Yamaha | HPH-MT220 | Yamaha HPH-MT220 Användarmanual

Yamaha HPH-MT220 Användarmanual
HPH-MT220
HPH-MT120
OWNER’S MANUAL
MODE D’EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
BRUKSANVISNING
MANUALE DI ISTRUZIONI
MANUAL DE INSTRUCCIONES
GEBRUIKSAANWIJZING
Manual de Instruções
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
使用说明书
사용 설명서
TG
1 En
2 En
Garantie Canadienne
1 Fr
2 Fr
1 De
2 De
Svenska
För att säkerställa bästa prestanda, läs användarhandboken noga. Förvara den på en säker plats för
framtida referens.
VARNING
Lyssna inte med hörlurar med du kör eller cyklar. Undvik också att använda dem när hörseln inte får
störas, t.ex. vid järnvägsövergångar och byggnadsplatser. Försämrad förmåga att höra omgivande ljud
kan öka risken för olyckor.
FÖRSIKTIGHET
■■Försiktighetsåtgärder som kan motverka hörselskador
xxUndvik att lyssna längre stunder med hörlurar på hög volym. Det kan leda till hörselskador.
xxSänk volymen på enheten som ska anslutas innan kontakten ansluts.
■■För din säkerhet
xxOm hörlurarna skulle irritera huden måste du genast sluta använda dem.
xxHåll produkten utom räckhåll för barn så att de inte sväljer smådelar av misstag.
Garantipolicy för Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och kunder i
Schweiz
I den osannolika händelse att din Yamaha-produkt behöver garantiservice, kontakta återförsäljaren som
du köpte den från. Om du upplever problem, kontakta Yamahas huvudkontor i ditt land. Du hittar all
information på vår webbplats
EES och Schweiz: (http://europe.yamaha.com/warranty/).
Information för användare om upphämtning och kassering av gammal utrustning
Denna symbol som anges i Directives 2002/96/EC anger att förbrukade elektriska och
elektroniska produkter inte ska blandas med hushållsavfall.
För korrekt hantering som förhindrar skadliga effekter på hälsan och miljön bör du kontakta din
kommun eller återförsäljaren av produkten.
1 Sv
Hur man använder hörlurarna
Använd hörlurarna med L -markeringen i vänster öra och R-markeringen i höger öra.
Beroende på vilken enhet som ska anslutas använder du den medföljande 6,3 mm-adaptern om
det behövs.
„„Kommentarer om användning
xx Se även de handböcker som medföljde de enheter som ska anslutas.
xx När du tar bort kontakten från den anslutna enheten måste du dra i själva kontakten, inte i kabeln.
Kabeln kan skadas om du drar i den eller böjer den hårt.
xx Demontera inte hörlurarna. Använd inte hörlurar som inte fungerar som de ska.
xx Rengör hörlurarna med en mjuk, torr trasa. Lämna inte kontakten smutsig, det kan förvränga ljudet.
xx Utsätt inte hörlurarna för direkt solljus, smuts, värme eller fukt.
xx Hörlurarna kan deformeras om du trycker på dem. Var försiktig när du förvarar dem.
„„Etikett
Använd inte hörlurarna med hög volym på allmänna platser. Ljud som läcker ut kan störa folk runt
dig.
2 Sv
1 It
2 It
1 Es
2 Es
1 Nl
2 Nl
1 Pt
2 Pt
1 Ru
2 Ru
1 Zh
2 Zh
1 Ko
2 Ko
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising