifter i direktiv 1999/5/EF.
A Yamaha Music Europe GmbH ezennel kijelenti, hogy a jelen egység megfelel az
1999/5/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
Firma Yamaha Music Europe GmbH niniejszym deklaruje, że zakupione urządzenie
jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami i innymi właściwymi postanowieniami
Dyrektywy 1999/5/WE.
Nós, a Yamaha Music Europe GmbH, declaramos que esta unidade cumpre os
requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.
Prin prezenta, Yamaha Music Europe GmbH declară că această unitate este în
conformitate cu cerinţele esenţiale şi cu alte prevederi pertinente ale Directivei 1999/5/CE.
Naša spoločnosť, Yamaha Music Europe GmbH, týmto vyhlasuje, že táto jednotka
spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.
Podjetje Yamaha Music Europe GmbH izjavlja, da je ta enota skladna z bistvenimi
zahtevami in drugimi zadevnimi določili direktive 1999/5/ES.
Мы, компания Yamaha Music Europe GmbH, объявляем, что это устройство
соответствует основным требованиям и другим важным положениям
Директивы 1999/5/EC.
Yamaha Music Europe GmbH vakuuttaa täten että tämä yksikkö täyttää direktiivin
1999/5/EY oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat ehdot.
С настоящето Yamaha Music Europe GmbH декларира, че това устройство е в
съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на
Директива 1999/5/EC.
Společnost Yamaha Music Europe GmbH tímto prohlašuje, že tato jednotka splňuje
základní požadavky a všechna příslušná ustanoveni Směrnice 1999/5/ES.
Käesolevaga kinnitab Yamaha Music Europe GmbH seadme vastavust direktiivi
1999/5/EÜ põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.
Η Yamaha Music Europe GmbH δηλώνει δια της παρούσης ότι η συγκεκριμένη μονάδα
συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας
1999/5/ΕΚ.
G
AVEEA71102A
Viktigt: Garantiinformation för kunder i EES-området* och Schweiz
Svenska
För detaljerad information om denna Yamahaprodukt samt garantiservice i hela EES-området*
och Schweiz kan du antingen besöka nedanstående webbaddress (en utskriftsvänlig fil finns
på webbplatsen) eller kontakta Yamahas officiella representant i ditt land. * EES: Europeiska
Ekonomiska Samarbetsområdet
http://europe.yamaha.com/warranty/
ZS99150
Owner’s Manual
Mode d’emploi
Bedienungsanleitung
Bruksanvisning
Manuale di istruzioni
Manual de Instrucciones
Gebruiksaanwijzing
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement

Languages

Only pages of the document in Swedish were displayed